Nkauj Raws Lej #

#1-TSWV YESXUS LOS XEEB

 Seeking For Me

 

1. Tswv Yesus los xeeb hauv ntiajteb no lawm

Yug yam li peb tej niag neeg nkog pes nkig

  Nqes saum ntuj los vim yog ris peb lub txim

  Tuag saum tus too khaublig (3)

  Nqes saum ntuj los vim yog ris peb lub txim

  Tuag saum tus ntoo khaublig

 

2. Tus Tswv Yesus los xeeb yug hauv ntiajteb

  Los pw txomnyem qas ntsuav hauv lub dabnyug

  Tsis pom qab xav li cas nws hlub yus kawg

  Hlub yus thiaj tuag thiaj tuag (3)

  Tsis pom qab xav li cas nws hlub yus kawg

  Hlub yu thiaj tuag thiaj tuag

 

3. Tus Tswv Yesus los yug hauv lub dabzaub

  Nrog yaj thiab nrog tshis nyog ua nkog ua nkig

  Nws txo hwjchim nqes los yog yuav pab peb

  Kom dhau kev tuag kev tuag (3)

  Nws txo hwjchim nqes los yog yuav pab peb

  Kom dhau kev tuag kev tuag

 

#2-VAJTSWV LEEJTUB

 Joy To The World

 

1. Vajtswv Leejtub tau tshwmsim los

  Ua Ntiajteb chaw vamkhom

   Kom sawvdaws los tos txais Yesxus

   Quam ntuj thiab ntiajteb yuav

  Tau hu nkauj thiab zoo siab

  Zoo siab hu nkauj qhuas txog Vajtswv

 

2. Vajtswv Leejtub tau nqes los kav

  Ntiajteb tau kev xyivfab

  Tibneeg pem roob tibneeg nram nroog

  Yuav tau hu nkauj mus li

  Hu nkauj zoo siab ib sim

  Hu nkauj zoo siab qhuas txog Vajtswv

 

3. Vim yog Vajtswv nws tau hlub peb

  Nws yuav tau kav ntiajteb

  Qhia rau sawdaws thoob plaws qab ntuj

Nws xav pab peb txhua tug

  Kom peb tau dim huv si

  Ntawm nws kev hlub thiab kev khuvleej

 

# 3-EMANU –EES THOV CAW LOS

 O Come , O Come Immamnuel

 

1. Tus Tswv Yesxus Emanu–ees

  Thov koj los cawm peb haiv neeg I-Xa –yees

  Peb raug txomnyem niajhnub thiab niajhmo

  Nimno zoo siab koj los pab peb

 

  Zo siab zoo siab Emmanu –ees

  Thov koj los cawm peb haiv neeg I-Xa-yees

 

2. Peb VaiTswv Saub uas nyog saum ntuj

  Thov koj los cawn peb tus Ntsujplig kom dim

  Lawn dab Ntxwgnyoog kom nws khiav mus deb

  Thov muab kev ploj kev tuag tsen mus

 

3. Peb Vajtwv Saub uas nyob saum ntuj

  Thov pab kom peb cov ntseeg nyob sib raug zoo

  Thov pub koob hmoov pab rau peb lub neej

  Peb hu nkauj qhuas thiab ua koj tsaug

 

# 4 - THOV KOM COV NTSEEG

 O Come ,All Ye Faithful

 

1. Thov kom nej cov uas ntseeg kom zoo siab thiab xyivfab

  Caw los caw los ntawm lub zos Npes –le-hees

  Tuaj ua tsaug Vajtswv Leejtub tau tshwmsim lawm

 

  Caw los txhawb nqa Vajtswv ntuj

  Caw los txhawb nqa Vajtswv ntuj

  Caw los txhawb nqa Vajtwv ntuj nws Leejtub

 

2. Kom tsa suab txhawb nqa nws tagnrho tubtxib saum ntuj

  Kom nrov ncha mus thoob plaws hauv lub qab ntuj

  Meejmom uas huajvam cia li muab rau Vajtswv

 

3. Kuv thov hawn meejmom rau Vajtswv tus uas pab them

  Koj lub npe tau pab peb ntsib kev xyimfab

  Tuaj hawm Saub Leejtub uas tau yug los muaj meej

 

# 5 - TU TXAWJ NTSE

 We Three Kings Of Orient

 

1. Tub txawj ntse nyob rau sab hnub tuaj

  Taug kev deb nqa nyiaj kub tuaj pub

Hla hauv roob hauv dej thiab havzoov

Raws lub hnubqub coj tuaj

 

  Oub…Hnubqub tshiab ntawd phemhwj

  Tshav ci los saib zoo nkaui kawj

  Coj peb mus txog tuam Vajntxwv loj nws

  Muaj hwjchim ci ntsa iab

 

2. Npes -les -hees Tuam Vajtswv tswmsim

  Nws los pab kom ntiajteb tau dim

  Tuam Vajntxwv tus muaj txij siav ntev

Thov koj hlub peb sawvdaws

 

3. Kuv tau coj tais kub tuaj pob Vaj

  Thov pub ntawm kuv lub siab txhawb nqa

  Yog cov Kub uas muaj nqes tshaj plaws

 Thov muab pub rau Yesxus

 

4. Coj roj no tswqab uas nws iab

  Yog txoj siav txomnyem ntiajteb no

  Uas Yesxus cov ntshav tau ntws thiab lub cev

   Faus hauv qhov ntxa

 

5. Yuav zoo siab Yesxus sawv kev tuag

  Nws kov yeej dab Nyujvab teem lawm

  Ha-le-lu-yas ha-le -lu-yas

  Hu nrov thoob plaws ntiajteb

 

# 6 - HAUV LUB NKUAJ NYUG

 In the Manger

 

1. Hauv lub nkuaj nyuj tsaus ntuj nti

  Saub Leejtub tau yug rau hauv

Neeg qaum ntuj hu nkauj qhuas txog Vajtswv Saub

  Vim nws tso Leejtub nqes los pab ntiajteb dim

 

2. VaTswv Leejtub tshwmsim lawm

Neeg ntiajteb kavtsij los hawm

Vajtswv Saub saum ntuj

  Nws muaj lo lus hlub

Nws thiaj pub Vajtswv Yesxus nqes los pab yus

(Hu-ha le lu ya)

 

#7-HMO PHEMHWJ

 O Holy Night

 

1. Hmo phemhwj ntawd Vajtswv Leejtub tau tshwmsim

  Muaj hnubqub ci ntsa iab saum qaum ntuj los

  Kev raug kev txhaum tsaus nti puv nkaus ntiajteb no

Thaum Vajtswv los ntiajteb tau chaw vamkhom

Ntiajteb uas tsaus nti rov tau txais kev kaj nrig

Vim txoj kev vam no lub siab thiaj xyivfab

 

  Txhos caug pe nws (los pe nws)

thiab mloog (thiab mloog)

Cov tubtxib hu nkauj

  Hmo ntawd phemhwj

Vajtswv leejtub tshwmsim

Hmo ntawd (Hmo ntawd ) phemhwj (phemhwj)

Hmo ntawd (hmo ntawd ) hmo ntawd phemhwj

 

2. Tshav ntawm lus ntseeg ci vus tsom los rau peb pom

  Coj peb lub siab mus ntsiab Cawmseej Yesxus

Nws lub hnubqub ci ntsa iab tsom los qhia kev

Cov tub txawj ntse thiaj tau pe Vaj Cawmseej

Tus tuam Vajntxwv ntawd nws twb tau los yug Lawm

Tseem pw hauv lub dabzaub yuav nrog peb nyob

 

3. Tau qhia kom peb ib leeg txawj paub hlub ib leeg

  Vajtswv txoj lus yog qhia kom peb sib hlub

  Nws los qhia kom txhua haiv neeg paub ua kwvtij

Ntawm nws lub npe thiaj kov yeej txoj kev phem

Yuav hu nkauj lomzem tau txhawb nqa Vajtswv Ntuj

Txhawb nqa nws lub npe yog tus Tswv Yesxus

 

#8-KOM MLOOG COV TUBTXIB

 Hark ! The Herald Angels sing

 

1. Kom mloog cov tubtxib hu nkauj

  hu nkauj qhuas peb Vaj Yesxus

  Yog Nws hlub nws thiaj nqes los

  Muab kev tseeb qhia rau peb pom

 Leejtwg ntseeg Yesxus yuav pab

  Kom peb tau lub siab xyivfab

  Qhia kev tseeb rau sawvdaws ntseeg

  Yug Yesxus ntawm Npe-le-hees

  Cov tubtxib qhuas Vajtswv ntuj

  Maivliag yug peb Tswv Yesxus

 

 

2. Tswv Yesxus nqes los tshwmsim

  Mas nws muaj txoj siav ibtxhis

Tswv Yesxus ris peb kev khwv

Kom peb tau txoj siav li nws

Vatjswv ntuj muaj lub siab zoo

Pab peb dim ntawm dab Ntxwgnyoog

Tso Yesxus nqes los pab peb

Vaj Yesxus nws tshwmsim los lawm

Kom sawvdaws mus ua nws tsaug

 

3. Vajtswv ntuj nws hlub hlub peb

Tso Leejtub nqes los ntiajteb

Nws tso nws txoj siav ibtxhis

Nqes los pab kom ntiajteb dim

Cov tubtxib qhia cov yug yaj

Tias Maivliag yug menyuam Vaj

Pab kom peb dim plaws kev txhaum

Tau txoj siav mus li tsis kawg

Pab sawvdaws tau dim kev tuag

Tau mus nyob saum nroog Ceebtsheej

 

# 9 - HMO MUAJ HMOOV ZOO

 Silent Night ,Holy Night

 

1. Hmo ,muaj hmoov zoo ,hmoo zoo tagnrho

  Pom kev thoob txhia qhov chaw

  Qhov chaw ntawd muaj menyuam mos

   Vajtswv Leejtub uas zoo kawg

  Tau tshwm sim nqes los lawm

  Samsim pw tsaugzog zoo

 

2. Hmo muaj hmoov zoo,hmoo zoo tagnrho

  Cov yug yaj tau poob siab

  Thaum tau pom qab ntuj ci tshiab

  Cov tubtxib hu ha-le-lu-yas

  Vaj Yesxus hlub peb heev

  Nws thiab tau tshwm sim los

 

3. Hmo muaj hmoov zoo, hmoozoo tagnrho

  Leejtub nws muaj lus hlub

  Vajtswv nws muaj hwjchim loj

  Muaj lo lus hlub tsoom kwvtij

Nws thiaj tau tshwm sim los

Nws thiaj tau tshwm sim los

  

4. Hmo muaj hmoov zoo hmoo zoo tagnrho

Qaum ntuj tau zoo siab heev

Qaum ntuj tau hu nkauj txhawb nqa

Kuv yuav hu nkauj txhawb nqa thiab

Vim Vajtswv tshwm sim los

Tshwm sim los cawm ntiajteb

 

#10-TUS TSWV YUAV PAB KOM SIB CUAG

 God Be with You till We Meet Again

 

1. Thov tus Tswv pab peb kom rov sib cuag

  Tus Tswv yuav tsis muab peb tso tseg

Tsis tseev kom peb tau kev txomnyem

Thov tus Tswv pab peb kom rov sib cuag

 

  Peb yuav rov sib cuag rov sib cuag

  Rov sib cuag saum (nroog Ceebtsheej 2x)

  Peb yuav rov sib cuag rov sib cuag

  Tus Tswv yuav pab peb kom rov sib cuag

 

2. Thov tus Tswv pab peb kom rov sib cuag

  Simneej no yog peb tsis sib ntsib

  Lwmsim thov nyob ua ke ibtxhis

  Thov tus Tswv pab peb kom rov sib cuag

 

3. Thov tus Tswv pab peb kom rov sib cuag

  Yog kev phem tuaj muab peb tav tseg

  Yesxus yuav tuaj pab muab daws tseg

  Thov tus Tswv pab peb kom rov rib cuag

 

4. Thov tus Tswv pab peb kom rov sib cuag

  Yog txoj kev kaj yuav tso peb tseg

  Txoj kev tuag thiaj yuav tso peb tseg

  Thov tus Tswv pab peb kom rov sib cuag

 

#11-NCAIM LAWM

 Good Bye My Friends

 

1. Ncaim lawm cov phoojywg ncaim lawm cov phoojywg

  Ncaim lawm ncaim lawm peb yuav rov siab cuag

Peb yuav rov sib cuag sib ncaim ib vuag

 

2. Ncaim lawm txhua txhua leej ncaim lawm txhua txhua leej

  Ncaim lawm ncaim lawm peb yuav rov sib cuag

  Peb yuav rov sib cuag ncaim mus ib vuag

 

 # 12 - THAUM PEB SIB NCAIM

 We Miss You

 

1. Thaum peb sib ncaim ua chaw rau peb dai siab

  Yuav sib ncaim tiag ua rau peb kuv muag los

  Vajtswv ua tus coj muaj hnub peb yuav sib cuag

 

2. Muab peb sawvdaws lub siab pub rau Tswv ntuj

  Txawm tias ncaim mus los yuav tsis ncaim ib sim

  Peb tseem yuav sib ntsib ua ke saum Ceebtsheej ntuj

 

3. Nyob ntiajteb no muaj kev ncaim kev siab nco

  Thaum peb mus txoj saum Vajtswv lub Ceebtsheej

  Peb yuav nyob ua ke qhov ntawd yuav tsis sib ncaim.

 

# 13 - PEB COV NTSEEG TUAJ UA KE

 

Peb cov ntseeg Saub tuaj ua ib ke

Mloog xibhwb qhia Yesxus txoj lus

Txoj peb sijhwm peb yuav rov qab mus tsev

Yuav nco ntsoov Yesxus tej lus

 

# 14 - TOB THIAB DAV

 Deep and Wide

 

1. Tob Thiab dav tob thiab dav

Vajtswv txoj kev hlub tob thisb dav

Tob Thiab dav tob thiab dav

Vajtswv txoj kev hlub tob thiab dav

 

2. Puv nkaus kuv siab puv nkaus kuv siab

Hauv kuv lub siab koob hmoov phwj yaws

Txij ntua tau txias koob hmoov

Kuv ub siab xyivfab heev

Hauv kub lub siab koob hmoov phwj yaws

 

# 15 - CEEBTSHEEJ ZOO NKAUJ KAWG

 Heavenly Sunshine

 

Ceebtsheej zoo nkauj kawg Ceebtsheej zoo nkauj kawg

  Puv nkaus kuv lub siab Vaj Yesxus pub kuv

Ceebtsheej zoo nkauj kawg Ceebtsheej zoo nkauj kawg

Vaj Yesxus nws tau tsim cia rau peb

 

# 16 - CAWMSEEJ LOJ DUA

 Christ Above All

 

Peb tus Cawmseej loj dua huv si

Thaum uas txomnyem thaum uas zoo siab

Cawmseej tsis pov tseg

Peb tus Cawmseej peb tus Cawmseej

Kuv yuav ntseej peb tus Cawmseej

Txhawb nqa nws ib leeg

 

 

# 17 - QHEB NPLOOJ SIAB

 Open Your Heart

 

Qheb nplooj siab txias yuav Vaj Yesxus

Vajtswv hu lo lus tau zoo

Tsis hnov los cas …hav Vaj Yesxus hu

Cia li qheb txias yuav Vaj Yesxus

 

# 18 - MENYUAM YAJ POOB HAVZOOV

 Thai Song: Kae Neung Tua

 

Menyuam yaj poob havzoov tus Tswv yaj mob siab kawg

Mus nrhiav thoob plaws qhov txhia qhov chaw tagnrho

Nws pab yaj nws tso tseg thiab mus nrhiav tus yuam kev

Nrhiav tau lawm coj los tsev muaj siab xyivfab

 

Yesxus hlub cov yuam kev thiaj hu sawvdaws los tsev

Ntseeg tus Tswv thiaj tau siav ibtxhis mus

Thaum cov tubtxib saum ntuj paub tias muaj

Neeg los ntseeg

Kuj zoo siab ciag nkaus li tus Tswv yug yaj

 

# 19 - KUV TSIS KHEEV DAB NTXIAS TAU

 When Satan Comes To Me,I Say No

 

1. Ntxwgnyoog yuav xav tuaj xav ntxias kuv

  Kuv hais tsis kheev

Ntxwgnyoog yuav xav tuaj xav ntxias kuv

   Kuv hais tsis kheev

Ntxwgnyoog yuav xav tuaj xav ntxias kuv

Kuv hais tsis kheev

Kuv yog Vajntxwv Yesxus li tuamham

 

2. Thaum Yesxus hais nrog kuv mus kuv hais

Yog los maj

Thaum Yesxus hais nrog kuv mus kuv hais

Yog los maj

Thaum Yesxus hais nrog kuv mus kuv hais

Yog los maj

Kuv yog Vajntxwv Yesxus li tuamham

 

# 20 - TUS NEEG UAS NTSE

 The Wise Man Built His House Upon the Rock

 

1. Tus neeg ntse ua tsev saum pobzeb ruaj nreeg (3)

  Txog thaum ntuj tau los nag

  Thaum nag poob los thiab dej phwj tuaj(3)

  Lub tsev tseem nyob ruaj nreeg

 

2. Tus neeg ruam ntawd nws ua tsev saum xuabzeb(3)

  Txog thaum ntuj tau los nag

Thaum nag poob los thiab dej phwj tuaj (3)

  Lub tsev ntawd tau puamtsuaj

 

# 21 - OB LUB QHOVMUAG

 Two Eyes Read the Bible

 

Ob lub qhovmuag nyeem ntawv Yesxus

Ob lub pobntseg mloog txoj lus qhia

Ob txhais kotaw taug nws txoj kev mus

Ob txhias tes ua nws tej haujlwm

Ib lub qhovncauj ua tsaug tus Tswv

Thiab ib lub siab vamkhom Yesxus

 

# 22 - KUV LUB TEEB ME ME

 This Little Light of Mine

 

1. Kuv lub teeb me me kuv yuav ua ci ci

Kuv lub teeb me me kuv yuav ua ci ci

Ua ci ci ua ci ci ua ci ci

 

2. Kuv tsis kheev dab tshuab kom tuag kuv yuav ua ci ci

Kuv tsis kheev dab tshuab kom tuag kuv yuav ua ci ci

Ua ci ci ua ci ci ua ci ci

 

3. Ua ci ci txog Yesxus los luv yuav ua ci ci

Ua ci ci txog Yesxus los kuv yuav ua ci ci

Ua ci ci ua ci ci ua ci ci

 

4. Ua ci ci txog txhia lub zos kuv yuav ua ci ci

Ua ci ci txog txhia lub zos kuv yuav ua ci ci

Ua ci ci ua ci ci ua ci ci

 

# 23 - PEB YUAV MUS SAUM NTUJ

 Thai Song :Kheun pai Wang Pra Chao

 

Peb yuav mus saum ntuj peb yuav mus saum ntuj

Peb yuav mus saum ntuj nrog Vaj Yesxus nyob

Yog peb nce mus txog saum ntuj peb yuav tau kev tau zoo

Yog peb nce mus txog saum ntuj peb yuav tau kev tau zoo

Peb yuav mus txhua tus peb yuav mus txhua tus

Peb yuav mus txhua tus nrog Vaj Yesxus nyob

 

#24 - HNUBNO ZOO SIAB

 Happy Today

 

Hnubno zoo siab uas peb tau tuaj ua ke

Hnubno zoo siab uas Yesxus coj peb tuaj

Zoo siab zoo siab zoo siab

Luag los mas hiv hiv hiv !

Sawvdaws luag nrov nrov haj haj haj

Kom peb txoj kev txhawjxeeb ploj mus

Kom peb txoj kev txhawjxeeb ploj mus

 

#25- SAUB HAIS TIAS

 God Says

 

1. Saub hais tias kom pom kev tuaj

Kom cua ntsawj tuaj kom dej ntws mus

Saub hais tias kom av tawm tuaj

Kuj ua li ntawd li ntawd

 

2. Saub hais tias kom nroj tawm tuaj

  Kom tawg paj tshiab kom ntoo txi txiv

Saub hais tias kom hnub tawm tuaj

Kuj ua li ntawd li ntawd

 

3. Saub hais tias tibneeg yuav tau

Ntseeg hnub Xas-npas -taus yog nub caiv

Saub hais tias foom hmoov hnub ntawd

Kuj ua li ntawd li ntawd

 

#26 - TUAJ RAWS SIJHAWM

 Be on Time

 

Tuaj raws sijhawm sawvdaws yuav tuaj

Kom raws sijhawm

Raws raws raws sijhawm sawvsaws

Yuav tuaj kom raws sijhawm

Mloog Vajtswv txoj lus sawvdaws

Yuav tuaj kom raws sijhawm

Hmo hnub tsis tos nej

Caijnyoog tsis txawj tos leejtwg

Caijnyoog tsis txawj tos leejtwg

 

 

 

 

#27 - Koj puas ua kuv kwvluag

 Will you be my friend?

 

1. Koj puas yeem ua kuv kwvluag kuv kwvluag kuv kwvluag

  Koj puas yeem ua kuv kwvluag thaum hnub saib laj no

 

2. Kuv zoo siab ua koj kwvluag koj kwvluag koj kwvluag

 Kuv zoo siab ua koj kwvluag thaum hnub saib laj no

 

 

#28 - VAJTSWV YOG TSOB

 His Banner Over Me Is Love

 

1. Vajtswv yog tsob thiab kuv yog ceg

Vajtswv pub kev hlub (3)

Vajtswv pub kev hlub

 

2. Thaum ub txomnyem nimno tau zoo

Vajtswv pub kev hlub(3)

Vajtswv pub kev hlub

 

3. Thaum kuv hlub koj thiab koj hlub kuv

Vajtswv pub kev hlub(3)

Vajtswv pub kev hlub

 

4. Vajtswv yog txoj siav nws pab kuv dim

Vajtswv pub kev hlub (3)

Vajtswv pub kev hlub

 

#29 - HALELUYAS

 Hallelujah ,Praise Ye The Lord

 

Halelu halelu halelu haleluyas

Txhawb nqa Vajtswv

Halelu halelu halelu haleluyas

Txhawb nqa Vajtswv

Txhawb nqa Vajtswv haleluyas

Txhawb nqa Vajtswv haleluyas

Txhawb nqa Vajtswv

 

#30 - UA VAJTSWV TSAUG

 Thank You, Jesus,

 

Ua tsaug ua tsaug Vajtswv ua tsaug ua tsaug Vajtswv

Ua tsaug ua tsaug Vajtswv hauv kuv siab

Ua tsaug ua tsaug Vajtswv ua tsaug ua tsaug Vajtswv

Ua tsaug ua tsaug Vajtswv hauv kuv siab

#31 - YOG KOJ PAUB TIAS KOJ XYIVFAB

 If You’re Happy and You Know It

 

1. Yog koj paub tias koj xyivfab kom npuaj teg

Yog koj paub tias koj xyivfab kom npuaj teg

Yog koj paub tias koj xyivfab

Ua lub neej zoo rau luag pom

Yog koj paub tias koj xyivfab kom npuaj leg

 

2.Ntaug taw

3.Ncaws hau

4.Luag

5.Amees

 

#32 - YESXUS HLUB NTIAJTEB LI MENYUAM

 Jesus Loves the Little Children

 

Yesxus hlub ntiajteb li menyuam

Menyuam sawvdaws nyob ntiajteb

Hmoob Suav Thaib Huablab Lostsuas

Yesxus hlub thiab xav pab cuam

Yesxus hlub ntiajteb li menyuam txhua txhia tus

 

#33 – DASVIB

 Only A Boy Named David

 

Muab ib leeg tub yog Dasvib

Nws muaj ib txog viazeb

Muaj ib leeg tub yog Dasvid

Nws niajhnub thov Saub

 

Muaj ib leeg tub yog Dasvib

Muaj ib tug menyuam dej

Muaj ib leeg tub yog Dasvib

Nws khaws tau tsib lub pobzeb

 

Muaj lub pobzeb hauv

Txoj viaszeb txoj viaszeb

Vias mus vias los

Muaj lub pobzeb hauv

 

Txoj viaszeb txoj viaszeb

Vias mus vias los

VIas mus vias los vias mus vias los vias mus

Vias los vias mus nws tso plhuav ib tog lub pobzeb

Thiaj ya mus raug Kha -las -yab hauvpliaj

 

#34 - KUV MUAJ YESXUS KUV TSIS QAUG

 

1. Kuv muaj Vaj Yesxus kuv yuav tsis qaug li

Kuv muaj Vaj Yesxus kuv yuav tsis qaug li

Yam tsob ntoo uas cog rau hauv ntug dej ntshiab

Kuv yuav tsis qaug li

 

2. Kuv yuav tsis qaug kuv thiaj yuav tsis qaug

Kug yuav tsis qaug kuv thiaj yauv tsis qaug

Yam tsob ntoo uas cog rau hauv ntug dej ntshiab

Kuv yuav tsis qaug li

 

3. Kuv yuav ntseeg ruaj kuv thiaj li tsis qaug

Kuv yuav ntseeg ruaj kuv thiaj li tsis qaug

Yam tsob ntoo uas cog rau hauv ntug dej ntshiab

Kuv thiaj yuav tsis qaug

 

#35 - KEV XYIVFAB YAM DEJ NTWS

 I’ve Got Peace

 

Kev xyivfab yam tus dej ntsws(3)

Hauv kuv siab

Kev xyivfab yam tus dej ntws(3)

Hauv kuv siab

Txoj kev hlub yam tus dej txhawv(3)

Hauv kuv siab

Txoj kev hlub yam tus dej txhawv(3)

Hauv kuv siab

 

#36 - ZOO SIAB

 Ive Got The Joy,Joy,Joy ,Joy

 

1. Kuv muaj lus xyivfab xyivfab hauv kuv lub siab

Hauv kuv lub siab hauv kuv lub siab

Kuv muaj lus xyivfab xyivfab hauv kuv lub siab

Yesxus pub kev xyivfab

 

2. Kuv muaj lus hlub hlub hlub hlub hauv kuv lub siab

Hauv kuv lub siab hauv kuv lub siab

Kuv muaj lus hlub hlub hlub hlub hauv kuv lub siab

Yesxus pub kev sib hlub

 

#37 - DAV DUA NTIAJTEB DAV

 

Dav dua li ntiajteb dav

Siab dua li lub ntuj siab

Tob dua li dej hiavtxwv tob

Yesxus hlub kuv li no

Kuv tsis tsimtxiaj tiag tiag

Kuv los ua nws li menyuam

Nws phau ntawc qhia kuv sia

Kuv paub Yesxus hlub kuv

Ibtxhis mus

 

#38 - NPLOOJ XYOOB NPLOOJ NTOOS

 The Trees Are Gently Swaying

 

1. Nploog xyoob nplooj ntoos raug cua ntsawj

Ntxeev mus ntxeev los

Nplooj xyoob nplooj ntoos raug cua ntsawj

Qhia tias Vajtswv hlub peb

 

2. Me kab me noog quaj ntsuagqees

Ntsuagqees ntsuagqees

Me kab me noog quaj ntsuagqees

Qhia tias Vajtswv hlub peb

 

#39 - YESXUS HLUB COV MENYUAM

 Jesus Loves the Little Ones Like Me

 

1. Yesxus hlub cov menyuam ib yam li kuv kuv kuv

Yesxus hlub cov menyuam ib yam li kuv kuv kuv

Menyuam yam li kuv Yesxus los sis hlub

Yesxus hlub cov menyuam ib yam li kuv kuv kuv

 

2. Yesus hlub cov hlob ib yam li nej nej nej

Yesxus hlub cov hlob ib yam li nej nej nej

Cov hlob yam li nej Yesxus los sis hlub

Yesxus hlub cov hlob ib yam li nej nej nej

 

#40 - POV KEV NTXHOV SIAB POV TSEG

 

Pov pov kev ntxhov siab pov tseg

Pov pov kev ntxhov siab pov tseg

Vim yog Vajtswv hais tias yuav daws tagnrho

Pov pov kev ntxhov siab pov tseg

 

 

#41 - YUAV XYUAMXIM

 Oh Be Careful Little Eyes What You See

 

Yuav xyuamxim qhovmuag me koj saib dabtsi

Yuav xyuamxim qhovmuag me koj saib dabtsi

Vaj Yesxus nyob saum Ceebtsheej

Thiab nws samsim saib nqes los

Yuav xyuamxim qhovmuag me koj saib dabtsi

 

2.Qhovntsej ……Koj mloog dabtsi

3.Qhovncauj ……Koj hais dabtsi

4.Txhias tes….koj ua dabtsi

5.Txhias taw ……koj mus dabtsi

6.Cov me ntxhias …nej ua dabtsi

7.Cov me tub ….nej ua dabtsi

8.Cov pog laus ……..nej ua dabtsi

9.Cov yawg laus …….nej ua dabtsi

 

#42 - YUAV LUAG CIA

 You Can Smile

 

Yuav luag cia thaum koj tsis txawj sib dag

Yuav luag cia thaum koj tau ntseeg Cawmseej

Yuav luag cia thaum koj txomnyem soo siab

Yuav luag cia tsis txhob chim mus ib sim

 

#43 - COV NTSEEG YESXUS

 Christian Are One In Christ

 

1. Cov ntseeg Yesxus yog ib tse neeg

Yesxus yog peb tus Tswv

Peb sawvdaws yuav tsum sib raug zoo

Thiaj tau nws txoj hmoov zoo

 

Peb sawvdaws yuav tsum sib raug zoo

Peb sawvdaws yuav tsum hlub

Vaj Yesxus thiaj tau ntsej tau muag

Vim peb mloog Vajtswv lus

 

2. Cov ntseeg Yesxus koom ib lub tsev

Txawm yog nyog ze los deb

Ntxwgnyoog los ntxias los yeej tsis tau

Peb ua Vajtswv nws tsaug

 

3. Cov ntseeg Yesxus yuav txi taus txiv

Yog sawvdaws ua kwvtij

Zam txim rau tus uas txhaum rau yus

Rau siab hauv txoj kev hlub

 

4. Cov ntseeg Yesxus hais ib yam lus

Txawm yog tawv dawb tawv dub

Peb tuaj ua kej qhuas Vaj Yesxus

Vim nws yog peb tus Tswv

 

#44 - PEB PAWG TIBNEEG NTSEEG SAUB

 Blest Be The Tie

 

1. Peb pawg tibneeg ntseeg Saub tsis txhob sib ceg sib ntxub

Yuav tau sib hlub nyog ua ib pawg tsis nuaj yuav sib ntxub li

 

2. Peb tuaj ua Vajtswv tsaug ntawm Vajtswv lub xubntiag

Hu nkauj zoo siab thiab ua nws tsaug Vajtswv nws yuav pab peb

 

3. Peb Pawg tibneeg Saub yuav tau sib pab sib txib

Tau kev txomnyem kuv yuav zoo siab tsis muaj yuav tu siab li

 

4. Thaum peb yuav tau sib ncaim kua muag tau poob tu siab

Tiamsis sawvdaws kuj tseem zoo siab vam tias yuav tau sib ntsib

 

#45 - PEB YUAV KOOM IB TXOJ SIAV

 We Are One In the Spirit

 

1. Peb yuav koom ib txoj siav

Thiab peb yuav koom ib tug Tswv(2)

Thiab peb sawvdaws yuav thov Vajtswv

Kom peb nyob sib raug zoo

 

Lawv yuav paub peb ntseeg Yesxus peb sib hlub

Peb sib hlub lawv yuav paub peb ntseeg

Yesxus peb thiaj sib hlub

 

2. Peb koom ib txoj haujlwm

Thiab peb yuav koom ib txoj kev(2)

Peb yuav qhia Vajtswv txoj lus

Thoob plaws hauv lub ntiajteb no

 

3. Peb yuav qhuas Vajtswv ntuj

Thiab peb yuav quas Tswv Yesxus (2)

Peb yuav qhuas Vajtswv Ntsujplig

Tus uas nrog peb nyob ibtxhis

 

 

 

#46 - PAWG NTSEEG HNUB XYA

 The Seventh-Day Church

 

Peb pawg ntseeg hnub xya ua ib ke

Pawg me me koom tes ua ib cuab

Tuav peb pawg txoj kev ntseeg kom nyob ruaj

Tsis pub luag caij tsuj pawg ntseeg hnub xya

 

Peb pawg ntseeg hnub xya koom lub siab

Pab qhuab qhia kev hlub rau luag pom

Txog rau hnub Tswv Yesxus nqes ros los

Peb thiaj yog pawg ntseeg tau mus saum ntuj

 

Cov txawj ntse qhia cos tsis paub

Cov neeg laus txhawb tub ntxhais hluas

Txhawb kev ntseeg peb pawg kom mus tsawg tsuag

Tsis pub luag caij tsuj pawg ntseeg hnub xya

 

Peb pawg ntseeg hnub xya koom lub siab

Pab qhuab qhia kev hlub rau luag pom

Txog rau hnub Tswv Yesxus nqes ros los

Peb thiaj yog pawg ntseeg tau mus saum ntuj

(Peb thiaj yog pawg ntseeg tau mus saum ntuj)

 

  #47 - HAUV LUB NTXA

 Christ Arose

 

1. Hauv lub ntxa uas tsaus ntuj

Tswv Yesxus pw hauv

Tos hnub tshiab sawv rov los

Kuv tus Vajtswv

 

Nws sawv tsees ntawm txoj kev tuag

Tus Tswv muaj yeej ntawm dab nyujvab teem

Nws kov yeej kev tsaus ntuj hauv ntiajteb no lawm

Sawv tsees lawm yuav nyob mus ib sim tsis kawg

Sawv tsees lawm sawv tsees lawm

Kuv tus Vajtswv twb sawv lawm

 

2. Lawv ntaus cim rau lub ntxa

Tsis xav cia nws sawv

Tiam sis tus Tswv Yesxus

Sawv tsees los lawm

 

3. Txoj kev tuag kov tsis yeej

Kuv tus Vaj cawm seej

Nws thiaj rhuav txoj kev tuag

Nws muaj hwj chim

 

#48 - VAJ YESXUS PAB KUV

   Christ Has For Sin Atonement Made

 

1. Vaj Yesxus pab kuv tau dim txim

Kuv phemhwj nws tau pab kuv

Kuv tau dim lawm Vajtswv pab kuv

Kuv phemhwj nws tau pab kuv

 

 Kuv phemhwj tus pab kuv

 Yog Vaj Yesxus Saub leejtub

  Kuv phemhwj tus pab kuv

 Yog Vaj Yesxus ib leeg

 

2. Tswvyim yog Vajtswv ua tus pub

 Kuv phemhwj nws tau pab kuv

 Kom kuv muaj hwjchim ntawm ntxwgnyoog

 Kuv phemhwj Vajtswv pab kuv

 

3. Kuv thiaj muab siab pub rau Vajtswv,

 Kuv phemhwj Vajtswv hlub kuv

 Ntiajteb no kuv yuav tsis yuav li,

 Kuv phemhwj Vajtswv hlub kuv

 

4. Kuv paub tias kev tuag yuav tsis muaj,

 Vim Vajtswv nws yuav pab dim

 Kuv thiaj ntseeg Vajtswv ib leeg xwb,

 Tsis muaj pem tus Vaj pab tau

   

 

#49 - VAJTSWV UA TSHAV CI

 The Lord Is My Light

 

1. Vajtswv ua tshav ci coj kev ntshai dab tsi

  Txhua lub hnub nyoog nws nyob ze mus li ibtxhis

  Vajtswv tau pab kuv kom dhau tej kev uas txhaum

   Kev zoo uas tau los Vaj Ntsujplig ua tus coj

 

  Vajtswv ua tshav ci zaj nkauj uas peb hu

   Txhua hnub thiab txhua hmo nws tsis tso peb tseg

 Vajtswv ua tshav ci zaj nkauj uas peb hu

 Txhua lub hnub nyoog peb ua raws nws txoj lus

 

2. Vajtswv ua tshav coj pab kuv lub dag zog

Nws lub hwjchim loj pab kom dhau ntawm Ntxwgnyoog

Thaum kuv quag lub zog nws txhais tes pab los coj

Nws tuav kuv txhais tes nrog kuv nyob txhua sijhawm

3. Vajtswv ua tshav ntuj thiab tsom los rau kuv

Nyob hauv Vajtswv nws kev tsaus ntuj tsis muaj li

Vajtswv ua thav ci yog Cawmseej pab kuv dim

Cov neeg saum qaum ntuj txawb nqa Vajtswv ibtxhis

 

#50 - TUS TSWV SAWV KEV TUAG HNUB NO

   Christ The Lord Is Risen Today

 

1. Tus Tswv Yesxus sawv tsees los lawm

  Ha le lu ya.

  Nws kov yeej kev tuag huv si lawm

Ha le lu ya

  Sawvdaws qhuas tus Tswv Yesxus

  Ha le lu ya

  Nws muaj hwjchim loj tag nrho li

  Ha le lu ya

 

2. Tus Tswv Yesxus sawv tsees los lawm

  Ha le lu ya.

  Dab ntxwgnyoog txawm cia li tais lawm

  Ha le lu ya.

  Nws sawv tsees rov mus saum ntuj

  Ha le lu ya.

  Nyob ntawm Vajtswv ntuj qhov chaw zaum

  H a le lu ya.

 

3. Tus Tswv Yesxus sawv tsees los lawm

  Ha le lu ya.

  Nws qheb kev rau peb mus saum ntuj

  Ha le lu ya.

  Yesxus npaj tau lub chaw zoo

  Ha le lu ya.

  Nws yuav rov los coj peb kev mus

  Ha le lu ya.