Nkauj Raws Lej #

#201 - SIB NTSIB SAUM CEEBTSHEEJ

Shall We Gather At The River

1. Peb yuav sib ntsib saum nroog Ceebtsheej

Uas yog lub nroog zoo nkauj heev

Muaj dej haus tag tsis txawj tuag li

Ntws ntawm Vajtswv Tsheejntxwv los

Ceebtsheej tshiab dua nyiaj dua kub ntau

Peb mus sib ntsib mus sib ntsib rau qhov ntawv

Peb mus nrog cov tub txib uas zoo kawg nkaus

Nyob saum nroog Ceebtsheej Vajtswv li

2. Thaum peb mus txog saum nroog Ceebtsheej

Peb yuav hu nkauj zoo siab heev

Peb yuav qhuas txog Vajtswv Saub

Yuav xyivfab hu nkauj txhawb nqa

3. Kev tuag yuav tsis muaj saum Ceebtsheej

Kev quaj yuav tsis muaj ntawm lub neej

Kev nkeeg kev mob tsis muaj nyob ntawd

Sawvdaws yuav hu nkauj zoo siab

#202 - SAUM CEEBTSHEEJ

In God’s Haven I Will Be There

1. Saum Ceebtsheej yuav nyob mus ib sim

Lub nroog Ceebtsheej ntuj zoo nkauj kawg

Muaj ib hnub twg kuv mus nyob qhov ntawd

Ntshe yuav zoo kuv siab mus ib sim

Thaum muab ntiajteb laim ncua tseg

Ces kuv yuav zoo siab heev

Tshav ntuj nrig thaum kuv mus saum ntuj

Vajtswv qheb qhov rooj ntug cia tos kuv

Thaum kuv nce mus

Tseg ncua ntiajteb no tsis nco txog

2. Saum Ceebtsheej kuv tsis yuav lub hnub

Vim Vajtswv tshav ntuj ci ntsa vus

Saum Ceebtsheej ntuj kuv tsis yuav lub hli

Saum ntuj kuv lub siab nyob kaj nrig

3. Saum Ceebtsheej yuav tsis nco qab ntshai

Vajtswv nrog nraim peb nyob qhov ntawd

Tsis muaj kev ploj tsis muaj txoj kev tuag

Kuv yuav mus nqaum paj mus nqaum nruas

4. Kuv yuav haus Vajtswv tus dej ntshiab

Yuav noj tsob txiv ntoo yug txoj sia

Saum Ceebtsheej ntuj nas noog quaj ntsuagqees

Kuv nrog Vaj Cawmseej nyob ua ke

#203 - NYOB CEEBTSHEEJ ZOO DUA NTAIS

There’s A Land That Is Fairer Than Day

1. Nyob Ceebtsheej zoo dua ntais ntiajteb no

Yog peb muaj lub siab ntseeg peb yuav pom

Peb Leejtxiv Vajtswv ntuj lub chaw nyob

Nws npaj tseg rau peb nyob zoo tagnrho

Tshuav tsis ntev Tswv Yexus

Coj peb mus nyob saum ntuj thiaj tsis khwv

Tshuav tsis ntev Tswv Yexus

Coj peb mus nyob saum ntuj thiaj tsis khwv

2. Nyob saum ntuj cov uas ntseeg nyob ua ke

Tso plhuav tseg txoj kev hkwv kev txomnyem

Peb nrog Yesxus ua kev nyob ib sim

Tsis muaj ib nyuag qhov txhawj mus ibtxhis

3. Vajtswv ntuj ua koj tsaug tsis txawj tag

Koj thiaj muaj lub siab ntev lub siab dav

Koj txib Yexus ua peb tus Cawmseej

Koj pab peb tau kev zoo ib simneej

#204 - TUB NTSUAG

God Still Remember Me

1. Kuv tau tso tseg ua ntsuag rau ntiajteb no

Tau kev txomnem tsis muaj neeg hlub

Muaj Vajtswv ntuj nws thiaj li tseem hlub kuv

Muaj ib hnub kuv yuav mus saum ntuj

Kuv ua ntsuag nyob hauv lub ntiajteb no

Tibneeg tsis nco los tsuav Yesxus hlub

Kuv tos hnub mus lawm saum Ceebtsheej

Nrauj ncua lub neej txoj kev ua ntsuag

2. Lub ntiajteb no muaj txoj kev txomnyem

Lub ntiajteb no muaj kev tsaus ntuj

Uas muaj ib hnub Vajtswv yuav nqe rov los

Tos kuv mus nyob saum nroog Ceebtsheej

3. Yog kuv mus txog Vajtswv ntuj lub chaw nyob

Yuav tsis nco txog kev iab kev khwv

Kev noj tsis txob kev hnav tsis nco qab txhawj

Yuav tshav ntuj nrig mus li ib sim

#205 - YUAV SIB NTSIB

I’ll Meet You There

1. Yauv sib ntsib saum nroog Ceebtsheej

Yog lub nroog uas zoo kawg nkaus

Muaj dej haus tag tsis txawj tuag tsis txawj laus

Yog Vajtswv lub nroog Ceebtsheej

Peb mus sib ntsib rau qhov ntawd

Txog thaum ntawd Vajtswv yuav so peb kuamuag

Mus sib ntsib…..mus sib ntsib…

Peb yuav mus sib ntsib rau saum lub tebchaws ntawd

Thaum peb muab ntiajteb tso tseg

Yuav ncaim ncua txoj kev txomnyem

Txog thaum ntawv Vajtswv yuav so peb kua muag

2. Thaum peb mus saum nroog Ceebtsheej

Peb yuav hu nkauj zoo siab heev

Ua neeg tshav ntuj nrig tsis txomnyem mus li

Kev mob kev ploj yuav tsis muaj

Kev quaj kev qw yuav ncaim ncua

Txog thaum ntawd Vajtswv yuav so peb kua maug

3. Thaum ntuj kawg thiab ntiajteb kawg

Peb yuav tso lub ntiajteb tseg

Yuav mus ntsib peb kwv peb tij uas tuag lawm

Peb yuav tsis muaj kev sib ncaim

Yuav nyob ua ke mus ib sim

Txog thaum ntawv Vajtswv yuav so peb kua muag

#206 - THAUM LOS NYOB ZE

Face To Face With Christ My Saviour

1. Thaum los nyob ze Vajtswv Yexus

Ntshe kuv yuav tau zoo siab hlo

Kuv tau pom Vajtswv hwj chim loj

Nws tau tuag this kuv lub txim

Kuv yuav tau pom peb tus Vajtswv

Uas nyob puag saum lub Tsheejntxwv

Kuv yuav tau pom tseeb thiab nrog nyob

Nrog Vajtswv nyob mus ib sim

2. Nimno kuv tseem tsis tau pom nws

Muaj ib hnub yuav pom Vajtswv

Mas yuav pom Vajtswv Nws ntsej muag

Muag hwjchim ci ntsa qas iab

3. Ntawm koj lub xubntiag kuv zoo siab

Kuv yuav tsis nco kev txomnyem

Vim yog koj txoj kev ncaj ncees heev

Txhua yam kuv twb tau paub tseeb

4. Thaum peb sawv ntawm Vajtswv xubntiag

Peb yuav pom txhua yam tseeb tiag

Uas los ntawm Vajtswv lub hwjchim

Vaj Yexus hlub kuv ibtxhis

#207 - KUV YUAV HLOOV DUA TSHIAB

Come And Go With Me

1. Kuv yuav hloov dua tshiab saum Cawmseej lub tsev

Saum Cawmseej lub tsev Saum Cawmseej lub tsev

Kuv yuav hloov dua tshiab saum Cawmseej lub tsev

Qhov ntawv muaj kev xyivfab

2. Kuv yuav muaj momkub saum Cawmseej lub tsev

Saum Cawmseej lub tsev saum Cawmseej lub tsev

Kuv yuav muaj momkub saum Cawmseej lub tsev

Qhov ntawv muaj kev xyivfab

3. Ntxwgnyoog yauv tsis nyob saum Cawmseej lub tsev

Saum Cawmseej lub tsev saum Cawmseej lub tsev

Ntxwgnyoog yauv tsis nyob saum Cawmseej lub tsev

Qhov ntawv muaj kev xyivfab

4. Koj los nrog kuv mus saum Cawmseej lub tsev

Saum Cawmseej lub tsev saum Cawmseej lub tsev

Koj los nrog kuv mus saum Cawmseej lub tsev

Qhov ntawv muaj kev xyivfab

#208 - VAJTSWV LUB TEBCHAWS

Where We’ll Never Grow Old

1. Vajtswv ntuj lub tebchaws

Qhov peb ntshaw xav mus nyob

Nimno kuv qhov muag tseem tsis tau pom

Yexus tau hais tseg tias

Nws ua ntej mus tu tseg

Yog peb ntseeg nws yuav rov los tos peb

Mus nyob saum ntuj tsis ploj tsis tuag

Nyob saum ntuj tsis muaj ntsoj tsis muaj ntsuag

Thaum nyob saum ntuj tsis yug tsis laus

Nyob saum ntuj mas hluas ntxhiav ibtxhis

2. Saum Ceebtsheej zoo kawg nkaus

Peb tsis tau mus nimno

Muaj ib hnub mas peb yuav tau mus txog

Mas thaum ntawv zoo siab heev

Txhua txhia leej yuav hu nkauj

Qhov chawv ntawd mas peb yuav tsis txawj laus

3. Saum Vajtswv lub tebchaws

Peb sawvdaws yuav sib ntsib

Yuav tsis muaj kev mob kev nkeeg mus li

Txog thaum ntawv kev ploj tuag

Kev ntsoj ntsuag muab nrauj ncua

Tseg ncua ntiajteb txoj kev los kua muag

#209 - RAWS KUV LOS

Follow Me

Vajtswv tau hu tias kom raws nws

Nws hais tias ntiajteb raws kuv los

Neeg ntiajteb nyob rau qhov txhia qhov chaw

Raws kuv los raws kuv los

Muab kev hlub qhia kom mus thoob ntuj

Kom ntiajteb paub Vajtswv tshav ntuj

Vajtswv tias kuv txoj kev yog kev tseeb

Raws kuv los raws kuv los raws kuv los

#210 - THAUM VAJTSWV LOS HU

When The Roll Is Called Up Yonder

1. Thaum Vajtswv los tshuab raj hu

Ces ntiajteb simneej yuav kawg mus

Cov uas ntseeg Vajtswv yuav tau nce mus saum ntuj

Thiab yuav tau txoj sia ntev nyob

Hauv Vajtswv ntuj lub tebchaws

Thaum Yexus txheeb npe

Kuv npe yuav nyob hauv ntawv

Thaum txheeb npe, saum lub Ceebtsheej ntuj

Thaum txheeb npe, saum lub Ceebtsheej ntuj

Thaum txheeb npe, saum lub Ceebtsheej ntuj

Thaum Yexus txheeb npe

Kuv npe yuav nyob hauv ntawv

2. Txog thaum ntawv cov ntseeg Yexus

Uas xub tuag lawd yuav sawv nce mus

Thiaj li nce mus ntsib Vajtswv saum ib nta ntuj

Yog leej twg ua zoo ua ntej

Vajtswv yuav pub nws muaj siab tus

Thaum Vajtswv txheeb npe

Kuv npe yuav nyob hauv ntawv

3. Txog thaum tibneeg muab Vajtswv

Txoj lus xa mus puv ntiajteb no

Mas thaum ntawv Vajtswv Yexus yuav nqes rov los

Thiaj los txheeb cov ntseeg Yexus

Huv si los nyob ntawm nws xubntiag

Thaum Vajtswv txheeb npe

Kuv npe yuav nyob hauv ntawv

#211 - VAJTSWV TXHAWJ KOJ

God Cares For You

1. Koj lov ? lub siab nyob tsaus ntuj nti

Thov koj txhob chim los mloog kuv txoj lus zoo

Koj yuav muaj vam mus cuag txoj kev tau zoo

Lub siab xyivfab hlo mus ib simneej

2. Txoj kev nyob hauv lub ntiajteb no

Yog kev sib nco thiab yog txoj kev tu siab

Yuav ntsib kev ploj kev tuag kev quaj kev nyiav

Yus lub neej yuav tsaus ntuj nti ib sim

3. Vajtswv nws thiaj yog txoj kev tseeb

Yog leej twg ntseeg lub neej yuav tshav ntuj nrig

Lees koj lub txim Vajtswv yuav pab koj dim

Vim nws muaj lub siab hlub thiab khuv leej

#212 - MUAJ LUB NROOV XYIVFAB

There Is A Happy Land

1. Muaj lub nroog uas zoo nkauj tseem nyob deb kawg

Cov neeg nyob hauv dawb huv ci yam lub hnub

Lawv hu nkauj zoo mloog heev

Hu nrov nchantw puag Ceebtsheej

Vaj Cawmseej ua tus kav mus li ib sim

2. Cia li los hauv lub nroog los ua k emus

Yuav ua siab hnyav dab tsi tsis txhob tos ntev

Peb yuav muaj kev zoo siab

Thiab yuav tau txais txoj sia tshiab

Nrog nws nyob tsis txomnyem ntsib kev tshav ntuj

3. Lub nroog ntawv ci ntsa iab pom thoob txhia tus

Vajtswv Saub muaj kev hlub tsomkav tsomkwm

Thaum ntuj Ceebtsheej tau los

Cov ntseeg yuav muaj lub tsev nyob

Ci ntsa qas iab mus li kav ib sim mus

#213 - IB HNUB TSIS NTEV TXOJ SIA YUAV TU

Some Day The Silver Cord Will Break

1. Muaj ib hnub kuv txoj sia yaj ntshis

Yuav tsis hu nkauj yam niaj hnubno

Thaum sawv rov los kuv siab xyivfab

Vim kuv muaj lub tsev nyob saum ntuj

Yuav pom Vajtswv nws nrog kuv nyob

Kuv hu tias dim vim Vajtswv hlub

Yuav pom Vajtswv nws nrog kuv nyob

Nws pab peb cov sawsdaws tau dim

2. Muaj ib hnub ntiajteb yuav puastsuaj

Yuav ntev los luv kuv kuj tsis paub

Txij tej kub paub thiab ntseeg tau tseeb

Kuv muaj zoo tsev nyob saum Ceebtsheej

3. Muaj hnub Yexus yuav hu kuv mus

Yuav hloov kuv cev dua tshiab huvsi

Yog kuv ua nws li nu zoo mus

Kuv yuav tsis txaj muag rau Yexus

#214 - KUV NYOB NTIAJTEB TSIS NTEV

I’m But A Stranger Here

1. Kuv nyob qab ntuj tsis ntev saum ntuj kuv tsev

Ntiajteb tsis yog kuv tsev saum ntuj kev tsev

Ntxhov siab thiab muaj kev phem

Nyob ib puag ncig ntawm kuv

Saum ntuj Leejtxiv Saub tsev saud yog kuv tsev

2. Txawm txoj sia yuav ncaim mus saum ntuj kuv tsev

Ntiajteb muaj nyob tsis ntev saum ntuj kuv tsev

Sim no txomnyem khwv heev

Ua neej nyob tsaus ntuj nti

Muaj hnub kuv yuav nce mus saum ntuj kuv tsev

3. Kuv nrog Tswv Yexus nyob saum ntuj kuv tsev

Kuv yuav zoo siab xyivfab saum ntuj kuv tsev

Qhov ntawd yuav zoo siab heev

Neeg sib hlub tau sib ntsib

Kuv xav mus sai sai no saum ntuj kuv tsev

#215 - KOM NYOB TOS VAJTSWV

Watch, Ye Saints

1. Kom nyob tos thiab tsa muag saib mus

Ntsia rooj ntug samsim ua zog koog

Ntuas kom nej los taws nej luv teeb

Kavtsij los nyob tos Vaj Yesxus

Vaj Yexus yuav nqes rov los

Thoob ntiajteb yuav pom Vaj Cawmseej

Hwjchim loj nws kav kev muaj yeej

Vaj Yexus yuav nqes rov los

2. Vaj Yexus yuav los hauv ntiajteb

Raws lus cog uas tau hais cia tseg

Nws yuav los pub peb muaj siav tshiab

Thoob ntiajteb pom hwjchim ntsa iab

3. Vaj Yexus tau thov Leejtxiv Saub

Kom zam txim rau peb cov ua txhaum

Kwvtij Hmoob nej txhob ua siab hnyav

Tsawgtsuag los lub sijhawm yuav tag

#216 - THAUM KUV RAUG KEV TXOMNYEM

When I Feel Lonely Jesus Is With Me

1. Thaum kuv raug txoj kev txomnyem

Vajtswv nws hajtseem hlub kuv

Vaj Yexus tuav kuv hla dhau

Kom kuv tau txais txoj kev xyivfab

2. Thaum kuv mus txoj kev tsaus ntuj

Thov Vajtswv koj nrog kuv mus

Nrog koj mus thiaj tsis yuam kev

Kuv thov nyob ze ntawm koj mus li

3. Nyob ntiajteb tsis mauj neeg hlub

Yus txomnyem leej twg yuav pab

Leejtwg thiaj pab tau kuv dhau

Yog Yexus ib leeg thiaj pab tau

4. Thaum kuv ncaim ntiajteb no mus

Vaj Yexus tseem nco ntsoov kuv

Kuv yuav tsis ntshai txoj kev tuag

Vim yog Vajtswv nws tseem saib xyuas

#217 - NROOG CEEBTSHEEJ YUAV NYOB MUS

In The Land Of Fadeless Day

1. Nroog Ceebtsheej yuav nyob mus li

Saum Ceebtsheej zoo nkauj kawg

Yog lub chaw ua nyob ibtxhis

Thiab tsis muaj kev tsaus ntuj

Saub yuav so kua muag

Kev mob thiab kev tuag tsis muaj

Yuav tsis tsum mus nrhiav kws tshuaj

Vim Vajtswv nrog peb nyob

2. Qhovrooj qheb nyob ib txhis mus

Tsis muaj txoj kev tsaus ntuj

Vajtswv hu caw kom kuv mus

Nws yuav pub txoj sia ntev

3. Nroog Ceebtsheej tsis yuav lub hnub

Saum Ceebtsheej tsis yuav lub hli

Vajtswv hwjchim ua tshav ci

Saum Ceebtsheej tshav ntuj nrig

4. Saum Ceebtsheej tsis muaj ntsoj ntsuag

Nroog Ceebtsheej tsis muaj kev tuag

Muaj ib hnub kuv yuav mus nyob

Ntiajteb no tsis nco txog

#218 - KUV TWB HNOV YEXUS HU

Where He Leads Me

1. Kuv twb hnov Tswv Yesxus hu kuv

Yog Nws hlub kuv Nws thiaj hu

Tus Tswv Yexus hais rau kuv tias

Kwv koj khaublig ntoo thiab nrog kuv mus

Kuv kwv khaublig ntoo nrog Koj mus

Kuv kwv khaublig ntoo nrog Koj mus

Kuv kwv khaublig ntoo nrog Koj mus

Yuav nrog Koj mus txhua nrho txhia txoj kev

2. Thaum ntsib kev tsaus ntuj tsis tau luag

Kev nyuaj siab ua kuv los kuag muag

Thov koj pab kom kuv siab xav txhua

Yuav nrog koj mus txhua nrho txhia txoj kev

3. Raug luag ntxub lub siab tsis muaj zog

Vajtswv ntuj Nws lub qhovmuag pom

Thov Koj ua txoj kev tshav ntuj los

Yuav nrog Koj mus txhua nrho txhia txoj kev.

#219 - HNOV VAJTSWV HAIS TIAS

I Hear The Saviour Say

1. Kuv hnov Vajtswv hais tias

Yog koj muaj kev nyuaj siab

Kom thov ntawm VajTswv Saub

Thov tau txhua yam ntawm Nws

Vaj Yexus khuvleej

Nws hlub peb sawvdaws

Ntxuav kev txhaum uas peb ua cia

Kom tag ntawm peb lub siab

2. Nimno kuv ntseeg hais tias

Vajtswv muaj hwjchim loj

Kho neeg mob ruas kom zoo

Cov neeg siab dub kom dawb

3. Kuv twb tsis muaj kev zoo

Tsis tsimnyog txais koob hmoov

Thov Koj ntxuav kuv lub siab

Ntawm Vajtswv Koj cov ntshav

4. Thaum sawv ntawm Nws xubntiag

Tsheejntxwv uas ci ntsa iab

Kuv yuav hu nkauj ua tsaug

Txhawb nqa txog Nws lub npe

#220 - THAUM KWVTIJ CEM

Amid The Trials

1. Thaum kwvtij cem lawv pheej ntxub ntxub kuv

Kuv raug txomnyem tsis muaj leejtwg hlub

Kuv siab tsis ntshai vim yog kuv nco ntsoov

Tswv Yexus hlub hlub kuv

Tswv Yexus hlub hlub kuv

Tswv Yexus hlub hlub kuv

Nws this kuv tuag

Nimno nrog kuv nyob

Tswv Yexus hlub hlub kuv

2. Thaum kuv muaj mob thiab ntsib txoj kev phem

Kuv raug kev ntshai vim muaj kev txomnyem

Kuv paub tias Yesxus tsis tso kuv tseg

Tswv Yexus hlub hlub kuv

#221- NTIAJTEB YUAV DHAU MUS

Take The World But Give Me Jesus

1. Nyob ntiajteb tsis muaj kev thajyeeb

Lub ntiajteb no tsis ruaj nreeg

Ntseeg Vajtswv muaj hnub thiaj tau zoo

Nws hlub peb ruaj nreeg ib sim

Txoj kev hlub thiab lo lus khuvleej

Muaj ntau dhau uas yuav piav txhua

Vim Nws pab peb dim txoj kev tuag

Coj peb mus cuag txoj siav ntev

2. Nyob ntiajteb tsis muaj kev thajyeeb

Ntiajteb no tsis zoo ua neeg

Ntseeg Vajtswv peb thiaj tau txoj siav

Nws pab peb cuag lub neej tshiab

3. Nyob ntiajteb tsis muaj kev thajyeeb

Tus khablig kuv tuav ruaj nreeg

Txog thaum uas tau pom Vajtswv Nws

Thiab tau nrog Nws nyob ua ke

#222 - NWS LUB NPE ZOO KAWG NKAUS

Take The Name Of Jesus With You

1. Leejtwg muaj kev txhawjxeeb ntxhov siab

Yuav tsum vam tus Tswv Yexus

Yexus yuav nplij kom peb zoo siab

Muab kev txomnyem daws pov tseg

Nws lub npe zoo kawg nkaus

Yog tib neeg li chaw vamkhom

Nws lub npe zoo kawg nkaus li

Txaus tibneeg sawvdaws vamkhom

2. Cia tus Tswv Yexus nrog peb mus

Thiaj tsis pub dab kov yeej yus

Thaum uas muaj kev kom peb siab ntxhov

Thov Vajtswv pab peb thaum ntawd

3. Peb twb ntseeg lub peb Tswv Yesxus

Kom peb siab xyivfab txhia tus

Nws tseem yuav pab cawm thiab yuav lees peb

Peb lub ncauj yuav ua Nws tsaug

4 Qhuas txog peb Vaj Cawmseej ib leeg

Qhuas txog Vaj Cawm seej ib leeg

Thaum ua ntiaj teb yuas tau tag mus

Cov ntseeg yuav tau mus saum ntuj

#223 - UA SIAB KOM XYIVFAB

Some Bright Morning

1. Ua siab kom xyivfab haujlwm hnyav yuav tag

Thaum txog hnub tshiab

Kev nyuaj siab yuav pauv zoo siab txhua hnub mus

Thaum txog hnub tshiab

Sawv ntxov hnub tshiab kaj nrig huvsi

Cov tshav tsom tuaj ci zoo nkauj lub ntuj ntshiab si

Tshav ntuj qas nrig nplooj siab xyivfab

Peb yuav pom Vajtswv nws nqes los tsis ntev no

2. Lub nra hnyav siab yuav tau tag mus ua ntej

Uas txog hnub tshiab

Khaublig yuav pauv ua momkub zoo nkauj tshaj

Thaum txog hnub tshiab

3. Leejtwg tus ua zoo Nws yuav pub pajntsig

Thaum txog hnub tshiab

Tus ncajncees yuav nrog Vajtswv nyob mus li

Thuam txog hnub tshiab

#224 KUV LOS NTAWM KHAUBLIG

I Am Coming To The Cross

1. Kuv tau los ntawm khaublig ntoo

Kev txomnyem thiab kev tsaus ntuj

Huvsi kuv pom tsis muaj nqes

Thaum uas yuav tau txais siav tshiab

Kuv vamkhom peb Vajtswv ntuj

Tus nyuam yaj uas tau txais txim

Kuv tau dim vim yog nws pab

Vaj Cawmseej thov pab nimno

2. Kuv xav pom peb Vaj Cawmseej

Vim Ntxwgnyoog ua mob rau kuv

Vaj Cawmseej hu kuv los tsev

Mas nws yuav daws kuv lub txim

3. Kuv pub huvsi rau Cawmseej

Kwvluag thiab kwvtij sawvdaws

Lub cev nplooj siab rau Vajtswv

Kom Vajtswv pab mus ib sim

4. Thov nqes los nyob kuv lub siab

Kom kuv zoo yam li Vajtswv

Lub cev nplooj siab kom dawb paug

Kuv thov txhawb nqa Nws ib leeg

#225 - KUV TUS VAJ CAWMSEEJ

Blessed Assurance, Jesus Is Mine!

1. Kuv tus Vaj Cawmseej Nws yog zaj tseeb

Pab kom kuv zoo siab thiab tau pom Ceebtsheej

Tomntej uas kuv vam yog tau txoj sia

Yexus ib leeg thiaj yog Tus yuav pub

No yog kuv zaj nkauj qhuas txog Yexus

Qhuas txog Yexus ntau tag hnub tag hmo

Nov yog kuv txoj kev qhuas Nws lub npe

Qhuas txog Yexus ntau tag hnub tag hmo

2. Kuv muaj kev txaus siab uas tau ntseeg Nws

Kuv tau kev xyivfab thaum nyob ze tus Tswv

Kuv pom cov tubtxib nqes los qhia kuv

Tias Vajtswv ntuj pab vim yog Nws hlub

3. Thaum kuv ntseeg Yexus kuv lub siab kaj

Yexus Nws pub kuv muaj txoj kev xyivfab

Thaum kuv tsis ua txhaum kuv tsis tsum ntshai

Kuv yuav tos saib Vajtswv saum Ceebtsheej

#226 - VAJ YESXUS COJ MUS

Anywhere With Jesus

1. Vaj Yesxus coj mus txoj kev twg tsis muaj ntshai

Muaj txoj kev xyivfab xwb thaum kuv mloog Nws hais

Yog tsis muaj Yexus nrog kuv mus kuv tsis xyivfab

Kuv tsis muaj kev ntshai yog Yexus nrog kuv mus

Mus qhov twg txoj kev twg los kuv yuav tsis ntshai

Tswv Yexus nws nrog kuv mus kuv tsis ntshai li

2. Vaj Yesxus coj kuv mus tsis muaj kev txhawjxeeb

Phoojywg kwvluag tso kuv tseg Vajtswv khuvleej

Txawm yog qee zaum kuv mus ntsib txoj kev sim siab

Vaj Yexus nrog kuv mus kuv tsis raug dab ntxias

3. Txawm yog ntsib kev txomnyem kev tuag nyob ntiajteb

Kuv zoo siab yeem tuag ntawm Vaj Yesxus lub npe

Tshuav tsis ntev Vaj Yesxus yuav nqes rov qab los

Yuav los tsa kuv sawv thiab coj kuv mus saum ntuj

#227 - KUV VAM TXHUA HNUB NYOOG

I Need Thee Every Hour

1. Kuv vam koj txhua sijhawm Vajtswv zoo kawg

Yog tus uas muaj hwjchim pub kev xyivfab

Kuv vam Vajtswv kuv vam koj

Kuv vam koj txhua sijhawm

Vajtswv thov koj foom koob hmoov

Rau peb cov ntseeg

2. Kuv vam koj txhua txhia hnub kuv thov nyob ze

Txawm tias ntsib kev txomnyem thov Koj nyob ze

3. Kuv yam koj txhua txhia hnub thov nyob ze koj

Kev phem thiaj raws tsis cuag thov ua kwvluag

4. Kuv vam Koj txhua sijhawm thov Koj qhia kuv

Ua raws Koj txoj kev hlub thov Koj hlub kuv

#228 - KUV TSIS MUAJ VAM

My Hope Is Built On Nothing Less

1. Kuv tsis muaj kev vam qhov twg li

Tsuas yog cov ntshav thiab txoj kev zoo

Mtawm tus uas pub yog Vaj Yexus

Kuv thov vamkhom Vaj Yexus xwb

Vaj Yexus zoo li lub pob zeb

Ruaj nreeg peb vamkhom Nws lub npe

Vaj Yexus Nws yam lub pobzeb

2. Thaum uas muaj huab npog tsaus ntuj nti

Kuv thov nraim ntawm Nws lub Hwjchim

Thaum uas muaj cuadaj tau ntsawj tuaj

Kuv thov muab Vajtswv ua chaw khov

3. Yam tus dej hlob nyab hauv kuv siab

Koj tej lus qhia kuv nco ntsoov cia

Thiab Koj cov ntshav tau pab kuv dim

Thov Koj pab cuam kuv phab Ntsujplig

#229 - KUV NTSEEG THIAJ NTSIA MUS

My Faith Looks Up To Thee

1. Kuv ntseeg thiaj ntsia mus saud

Tus nyuam yaj uas tau raug

Ntsia saum khaublig

Tso kom kuv tau kev dim

Thov koj ntxuav kuv lub txim

Kom dawb qas paug li Vajtswv koj siab xav

2. Vajtswv koj hlub kuv ntau

Ntxuav kom kuv siab dawb paug

Kuv ua koj tsaug

Vajtswv tau tuag this kuv

Nws pub txoj sia rau kuv

Raws li lo lus uas Nws tau hais cia tseg

3. Thaum nyob hauv ntiajteb no

Kev txomnyem ntau tagnrho

Muaj kev tu siab

Vajtswv Nws nplij kuv siab

Kev ntxhov siab tau tag mus

Thov Vajtswv koj hlub kuv mus li ib sim

#230 - KUV TAU HNOV VAJTSWV HU

I Hear Thy Welcome Voice

1. Kuv tau hnov Vajtswv suab

Nws hu kom kuv los nrhiav

Nws yuav ntxuav kuv kev txhaum kom tag

Ntawm Vajtswv Nws cov ntshav

Peb tus Vajtswv Saub

Thov Koj khuvleej kuv

Thov ntxuav kuv kev txhaum kom tag

Ntawm Yexus Nws cov ntshav

2. Vaj Ntsujplig tau pab cuam

Kom kuv tau dhau kev tuag

Nws pub txoj kev xyivfab rau kuv

Nws hlub kuv ib sim mus

3. Kuv tau hnov Vajtswv hu

Hais tias kom kuv los nrhiav

Nws yauv pub kev zoo siab rau kuv

Sim no thiab fab lwmsim

4. Vajtswv cov ntshav tsimtxiaj

Ntws los ntxuav kuv lub siab

Kuv muaj txojsia vim Vajtswv hlub

Kuv zoo siab nrog Nws mus

#231 - KUV PHEM NPAUM TWG

Just As I Am

1. Kuv phem npaum twg tseem hais tau tias

Vajtswv cov ntshav tau tso kuv dim

Vajtswv tau hu kom kuv los nrhiav

Peb Vaj Yexus kuv los kuv los

2. Txawm tias kuv muaj txim txhaum li cas

Kuv tsis muaj peevxwm yuav ntxuav tau

Muab rau Vajtswv ua tus pab ntxuav

Peb Vaj Yexus kuv los kuv los

3. Thaum muaj kev ntxias siab los rau kuv

Ua kom kuv tsis muaj siab xav ntseeg

Kuv yeem los nrhiav Vajtswv Koj pab

Peb Vaj Yexus kuv los kuv los

4. Vajtswv Nws yuav ntxuav kuv kev txhaum

Kom dawb yam li cov dejlwg dawb

Vim yog kuv ntseeg Vajtswv txoj lus

Peb Vaj Yexus kuv los kuv los

5. Nej saib Vajtswv hlub peb kawg li

Nws tau tuag vim yog teem peb txim

Yog tias peb ntseeg thaib mloog Nws lus

Nws yuav pub txoj siav tshiab rau peb

#232 - KUV XAIV TAG LAWM

I Have Decided To Follow Jesus

1. Kuv tau xaiv tag lawm yuav ntseeg Yesxus mus

Kuv tau xaiv tag lawm yuav ntseeg Yesxus mus

Kuv tau xaiv tag lawm yuav ntseeg Yesxus mus

Kuv yuav tsis thim kuv yuav tsis thim

2. Kwvtij tsis ntseeg los tseg kuv yuav ntseeg kuv mus

Kwvtij tsis ntseeg los tseg kuv yuav ntseeg kuv mus

Kwvtij tsis ntseeg los tseg kuv yuav ntseeg kuv mus

Kuv yuav tsis thim kuv yuav tsis thim

3. Yesxus ua kuv ntej tso ntiajteb pov tseg

Yesxus ua kuv ntej tso ntiajteb pov tseg

Yesxus ua kuv ntej tso ntiajteb pov tseg

Kuv yuav tsis thim kuv yuav tsis thim

4. Tso ntiajteb tomqab nrog Yesxus mus tomntej

Tso ntiajteb tomqab nrog Yesxus mus tomntej

Tso ntiajteb tomqab nrog Yesxus mus tomntej

Kuv yuav tsis thim kuv yuav tsis thim

#233 - KEV DIM MUAJ NTAWM YESXUS

Safe In The Arms Of Jesus

1. Kev dim mauj ntawm Yexus xwb

Kev dim muaj ntawm Vajtswv

Qhov ntawv thiaj muaj chaw vamkhom

Kuv thiaj ntseeg kiag nimno

Tau hnov cov Tubtxib hu nkauj

Hu nkauj txhawb nqa Vajtswv Saub

Tias Nws yog Vajtswv Cawmseej

Uas tau pab ntiajteb dim

Kev dim muaj ntawm Yexus xwb

Kev dim muaj ntawm Vajtswv

Qhov ntawd pom Vajtswv lus hlub

Kuv thiaj ntseeg kiag Nws mus

2. Kev dim muaj ntawm Yexus xwb

Kev dim muaj ntawm Vajtswv

Nws pab kom dim kev sim siab

Pab dim kev txhaum huvsi

Pab dim kev ntshai kev tu siab

Yog muaj kev sim siab kev quaj

Los yeej yuav muaj nyob tsis ntev

Kuv yuav muab laim ncua tseg

3. Kev dim muaj ntawm Yesxus xwb

Vim yog nws tuag this kuv

Kuv thov vamkhom ntawm Vajtswv

Tus ruaj nreeg yam pobzeb

Kuv ua siab tuab thiab siab tawv

Kuv tos txog lub sijhawm ntawv

Thaum pom Vajtswv Nws rov los

Kuv yuav zoo siab kawg nkaus

#234 - TSIS MUAJ YAM TWG NTXUAV TAU

Nothing But The Blood

1. Tsis muaj yam twg ntxuav kev txhaum,

Tsuas yog Tswv Yesxus nws cov ntshav

Tsis muaj yam twg ntxuav siab tau

Tsuas yog Tswv Yesxus nws cov ntshav

Vajtswv nws cov ntshav thiaj

Ntxuav kuv siab kom dawb huv

Kuv paub tsis muaj lwm yam Tsuas yog

Tswv Yesxus nws cov ntshav

2. Kuv paub yam ntxuav tau kev txhaum

Yam ntawd yog Yesxus nws cov ntshav

Kuv thov nws ntxuav kuv kev txhaum

Ntawm tus Tswv Yesxus nws cov ntshav

3. Tsis muaj yam twg pab kuv tau

Tsuas yog Tswv Yesxus nws cov ntsha

Muaj kev vam hauv kuv lub siab

Ntawm tus Tswv Yesxus nws cov ntshav.

4. Kuv tsis muaj dab tsi ntxuav tau

Tsuas yog Tswv Yesxus nws cov ntshav

Kuv lub siab xyivfab kawg nkaus

Ntawm tus Tswv Yesxus nws cov ntshav

5. Kuv hu nkauj qhuas Tawv Yesxus

Tus uas pub nws cov ntsav tsim txiaj

Kuv nco ntsoov rau hau kuv siab

Tswv Yesxus cov ntsav muaj hwjchim

#235 - MUAJ DEJ NTAWM COV NTSHAV

There Is A Fountain

1. Muaj dej txhawv los ntawm nws cov ntshav

Los ntawm tus khaub lig ntoo

Neeg txhaum sawvdaws siv ntxuav nplooj siab

Txoj kev txhaum thiaj tag mus

Txoj kev txhaum thiaj tag mus

Txoj kev txhaum thiaj tag mus

Neeg txhaum sawvdaws siv ntxuav nplooj siab

Txoj kev txhaum thiaj tag mus

2. Tub sab phem ntawd tau pom cov ntshav

Thov kom Vajtswv pab ntxuav

Txawm tias kuv phem heev dua tub sab

Vajtswv nws yeem pab ntxuav

Vajtswv nws yeem pab ntxuav

Vajtswv nws yeem pab ntxuav

Txawm tias kuv phem heev dua tub sab

Vajtswv nws yeem pab ntxuav

3. Vajtswv cov ntshav uas tsim txiaj ntawd

Muaj hwj chim ntxuav kev txhaum

Leej twg tu siab vim tau ua txhaum

Vajtswv ntxuav kom tag mus

Vajtswv ntxuav kom tag mus

Vajtswv ntxuav kom tag mus

Leej twg tu siab vim tau ua txhaum

Vajtswv ntxuav kom tag mus

4. Txij ncua kuv ntseeg tau pom cov ntshav

Uas ntws los ntawm khaub lig

Kuv thiaj hu nkauj txhawb nqa Vajtswv

Vim kuv tau dhau kev txhaum

Vim kuv tau dhau kev txhaum

Vim kuv tau dhau kev txhaum

Kuv thiaj hu nkauj txhawb nqa Vajtswv

Vim kuv tau dhau kev txhaum

#236 - VAJTSWV UA KEV HLUB

Gods Love Revealed In The Lord Jesus

1. Vajtswv ua kev hlub pom tseeb ntawm Vaj Yesxus,

Nws tau nqe los nyob hauv ntiajteb pab tibneeg.

2. Vaj Tswv txoj kev hlub piv yam tus dej uas ntshiab,

Los ntxuav hauv nplooj siab kom tib neeg dhau kev phem .

3. Yesxus Saub leej tub Saub tau tso nws nqes los,

Pab neeg ntiajteb no yeem tuag saum khaub lig ntoo

4. Kev hlub ntawd loj kawg piv yam lub pas dej uas txhawv

Yaug ntxuav sab ntsuj plig kom dim plaws yus lub txim

#237 – VAJ YESXUS HLUB KUV

Jesus Loves Me

1. Vaj Yesxus hlub kuv kuv paub

Vajtswv qhia cia hauv phau ntawv

Kuv tau paub tias kuv muaj txim

Vaj cawm seej muaj hwj chim daws

Vaj yesxus hlub kuv

Vaj Yesxus hlub koj

Ntawv Fajlem qhia cia

peb thiaj paub ua li ntawd

2. Vaj Yesxus muaj siab hlub kuv

Nws thiab tau qheb rooj nroog ntug

Vaj Yesxus daws txhaum txim tau

Thiaj muaj hwj chim nce mus saud

3. Yesxus hlub kuv tag nrho li

Nws nrog nraim kuv nyob ib sim

Txhua txhia hnub nyoog tuav kuv tes

Nws yuav tsis muab kuv tso tseg

4. Vaj Yesxus nws nrog kuv nyob

Tag hnub thiab mus rau tag hmo

Yog kuv tuag Vajtswv tseem hlub

Nws yuav coj kuv mus saum ntuj

#238 - UA TSAUG LEEJ TXIV SAUB

Thank You Lord

1. Ua koj tsaug leej txiv Saub uas tau tsim lub suab

Rau peb cov hu nkauj txhawb nqa

Hu ua nkauj lom zem kom siab xyivfab

Ua tsaug txhawb nqa peb leej txiv

Thov pab kom kuv lub suab no tsuas yog siv hu

Nkauj txhawb nqa thiab qhuas Vajtswv

Yam uas yog kev phem tsis txhob tawm los

Ntawm lub suab nkauj uas kuv hu

2. Thov Vajtswv koj tau pab kom kuv lub suab zoo

Hais tej lus uas zoo mus li

Thiab tsis txhob tso tseg hais txog kev hlub

Ntawm lub suab nkauj uas kuv hu

3. Thov pub kuv lub suab nkauj hu nkauj mus tag hnub

Ntawm siab tseeb uas kuv txhawb nqa

Thov kom peb Vajtswv tau tig los mloog

Txais yuav kuv lub suab txhawb nqa

#239 - KUV POM PAJ YEEB

Beautiful Flowers

1. Kuv pom paj yeeb ntshav

kuv lub siab nco nco Vajtswv

Paj yeeb tawg ntsa li iab

Kuv hais tias Vajtswv ntuj

Yuav thaum twg koj li rov los

2. Kuv tawm rooj li plaws,

kuv pom paj yeeb paj ntoos tawg

Kuv lub siab xav hais tias,

Xyov thaum twg kuv li ntsib

Kuv Vajtswv puag saud ntuj

3. Kuv pom me kab npauj npaim,

Ya mus tsaws rau ub rau no

Ua tshav ntuj qas li nrig,

Zoo nkauj cuag li Vajtswv

Nws lub ceeb tsheej ntuj zoo

4. Tshav ntuj ntsa tib li iab

Kuv lub siab nco txog Vajtswv

Nco Vajtswv li txiaj ntsig

Uas tau tsim lub ntiajteb

Rau peb cov tib neeg nyob

#240 - HU NKAUJ KOM ZOO SIAB

I Love To Sing

Hu nkauj kom zoo siab ntxhov siab yuav xyivfab

Yog nej tau hu nkauj txhawb nqa kev

Ntxhov siab yuav tsis muaj

Thov luag kom zoo siab ntxhov siab yuav xyivfab

Yog tias nej luag ib thxis li

Kev ntxhov siab yuav tsis muaj

Thov Vajtswv ntxiv mus

Thov Vajtswv mus li

Kev mob yuav tag mus

Tsis txhob txhawj hlo li

Hu nkauj luag ua tsaug

Ntawd yog txoj kev zoo

Hu nkauj luag thiab ua tsaug ces

Kev ntxhov siab yuav tsis muaj

#241 - KUV LUB SIAB MUAJ KEV XYIVFAB

Summertime In My Heart

1. Kuv lub siab xyivfab zoo siab heev

Kuv lub siab xyivfab kuv xav luag

Vajtswv teem kuv chaw txoj siav nws pub kuv

Txawm tias tau kev txom nyem

Kuv lub siab tseem xyivfab

2. Kuv lub siab xyivfab zoo siab heev

Kuv lub siab xyivfab kuv xav luag

Vajtswv tseem kuv chaw txoj sia nws pub kuv

Txawm tias tau kev txom nyem

Kuv lub siab tseem xyivfab

3. Kuv lub siab xyivfab zoo siab heev

Kuv lub siab xyivfab kuv xav luag

Vajtswv teem kuv chaw txoj sia nws lub kuv

Txawm tias tau kev txom nyem

Kuv lub siab tseem xyivfab

#242 - KUV NYIAM HU NKAUJ

I Have A Song I Love To Sing

1. Kuv nyiam hu nkauj tag kuv lub siab

Vim nws tuag this kuv lawm

Qhuas txog Vajtswv tus uas hlub peb

Vim nws tuag this kuv lawm.

Vim nws tuag this kuv lawm

Vim nws tuag this kuv lawm

Kuv hu nkauj qhuas nws lub npe

Vim nws tuag this kuv lawm

Kuv thiaj hu nkauj qhuas txog nws lub npe

2. Kuv muaj Vajtswv ua kuv siab zoo

Vim nws tuag this kuv lawm

Kuv zoo siab ua raws li nws hais

Vim nws tuag this kuv lawm

3. Nws yog kuv tus tim khawv uas zoo

Vim nws tuag this kuv lawm

Nim no kuv thiaj tsis txhawj tsis ntshai

Vim nws tuag this kuv lawm

4. Kuv muaj vajtse yog nws ua cia

Vim nws tuag this kuv lawm

Kuv yuav tau nyob mus li ib sim

Vim nws tuag this kuv lawm

#243 NTAWM XAIS-OOS

Come, we that love the Lord

1. Peb cov uas ntseeg vaj tswv

Kom peb zoo siab xyivfab

Peb los kom siab hu nkauj ua ke

Peb los kom siab hu nkauj ua ke

Ntawm peb Vajtswv lub npe

Kom peb hu suab nrov ncha

Ntawm Xais-oos peb taug mus

Ntawm lub nroog loj thiab zoo nkauj heev

Peb los koom ua ib pab nce mus

Saum peb Leejtxiv Saub nws lub tsev

2 Peb yam cov tub ntxhais ntawm

Vajtswv Nws lub xubntiag

Peb koom ua ke hu nkauj kom nrov

Peb koom ua ke hu nkauj kom nrov

Leej twg hnov kuj xyivfab

Leej twg hnov kuj xyivfab

3 Muaj yam tsimtxiaj ntau heev

Nyob saum lub nrog Xai-oos

Thaum txog lub Tsheejntxawv xaus kub pua

Thaum txog lub Tsheejntxawv xaus kub pua

Peb hu nkauj qhuas Vajtswv

Peb hu nkauj qhuas Vajtswv

#244 -VAJTSWV YOG KEV HLUB

God Is The Way Of Love

1. Vim Vajtswv yog kev hlub Vajtswv yog kev hlub

Ntiajteb los nrog hu nkauj txhawb nqa nws

Vim Vajtswv yog kev hlub Vajtswv yog kev hlub

Ntiajteb los nrog hu nkauj txawb nqa nws

Hwj chim loj ces muaj ntawm Vajtswv nws ib leeg xwb

Hwj chim loj ces muaj ntawm Vajtswv nws ib leeg xwb

Saum ceeb tsheej muaj txoj kev xyivfab

Mus li ib sim tsis kawg

2. Vim Vajtswv yog txoj kev Vajtswv yog txoj kev

Yuav coj peb qhia peb mus txog saum ntuj

Vim Vajtswv yog txoj kev Vajtswv yog txoj kev

Yuav coj peb qhia peb mus txog saum ntuj

3. Vim Vajtswv yog txoj siav Vajtswv yog txoj siav

Ntiajteb los txais txoj siav ntawm Vajtswv

Vim Vajtswv yog txoj siav Vajtswv yog txoj siav

Ntiajteb los txais txoj siav ntawm Vajtswv

#245-VAJ CAWM SEEJ UA TUS COJ

My Lord Knows The Way

Vaj Yesxus coj kuv mus dhau kev txom nyem

Yam uas kuv xub ua yog ntseeg nws.

Vaj Yesxus coj kuv mus dhau kev txom nyem

Yam uas kuv xub ua yog ntseeg nws.

Nws muaj hwj chim coj kuv hnub no

Thiab yuav coj kuv mus ib sid li

Vaj Yesxus coj kuv mus dhau kev txom nyem

Yam uas kuv xub ua yog ntseeg nws.

#246-THAWJ ZAJ NKAUJ

The First Song I sing

Cia zaj nkauj uas hnub no kuv hu txhawv nqa Vajtswv

Lub suab nkauj hu txhawv nqa txhua lub sij hawm

Lub suab luag thiab lub siab thov muab pub rau Vajtswv

Kom phooj ywg los nrog peb txhawb nqa Vajtswv

Hu txhawb nqa Vajtswv Hu txhawb nqa Vajtswv

Hu txhawb nqa Vajtswv Hu txhawb nqa Vajtswv

(Hu txhawb nqa Vajtswv)

#247-QHUAS VAJTSWV

Lift Him Up

1. Qhuas Vajtswv yog tus ua tau pab

Cov neeg mob kom muaj txoj sia

Pab tus neeg phem thiab tus tshaib nqhis

Vajtswv yuav pub txoj kev dim

Nws yog Vajtswv uas nyob saum ntuj

Tus tau hlub neeg ntiajteb heev

Nws nqes los ua neeg tus cawm seej

Kho tus dig muag tau pom kev

Qhuas Vajtswv tus uas pub kev hlub

Vajtswv ntuj tus uas loj kawg

Qhuas Vajtswv tus uas muaj hwj chim

Pab peb dim ntawm txoj kev txhaum

2. Qhuas Vajtswv tus uas zoo kawg nkaus

Neeg ntiajteb qhuas nws lub npe

Tus ua nrhiav nws yuav tau ntsib nws

Kom peb los ua nws pej xeem

Nws lub siab hlub tib neeg sawvdaws

Thiaj li caw kom peb los nrhiav

Kom muab siab kwv tus khaub lig ntoo

Mus txog hnub txais kev tau zoo

#248-XYIVFAB RAU HNUB SAB LAJ

The Gladness Day

1. Xyivfab heev hnub saib laj no

Lom zem heev hnub no yog hnub zoo siab

Thov foom koob hmoov rau peb cov ntseeg sawvdaws

Yam li tus dej ntshiab uas txhawv ntua hauv

peb cov ntseeg lub siab

Kom peb phab ntsuj plig thiaj li tau xyivfab puv npo

2. Thov koj qhia peb cov saib laj

Qhia peb cov ntseeg mloog raws txoj kev ncaj

Kom peb lub siab tsis txhob xav rau lwm yam

Kom sau siab los mloog Vajtswv txoj lus

Koj yuav foom hmoov zoo

Rau peb phab ntsuj plig sim neej

Kom kov Yeej kev tuag

3. Thov Vajtswv koj foom kev hlub

Los rau peb cov uas saib laj hnub no

Peb sawvdaws thov txhawb nqa Vajtswv koj

muaj txoj kev tsis zoo nyob hauv peb siab

Thov koj muab npog cia

Qhia peb ua raws koj siab nyiam

Thiab pab peb lub neej

#249-PEB THOOB NTUJ

We All Stand Before The Cross

1. Peb thoob ntuj nyob qab khaublig niam no kuj ib yam

Cev thiab siab ua raws kev ncaj kev ntawd yog Yesxus

Nej saib Vajtswv lub teb chaws nws tsim tseg rau peb

Tswv Yesxus nws coj peb kev muaj hnub yuav mus txog

2. txawm yog nyob rau sab ntuj twg los ntawm peb tus tswv

Puav leej yog kwv tij kwv luag mus txog thaum ntuj kawg

Los qhia neeg ntiajteb sawvdaws paub ua kwv ua tij

Vaj Yesxus yuav pab peb dim mus cuag txoj siav ntev

3. Neeg nrhiav kev mus saum ntuj kag tiamsis yuav tsis pom

Los nrhiav Yesxus ua tus coj thiaj li yuav mus txog

Cov neeg txom nyem thiab poob siab yuav tau lub neej tshiab

Vaj Yesxus nws yuav coj qhia kom mus cuag siav ntev

4. Vaj Yesxus nws yog kev tseeb coj mus txog ceeb tsheej

Yog peb ntseeg yuav tau lub neej nyob mus li ib sim

Yuav tau nyob saum lub ntuj tshiab uas Vajtswv tsim cia

Nws kev hlub thiab hwjchim loj pab peb txog chaw so

#250-HNUB NO YOG HNUB UAS XYIVFAB

When We Believe In Jesus

1. Hnub no yog hnub uas xyivfab

Kom nej muaj kev ntxhov siab tso plhuav tseg

Koom siab tig ntsws los txhawb nqa Vajtswv ntuj

Peb thiaj li muaj lub siab tus

Pub koob meej rau Tswv Yesxus.

2. Lom zem thaum tau hu nkauj

Cas yuav nrov kab zaug yam nkauj saum ntuj

Hu tawm hauv siab suab sib yoog los ua ke

Txhawb nqa txog peb tus Vajtswv

Hnub no kom peb ua nws tsaug

3. Kuv ua koj tsaug Yesxus

Uas Koj tau hlub peb tibneeg kawg li.

Muab koj txoj sia Los tuag this tso peb dim.

Thiaj tau dhau ntawm peb lub txim

Nim no kuv thov ua koj tsaug

4. Kuv tus Vajtswv saum ntuj

Tus uas nyob puag saum lub nroog ceeb tseej.

Thov koj pab tso Vaj ntsujplig nws nqes los.

Nrog kuv nyob nplij kuv lub siab

Ua kuv luag mus li ib sim