"ພຣະ­ເຈົ້າຊົງເປັນທີ່ພັກພາອາໄສ ແລະຊົງເປັນກຳລັງຂອງພວກຂ້ານ້ອຍ ໃນຍາມລຳບາກພຣະອົງຊົງຕຽມພ້ອມຊ່ອຍເຫລືອສະເໝີ." ເພງສັນລະເສີນ 46:1

Lus Hmoob nyem qhov no

ເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆທີ່ຫນ້າສົນໃຈ  

ພຣະຄຳພີພາສາລາວ laobible.net/lao/Genesis1.html 

ຟັງພຣະຄຳພີພາສາລາວ listen.talkingbibles.org/en/language/bgl 

ຟັງພຣະຄຳພີພາສາລາວ live.bible.is/bible/LAOUBS/MAT/1 

ວິດີໂອກ່ຽວກັບເລື່ອງພຣະຄຳພີ www.youtube.com/user/Laochristiandotorg/videos 

ປື້ມຂອງທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ ພາສາລາວ m.egwwritings.org/lo/folders/1191 

ປື້ມຂອງທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ ພາສາລາວ laoegw.sea-sda.org/#/ 

ປື້ມຂອງທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ ພາສາໄທ m.egwwritings.org/th/folders/1099 

ປື້ມຂອງທ່ານ ​ນາງ ເອ​ເລັນ ຈີ. ໄວ​ທ ພາສາໄທ www.egwwritingsthai.com/ 

ວິດີໂອເພງສັນລະເສີນພາສາອັງກິດ www.youtube.com/user/fountainviewacademy 

ວິດີໂອເພງສັນລະເສີນພາສາອັງກິດ www.youtube.com/c/SoundsLikeReignMusic/videos