"ພຣະ­ເຈົ້າຊົງເປັນທີ່ພັກພາອາໄສ ແລະຊົງເປັນກຳລັງຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ ໃນຍາມລຳບາກພຣະອົງຊົງຕຽມພ້ອມຊ່ອຍເຫລືອສະເໝີ." ເພງສັນລະເສີນ 46:1

Lus Hmoob nyem qhov no

ເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆທີ່ຫນ້າສົນໃຈ

ພຣະຄຳພີພາສາລາວ laobible.net/lao/Genesis1.html

ຟັງພຣະຄຳພີພາສາລາວ listen.talkingbibles.org/en/language/bgl

ຟັງພຣະຄຳພີພາສາລາວ live.bible.is/bible/LAOUBS/MAT/1

ວິດີໂອກ່ຽວກັບເລື່ອງພຣະຄຳພີ www.youtube.com/user/Laochristiandotorg/videos

ປື້ມຂອງທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ ພາສາລາວ m.egwwritings.org/lo/folders/1191

ປື້ມຂອງທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ ພາສາລາວ laoegw.sea-sda.org/#/

ປື້ມຂອງທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ ພາສາໄທ m.egwwritings.org/th/folders/1099

ປື້ມຂອງທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ ພາສາໄທ www.egwwritingsthai.com/

ວິດີໂອເພງສັນລະເສີນພາສາອັງກິດ www.youtube.com/user/fountainviewacademy

ວິດີໂອເພງສັນລະເສີນພາສາອັງກິດ www.youtube.com/c/SoundsLikeReignMusic/videos