ເພງນະມັດສະການ

໐໑/1  - ໃຫ້​ຟ້າ​ກັບ​ໂລກ​ຍ້ອງຍໍ​ພ (Doxology)

໐໒/2  - ຂ້າ​ຂໍ​ຖວາຍ​ກຽດ (To God be the Glory)

໐໓/4  - ສາທຸ​ນາ​ມຣິດ​ພຣະ​ເຢຊູຄຣິ (All Hail the Power)​​

໐໔/5  - ແສງ​ແຫ່ງ​ໃຈ​ຂ້າ (Sun of My Soul)

໐໕/6  - ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ (Holy, Holy, Holy)

໐໖/8  - ພຣະພັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ (Majestic Sweetness)

໐໗/13  - ພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍ  (Lao Tune)

໐໘/15  - ພຣະ​ເຢຊູ​ຜູ້​ງາມ​ເລີດ (Fairest Lord Jesus)

໐໙/18  - ຂໍພຣະພອນ (Come Thou Fount of Ev'ry Blessing)

໑໐/19  - ພຣະອົງ​ຜູ້​ຊົງ​ມີ​ລິດ​ອຳ (God All Powerful)​

໑໑/20  - ເຊີນ​ພຣະອົງ​ກະ​ສັດ​ອົງ​ (Come Though Almighty King)

໑໒/21  - ຢູ່​ໃກ້ຊິດ​ພຣະ​ເຈົ້າ (Nearer My God to Thee)

໑໓/25  - ຂ້າ​ສັນຣະ​ເສີນ​ພຣະ​ເຈົ້າ (How Great Thou Art)

໑໔/26  - ພຣະຄຣິດ​ໄດ້​ມາ (Lao Tune)

​໑໕/34  - ພຣະຄຣິດ​ເປັນ​ເຈົ້າຊີວິດ (Lead Me to Calvary)​

໑໖/38  - ເຮົາ​ຍຶດໝັ້ນ​ໃນ​ຄຳ​ສັນຍ (Standing on the Promises)

໑໗/41  - ແຜ່​ຂ່າວ​ເລື່ອງ​ຄວາມພົ້ນ (The Comforter has Come)

໑໘/43  - ຂໍ​ຈົ່ງ​ປົກ​ປ້ອງ (Fill Me Now)

໑໙/44  - ຂໍພຣະວິນ​ຍານ​ໂຜດ​ນຳ​ທາງ (Holy Spirit Faithful Guide)

໒໐/46  - ເມືອງ​ເບັດ​ເລ​ເຮັມ (Good News)

໒໑/48  - ກາງຄືນ​ສະ​ງັດ  (Silent Night)

໒໒/50  - ເກີດ​ແລ້ວ​ພຣະກຸ​ມມານ  (Lao Tune)

໒໓/51  - ໃຫ້​ໂລກ​ຍິນດີ  (Joy to the World)

໒໔/52  - ເມື່ອ​ພຣະ​ເຢຊູ​ສະ​ເດັດ​ມ (Lao Tune)

໒໕/53  - ບັນດາ​ສານຸສິດ  (O Come All Ye Faithful)

໒໖/54  - ໃນ​ຟ້າ​ອາກາດ  (Lao Tune)

໒໗/55  - ເປັນ​ຍາມ​ທ່ຽງ​ຄືນ (It Came Upon the Midnight Clear)

໒໘/59  - ຈົ່ງຟັງ​ເພງ​ຂອງ​ຝູ​ງ​ເທວ (Hark the Herald Angels Sing)

໒໙/63  - ບໍ່​ມີ​ສະຫາຍ​ຊ່ວຍ​ເຮົາ  (No Not One)

໓໐/67  - ແຕ່​ກ່ອນ​ຂ້າ​ຢາກ​ໄດ້​ພອນ (Himself)

໓໑/70  - ພຣະ​ເຈົ້າຊົງ​ຮັກ​ຂ້າ​ນ້ອ (Jesus Loves Me)

໓໒/72  - ຂ້າມ​ອບທຸກ​ສິ່ງ​ແກ່​ພຣະ​ (I Surrender All)

໓໓/77  - ແພດ​ຜູ້​ປະ​ເສີດ  (The Great Physician)

໓໔/78  - ຂໍພຣະຄຣິດຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້ມາ  (Near the Cross)

໓໕/80  - ມີ​ເພງອັນ​ມ່ວນ  (Since I have Been Redeemed)

໓໖/88  - ຖືກ​ປົງ​ໄວ້​ໃນ​ອຸ​ບໂມງ  (Christ Arose)

໓໗/92  - ຂ້າ​ບົວ​ລະ​ບັດ​ພຣະ​ເຢຊູ  (He Lives)

໓໘/95  - ສິດ​ທັງຫຼາຍ​ຈົ່ງ​ເຝົ້າລະ (Lo He Comes)

໓໙/97  - ຍັງ​ເຫິງ​ປານ​ໃດ  (Christ Returneth)

໔໐/102  - ພຣະ​ເຢຊູ​ປຽບ​ດັ່ງ​ຫີນ​ໃຫ (Rock of Ages)

໔໑/109  - ຄວາມ​ຮັກ​ວິ​ເສດ  (Love Divine)

໔໒/111  - ຂໍພຣະ​ເຢຊູ​ຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້​ຂ (More Love to Thee O God)

໔໓/117  - ແສນ​ຊື່ນ​ໃຈ​ທີ່​ເຊື່ອ​ພຣ (Tis So Sweet)

໔໔/119  - ຄັນ​ເຮົາ​ຕາມ​ພຣະອົງ​ໄປ  (Trust and Obey)

໔​ ໕/121  - ຂ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຕັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເ (Safe in the Arms of Jesus)

໔໖/127  - ຄວາ​ມສຸກ​ຖາວອນ  (Blessed is Righteousness)

໔໗/130  - ຈົ່ງ​ຍ້ອງຍໍ​ອົງ​ພຣະຜູ້​ເ (Tune: Angels from the Realms of Glory)

໔໘/139  - ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ  (O Happy Day)

໔໙/141  - ມິດ​ສະຫາຍ​ເຮົາ  (What a Friend)​

໕໐/143  - ເມື່ອ​ໃດ​ໄຫວ້​ວອນ  (Sweet Hour of Prayer)

໕໑/149  - ພຣະ​ເຢຊູ​ເປັນ​ພຣະທຳ  (Lao Tune)

໕໒/151  - ເຈົ້າຜູ້​ຮູ້​ຄວາມທຸກ​ລຳບ (Take the Name of Jesus with You)

໕໓/156  - ພຣະ​ເຈົ້າຊົງ​ພາ  (He Leadeth Me)

໕໔/157  - ພຣະ​ເຈົ້າຊົງ​ເປັນ​ຜູ້​ລ້ (The King of Love My Shepherd Is)​

໕໕/161  - ເຮົາ​ສູ້​ຍອມ​ຕາຍ​ເພື່ອ​ (I Gave My Life for Thee)

໕໖/170  - ຈົ່ງ​ເຮັດ​ການ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ກ້ (To the Work)

໕໗/175  - ຈົ່ງ​ຊ່ອຍ​ຜູ້​ທີ່​ເສຍ​ໄປ (Rescue the Perishing)

໕໘/176  - ຂ້າ​ຍິນ​ດີ​ຍ້ອງຍໍ​ພຣະ​ເຢ (Channels Only)

​໕໙/180  - ເຮົາ​ໄດ້​ຍິນ​ຂ່າວ​ປະ​ເສ (Jesus Saves)

໖໐/188  - ທະຫານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ເຈົ້າ (Stand Up, Stand Up for Jesus)​

໖໑/196  - ຂອບຄຸນ​ຍິນ​ດີ​ແດ່​ພຣະບິ (Tune: Oh Happy Day)

໖໒/197  - ໃຈ​ມະ​ນຸດ  (Lao Tune)

໖໓/200  - ສິ່ງອັນ​ໃດ​ລ້າງ​ຜິດ​ບາບ​ (Nothing but the Blood)

​໖໔/211  - ພຣະຄຣິດ​ໄປ​ຈັດ​ແຈງ​ບ່ອນ (Lao Tune)

​໖໕/212  - ເມື່ອ​ພຣະ​ເຢຊູ​ໂຜດ​ໃຫ້​ (Where Jesus is 'Tis Heaven)

໖໖/213  - ເມືອງ​ສະຫວັນ  (No Night There)​

໖໗/220  - ມີ​ບ່ອນ​ຢູ່​ເຮົາ​ກໍ່​ຮູ (In the Sweet By and By)

໖໘/222  - ໂອ້​ອົງ​ພຣະ​ເຢຊູ  (Face to Face)

໖໙/225  - ພຣະຄຣິດ​ໄດ້​ສະ​ເດັດ​ມາ ​ (Lao Tune)

໗໐/227  - ຫາ​ພຣະ​ເຢຊູ  (Tune: Found a Peanut)

໗໑/233  - ຮີບ​ມາ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ບາບ​ກ (Only Trust Him)

໗໒/234  - ຂ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ພຣະສຸຣະສຽງ  (I am Coming, Lord)

໗໓/235  - ຂ້າ​ຫຼົງທາງ​ໄປ​ຫ່າງ​ໄກ  (Coming Home)

໗໔/238  - ຂ້າ​ບໍ່​ຫ່ວງ​ໃຍ​ໃນ​ສົມບັ (It is My Name Written There)​

໗໕/240  - ເຊີນ​ທ່ານ​ທັງຫຼາຍ  (Come, Take the Water of Life)

໗໖/242  - ໃຈ​ຊົ່ວ​ເທົ່າ​ໃດ​ຂ້າ​ໄດ້ (Just as I Am)

໗໗/244  - ການ​ວິວາ​ຫະທີ່​ບ້ານກາ​ນາ (Tune: O Happy Day)

໗໘/250  - ຂໍ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໂຜດ​ພອນ  (God Be with You)

໐໑/1  - ໃຫ້​ຟ້າ​ກັບ​ໂລກ​ຍ້ອງຍໍ​ພ (Doxology)

໐໒/2  - ຂ້າ​ຂໍ​ຖວາຍ​ກຽດ (To God be the Glory)

໐໓/4  - ສາທຸ​ນາ​ມຣິດ​ພຣະ​ເຢຊູຄຣິ (All Hail the Power)​​

໐໔/5  - ແສງ​ແຫ່ງ​ໃຈ​ຂ້າ (Sun of My Soul)

໐໕/6  - ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ (Holy, Holy, Holy)

໐໖/8  - ພຣະພັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ (Majestic Sweetness)

໐໗/13  - ພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍ  (Lao Tune)

໐໘/15  - ພຣະ​ເຢຊູ​ຜູ້​ງາມ​ເລີດ (Fairest Lord Jesus)

໐໙/18  - ຂໍພຣະພອນ (Come Thou Fount of Ev'ry Blessing)

໑໐/19  - ພຣະອົງ​ຜູ້​ຊົງ​ມີ​ລິດ​ອຳ (God All Powerful)​

໑໑/20  - ເຊີນ​ພຣະອົງ​ກະ​ສັດ​ອົງ​ (Come Though Almighty King)

໑໒/21  - ຢູ່​ໃກ້ຊິດ​ພຣະ​ເຈົ້າ (Nearer My God to Thee)

໑໓/25  - ຂ້າ​ສັນຣະ​ເສີນ​ພຣະ​ເຈົ້າ (How Great Thou Art)

໑໔/26  - ພຣະຄຣິດ​ໄດ້​ມາ (Lao Tune)

​໑໕/34  - ພຣະຄຣິດ​ເປັນ​ເຈົ້າຊີວິດ (Lead Me to Calvary)​

໑໖/38  - ເຮົາ​ຍຶດໝັ້ນ​ໃນ​ຄຳ​ສັນຍ (Standing on the Promises)

໑໗/41  - ແຜ່​ຂ່າວ​ເລື່ອງ​ຄວາມພົ້ນ (The Comforter has Come)

໑໘/43  - ຂໍ​ຈົ່ງ​ປົກ​ປ້ອງ (Fill Me Now)

໑໙/44  - ຂໍພຣະວິນ​ຍານ​ໂຜດ​ນຳ​ທາງ (Holy Spirit Faithful Guide)

໒໐/46  - ເມືອງ​ເບັດ​ເລ​ເຮັມ (Good News)

໒໑/48  - ກາງຄືນ​ສະ​ງັດ  (Silent Night)

໒໒/50  - ເກີດ​ແລ້ວ​ພຣະກຸ​ມມານ  (Lao Tune)

໒໓/51  - ໃຫ້​ໂລກ​ຍິນດີ  (Joy to the World)

໒໔/52  - ເມື່ອ​ພຣະ​ເຢຊູ​ສະ​ເດັດ​ມ (Lao Tune)

໒໕/53  - ບັນດາ​ສານຸສິດ  (O Come All Ye Faithful)

໒໖/54  - ໃນ​ຟ້າ​ອາກາດ  (Lao Tune)

໒໗/55  - ເປັນ​ຍາມ​ທ່ຽງ​ຄືນ (It Came Upon the Midnight Clear)

໒໘/59  - ຈົ່ງຟັງ​ເພງ​ຂອງ​ຝູ​ງ​ເທວ (Hark the Herald Angels Sing)

໒໙/63  - ບໍ່​ມີ​ສະຫາຍ​ຊ່ວຍ​ເຮົາ  (No Not One)

໓໐/67  - ແຕ່​ກ່ອນ​ຂ້າ​ຢາກ​ໄດ້​ພອນ (Himself)

໓໑/70  - ພຣະ​ເຈົ້າຊົງ​ຮັກ​ຂ້າ​ນ້ອ (Jesus Loves Me)

໓໒/72  - ຂ້າມ​ອບທຸກ​ສິ່ງ​ແກ່​ພຣະ​ (I Surrender All)

໓໓/77  - ແພດ​ຜູ້​ປະ​ເສີດ  (The Great Physician)

໓໔/78  - ຂໍພຣະຄຣິດຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້ມາ  (Near the Cross)

໓໕/80  - ມີ​ເພງອັນ​ມ່ວນ  (Since I have Been Redeemed)

໓໖/88  - ຖືກ​ປົງ​ໄວ້​ໃນ​ອຸ​ບໂມງ  (Christ Arose)

໓໗/92  - ຂ້າ​ບົວ​ລະ​ບັດ​ພຣະ​ເຢຊູ  (He Lives)

໓໘/95  - ສິດ​ທັງຫຼາຍ​ຈົ່ງ​ເຝົ້າລະ (Lo He Comes)

໓໙/97  - ຍັງ​ເຫິງ​ປານ​ໃດ  (Christ Returneth)

໔໐/102  - ພຣະ​ເຢຊູ​ປຽບ​ດັ່ງ​ຫີນ​ໃຫ (Rock of Ages)

໔໑/109  - ຄວາມ​ຮັກ​ວິ​ເສດ  (Love Divine)

໔໒/111  - ຂໍພຣະ​ເຢຊູ​ຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້​ຂ (More Love to Thee O God)

໔໓/117  - ແສນ​ຊື່ນ​ໃຈ​ທີ່​ເຊື່ອ​ພຣ (Tis So Sweet)

໔໔/119  - ຄັນ​ເຮົາ​ຕາມ​ພຣະອົງ​ໄປ  (Trust and Obey)

໔​ ໕/121  - ຂ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຕັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເ (Safe in the Arms of Jesus)

໔໖/127  - ຄວາ​ມສຸກ​ຖາວອນ  (Blessed is Righteousness)

໔໗/130  - ຈົ່ງ​ຍ້ອງຍໍ​ອົງ​ພຣະຜູ້​ເ (Tune: Angels from the Realms of Glory)

໔໘/139  - ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ  (O Happy Day)

໔໙/141  - ມິດ​ສະຫາຍ​ເຮົາ  (What a Friend)​

໕໐/143  - ເມື່ອ​ໃດ​ໄຫວ້​ວອນ  (Sweet Hour of Prayer)

໕໑/149  - ພຣະ​ເຢຊູ​ເປັນ​ພຣະທຳ  (Lao Tune)

໕໒/151  - ເຈົ້າຜູ້​ຮູ້​ຄວາມທຸກ​ລຳບ (Take the Name of Jesus with You)

໕໓/156  - ພຣະ​ເຈົ້າຊົງ​ພາ  (He Leadeth Me)

໕໔/157  - ພຣະ​ເຈົ້າຊົງ​ເປັນ​ຜູ້​ລ້ (The King of Love My Shepherd Is)​

໕໕/161  - ເຮົາ​ສູ້​ຍອມ​ຕາຍ​ເພື່ອ​ (I Gave My Life for Thee)

໕໖/170  - ຈົ່ງ​ເຮັດ​ການ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ກ້ (To the Work)

໕໗/175  - ຈົ່ງ​ຊ່ອຍ​ຜູ້​ທີ່​ເສຍ​ໄປ (Rescue the Perishing)

໕໘/176  - ຂ້າ​ຍິນ​ດີ​ຍ້ອງຍໍ​ພຣະ​ເຢ (Channels Only)

​໕໙/180  - ເຮົາ​ໄດ້​ຍິນ​ຂ່າວ​ປະ​ເສ (Jesus Saves)

໖໐/188  - ທະຫານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ເຈົ້າ (Stand Up, Stand Up for Jesus)​

໖໑/196  - ຂອບຄຸນ​ຍິນ​ດີ​ແດ່​ພຣະບິ (Tune: Oh Happy Day)

໖໒/197  - ໃຈ​ມະ​ນຸດ  (Lao Tune)

໖໓/200  - ສິ່ງອັນ​ໃດ​ລ້າງ​ຜິດ​ບາບ​ (Nothing but the Blood)

​໖໔/211  - ພຣະຄຣິດ​ໄປ​ຈັດ​ແຈງ​ບ່ອນ (Lao Tune)

​໖໕/212  - ເມື່ອ​ພຣະ​ເຢຊູ​ໂຜດ​ໃຫ້​ (Where Jesus is 'Tis Heaven)

໖໖/213  - ເມືອງ​ສະຫວັນ  (No Night There)​

໖໗/220  - ມີ​ບ່ອນ​ຢູ່​ເຮົາ​ກໍ່​ຮູ (In the Sweet By and By)

໖໘/222  - ໂອ້​ອົງ​ພຣະ​ເຢຊູ  (Face to Face)

໖໙/225  - ພຣະຄຣິດ​ໄດ້​ສະ​ເດັດ​ມາ ​ (Lao Tune)

໗໐/227  - ຫາ​ພຣະ​ເຢຊູ  (Tune: Found a Peanut)

໗໑/233  - ຮີບ​ມາ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ບາບ​ກ (Only Trust Him)

໗໒/234  - ຂ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ພຣະສຸຣະສຽງ  (I am Coming, Lord)

໗໓/235  - ຂ້າ​ຫຼົງທາງ​ໄປ​ຫ່າງ​ໄກ  (Coming Home)

໗໔/238  - ຂ້າ​ບໍ່​ຫ່ວງ​ໃຍ​ໃນ​ສົມບັ (It is My Name Written There)​

໗໕/240  - ເຊີນ​ທ່ານ​ທັງຫຼາຍ  (Come, Take the Water of Life)

໗໖/242  - ໃຈ​ຊົ່ວ​ເທົ່າ​ໃດ​ຂ້າ​ໄດ້ (Just as I Am)

໗໗/244  - ການ​ວິວາ​ຫະທີ່​ບ້ານກາ​ນາ (Tune: O Happy Day)

໗໘/250  - ຂໍ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໂຜດ​ພອນ  (God Be with You)