ເພງນະມັດສະການ

ກາງຄືນ​ສະ ​ງັດ  - ໒໑/48

ເກີດ ​ແລ້ວ​ພຣະກຸ​ມມານ  - ໒໒/50

ການ ​ວິວາ​ຫະທີ່​ບ້ານກາ​ນາ - ໗໗/244

ຂ້າ​ ຂໍ​ຖວາຍ​ກຽດ - ໐໒/2 

ຂ້າ​ ສັນຣະ​ເສີນ​ພຣະ​ເຈົ້າ - ໑໓/25

ຂ້າ ​ຍິນ​ດີ​ຍ້ອງຍໍ​ພຣະ​ເຢ - ໕໘/176

ຂ້າ ​ໄດ້​ຍິນ​ພຣະສຸຣະສຽງ  - ໗໒/234

ຂ້າ ​ບໍ່​ຫ່ວງ​ໃຍ​ໃນ​ສົມບັ - ໗໔/238

ຂ້າ​ບົວ​ ລະ​ບັດ​ພຣະ​ເຢຊູ  - ໓໗/92

ຂ້າມ ​ອບທຸກ​ສິ່ງ​ແກ່​ພຣະ​ - ໓໒/72

ຂ້າ ​ຢູ່​ໃນ​ຕັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເ - ໔​໕/121

ຂ້າ ​ຫຼົງທາງ​ໄປ​ຫ່າງ​ໄກ  - ໗໓/235

ຂໍ​ ຈົ່ງ​ປົກ​ປ້ອງ - ໑໘/43

ຂໍພຣະຄຣິດຊົງ ​ໂຜດ​ໃຫ້ມາ  - ໓໔/78

ຂໍ​ ພຣະ​ເຈົ້າ​ໂຜດ​ພອນ  - ໗໘/250

ຂໍພຣະພອນ - ໐໙/18

ຂໍພຣະ ​ເຢຊູ​ຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້​ຂ - ໔໒/111

ຂໍພຣະວິນ ​ຍານ​ໂຜດ​ນຳ​ທາງ - ໑໙/44

ຂອບຄຸນ ​ຍິນ​ດີ​ແດ່​ພຣະບິ - ​໖໑/196

ຄັນ ​ເຮົາ​ຕາມ​ພຣະອົງ​ໄປ  - ໔໔/119

ຄວາ ​ມສຸກ​ຖາວອນ  - ໔໖/127

ຄວາມ ​ຮັກ​ວິ​ເສດ  - ໔໑/109

ໃຈ​ ຊົ່ວ​ເທົ່າ​ໃດ​ຂ້າ​ໄດ້ - ໗໖/242

ໃຈ​ ມະ​ນຸດ  - ໖໒/197

ເຈົ້າຜູ້ ​ຮູ້​ຄວາມທຸກ​ລຳບ - ໕໒/151

ຈົ່ງ ​ຊ່ອຍ​ຜູ້​ທີ່​ເສຍ​ໄປ - ໕໗/175

ຈົ່ງ ​ຍ້ອງຍໍ​ອົງ​ພຣະຜູ້​ເ - ໔໗/130

ຈົ່ງຟັງ ​ເພງ​ຂອງ​ຝູ​ງ​ເທວ - ໒໘/59

ຈົ່ງ ​ເຮັດ​ການ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ກ້ - ໕໖/170

ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ - ໐໕/6

ສາທຸ​ ນາ​ມຣິດ​ພຣະ​ເຢຊູຄຣິ - ໐໓/4

ສິ່ງອັນ ​ໃດ​ລ້າງ​ຜິດ​ບາບ​ - ໖໓/200

ແສງ​ ແຫ່ງ​ໃຈ​ຂ້າ - ​​໐໔/5

ສິດ​ ທັງຫຼາຍ​ຈົ່ງ​ເຝົ້າລະ - ໓໘/95

ແສນ ​ຊື່ນ​ໃຈ​ທີ່​ເຊື່ອ​ພຣ - ໔໓/117

ເຊີນ ​ທ່ານ​ທັງຫຼາຍ  - ​໗໕/240

ເຊີນ ​ພຣະອົງ​ກະ​ສັດ​ອົງ​ - ​໑໑/20

ຍັງ​ ເຫິງ​ປານ​ໃດ  - ໓໙/97

ແຕ່​ ກ່ອນ​ຂ້າ​ຢາກ​ໄດ້​ພອນ - ໓໐/67

ຖືກ​ ປົງ​ໄວ້​ໃນ​ອຸ​ບໂມງ  - ໓໖/88

ທະຫານ ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ເຈົ້າ - ໖໐/188

ໃນ​ ຟ້າ​ອາກາດ  - ໒໖/54

ບໍ່​ ມີ​ສະຫາຍ​ຊ່ວຍ​ເຮົາ  - ໒໙/63

ບັນດາ ​ສານຸສິດ  - ໒໕/53

ເປັນ ​ຍາມ​ທ່ຽງ​ຄືນ - ໒໗/55

ແຜ່​ ຂ່າວ​ເລື່ອງ​ຄວາມພົ້ນ - ໑໗/41

ພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍ  - ໐໗/13

ແພດ​ ຜູ້​ປະ​ເສີດ  - ໓໓/77

ພຣະຄຣິດ ​ໄດ້​ສະ​ເດັດ​ມາ ​ - ໖໙/225

ພຣະຄຣິດ ​ໄດ້​ມາ - ໑໔/26

ພຣະຄຣິດ ​ໄປ​ຈັດ​ແຈງ​ບ່ອນ - ​໖໔/211

ພຣະຄຣິດ ​ເປັນ​ເຈົ້າຊີວິດ - ​໑໕/34

ພຣະ ​ເຈົ້າຊົງ​ເປັນ​ຜູ້​ລ້ - ໕໔/157

ພຣະ ​ເຈົ້າຊົງ​ພາ  - ໕໓/156

ພຣະ​ ເຈົ້າຊົງ​ຮັກ​ຂ້າ​ນ້ອ - ໓໑/70

ພຣະພັກ ​ພຣະ​ເຈົ້າ - ໐໖/8

ພຣະ ​ເຢຊູ​ເປັນ​ພຣະທຳ  - ໕໑/149

ພຣະ ​ເຢຊູ​ປຽບ​ດັ່ງ​ຫີນ​ໃຫ - ໔໐/102

ພຣະ​ ເຢຊູ​ຜູ້​ງາມ​ເລີດ - ໐໘/15

ພຣະອົງ ​ຜູ້​ຊົງ​ມີ​ລິດ​ອຳ - ໑໐/19

ມີ​ ບ່ອນ​ຢູ່​ເຮົາ​ກໍ່​ຮູ - ​໖໗/220

ມີ​ ເພງອັນ​ມ່ວນ  - ໓໕/80

ເມື່ອ ​ໃດ​ໄຫວ້​ວອນ  - ​໕໐/143

ເມື່ອ ​ພຣະ​ເຢຊູ​ສະ​ເດັດ​ມ - ໒໔/52

ເມື່ອ ​ພຣະ​ເຢຊູ​ໂຜດ​ໃຫ້​ - ​໖໕/212

ເມືອງ ​ສະຫວັນ  - ໖໖/213

ເມືອງ ​ເບັດ​ເລ​ເຮັມ - ໒໐/46

ມິດ ​ສະຫາຍ​ເຮົາ  - ໔໙/141

ຢູ່​ ໃກ້ຊິດ​ພຣະ​ເຈົ້າ - ໑໒/21

ຫາ​ພຣະ​ ເຢຊູ  - ໗໐/227

ໃຫ້​ ຟ້າ​ກັບ​ໂລກ​ຍ້ອງຍໍ​ພ - ໐໑/1

ໃຫ້​ ໂລກ​ຍິນດີ  - ໒໓/51

ໂອ້ ​ອົງ​ພຣະ​ເຢຊູ  - ໖໘/222

ເຮົາ ​ສູ້​ຍອມ​ຕາຍ​ເພື່ອ​ - ​໕໕/161

ເຮົາ ​ຍຶດໝັ້ນ​ໃນ​ຄຳ​ສັນຍ - ​໑໖/38

ເຮົາ ​ໄດ້​ຍິນ​ຂ່າວ​ປະ​ເສ - ​໕໙/180

ເຮົາ ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ  - ໔໘/139

ຮີບ ​ມາ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ບາບ​ກ - ໗໑/233