ເພງສັນລະເສີນ (ສັ້ນ)

ແກະ​ຕົວ​ ໜຶ່ງ (82)

ໂກ​ ລະ​ໂກທາ (79)

ກ໊ອກ ກ໊ອກ ກ໊ອກ (117)​

ກິ້ງ​ອອກ​ໄປ (30)​​

ເກີດ ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ (36)

ກ້າວຕໍ່ ​ໄປ  (140)

ຂ້າ ​ກະຫາຍ (148)

ຂ້າ​ ຍອມ​ທຸກ​ສິ່ງ (93)​

ຂ້າ​ ໄດ້​ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ເນື້ອ​ໜັງ (15)

ຂ້າ​ ໄດ້​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ (76)

ຂ້າ ​ຕ້ອງ​ໄປ​ຝາກ​ທາງ​ນັ້ນ (62)

ຂ້າ​ ຕັດສິນ​ໃຈແລ້ວ (40)​

ຂ້າ ​ປະເຊີນ​ທຸກສິ່ງ (121)

ຂ້າ​ ຮູ້​ແນ່ (63)

ຂ້າ​ ຮັບ​ການ​​ໄຖ່ ​ (20)

ຂໍ​ ຄວາມ​ຮັກ (122)​

ຂໍ​ ໃຫ້ພຣະກຽດ (10)

ຂ້ອຍ ​ຄິດ​ເຖິງ​ເຈົ້າ (25)

ຂ້ອຍ​ ມີ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຂ້ອຍ​ຈະ​ບໍ່​ຫວັ່ນ​ ໄຫ​ວ (1)

​ຂຶ້ນ ​ໄປ​ວັງ​ພຣະ​ເຈົ້າ (87)

ຂອບຄຸນ ​ພຣະ​ເຈົ້າ (38)

ຂອບ​ ຄຸນ​ພຣ​ະ​ເຢຊູ (88)​

ຂອບຄຸນ ​ພຣະອົງ (149)

ຂອບ​ ພຣະຄຸນ​ພຣະ​ເຈົ້າ (60)

ຄຳ​ ອະທິຖານ (57)

ຄັນ​ ເອີ້ນ​ຊື່ (41)

ຄົນ​ ໂງ່​ສ້າງ​ບ້ານ (8)

ຄວາມ​ ສຸກຢູ່​ໃນ​ໃຈຂ້ອຍ (7)

ຄວາມຮັກ ຄວາມເອັນດູ (116)

ຄວາມ ​ຮັກ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ (28)​

ຄວາມ ​ຮັກ​ນັ້ນອົດທົນ​ນານ (107)

ຄວາມ ​ຮັກ​ໝັ້ນຄົງ (71)

ຈະ​ ບອກ​ວ່າ (124)

ຈະ ​ເ​ປັນ​ດັ່ງ​ແສງ (95)​

ຈະ​ ຢູ່​ເ​ປັນ​ສຸກ (102)

ຈຳ​ ຕ້ອງ​ຈາກ​ພາກ​ກັນ​ໄປ (4)

ຈາກ​ ວັນນັ້ນ (75)

ຈົ່ງ​ ສະ​ແຫ​ວງຫາ​ແຜ່ນດິນ​ຂອງ​ພຣະ​ ເຈົ້າ (3)

ຈົ່ງ ​ຊົມ​ຊື່ນ​ຍິນ​ດີ (59)​

ຈົ່ງ ​ຍິນ​ດີ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າສະ​ເໝີ (115)

​ຈົ່ງ ​ຕິດ​ສະໜິດ​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ (80)

ຈົ່ງ ​ມາວ​ອນອະທິຖານ (21)

ຈົ່ງ ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະອົງ​ເຖີດ (61)

ຈົ່ງ ​ມີ​ຄວາມ​ຮັກ​  ພາຍ​ໃນ ​ຈິດ​ໃຈ (108)

​ຈົ່ງ ​ຮ່ວມ​ກັນພະ​ນຶກ​ກຳ​ລັງ (27)

ຈິດ​ ວິນ​ຍານ​ຂ້າ​ກະ​ຫາຍ (13)

ສະບາຍດີບໍ່ (39)

ສາທຸການ ​ພຣະນາມ (136)

ສຽງ ​ກະຊິບ​ຈາກ​ພຣະວິນ​ຍານ (145)

ສາຍ ​​ໃຍ (127)

ສິບ​ ຄົນ​ເດັກນ້ອຍ (66)

ສາວ​ ປອດ (65)

ຊາ​ ລູຊາ​ໂລມ (96)

ຊີວິ​ ດເຮົາ​ພຣະ​ເຈົ້າຊົງ​ສ້າງ (9)

ໄຊຊະນະ ​ໂລກ​ນີ້ (29)

​ເຊີນ ​ພຣະວິນ​ຍານ (70)

ຍຸກ​ ສຸດ​ທ້າຍ (6)

ຍົກ​ ພຣະ​​ເຢຊູ (35)

ຍິນ ​ດີ ຍິນ​ດີ ຍິນ​ດີ (154)

ໂດ​ ເລ​ມີ (84)

ໄດ້ ​ຍິນ​ບໍ່ໜໍ (135)

ດວງ​ ໃຈ​ຍິນ​ດີ (5)

ຕື່ນ ​ຂຶ້ນ​ອະທິຖານ (118)

ເຖິງ ​ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ຄົນ​ບາບ​ໜັກ​ໜາ (67)

ຖວາຍ ​ກາຍ​ໃຈ (123)

ທະຫານ ​ແຫ່ງ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ (47)

ທີ່​ ສະຫວັນ​ສະ​ຫວ່າງ (23)

ທຸກ ​ຄັ້ງທີ່​ຂ້າເຝົ້າພາ​ວະນາ (132)

ທຸກ ​ວັນ  (134)

ທາງ (150)

ນິມິດ (130)​

ໃນ​ ທົ່ງ​ຫຍ້າ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ (14)

ໃນ​ ພຣະນາມ​ພຣະ​ເຢຊູ (85)

ໃນ​ ເວລາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ ​ (68)ນ້ຳທະ​ເລແສນ​ງາມ (45)

ນ້ຳ ​ແຫ່ງ​ຊີວິດ (138)

ບັນຍັດ ​ຮັກ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ (83)

ບັນດາ ​ຕົ້ນ​ໄມ້​​ໂບກ​ໄປມາ  (144)

ບ້ານ ​ມີ​ພຣະ​ເຈົ້າ (50)

ບົນ ​ທາງ (153)​

ໂປດ ​ປະທານ​ນ້ຳມັນ (120)

ໂປດ ​ປ່ຽນ​ໃຈ​ຂ້າ​ໃໝ່ (139)​

​ເປີດ ​ໃຈ (99)

ປ່ຽມ ​ຮັກ (31)

​ຜູ້ນຳ ​ຄົນ​ບາບ  (142)

ໃຜ​ ຈະ​ໄປ​ບອກ (33)

​ຝາກ ​ຄວາມ​ຫວັງ (113)

ຝາກ ​ໃຈ​ໄປ​ດ້ວຍ​ກັນ (128)

ພັກ​ ພິງ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ (58)

ພຣະຄຳພຣະ ​ເຈົ້າ (56)

ພຣະຄຳ ​ລ້ຳຄ່າ (141)

ພຣະຄຳ ​ໂອວາດ​ພຣະ​ເຈົ້າ (55)

ພຣະຄຣິສຕະ ​ທຳ​ຄຳ​ພີ (51)

ພຣະຄຣິດ ​ເປັນຄວາມ​ສະຫວ່າງ (92)

ພຣະ​ ເຈົ້າຄື​ຕົ້ນ (16)

ພຣະ ​ເຈົ້າ​ແສນ​ດີ (110)​

ພຣະ​ ເຈົ້າຊົງ​ສຳ​ພັດ​ຂ້າ​ວັນ​ນີ້ (73)

ພຣະ ​ເຈົ້າຊົງ​ລ້ຽງ​ດູ (143)

ພຣະ​ ເຈົ້າທ່ຽງ​ແທ້ (78)

ພຣະ​ ເຈົ້າ​ເ​ປັນ​ຄວາມ​ຮັກ (18)

ພຣະ​ ເຈົ້າຢູ່​ທ່າມກາງ​ພວກ​ເຮົາ (48)​

ພຣະ​ ເຈົ້າຮັກ​ເຈົ້າ​ແລະ​ຂ້ອຍ (86)​

ພຣະສິລິ (54)

ພຣະ​ ເຢ​ຊູ​ຊະນະ​ພຣະຍາມາ​ນ (46)

ພຣະ ​ເຢຊູ​ຊົງ​ຮັກ​ເຮົາ (106)

​ພຣະ ​ເຢຊູ​ຜູ້​ເປັນ​ຫົນທາງ (103)

ພຣະ​ ເຢຊູ​ພຣະຜູ້​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ (19)

ພຣະຫັດ ​ພຣະ​ເຈົ້າຄຸ້ມ​ໂລກ (119)

ພຣະອົງ ​ຊົງ​ສົມຄວນ (111)

ມີ​ ສາວົກ​ສິບ​ສອງ​ຄົນ (42)

ມີ​ ພຣະ​ເຢຊູ​ຢູ່​ໃນ​ຈິດ​ໃຈ (43)

ມື້ ​ອື່ນ (126)​

ເມື່ອ ​ໄດ້​ເຫັນ (74)

ເມື່ອ ​ຜ່ານ​​ໂລກ​ນີ້ (17)​

ເມື່ອ ​ພຣະວິນ​ຍານ​ສວມ​ທັບ​ຂ້າ (32)​

ເມື່ອ ​ພຣະວິນ​ຍານສວມ​ທັບ​ຂ້າ (72)​

ເມື່ອຫຼຽວ ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ບໍລິສຸດ (90)​

ເມັດ ​ເກືອ​ແລະ​ແສງ​ສະຫວ່າງ (129)

ແມ່ນ ​ຜິດ (105)

ຢ່າ​ ຢ້ານ​ເລີຍ (94)

ຢ່າລືມ ​ວ່າ​ພຣະ​ເຢຊູ (24)

ຢູ່ ​ເທິງ​ກາງ​ແຂນ (114)

​ຢູ່ ​ເພື່ອ​ພຣະ​ຄຣິດ (81)ໂຢນາ (109)

 ຢາກ ​ບອກ​ຄວາມ​ຮັກ (152)

ລຳ​ ທານ (133)

ໂລກ​ ນີ້​ຕຶງ​ມື້​ຕຶງ​ວັນ (53)

ໂລກ​ ນີ້​ບໍ່​​ແມ່ນ​ບ້ານ​ເຮົາ (97)

ເລິກ​ ແລະ​ກວ້າງ (2)

ລືມ ​ພຣະ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້ (137)

​ເລີ່ ​ມ​ໃຫ້​ຖືກ (11)

​ແລ້ວ ​ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ໜຶ່ງ (147)​

ເວລາ ​ນີ້ (91)

ວັນນີ້ ​ເປັນ​ວັນ​ສັນຕິ​ສຸກ (64)

ວັນ ​ນີ້​ເປັນ​ວັນ (104)

ຫາກ ​ຈະ​ຮັກ (101)

ອະ​ ໄພ​ສະ​ເໝີ (89)

ອາສາ ​ແຫ່​ງ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ (22)

ໂອພຣະ ​ເຈົ້າ (69)

ໂອ​ ລະວັງ (26)

ອົງ​ ພຣະ​ເຢຊູ​ຄື​ຜູ້​ໃດ (49)​

ໂຮ​ ຊັນ​ນາສັນ​ຣະ​​ເສີນ​ພຣະ​ເຈົ້າ (52)​

ເຮົາຂອບ ​ພຣະຄຸນ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ແມ່ (125)

ເຮົາ ​ຈະ​ເດີນ​ໃນ​ທາງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ (98)​

ເຮົາ ​ເປັນໜຶ່ງ​ໃນ​ຄວາມ​ຮັກ​ພຣະຄຣິດ (12)

ເຮົາ ​​ເພິ່ງພາ​ພຣະ​ອົງ (100)

​​ ເຮົາ​ມີ​ຄວາມສຸກ​ຄື​ທຸງ (37)

ເຮົາ ​ມີ​ຄວາມຫວັງ (77) (We Have This Hope)

ເຮົາ ​ຮັກ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ທຸກ​ ວັນ (34)

ຮັກ ​ແທ້ (146)

ຮັກ ​ວິ​ເສດ (112)

ຮ້ອງ ​ຮາ​ລູຢາ​ແດ່​ພຣ​ະ​ເຈົ້າ (44)

ຮ້ອງ ​ຮາ​ເລ​ລູຢາ​ແດ່​ພຣະ​ເຈົ້າ (151)

ຮ່ວມ ​ກັນ​ໃນ​ພຣະ​ເຢຊູ (131)