ເພງສັນລະເສີນ (ສັ້ນ)

1 - ຂ້ອຍ​ມີ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຂ້ອຍ​ຈະ​ບໍ່​ຫວັ່ນ​ໄຫ​ວ

2 -​ ເລິກ​ແລະ​ກວ້າງ (Deep and Wide)

3 - ຈົ່ງ​ສະ​ແຫ​ວງຫາ​ແຜ່ນດິນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ

4 - ຈຳ​ຕ້ອງ​ຈາກ​ພາກ​ກັນ​ໄປ

5 - ດວງ​ໃຈ​ຍິນ​ດີ

6 - ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ

7 - ຄວາມ​ສຸກຢູ່​ໃນ​ໃຈຂ້ອຍ (Joy in my Heart)

8 -​ ຄົນ​ໂງ່​ສ້າງ​ບ້ານ

9 - ຊີວິ​ດເຮົາ​ພຣະ​ເຈົ້າຊົງ​ສ້າງ

10 - ​ຂໍ​ໃຫ້ພຣະກຽດ

11 - ​ເລີ່​ມ​ໃຫ້​ຖືກ

12 - ​ເຮົາ​ເປັນໜຶ່ງ​ໃນ​ຄວາມ​ຮັກ​ພຣະຄຣິດ (We are one in Christ's Love)

13 - ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂ້າ​ກະ​ຫາຍ (As the Deer)

14 - ​ໃນ​ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ

15 - ​ຂ້າ​ໄດ້​ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ເນື້ອ​ໜັງ

16 - ພຣະ​ເຈົ້າຄື​ຕົ້ນ

17 - ເມື່ອ​ຜ່ານ​​ໂລກ​ນີ້

18 - ພຣະ​ເຈົ້າ​ເ​ປັນ​ຄວາມ​ຮັກ

19 - ພຣະ​ເຢຊູ​ພຣະຜູ້​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່

20 - ຂ້າ​ຮັບ​ການ​​ໄຖ່ ​

21 - ຈົ່ງ​ມາວ​ອນອະທິຖານ

22 - ອາສາ​ແຫ່​ງ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ

23 - ທີ່​ສະຫວັນ​ສະ​ຫວ່າງ

24 - ຢ່າລືມ​ວ່າ​ພຣະ​ເຢຊູ

25 - ຂ້ອຍ​ຄິດ​ເຖິງ​ເຈົ້າ

26 - ໂອ​ລະວັງ

27 - ​ຈົ່ງ​ຮ່ວມ​ກັນພະ​ນຶກ​ກຳ​ລັງ

28 - ຄວາມ​ຮັກ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່

29 - ໄຊຊະນະ​ໂລກ​ນີ້

30 - ​ ກິ້ງ​ອອກ​ໄປ (Roll Away)

31 - ປ່ຽມ​ຮັກ

32 - ​ເມື່ອ​ພຣະວິນ​ຍານ​ສວມ​ທັບ​ຂ້າ

33 - ​ໃຜ​ຈະ​ໄປ​ບອກ

34 - ເຮົາ​ຮັກ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ທຸກ​ວັນ

35 - ຍົກ​ພຣະ​​ເຢຊູ

36 - ​​ເກີດ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ

37 - ​​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມສຸກ​ຄື​ທຸງ

38 - ຂອບຄຸນ​ພຣະ​ເຈົ້າ (Thank you God)

39 - ສະບາຍດີບໍ່(Sabaidee Bo)

40 - ຂ້າ​ຕັດສິນ​ໃຈແລ້ວ (I have Decided)

41 - ຄັນ​ເອີ້ນ​ຊື່

42 - ມີ​ສາວົກ​ສິບ​ສອງ​ຄົນ

43 - ມີ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຢູ່​ໃນ​ຈິດ​ໃຈ

44 - ຮ້ອງ​ຮາ​ລູຢາ​ແດ່​ພຣ​ະ​ເຈົ້າ

45 - ນ້ຳທະ​ເລແສນ​ງາມ

46 - ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຊະນະ​ພຣະຍາມາ​ນ

47 - ທະຫານ​ແຫ່ງ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ

48 - ພຣະ​ເຈົ້າຢູ່​ທ່າມກາງ​ພວກ​ເຮົາ

49 - ອົງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄື​ຜູ້​ໃດ

50 - ບ້ານ​ມີ​ພຣະ​ເຈົ້າ

51 - ພຣະຄຣິສຕະ​ທຳ​ຄຳ​ພີ(Books of the Bible)

52 - ​ໂຮ​ຊັນ​ນາສັນ​ຣະ​​ເສີນ​ພຣະ​ເຈົ້າ

53 - ໂລກ​ນີ້​ຕຶງ​ມື້​ຕຶງ​ວັນ

54 - ​ພຣະສິລິ

55 - ພຣະຄຳ​ໂອວາດ​ພຣະ​ເຈົ້າ

56 - ພຣະຄຳພຣະ​ເຈົ້າ

57 - ຄຳ​ອະທິຖານ

58 - ພັກ​ພິງ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ

59 - ຈົ່ງ​ຊົມ​ຊື່ນ​ຍິນ​ດີ

60 - ຂອບ​ພຣະຄຸນ​ພຣະ​ເຈົ້າ (Thankyou God)

61 - ຈົ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະອົງ​ເຖີດ

62 - ຂ້າ​ຕ້ອງ​ໄປ​ຝາກ​ທາງ​ນັ້ນ

63 - ຂ້າ​ຮູ້​ແນ່

64 - ວັນນີ້​ເປັນ​ວັນ​ສັນຕິ​ສຸກ

65 - ສາວ​ປອດ

66 - ສິບ​ຄົນ​ເດັກນ້ອຍ

67 - ເຖິງ​ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ຄົນ​ບາບ​ໜັກ​ໜາ

68 - ໃນ​ເວລາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ ​

69 - ໂອພຣະ​ເຈົ້າ

70 - ​ເຊີນ​ພຣະວິນ​ຍານ

71 - ຄວາມ​ຮັກ​ໝັ້ນຄົງ

72 - ​ເມື່ອ​ພຣະວິນ​ຍານສວມ​ທັບ​ຂ້າ

73 - ​ພຣະ​ເຈົ້າຊົງ​ສຳ​ພັດ​ຂ້າ​ວັນ​ນີ້

74 - ​ເມື່ອ​ໄດ້​ເຫັນ

75 - ຈາກ​ວັນນັ້ນ

76 - ຂ້າ​ໄດ້​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ

77 - ເຮົາ​ມີ​ຄວາມຫວັງ (We Have This Hope)

78 - ພຣະ​ເຈົ້າທ່ຽງ​ແທ້

79 - ໂກ​ລະ​ໂກທາ

80 - ​ຈົ່ງ​ຕິດ​ສະໜິດ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ

81 - ​ຢູ່​ເພື່ອ​ພຣະ​ຄຣິດ

82 - ​ແກະ​ຕົວ​ໜຶ່ງ

83 - ບັນຍັດ​ຮັກ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່

84 - ໂດ​ເລ​ມີ

85 - ໃນ​ພຣະນາມ​ພຣະ​ເຢຊູ

86 - ​ພຣະ​ເຈົ້າຮັກ​ເຈົ້າ​ແລະ​ຂ້ອຍ

87 - ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ວັງ​ພຣະ​ເຈົ້າ

88 - ຂອບ​ຄຸນ​ພຣ​ະ​ເຢຊູ

89 - ອະ​ໄພ​ສະ​ເໝີ

90 - ​ເມື່ອຫຼຽວ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ບໍລິສຸດ

91 - ​ເວລາ​ນີ້

92 - ພຣະຄຣິດ​ເປັນຄວາມ​ສະຫວ່າງ

93 - ຂ້າ​ຍອມ​ທຸກ​ສິ່ງ

94 - ຢ່າ​ຢ້ານ​ເລີຍ

95 - ຈະ​ເ​ປັນ​ດັ່ງ​ແສງ

96 - ຊາ​ລູຊາ​ໂລມ

97 - ໂລກ​ນີ້​ບໍ່​​ແມ່ນ​ບ້ານ​ເຮົາ

98 - ເຮົາ​ຈະ​ເດີນ​ໃນ​ທາງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ

99 - ​​ເປີດ​ໃຈ

100 - ເຮົາ​​ເພິ່ງພາ​ພຣະ​ອົງ

101 - ຫາກ​ຈະ​ຮັກ

102 - ​ຈະ​ຢູ່​ເ​ປັນ​ສຸກ

103 - ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຜູ້​ເປັນ​ຫົນທາງ

104 - ວັນ​ນີ້​ເປັນ​ວັນ (This is the Day)

105 - ແມ່ນ​ຜິດ

106 - ພຣະ​ເຢຊູ​ຊົງ​ຮັກ​ເຮົາ

107 - ​ຄວາມ​ຮັກ​ນັ້ນອົດທົນ​ນານ

108 - ຈົ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ຮັກ​  ພາຍ​ໃນ​ຈິດ​ໃຈ

109 - ໂຢນາ

110 - ພຣະ​ເຈົ້າ​ແສນ​ດີ

111 - ພຣະອົງ​ຊົງ​ສົມຄວນ

112 - ຮັກ​ວິ​ເສດ

113 - ​ຝາກ​ຄວາມ​ຫວັງ

114 - ຢູ່​ເທິງ​ກາງ​ແຂນ

115 - ​ຈົ່ງ​ຍິນ​ດີ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າສະ​ເໝີ

116 - ຄວາມຮັກ ຄວາມເອັນດູ

117 - ກ໊ອກ ກ໊ອກ ກ໊ອກ

118 - ຕື່ນ​ຂຶ້ນ​ອະທິຖານ

119 - ພຣະຫັດ​ພຣະ​ເຈົ້າຄຸ້ມ​ໂລກ

120 - ​ໂປດ​ປະທານ​ນ້ຳມັນ

121 - ​ຂ້າ​ປະເຊີນ​ທຸກສິ່ງ

122 - ຂໍ​ຄວາມ​ຮັກ

123 - ຖວາຍ​ກາຍ​ໃຈ

124 - ຈະ​ບອກ​ວ່າ

125 - ​ເຮົາຂອບ​ພຣະຄຸນ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ແມ່

126 - ມື້​ອື່ນ

127 - ສາຍ​​ໃຍ

128 - ຝາກ​ໃຈ​ໄປ​ດ້ວຍ​ກັນ

129 - ​ເມັດ​ເກືອ​ແລະ​ແສງ​ສະຫວ່າງ

130 - ນິມິດ

131 - ຮ່ວມ​ກັນ​ໃນ​ພຣະ​ເຢຊູ

132 - ທຸກ​ຄັ້ງທີ່​ຂ້າເຝົ້າພາ​ວະນາ

133 - ລຳ​ທານ

134 - ທຸກ​ວັນ

135 - ໄດ້​ຍິນ​ບໍ່ໜໍ

136 - ສາທຸການ​ພຣະນາມ

137 - ລືມ​ພຣະ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້

138 - ນ້ຳ​ແຫ່ງ​ຊີວິດ

139 - ໂປດ​ປ່ຽນ​ໃຈ​ຂ້າ​ໃໝ່

140 - ກ້າວຕໍ່​ໄປ

141 - ພຣະຄຳ​ລ້ຳຄ່າ

142 - ​ຜູ້ນຳ​ຄົນ​ບາບ

143 - ພຣະ​ເຈົ້າຊົງ​ລ້ຽງ​ດູ

144 - ບັນດາ​ຕົ້ນ​ໄມ້​​ໂບກ​ໄປມາ

145 - ສຽງ​ກະຊິບ​ຈາກ​ພຣະວິນ​ຍານ

146 -​ ຮັກ​ແທ້

147 - ​ແລ້ວ​ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ໜຶ່ງ

148 -​ ຂ້າ​ກະຫາຍ

149 - ​ຂອບຄຸນ​ພຣະອົງ(Thankyou God)

150 - ທາງ

151 - ຮ້ອງ​ຮາ​ເລ​ລູຢາ​ແດ່​ພຣະ​ເຈົ້າ (Sing Hallelujah)

152 -​ ຢາກ​ບອກ​ຄວາມ​ຮັກ

153 - ບົນ​ທາງ

154 - ຍິນ​ດີ ຍິນ​ດີ ຍິນ​ດີ (Happy, Happy, Happy)