ເພງນະມັດສະການ 

໔໐ ພຣະ​ເຢຊູ​ປຽບ​ດັ່ງ​ຫີນ​ໃຫຍ່ (102)

1 ພຣະ​ເຢຊູ​ປຽບດັ່ງຫີນ​ໃຫຍ່

​ ໄດ້​ຊົງ​ບັງ​ໄວ້​ໃຫ້​ພົ້ນ​ໄພ

​ ໂລຫິດ​ແລະ​ນ້ຳທີ່​ຫລັງ​ໄຫລ

ອອກ​ມາຈາກ​ຂ້າງ​ຂອງ​ພຣະກາຍ

​ ໄດ້​ຊຳລະ​ໃຈໃຫ້​ເສາະ​ໃສ

​ ໃຫ້​ຫລຸດດ​ບາບ​ພົ້ນຈາກ​ບຶງ​ໄຟ


​2 ໃຈຮ້ອນ​ຮົນ​​ເຫຼືອຄວາມ​ອົດທົນ

ບໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເຖິງ​ທີ່​ພົ້ນ

ລຳບາກ​ໜັກ​ນ້ຳຕາຫລັ່ງ​ໄຫລ

ບໍ່​ພາ​ໃຫ້​ຮັບ​ຄວາມ​ໄວ້​ໃຈ

ພຣະ​ເຢຊູຜູ້​ດຽວ​ອາດ​ຊ່ອຍ

ຊົງ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ໂທດ​ຢ່າງ​ຮຽບຮ້ອຍ


3 ຄຸນ​ຄວາມ​ດີ​ຂ້າ​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ

ຈຶ່ງ​ຮັບ​ເພິ່ງ​ກາງ​ແຂນ​ມື້​ນີ້

ຂອບ​ພຣະຄຸນ​ພຣະອົງ​ຜູ້​ໄຖ່

ຜູ້​ຊົງ​ເມດ​ຕາ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ​ໃຫ່ຍ

ຂ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ຍັງ​ນ້ຳພຸ​ໄຫລ

ຊຳລະ​ໃຈ​ພົ້ນຈາກ​ຄວາ​ມຕາຍ


​4 ເມື່ອ​ເວລາ​ຫລັບ​ຕາມ​ລາ​ໂລກ

​ເມື່ອ​ວິນ​ຍານພົ້ນຈາກ​ທຸກ​ໂສກ

​ ແລ້ວ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ຍັງ​ໂລກ​ພາຍ​ໜ້າ

ຈະ​ເຫັນ​ພຣະພັກ​ພຣະບິດາ

ພຣະ​ເຢຊູ​ປຽບ​ດັ່ງ​ຫີນ​ໃຫຍ່

​ ໄດ້​ຊົງ​ບັງ​ໄວ້​ໃຫ້​ພົ້ນ​ໄພ


໔໑ ຄວາມ​ຮັກ​ວິ​ເສດ (109)

1 ຄວາມ​ຮັກ​ວິ​ເສດ​ກວ່າ​ຄວາມ​ຮັກ​ອື່ນ​​ໃດ

ພອນ​ສະຫວັນ​ທີ່​ເຫຼືອ​ລົ້ນລົງ​ມາ

​ ເຊີນ​ປະ​ທັບ​ໃນ​ດວງ​ໃຈ​ຂອງ​ຜູ້​ຂ້າ

ຊົງ​ຄຸ້​ມຄອງ​ດ້ວຍ​ພຣະກະຣຸນາ

​ ໂອ້​ພຣະ​ເຢຊູ​ຜູ້​ຊົງ​ພຣະ​ເມດ​ຕາ

ຊົງ​ພຣະຄຸນ​ແລະ​ຜູ້​ບໍຣິສຸດ

ຂໍ​ຊົງ​ໂຜດ​ຄວາມພົ້ນ​ແລະ​ຊົງ​ຄ້ຳຊູ

ຊົງ​ໜູນ​ໃຈ​ບັນດາ​ຜູ້​ຄອຍ​ຢູ່


2 ຣິດພຣະອົງ​ເຈົ້າສາມາດ​ຊ່ອຍ​ເຮົາ​ໄດ້

​ໄດ້​ຊົງ​ນຳ​ເຮົາ​ຈົນ​ທຸກ​ວັນ​ນີ້

ຂ້າ​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ຊົງ​ນຳພາຕໍ່​ໄປ

​ໃຫ້​ເຖິງ​ເມືອງ​ຟ້າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ

​ ເມື່ອ​ຂ້າ​ຫຼົງ​ທາງ​ຫ່າງ​ຈາກ​ພຣະອົງ​ໄປ

ພຣະອົງ​ເຈົ້າຊົງ​ສຶບຊອກ​ຕາມ​ຫາ

ຊົ່ງຊ່ອຍ​ໃຫ້​ພົ້ນຈາກ​ຄວາມທຸກ​ຮ້າຍ​ໃຫຍ່​

ດ້ວຍ​ພຣະ​ໂລຫິດ​ທີ່​ຊົງ​ໄຖ່​ຂ້າ


3 ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພຣະອົງ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ໜັກ​ໜາ​

​ເຫິງ​ທໍ່​ໃດ​ແຮງ​ຕື່ມ​ທຸກ​ເວລາ

ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະບິດາ

​ໄດ້​ຜູກ​ມັດ​ໃຈ​ຂ້າ​ໃຫ້​ດຸ​ຟັງ

ຂໍພຣະອົງ​ຢ່າ​​ໃຫ້​ຂ້າ​ໄດ້​ຖອຍຫຼັງ

​ ແຕ່​ໄວ້​ໃຈ​ພຣະອົງ​ທຸກ​ວັນ​ໃໝ່

ບັດ​ນີ້​ຂໍ​ຖວາຍ​ກາຍ​ໃຈ

ບູຊາ​ໃຫ້​ເປັນ​ຂອງ​ພຣະອົງ​ເຈົ້າສຶບ​ໄປ


໔໒ ຂໍພຣະ​ເຢຊູ​ໂຜດ​ໃຫ້​ຂ້າ​ໄດ້​ຮັກ (111)

1 ຂໍພຣະ​ເຢຊູຊົງ​ໂຜດ

​ໃຫ້​ຂ້າ​ໄດ້​ຮັກ

​ ເມື່​ອຄຸເຂົ່າ​ໄຫວ້​ວອນທູນ

​ຕໍ່​ພຣະບິດາ

ຂໍ​ໃຫ້​ຮັກ​ຫຼາຍ​ກ່ວາ​ກ່ອນ

ຫຼາຍ​ກ່ວາ​ຈົນ​ກາຍ​ເປັນ​ພອນ

ຮັກພຣະ​ເຢຊູ​

ຫຼາຍ​ກ່ວາ​ແຕ່​ກ່ອນ


​2 ເມື່ອ​ກ່ອນ​ຂ້າ​ປາຖະໜາ

ສິ່ງ​ຂອງ​ໂລກ​ນີ້

ຕໍ່​ໄປຂ້າຍອມ​ລະ​ຖິ້ມ

ທຸກສິ່ງ​ອີ່ຫຼີ

ດຽວ​ນີ້​ຂ້າ​ຂໍ​ອ້ອນວອນ

ຂໍ​ຮັກ​ພຣະອົງ​ກ່ວາ​ກ່ອນ

ຂໍ​ຮັກ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ

​ຈົນ​ກາຍ​ເປັນ​ພອນ


3 ຂ້າ​ຮ້ອງ​ເພງ​ສັນຣະ​ເສີນ

​ເມື່ອ​ຈິດ​ຈວນ​ດັບ

ຂ້າມ​ອບຈິດ​ວິນ​ຍານ​ໄວ້

ຂໍ​ໂຜດ​ຊົງ​ຮັກ

​ ເຊື່ອ​ວ່າ​ຈະ​ຊົງ​ອວຍພອນ

​ ​ ເພາະ​ຮັກພຣະອົງ​ກ່ວາ​ກ່ອນ

ຮັກ​ພຣະ​ເຢຊູ​

ຫຼາຍ​ກ່ວາ​ແຕ່​ກ່ອນ ອາ​ແມນ


​໔໓ ແສນ​ຊື່ນ​ໃຈ​ທີ່​​ເຊື່ອ​ພຣະ​ເຢຊູ (117)

1 ແສນ​ຊື່​ນໃຈ​ທີ່​ເຊື່ອພຣະ​ເຢຊູ

ຄື​ຮັກສາ ​ພຣະທຳ​ພຣະອົງ

​ ແລະ​ໄວ້​ໃຈ​ໃນ​ພຣະສັນຍານັ້ນ

ທີ່​ພຣະອົງ​ຊົງກ່າວ​ໝັ້ນຄົງ


ຂໍ້ຊ້ຳ: ພຣະຜູ້​ໂຜດ​ນັ້ນຄື​ພຣະ​ເຢຊູ

ຂ້າ​ໄວ້​ໃຈ​ຜູ້​ຊົງ​ປານີ

ພຣະຜູ້​ໂຜດ​ນັ້ນຄື​ພຣະ​ເຢຊູ

ຂໍ​ໂຜດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ທະວີ


​2 ແສນ​ຊື່ນ​ໃຈ​ຄັນ​ເຊື່ອ​ພຣະ​ເຢຊູ

ຄື​​ໄວ້​ໃຈ ​ໃນ​ໂລຫິດ​ໄຖ່

ແລະ​ໄວ້​ໃຈ​ໃນ​ລິດ​ໂລຫິດ​ຢູ່

ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ຈະ​ຫຼຸດງ່າຍ​ໄດ້ (ຊ້ຳ)


​3 ແສນ​ຊື່ນ​ໃຈ​ຄັນ​ເຊື່ອ​ພຣະ​ເຢຊູ

​ໄດ້​ຖິ້ມ​ບາບ​ມອບ​ໃຈ​ແລະ​ກາຍ

ຮັບ​ຊີວິດ​ຈາກ​ອົງ​ພຣະ​ເຢຊູ

ໄດ້​ພັກຜ່ອນ​ໃຈ​ສຸກ​ສຳ​ບາຍ (ຊ້ຳ)


4 ຍິນ​ດີ​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ເຢຊູ

ຜູ້​ຊົງ​ຍອມ​ເປັນ​ມິດ​ສະຫາຍ

ຂ້າ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ພຣະອົງ​ສະຖິດ​ຢູ່​

​ແລະ​ຊົງ​ຢູ່​ນຳ​ຈົນ​ສຸດ​ປາຍ (ຊ້ຳ)


໔໔ ຄັນ​ເຮົາ​ຕາມ​ພຣະ​ເຢຊູ (119)

1 ຄັນ​ເຮົາ​ຕາມ​ພຣະອົງ​ໄປ

​ ໂດຍ​ສະຫວ່າງ​ໃນ​ຈິດ​ໃຈ

ພຣະອົງ​ໂຜດ​ສະຖິດ​ຢູ່​ນຳ​ທຸກຍາມ

ຖ້າ​ເຮົາ​ຕິດຕາມ​ຄຳ​ພີ

ພຣະອົງ​ໂຜດ​ລັດສະໝີ

​ແກ່​ທຸກ​ຄົນທີ່ໄດ້​ເຊື່ອ​ແລະ​ຟັງ​ຄວາມ


ຂໍ້​ຊ້ຳ:​ເຊື່ອ​ແລະ​ຟັງ​ຄວາມ​

ບໍ່​ມີ​ທາງ​ອື່ນຄວນ​ຕາມ

ພຣະ​ເຢຊູ​ໂຜດ​ໃຫ້​ຄວມສຸກ

ແດ່​ຜູ້​ເຊື່ອ​ແລະ​ຟັງ​ຄວາມ


2 ບໍ່ມີ​ທຸກ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້

​ບໍ່​ມີ​ມືດ​ໃນ​ຈິດ​ໃຈ

ຊື່​ງມີ​ມາ​ໂດຍ​ນອກ​ພຣະດຳຣັດ​ສັ່ງ

ເຮົາ​ບໍ່​ຢ້າ​ນຫຼືສົງ​ໃສ

​ເຮົາ​ບໍ່​​ໂສກ​ເສົ້າຮ້ອງ​​ໄຫ້

ແຕ່​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ເພາະ​ດ້ວຍ​ການ​ເຊື່ອ​ຟັງ(ຊ້ຳ)


3 ຖ້າ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມລຳບາກ

​ຫຼື​ວ່າ​ມີ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ

​ພຣະ​ເຢຊູຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້​ພົ້ນມານ​ຮ້າຍ

ຖ້າ​ມີ​ຄວາມທຸກ​ເຫຼື​ອ​ຫຼາຍ

​ເຮົາ​ບໍ່​ເສົ້າສະ​ລົດ​ໃຈ

ແຕ່​ມີ​ພອນ​ຄັນ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ແລະ​ຟັງ​ຄວາມ(ຊ້ຳ)


​4 ເຮົາ​ຈະ​ຮູ້​ຄັກ​ບໍ່​ໄດ້​

ເຖິງ​ຄວາມ​ຮັກ​ພຣະຜູ້​ໄຖ່

ຈົ່ງ​ຖວາຍ​ທຸກສິ່ງ​ແກ່​ຜູ້​ຊອບ​ທຳ

ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ປາກົດ​ແຈ້ງ​

ກັບ​ຄວາມສຸກ​ໄດ້​ຊົງ​ແບ່ງ

ໃຫ້​ລູກສິດ​ທີ່​ໄດ້​ເຊື່ອ​ແລະ​ຟັງ​ຄວາມ(ຊ້ຳ)


5 ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ໃຈ​ໄດ້​ຢູ່​

ໃກ້​ພຣະບາດ​ພຣະ​ເຢຊູ

ຫຼື​ຈະ​ເດີນທາງ​ກັບ​ພຣະຜູ້​ໂຜດ​ນຳ

​ ໄດ້​ຮັບ​ໄປ​ຕາມ​ຊົງ​ໃຊ້

​ຍິນ​ດີ​ເຮັດ​ຕາມ​ພຣະ​ໄທ

ບໍ່​ຕ້ອງ​ຢ້ານ​ມີ​ແຕ່​ເຊື່ອ​ແລະ​ຟັງ​ຄວາມ(ຊ້ຳ)


໔໕ ຂ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຕັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ (121)

1 ຂ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຕັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​

ອີງ​ພຣະຊວງ​ຂອງ​ພຣະອົງ

ຄວາມ​ຮັກ​ພຣະອົງ​ຈັກ​ປົກຫຸ້ມ​ຢູ່

ຈິດ​ໃຈ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຄວາມ​ບັນ​ເທົາ

ຟັງ​ເທີນໝູ່​ເທວະດາ​ຟ້າ

ຄຳ​ເພງ​ອັນ​ມ່ວນ​ແກ່​ຈິດ​ໃຈ

ສຽງ​ອອກ​ແຕ່​ເມືອງ​ສະຫວັນ​ຟ້າ

ຄຳ​ເພງ​ຄວນ​ໄດ້​ຈື່​ຈຳ​ໄວ້


ຂໍ້​ຊ້ຳ: ຂ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຕັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ

​ອີງ​ພຣະຊວງ​ຂອງ​ພຣະອົງ

ຄວາມ​ຮັກ​ພຣະອົງ​ຈັກ​ປົກຫຸ້ມ​ຢູ່​

ຈິດ​ໃຈ​ຈຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ບັນ​ເທົາ ອາ​ແມນ


2 ຂ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຕັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ

​ ຄວາມ​ໜັກ​ໃຈ​ຫາຍ​​ເສຍ​ໄປ

ຜູ້​ລອງ​ໃຈ​ຮ້າຍ​ຕ້ອງ​ມິ​ດງຽບ​ຢູ່

ຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ຈຶ່ງ​ກວນ​ບໍ່​ໄດ້

​ ເປັນ​ທີ່​​ໃຫ້ພົ້ນຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ

​ເປັນ​ທີ່​ຈຳ​ເຣີນຈິດ​ໃຈ​ໃໝ່

ພົ້ນຄວາມ​ສົງ​ສັຍ​ຄວາມ​ມົວ​ເມົາ

ພຣະອົງ​ຊົງ​ເຊັດ​ນ້ຳຕາ​ໃຫ້ (ຊ້ຳ)


3 ຈົ່ງ​ພາກັນ​ເພີ່ງ​ອົງ​ພຣ​ະເຢຊູ

ຜູ້​ວາຍ​ພຣະຊົນ​ຕາຍ​ຕາງ

ພຣະອົງ​ຊົງ​ປຽບ​ຄື​ດັ່ງ​ຫີນ​ຜາ

ຂ້ານ້ອຍ​ໄດ້​ເຊື່ອ​ຈຶ່ງ​ມີ​ຫວັງ

​ ໃຫ້​ໄດ້​ຢູ່​​ຖ້າ​ເຝົ້າຮັກສາ​

ຈົນ​ຍາມ​ມືດ​ຄ່ຳຈະ​ຫາຍ​ໄປ

ຈົນ​ເຖິງ​ໄດ້​ເຫັນຍາມ​ຮຸ່ງ​ເຊົ້າ

ສ່ອງ​ແຈ້ງ​ພຣະຣັດສະໝີ​ໃສ (ຊ້ຳ)


໔໖ ຄວາມສຸກ​ຖາວອນ (127)

1 ຄວາມສຸກ​ຖາວອນ​ຄົງ​ມາສູ່​ຜູ້​ທຳ​ຊອບ

ປະກອບ​ດ້ວຍໃຈ​ຜ່ອງ​ໃສ​ສັດທາ

​ ໃສ່​ໃຈຂັບ​ຕາມ​ບັນຍັດ​ພຣະຢາ​ໂຮ​ວາ

ທຽວ​ໄປ​ຕາ​ມທາງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ສັດ​ຊື່


2 ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເລີ​ນ​ເພີດ​​ເພີນຈິດ​ຊື່ນ​ໃຈ​ບານ

​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ເກີດ​ໃກ້​ຮ່ອງນ້ຳ

ກ້ານ​ກິ່ງ​ໃບ​ຂຽວ​ບໍ່​ຫ່ຽວ​​ແຫ້ງ​ເມື່ອ​ແລ້ງ​ຝົນ

​ເກີດດ​ອກອອກ​ຜົນ​ຕະຫຼອດ​ເວລາ


3 ຝ່າ​ຍທາງ​ຄົນ​ຊົ່ວທັງຫຼາຍ​ບໍ່​ເປັນ​ດັ່ງນັ້ນ

​ເໝືອນ​ແກບ​ປີວ​ໄປ​ຕາມ​ສາຍ​ລົມພາ

ດັ່ງນັ້ນຄົນ​ຊົ່ວ​ຈະ​ຕ້ອງ​ທຸກ​ເວທະນາ

​ເມື່ອ​ວັນພຣະອົງ​ຊົງ​ພິພາກສາ


4 ການ​ຂອງ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ກໍ​ຈິບຫາຍ​ເສຍ​ໄປ​ແລ້ວ

ທຳ​ໄວ້​ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້​ແກ່​ຕົນ

​ ແຕ່​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ນຳ​ຄົນ​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ຜົນ

ຫວິດ​ທຸກ​ໄດ້​ສຸກ​ໃນ​ຟ້າ​ສະຫວັນ


໔໗ ຈົ່ງ​ຍ້ອງຍໍ​ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ (130)

1 ​ຈົ່ງ​ຍ້ອງຍໍ​ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ​

ເອົາ​ໃຈ​ຮັກ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບູຊາ

ພຣະອົງ​ຊົງ​ໄຖ່​ໂທດ​ຫາຍ​ໂສກ​ເສົ້າ

ຄວາມ​ຕອບ​ຄຸນ​ສົມ​ຄວນ​ຍົກ​ມາ

ສັນຣະ​ເສີນ​ພຣະນາມ​ພຣະອົງ​ເຈົ້າ

ພຣະບິດາ​ ກະສັດ​ເມືອງ​ຟ້າ


2 ຈົ່ງ​ຍ້ອງຍໍ​ເພາະ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເດີມມາ

ພຣະອົງ​ຊົງ​ເມດ​ຕາ​ເອັນດູ

ຊ້ຳປະທານ​ພຣະພອນ​ທຸກ​ເວລາ

ຜູ້​ໃດ​ເຊື່ອ​ຄວາມສຸກ​ຄົງ​ຮູ້

ສັນຣະ​ເສີນ​ພຣະນາມ​ພຣະອົງ​ເຈົ້າ

ພຣະບິດາ ຜູ້​ຊົງ​ມຸທຸ


3​ເໝືອນ​ບິດາ​ພຣະອົງ​ຊົງ​ລ້ຽງ​ໄວ້

ຮູ້​ວ່າ​ເຮົາ​ທຽວ​ເມື່ອຍ​ຫິວ​ອ່ອນ

ຊ້ຳຊົງ​ຢຽດ​ພຣະຫັດ​ຫອບ​ອຸ້ມ​ໄປ

​ໃຫ້​ພົ້ນຮ້າຍ​ໄດ້​ສຸກ​ແນ່ນອນ

ສັນຣະ​ເສີນ​ພຣະນາມ​ພຣະອົງ​ເຈົ້າ

ພຣະບິດາ ​ຜູ້​ໂຜດ​ພຣະພອນ


4 ໝູ່​ລູກສິດ​ຜູ້​ຮູ້​ພຣະອົງ​ນັ້ນ

ທັງ​ບັນດາ​ຊາວ​ໂລກ​ທົ່ວ​ໄປ

ຈົ່ງ​ຍົກ​ເອົາ​ບົດ​ເພງ​ມາ​ພ້ອມ​ກັນ

ໝູ່​ຊາວ​ຟ້າ​ກັບ​ໝູ່​ລຸ່ມ​​ໃຕ້

ສັນຣະ​ເສີນ​ພຣະນາມ​ພຣະອົງ​ເຈົ້າ

ພຣະບິດາ ກະສັດ​ອົງ​ໃຫຍ່ ອາ​ແມນ


໔໘ ເຮົາ​ມີ​ຄວາມສຸກ (139)

1 ເຮົາ​ມີ​ຄວາມສຸກ​ສະໜຸກ​ອັນ​ໃຫຍ່

ມີ​ແຈ້ງ​ມີ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ຢູ່​ເລື້ອຍ

ຕັ້ງ​ແຕ່​ມີນັ້ນ​ເຮົາ​ໄດ້ຮັບ​ເອົາ

ພຣະ​ເຢຊູ​ດ້ວຍ​ສຸດ​ໃຈ​ຂອງ​ເຮົາ


ຂໍ້​ຊ້ຳ: ວັນ​ສະໜຸກ​ວັນຮຽນຮູ້

​ຄວາມ​ຮັກ​ອັນ​ໃຫ່ຍຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ

​ແມ່ນ​ຟ້າ​ສະຫວັນ​ເປັນ​ເມືອງ​ເຮົາ​ໃໝ່

ພຣະ​ເຢຊູ​ຊົງ​ຖ້າ​ເຮົາ​ທັງ​ໃນ

​ ວັນ​ສະໜຸກວັນ​ຮຽນ​ຮູ້​

ຄວາມ​ຮັກ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ


2 ພຣະບຸດ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ພຣະບິດາ

ຊົງ​ຖວາຍ​ຕົນ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບູຊາ

​ ໂລຫິດ​ພຣະອົງ​ລ້າງ​ຜິດ​ບາບ​ເຮົາ

ຊ້ຳ​ໃຫ້​ເຮົາ​​ເກີດ​ເປັນ​ລູກ​ພຣະ​ເຈົ້າ (ຊ້ຳ)


​3 ໃນ​ຟ້າ​ສະຫວັນ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເຣີ​ນ

ພວກ​ເທວະ​ດາ​ຮ້ອງ​ສັນຣະ​ເສີນ

​ ເວລາ​ຄົນ​ບາບ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຄົນ​ໃດ

​ໄດ້​ຖິ້ມ​ໃຈ​ເກົ່າ​ແລະ​ເອົາ​ໃຈ​ໃໝ່ (ຊ້ຳ)


​4 ເຊີນ​ພີ່ນ້ອງ​ເອີຍ​ຈົ່ງ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຮູ້

ມີ​ຄວາມ​ຍົກ​ໂທ​ດດ້ວຍ​ພຣະ​ເຢຊູ

ພຣະອົງ​ຊົງ​ໂຜດ​ປະທານ​ຊີວິດ

​ແກ່​ຜູ້​ຢາກ​ຮັບ​ເອົາ​ໄປ​ເປັນນິດ (ຊ້ຳ)


໔໙ ມິດ​ສະ​ຫາຍ​ເຮົາ (141)

1 ມິດ​ສະຫາຍ​ເຮົາຄື​ພຣະ​ເຢຊູ

ຊົງ​ແບກ​ເອົາຄວາມ​ຜິດ​ບາບ​ໃຫ້ຫາ​ຍ

​ ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ມີ​ສິດ​ເຂົ້າມາ​ເຝົ້າຢູ່

ດ້ວຍ​ບໍ່​ຢ້ານ​ຈະ​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່

ສຸກ​ສຳຣານ​ໄດ້​ວິດ​ໄປ​ຫຼາຍ​ທີ

​ ເກີດ​ລຳບາກ​ຈົນ​ຕົວ​ຫິວ​ອ່ອນ

ການ​ໜັກ​ໃຈ​ຝູງ​ນີ້​ບັງ​ເກີດ​ມີ

​ເພາະ​ໝູ່​ເຮົາ​ຖິ້ມ​ການ​ໄຫວ້​ວອນ


2 ການ​ທຸກ​ໃຫຍ່​ການ​ລອງ​ໃຈ​ມີ​ມາ

ການ​ລຳ​ບາກ​ມາ​ເຖິງ​ເມື່ອ​ໃດ

​ ໃຫ້​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ແລະ​ໝັ່ນ​ມາ

ຫາ​ພຣະ​ເຈົ້າປົງ​ທຸກ​ວາງ​ໃຈ

ຜູ້​ຮັກ​ເໝືອນ​ພຣະອົງຫາບໍ່​ໄດ້

ພຣະອົງ​ຊົງ​ແບກ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ

ຊົງ​ຮູ້ຈັກ​ໃຈ​ເຮົາ​ຈິ່ງບອກ​ໄວ້

ວ່າຈົ່ງ​ຮີບ​ໄຫວ້​ວອນ​ພຣະ​ເຈົ້າ


​3 ເມື່ອ​ອິດ​ອ່ອນ​ໜັກ​ອົກ​ໜັກ​ໃຈ​ນັ້ນ

ມີ​ທຸກ​ໃຫຍ່​ບໍ່​ແພ້​ອົດ​ເອົາ

​ ໂອ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຂໍ​ໃຫ້​ໝູ່​ເຮົາ​ໝັ່ນ

​ໄຫວ້​ວອນ​ຂໍ​ຈົນ​ໄດ້​ບັນ​ເທົາ

​ ເມື່ອ​ໝູ່​ຄູ່ໜ່າຍ​ຊັງ​ພາກ​ອອກ​ໄປ

ຄວນ​ອອກປາກ​ເປັນ​ຄຳ​ອ້ອນວອນ

ພຣະ​ເຢຊູ​ຈະ​ຊົງ​ອຸ້ມ​ເຮົາ​ໄປ

ນຳພຣະອົງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ


​ ໕໐ ເມື່ອ​​​ໃດ​ໄຫວ້ວ​ອນ (143)

1 ເມື່ອໃດ​ໄຫວ້ວອນ​ນະມັດສະການ

ຂໍ​ເຊີນ​ພຣະ​ເຈົ້າຊົງ​ເປັນປະ​ທານ

​ ເຖິງ​ວ່າ​ອຶດ​ຢາກ​ກໍ່​ຄວນ​ທູນ​ຂໍ

ສິ່ງ​ທີ່​ປະສົງ​ປະ​ທານ​ພຽງພໍ

ຖ້າ​ຖືກ​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ຫຼື​ມີ​ໂສກ​ທຸກ

ຈິດ​ໃຈ​ບັນ​ເທົາ​ໄດ້ຮັບ​ຄວາມສຸກ

ຖ້າ​ຖືກ​ທົດ​ລອງ​ຈິດ​ໃຈ​ເມື່ອ​ຍອ່ອນ

ຈະ​ໄດ້​ຊູ​ແຮງ​ເມື່​​ອ​ເ​ຝົ້າອ້ອນວອນ


​2 ເມື່ອໃດ​ໄຫວ້​ວອນ​ເຮົາ​ແສນ​ຍິນ​ດີ

ຄຳ​ອ້ອນວອນ​ເຖິງ​ສະຫວັນ​ທັນທີ

ພຣະ​ເຢຊູຄອຍ​ຮັບ​ຄຳ​ອ້ອນວອນ

ປະທານ​ພະ​ພອນ​ແກ່​ຜູ້​ຫິວ​ອ່ອນ

​ ໃຫ້​ເຮົາ​ເຂົ້າ​ເຝົ້າຕໍ່​ອົງ​ພຣະ​ເຈົ້າ

​ເຊື່ອ​ພຣະສັນຍາ​ທີ່​ໃຫ້​ແກ່​ເຮົາ

ມອບ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ໄວ້​ພ້ອມ​ຄວາມທຸກ​ຮ້ອນ

ພຣະອົງ​ຊົງ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ອ້ອນວອນ


​3 ເມື່ອ​ໃດ​ອ້ອນວອນ​ເປັນ​ອັດສະຈັນ

​ໄດ້​ການ​ເລົ້າ​ໂລມ​ເໝືອນ​ຢູ່​ສະຫວັນ

ປຽບ​ເໝືອນ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ຍອດພູ​ກະ​ເສີມ​

​​ເຫັນ​ເມືອງ​ຂອງ​ຂ້າດີ​ເລີດ​ປະ​ເສີດ

ຢາກ​ຮີບ​ຟ້າວ​ໄປ​ເມືອ​ງພຣະບິດາ

​ເຂົ້າ​ເຝົ້າພຣະອົງ​ຜູ້​ຊົງຮັກ​ສາ

ຖວາຍ​ເພງ​ສັນຣະ​ເສີນ​ຮັບ​ພອນ

​ ເມື່ອນັ້ນພົ້ນ​ແລ້ວ​ຈາກ​ການ​ໄຫວ້​ວອນ


໕໑ ພຣະ​ເຢຊູ​ເປັນ​ພຣະທຳ (149)

1 ພຣະ​ເຢຊູ​ເປັນ​ພະ​ທຳ ​ເອີຍ​

ປະຈຳ​ໂລກ (໒)

ດັບ​ຄວາມ​ໂສກ​ຝູງ​ປວງ​ຊົນທົ່ວ​ໄປ​ເອີຍ ເຮົາຄົນລາວເຮົາ

ເຊື່ອໃນ​ພຣະ​ເຢຊູ ​ເອີຍ

ເຮົາ​ຄວນ​ເບິ່ງ​ພຣະອົງ​ຜູ້​ຊົງ​ເປັນ​ຕົວຢ່າງ


2 ບໍ່​ເລືອກ​ໜ້າ​ຜູ້​ມີ​ກຽດ ​ເອີ​ຍ

ຫວັງ​ທີ່​ງາມ (໒)

ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ກັບ​ປວງ​ຊົນ​ເອີຍ ເຮົາ​ຄົນ​ລາວ​ເຮົາ

​​ເຊື່ອ​ໃນ​ຄວາມພົ້ນບາບ​ເອີຍ

ທີ່​ເຮົາ​ຮູ້​ກໍ່ເພາະ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເປັນຄວາມຮັກ


3 ​ໃຫ້​ໂອກາດ​ແກ່​ຄົນ​ຊົ່ວ ​ເອີຍ

ກັບ​ໃຈ​ໃໝ່ (໒)

​ເລີກ​ຫຼິ້ນ​ໄພ້ຫຼິ້ນ​ເບີບໍ່​ມີ​ຜົນ​ເອີຍ

​ເຮົາ​ຄົນ​ລາວເຮົາ

​ພໍໃຈ​ສຸກ​ສົມບູນ ​ເອີຍ

​ເປັນ​ພຣະຄຸນ​ກໍເພາະ​ພຣະ​ເຈົ້າຊົງ​ຮັກ​ເຮົາ


4 ​ເຖິງ​ຂາດ​ເຂີນ​ຊັບສົມ​ບັດ ​ເອີຍ

ຍັງ​ເປັນ​ຄົນ (໒)

ຮັກ​ປວງ​ຊົນ​ສະ​ເໝີ​ບໍ່​ວ່າ​ໃດ​ເອີຍ

ເຮົາ​ຄົນ​ລາວເຮົາ

ພໍ​ໃຈ​ໃນ​ຊີວິດ ​ເອີຍ

ທີ່​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້​ແກ່​ເຮົາ


5 ອົງ​ພຣະຄຣິດຊົງ​ມີ​ສິດ ​ເອີຍ

ສັນຊາດ​ລາວ (໒)

ຢ່າ​ລະ​ເລີຍ​ໃຫ້​ຍົກ​​ໄວ້​ເທິງ​ຫົວ​ເອີຍ

ເຮົາ​ຄົນ​ລາວ​ເຮົາ​

ພໍ​ໃຈຖືພຣະ​ເຈົ້າ ​ເອີຍ

ໃຈ​ບໍ່​​ໂສກ​ເສົ້າ​ເພາະ​ພຣະອົງ​ເປັນຄວາມ​ສຸກ


6 ເຮົາ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຄວາມສຸກ​ສຳລານ ​ເອີຍ

ທຸກ​ວັນ​ໄປ (໒)

ສຸດສະ​ໃໝ​ຊົ່ວ​ສິ້ນວັນ​ສືບ​ໄປ​ເອີຍ

ເຮົາ​ຄົນ​ລາວ​ເຮົາ​

ພໍ​ໃຈ​ໃນ​ພຣະຄຣິດ ​ເອີຍ

ຊົງ​ເປັນ​ມິດ​ກັບ​ເຮົາ​ທຸກ​ຄົນ​ທຸກ​ຄົນ​ເອີຍ