ເພງນະມັດສະການ

໐໑/1 - ໃຫ້​ຟ້າ​ກັບ​ໂລກ​ຍ້ອງຍໍ​ພ (Doxology)

໐໒/2 - ຂ້າ​ຂໍ​ຖວາຍ​ກຽດ (To God be the Glory)

໐໓/4 - ສາທຸ​ນາ​ມຣິດ​ພຣະ​ເຢຊູຄຣິ (All Hail the Power)​​

໐໔/5 - ແສງ​ແຫ່ງ​ໃຈ​ຂ້າ (Sun of My Soul)

໐໕/6 - ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ (Holy, Holy, Holy)

໐໖/8 - ພຣະພັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ (Majestic Sweetness)

໐໗/13 - ພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍ (Lao Tune)

໐໘/15 - ພຣະ​ເຢຊູ​ຜູ້​ງາມ​ເລີດ (Fairest Lord Jesus)

໐໙/18 - ຂໍພຣະພອນ (Come Thou Fount of Ev'ry Blessing)

໑໐/19 - ພຣະອົງ​ຜູ້​ຊົງ​ມີ​ລິດ​ອຳ (God All Powerful)​

໑໑/20 - ເຊີນ​ພຣະອົງ​ກະ​ສັດ​ອົງ​ (Come Though Almighty King)

໑໒/21 - ຢູ່​ໃກ້ຊິດ​ພຣະ​ເຈົ້າ (Nearer My God to Thee)

໑໓/25 - ຂ້າ​ສັນຣະ​ເສີນ​ພຣະ​ເຈົ້າ (How Great Thou Art)

໑໔/26 - ພຣະຄຣິດ​ໄດ້​ມາ (Lao Tune)

​໑໕/34 - ພຣະຄຣິດ​ເປັນ​ເຈົ້າຊີວິດ (Lead Me to Calvary)​

໑໖/38 - ເຮົາ​ຍຶດໝັ້ນ​ໃນ​ຄຳ​ສັນຍ (Standing on the Promises)

໑໗/41 - ແຜ່​ຂ່າວ​ເລື່ອງ​ຄວາມພົ້ນ (The Comforter has Come)

໑໘/43 - ຂໍ​ຈົ່ງ​ປົກ​ປ້ອງ (Fill Me Now)

໑໙/44 - ຂໍພຣະວິນ​ຍານ​ໂຜດ​ນຳ​ທາງ (Holy Spirit Faithful Guide)

໒໐/46 - ເມືອງ​ເບັດ​ເລ​ເຮັມ (Good News)

໒໑/48 - ກາງຄືນ​ສະ​ງັດ (Silent Night)

໒໒/50 - ເກີດ​ແລ້ວ​ພຣະກຸ​ມມານ (Lao Tune)

໒໓/51 - ໃຫ້​ໂລກ​ຍິນດີ (Joy to the World)

໒໔/52 - ເມື່ອ​ພຣະ​ເຢຊູ​ສະ​ເດັດ​ມ (Lao Tune)

໒໕/53 - ບັນດາ​ສານຸສິດ (O Come All Ye Faithful)

໒໖/54 - ໃນ​ຟ້າ​ອາກາດ (Lao Tune)

໒໗/55 - ເປັນ​ຍາມ​ທ່ຽງ​ຄືນ (It Came Upon the Midnight Clear)

໒໘/59 - ຈົ່ງຟັງ​ເພງ​ຂອງ​ຝູ​ງ​ເທວ (Hark the Herald Angels Sing)

໒໙/63 - ບໍ່​ມີ​ສະຫາຍ​ຊ່ວຍ​ເຮົາ (No Not One)

໓໐/67 - ແຕ່​ກ່ອນ​ຂ້າ​ຢາກ​ໄດ້​ພອນ (Himself)

໓໑/70 - ພຣະ​ເຈົ້າຊົງ​ຮັກ​ຂ້າ​ນ້ອ (Jesus Loves Me)

໓໒/72 - ຂ້າມ​ອບທຸກ​ສິ່ງ​ແກ່​ພຣະ​ (I Surrender All)

໓໓/77 - ແພດ​ຜູ້​ປະ​ເສີດ (The Great Physician)

໓໔/78 - ຂໍພຣະຄຣິດຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້ມາ (Near the Cross)

໓໕/80 - ມີ​ເພງອັນ​ມ່ວນ (Since I have Been Redeemed)

໓໖/88 - ຖືກ​ປົງ​ໄວ້​ໃນ​ອຸ​ບໂມງ (Christ Arose)

໓໗/92 - ຂ້າ​ບົວ​ລະ​ບັດ​ພຣະ​ເຢຊູ (He Lives)

໓໘/95 - ສິດ​ທັງຫຼາຍ​ຈົ່ງ​ເຝົ້າລະ (Lo He Comes)

໓໙/97 - ຍັງ​ເຫິງ​ປານ​ໃດ (Christ Returneth)

໔໐/102 - ພຣະ​ເຢຊູ​ປຽບ​ດັ່ງ​ຫີນ​ໃຫ (Rock of Ages)

໔໑/109 - ຄວາມ​ຮັກ​ວິ​ເສດ (Love Divine)

໔໒/111 - ຂໍພຣະ​ເຢຊູ​ຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້​ຂ (More Love to Thee O God)

໔໓/117 - ແສນ​ຊື່ນ​ໃຈ​ທີ່​ເຊື່ອ​ພຣ (Tis So Sweet)

໔໔/119 - ຄັນ​ເຮົາ​ຕາມ​ພຣະອົງ​ໄປ (Trust and Obey)

໔​ ໕/121 - ຂ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຕັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເ (Safe in the Arms of Jesus)

໔໖/127 - ຄວາ​ມສຸກ​ຖາວອນ (Blessed is Righteousness)

໔໗/130 - ຈົ່ງ​ຍ້ອງຍໍ​ອົງ​ພຣະຜູ້​ເ (Tune: Angels from the Realms of Glory)

໔໘/139 - ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ (O Happy Day)

໔໙/141 - ມິດ​ສະຫາຍ​ເຮົາ (What a Friend)​

໕໐/143 - ເມື່ອ​ໃດ​ໄຫວ້​ວອນ (Sweet Hour of Prayer)

໕໑/149 - ພຣະ​ເຢຊູ​ເປັນ​ພຣະທຳ (Lao Tune)

໕໒/151 - ເຈົ້າຜູ້​ຮູ້​ຄວາມທຸກ​ລຳບ (Take the Name of Jesus with You)

໕໓/156 - ພຣະ​ເຈົ້າຊົງ​ພາ (He Leadeth Me)

໕໔/157 - ພຣະ​ເຈົ້າຊົງ​ເປັນ​ຜູ້​ລ້ (The King of Love My Shepherd Is)​

໕໕/161 - ເຮົາ​ສູ້​ຍອມ​ຕາຍ​ເພື່ອ​ (I Gave My Life for Thee)

໕໖/170 - ຈົ່ງ​ເຮັດ​ການ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ກ້ (To the Work)

໕໗/175 - ຈົ່ງ​ຊ່ອຍ​ຜູ້​ທີ່​ເສຍ​ໄປ (Rescue the Perishing)

໕໘/176 - ຂ້າ​ຍິນ​ດີ​ຍ້ອງຍໍ​ພຣະ​ເຢ (Channels Only)

​໕໙/180 - ເຮົາ​ໄດ້​ຍິນ​ຂ່າວ​ປະ​ເສ (Jesus Saves)

໖໐/188 - ທະຫານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ເຈົ້າ (Stand Up, Stand Up for Jesus)​

໖໑/196 - ຂອບຄຸນ​ຍິນ​ດີ​ແດ່​ພຣະບິ (Tune: Oh Happy Day)

໖໒/197 - ໃຈ​ມະ​ນຸດ (Lao Tune)

໖໓/200 - ສິ່ງອັນ​ໃດ​ລ້າງ​ຜິດ​ບາບ​ (Nothing but the Blood)

​໖໔/211 - ພຣະຄຣິດ​ໄປ​ຈັດ​ແຈງ​ບ່ອນ (Lao Tune)

​໖໕/212 - ເມື່ອ​ພຣະ​ເຢຊູ​ໂຜດ​ໃຫ້​ (Where Jesus is 'Tis Heaven)

໖໖/213 - ເມືອງ​ສະຫວັນ (No Night There)​

໖໗/220 - ມີ​ບ່ອນ​ຢູ່​ເຮົາ​ກໍ່​ຮູ (In the Sweet By and By)

໖໘/222 - ໂອ້​ອົງ​ພຣະ​ເຢຊູ (Face to Face)

໖໙/225 - ພຣະຄຣິດ​ໄດ້​ສະ​ເດັດ​ມາ ​ (Lao Tune)

໗໐/227 - ຫາ​ພຣະ​ເຢຊູ (Tune: Found a Peanut)

໗໑/233 - ຮີບ​ມາ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ບາບ​ກ (Only Trust Him)

໗໒/234 - ຂ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ພຣະສຸຣະສຽງ (I am Coming, Lord)

໗໓/235 - ຂ້າ​ຫຼົງທາງ​ໄປ​ຫ່າງ​ໄກ (Coming Home)

໗໔/238 - ຂ້າ​ບໍ່​ຫ່ວງ​ໃຍ​ໃນ​ສົມບັ (It is My Name Written There)​

໗໕/240 - ເຊີນ​ທ່ານ​ທັງຫຼາຍ (Come, Take the Water of Life)

໗໖/242 - ໃຈ​ຊົ່ວ​ເທົ່າ​ໃດ​ຂ້າ​ໄດ້ (Just as I Am)

໗໗/244 - ການ​ວິວາ​ຫະທີ່​ບ້ານກາ​ນາ (Tune: O Happy Day)

໗໘/250 - ຂໍ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໂຜດ​ພອນ (God Be with You)

໐໑/1 - ໃຫ້​ຟ້າ​ກັບ​ໂລກ​ຍ້ອງຍໍ​ພ (Doxology)

໐໒/2 - ຂ້າ​ຂໍ​ຖວາຍ​ກຽດ (To God be the Glory)

໐໓/4 - ສາທຸ​ນາ​ມຣິດ​ພຣະ​ເຢຊູຄຣິ (All Hail the Power)​​

໐໔/5 - ແສງ​ແຫ່ງ​ໃຈ​ຂ້າ (Sun of My Soul)

໐໕/6 - ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ (Holy, Holy, Holy)

໐໖/8 - ພຣະພັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ (Majestic Sweetness)

໐໗/13 - ພີ່ນ້ອງທັງຫຼາຍ (Lao Tune)

໐໘/15 - ພຣະ​ເຢຊູ​ຜູ້​ງາມ​ເລີດ (Fairest Lord Jesus)

໐໙/18 - ຂໍພຣະພອນ (Come Thou Fount of Ev'ry Blessing)

໑໐/19 - ພຣະອົງ​ຜູ້​ຊົງ​ມີ​ລິດ​ອຳ (God All Powerful)​

໑໑/20 - ເຊີນ​ພຣະອົງ​ກະ​ສັດ​ອົງ​ (Come Though Almighty King)

໑໒/21 - ຢູ່​ໃກ້ຊິດ​ພຣະ​ເຈົ້າ (Nearer My God to Thee)

໑໓/25 - ຂ້າ​ສັນຣະ​ເສີນ​ພຣະ​ເຈົ້າ (How Great Thou Art)

໑໔/26 - ພຣະຄຣິດ​ໄດ້​ມາ (Lao Tune)

​໑໕/34 - ພຣະຄຣິດ​ເປັນ​ເຈົ້າຊີວິດ (Lead Me to Calvary)​

໑໖/38 - ເຮົາ​ຍຶດໝັ້ນ​ໃນ​ຄຳ​ສັນຍ (Standing on the Promises)

໑໗/41 - ແຜ່​ຂ່າວ​ເລື່ອງ​ຄວາມພົ້ນ (The Comforter has Come)

໑໘/43 - ຂໍ​ຈົ່ງ​ປົກ​ປ້ອງ (Fill Me Now)

໑໙/44 - ຂໍພຣະວິນ​ຍານ​ໂຜດ​ນຳ​ທາງ (Holy Spirit Faithful Guide)

໒໐/46 - ເມືອງ​ເບັດ​ເລ​ເຮັມ (Good News)

໒໑/48 - ກາງຄືນ​ສະ​ງັດ (Silent Night)

໒໒/50 - ເກີດ​ແລ້ວ​ພຣະກຸ​ມມານ (Lao Tune)

໒໓/51 - ໃຫ້​ໂລກ​ຍິນດີ (Joy to the World)

໒໔/52 - ເມື່ອ​ພຣະ​ເຢຊູ​ສະ​ເດັດ​ມ (Lao Tune)

໒໕/53 - ບັນດາ​ສານຸສິດ (O Come All Ye Faithful)

໒໖/54 - ໃນ​ຟ້າ​ອາກາດ (Lao Tune)

໒໗/55 - ເປັນ​ຍາມ​ທ່ຽງ​ຄືນ (It Came Upon the Midnight Clear)

໒໘/59 - ຈົ່ງຟັງ​ເພງ​ຂອງ​ຝູ​ງ​ເທວ (Hark the Herald Angels Sing)

໒໙/63 - ບໍ່​ມີ​ສະຫາຍ​ຊ່ວຍ​ເຮົາ (No Not One)

໓໐/67 - ແຕ່​ກ່ອນ​ຂ້າ​ຢາກ​ໄດ້​ພອນ (Himself)

໓໑/70 - ພຣະ​ເຈົ້າຊົງ​ຮັກ​ຂ້າ​ນ້ອ (Jesus Loves Me)

໓໒/72 - ຂ້າມ​ອບທຸກ​ສິ່ງ​ແກ່​ພຣະ​ (I Surrender All)

໓໓/77 - ແພດ​ຜູ້​ປະ​ເສີດ (The Great Physician)

໓໔/78 - ຂໍພຣະຄຣິດຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້ມາ (Near the Cross)

໓໕/80 - ມີ​ເພງອັນ​ມ່ວນ (Since I have Been Redeemed)

໓໖/88 - ຖືກ​ປົງ​ໄວ້​ໃນ​ອຸ​ບໂມງ (Christ Arose)

໓໗/92 - ຂ້າ​ບົວ​ລະ​ບັດ​ພຣະ​ເຢຊູ (He Lives)

໓໘/95 - ສິດ​ທັງຫຼາຍ​ຈົ່ງ​ເຝົ້າລະ (Lo He Comes)

໓໙/97 - ຍັງ​ເຫິງ​ປານ​ໃດ (Christ Returneth)

໔໐/102 - ພຣະ​ເຢຊູ​ປຽບ​ດັ່ງ​ຫີນ​ໃຫ (Rock of Ages)

໔໑/109 - ຄວາມ​ຮັກ​ວິ​ເສດ (Love Divine)

໔໒/111 - ຂໍພຣະ​ເຢຊູ​ຊົງ​ໂຜດ​ໃຫ້​ຂ (More Love to Thee O God)

໔໓/117 - ແສນ​ຊື່ນ​ໃຈ​ທີ່​ເຊື່ອ​ພຣ (Tis So Sweet)

໔໔/119 - ຄັນ​ເຮົາ​ຕາມ​ພຣະອົງ​ໄປ (Trust and Obey)

໔​ ໕/121 - ຂ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຕັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເ (Safe in the Arms of Jesus)

໔໖/127 - ຄວາ​ມສຸກ​ຖາວອນ (Blessed is Righteousness)

໔໗/130 - ຈົ່ງ​ຍ້ອງຍໍ​ອົງ​ພຣະຜູ້​ເ (Tune: Angels from the Realms of Glory)

໔໘/139 - ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ (O Happy Day)

໔໙/141 - ມິດ​ສະຫາຍ​ເຮົາ (What a Friend)​

໕໐/143 - ເມື່ອ​ໃດ​ໄຫວ້​ວອນ (Sweet Hour of Prayer)

໕໑/149 - ພຣະ​ເຢຊູ​ເປັນ​ພຣະທຳ (Lao Tune)

໕໒/151 - ເຈົ້າຜູ້​ຮູ້​ຄວາມທຸກ​ລຳບ (Take the Name of Jesus with You)

໕໓/156 - ພຣະ​ເຈົ້າຊົງ​ພາ (He Leadeth Me)

໕໔/157 - ພຣະ​ເຈົ້າຊົງ​ເປັນ​ຜູ້​ລ້ (The King of Love My Shepherd Is)​

໕໕/161 - ເຮົາ​ສູ້​ຍອມ​ຕາຍ​ເພື່ອ​ (I Gave My Life for Thee)

໕໖/170 - ຈົ່ງ​ເຮັດ​ການ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ກ້ (To the Work)

໕໗/175 - ຈົ່ງ​ຊ່ອຍ​ຜູ້​ທີ່​ເສຍ​ໄປ (Rescue the Perishing)

໕໘/176 - ຂ້າ​ຍິນ​ດີ​ຍ້ອງຍໍ​ພຣະ​ເຢ (Channels Only)

​໕໙/180 - ເຮົາ​ໄດ້​ຍິນ​ຂ່າວ​ປະ​ເສ (Jesus Saves)

໖໐/188 - ທະຫານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ເຈົ້າ (Stand Up, Stand Up for Jesus)​

໖໑/196 - ຂອບຄຸນ​ຍິນ​ດີ​ແດ່​ພຣະບິ (Tune: Oh Happy Day)

໖໒/197 - ໃຈ​ມະ​ນຸດ (Lao Tune)

໖໓/200 - ສິ່ງອັນ​ໃດ​ລ້າງ​ຜິດ​ບາບ​ (Nothing but the Blood)

​໖໔/211 - ພຣະຄຣິດ​ໄປ​ຈັດ​ແຈງ​ບ່ອນ (Lao Tune)

​໖໕/212 - ເມື່ອ​ພຣະ​ເຢຊູ​ໂຜດ​ໃຫ້​ (Where Jesus is 'Tis Heaven)

໖໖/213 - ເມືອງ​ສະຫວັນ (No Night There)​

໖໗/220 - ມີ​ບ່ອນ​ຢູ່​ເຮົາ​ກໍ່​ຮູ (In the Sweet By and By)

໖໘/222 - ໂອ້​ອົງ​ພຣະ​ເຢຊູ (Face to Face)

໖໙/225 - ພຣະຄຣິດ​ໄດ້​ສະ​ເດັດ​ມາ ​ (Lao Tune)

໗໐/227 - ຫາ​ພຣະ​ເຢຊູ (Tune: Found a Peanut)

໗໑/233 - ຮີບ​ມາ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ບາບ​ກ (Only Trust Him)

໗໒/234 - ຂ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ພຣະສຸຣະສຽງ (I am Coming, Lord)

໗໓/235 - ຂ້າ​ຫຼົງທາງ​ໄປ​ຫ່າງ​ໄກ (Coming Home)

໗໔/238 - ຂ້າ​ບໍ່​ຫ່ວງ​ໃຍ​ໃນ​ສົມບັ (It is My Name Written There)​

໗໕/240 - ເຊີນ​ທ່ານ​ທັງຫຼາຍ (Come, Take the Water of Life)

໗໖/242 - ໃຈ​ຊົ່ວ​ເທົ່າ​ໃດ​ຂ້າ​ໄດ້ (Just as I Am)

໗໗/244 - ການ​ວິວາ​ຫະທີ່​ບ້ານກາ​ນາ (Tune: O Happy Day)

໗໘/250 - ຂໍ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໂຜດ​ພອນ (God Be with You)