Nkauj Raws Lej #

#151-MUAJ NTAU LEEJ TSIS TAU HNOV

 The Regions Beyond

 

1. Kuv yuav mus thoob ntiajteb qhia cov neeg raug txomnyem

   Thaum ntuj kawg sawvdaws thiaj tau txoj siav

   Ua li cas peb cov ntseeg tsis mus coj lawv los ntseeg

  Yuav tsum mus qhia lawv paub txoj kev tseeb

 

Kuv yuav mus ( mus qhov twg)

   Sab tim ub ( mus dab tsi )

 Mus qhia kev ( kev dab tsi )

   Txoj moo zoo ( ov )

   Kuv yuav mus qhia Vajtswv

   Txoj kev tseeb rau luag paub

 

2. Vajtswv yeej qhia hais tias muaj coob leej tsis tau hnov

   Tsis paub txog Yesxus tuag theej lub txhoj

   Lawv tsis tso tej kev txhaum yog tsis muaj neeg mus qhia

   Lawv yuav ua li cas txais tau txoj siav

 

3.   Vajtswv hu cov ntseeg los tag cov tub thiab cov ntxhais

   Peb puas yuav mloog nws hais yog nws txib

   Mus qhia nws txoj kev dim kom thoob plaws hauv ntiajteb

   Kom neeg txhaum neeg txomnyem tau txoj siav

 

#152-PEB MLOOG TXOJ LUS ZOO

 We Have Heard Joyful Sound

 

1. Peb tig lub pob ntseg los mloog

   Vaj Yesxus pab txoj siav

 Kom qhia mus thoob rau txhia qhov

  Vaj Yesxus pab txoj siav

  Mus xa txoj moo zoo kom thoob

  Saum tej roob thiab nram hiav txwv

  Vajtswv nws hais kom qhia mus

  Vaj Yesxus pab txoj siav

 

2. Qhia kom thoob plaws rau qab ntuj

   Vaj Yesxus pab txoj siav

Qhia neeg txhaum kom paub hais tias

   Vaj Yesxus pab txoj siav

   Tej pov roob nyob hauv hiav txwv

   Kom hnov thoob tag rau txhua qhov

  Ntiajteb yuav xyivfab txhua nrho

 Vaj Yesxus pab txoj siav

 

3. Kom cua tshuab qhia ntiajteb paub

   Vaj Yesxus pab txoj siav

   Neeg sawvdaws muaj lus zoo siab

   Vaj Yesxus pab txoj siav

 Kom hu nkauj txhawb nqa mus thoob

  Saum tej roob thiab nram tiaj tus

 Hu nkauj qhuas peb Vajtswv ntuj

  Tias Yesxus pab txoj siav

  

#153-YESXUS TWB HAIS CIA

 The Comforter Has Come

 

1. Yesxus twb hais cia tseg

 Kom peb sawvdaws piav kev

  Kom ntiajteb li tib neeg

 Tau hnov peb txoj lus tseeb

  Peb sawvdaws yuav tau qhia

 Kom hloov dua yuav siab tshiab

 Yesxus yuav pab peb qhia

 

 Yesxus yuav pab peb qhia

  Yesxus yuav pab peb qhia

  Vaj ntsuj plig yuav qhia peb

  Nws txoj lus no muaj tseeb

  Poj niam txiv neej piav kev

  Kom tib neeg paub mus tsev

Yesxus yuav pab peb qhia

 

2. Saib maj tib neeg muaj nyiaj

Tias muaj Vaj Yesxus ib leeg thiaj yuas pab tau

Txoj lus peb hais tseeb tias

   Muaj pes tsawg los tshuav thiab

 

 Tau ntau coj los ntxhov siab

 Peb ntseeg Yesxus zoo dua

 Thiaj tsis ntsai txoj kev tuag

 Yesxus yuav nplij peb siab

 

3. Saib maj tib neeg pluag pluag

   Lub neej txom nyem ua luaj

  Kom nej los xav kom txhua

   Haj tseem tshuav txoj kev tuag

   Kom nej los nrog peb mloog

   Tsis ntev nej yuav tau zoo

   Yesxus yuav pab nej dim

 

#154-KUV SAM SIM MUS SAUM NTUJ

 I’m Pressing On The Upward Way

 

1. Kuv samsim nce mus lawm saum ntuj

   txhua hnub kuv tau mus ze ceeb tsheej

   Kuv tau thov Saub thaum taug kev mus

   Thov Vajtswv koj coj mus saum ntuj

 

 Kuv sawv ruaj nreeg ntawm lo lus ntseeg

 Qaum ntuj saum ub tsim cia tos kuv

 Lub nroog ntujkag nyob kaj siab lug

 Ib hnub Vajtswv yuav coj kuv mus

 

2. Kuv xav mus nyob saum nroog ntuj kag

 Yog qhov chaw uas muaj kev xyivfab

 Kuv xav kom hnov lub suab hu nkauj

 Uas cov neeg ncaj lawv hu saum ntuj

 

3. Kuv xav nce mus saum nroog ceebtsheej

   Ntawm Vaj cawm seej lub teb chaws tshiab

   Kuv yuav thov Saub kom tau mus tiag

   Vajtswv thov koj coj mus saum ntuj

 

#155- HNUB NO KUV ROV LOS

 I’ve Wandered Far Away From God

 

 

1. Kuv tau ua txhaum tsis deb Vajtswv

  Hnub no kuv rov los

  Vim yog kev txhaum thiaj tau txomnyem

  Hnub no kuv rov los

 

  Rov los tsev rov los tsev

  Kuv rov los nrhiav koj

  Thov koj zam kuv lub txim txhaum

  Hnub no kuv rov los.

 

2. Nram ntej ua txhaum thiaj li txom nyem

  Hnub no kuv rov los

  Lub kua muag poob Vim yog txom nyem

  Hnub no kuv rov los

 

3. Txoj kev ua txhaum kuv ris siab hlo

  Hnub no kuv rov los

  Txij ncua hnub no kuv nrog Koj mus

  Hnub no kuv rov los

 

4. Vaj Yesxus tuag vim this kuv txim

  Kuv ntseeg Yesxus mus.

  Nim no kuv ntseeg mus li tsis thim

  Kuv ntseeg Yesxus mus.

  

#156 -KUV TAUG KEV ROV MUS TSEV

 The Way Of The Cross Leads Home

 

1.   Kuv taug kev rov mus tsev raws tus

  khaublig ntoo

  Vim lwm txoj yuav mus tsis txog

  Yog yuam kev mus dhau ntawm tus

  khaub lig ntoo

  Yuav tsis tau pom txoj kev tau zoo

 

Ntawm khaub lig yog kev mus tsev

Ntawm khaub lig yog kev mus tsev

Tau los ze xyivfab kuv ruaj siab mus li

Tias khaub lig yog kev mus tsev

 

2.   Kuv yuav tsum mus raws txoj kev uas

  muaj Vajtswv

  Cov ntshav tau ntxhuav tseg cia lawm

  Thiaj yuav tau mus txog ntawm lub nroog

  ceeb tsheej

Uas yuav tau nyob mus ib sim neej

 

3.   Kuv yuav tau thov ncaim ntawm txoj kev

  hauv ntiajteb

  Yuav tseg ncua tsis nco ntxiv mus

  Vajtswv tau hu kuv kom mus kiag nim no

Nws yuav nyob tos txais ntawm qhov rooj

 

#157 -TUAJ UA KE MUS UA KE

 Jointly On The Way

 

Tuaj ua ke mus ua ke mus saum ntuj yuas lawv

Nrog Yesxus thiaj mus txog saum lub ceeb tsheej ntuj

 

1. Vaj Yesxus Vaj Yesxus Saub leej tub uas zoo kawg nkaus

  Tau los yug haub ntiajteb raws li hais tseg

  Pab sawvdaws kom dim plaws ntawm dab xib teg

  Vim peb ua txhaum peb thiaj li tau ua dab qhev

 

2.   Vaj Yesxus Vaj Yesxus Saub leej tub uas tsis txiaj kawg

  Vim nws hlub ntiajteb no thiaj nqes los yug

  Vajtswv ntuj nws muaj lub siab ntev siab dav

  Thiaj tso leej tub nqes los pab tib neeg txhua tug

 

3. Leej txiv Saub Vaj Yesxus Vaj Ntsujplig thov koj los kav

  Kwv tij hmoob kav tsij ntseeg txhob ua siab hnyav

  Muab txoj sia thiab lub cev rau Vaj Yesxus

 Kwv tij sawv daws tshuav tsis ntev yuav mus saum ntuj

 

4.   Nroog ceeb tsheej nroog ceeb tsheej npaj rau cov uas ntseeg Vajtswv

  Yog nej ntseeg nej yuav tau mus nyob rau saud

  Vajtswv qheb qhov rooj ntug tos nej sawvdaws

  Kwv tij hmoob es kav tsij nrog peb ntseeg Vajtswv

 

#158- SAUM LUB ROOB TSHIAB

 We Are Nearing Home

 

1.   Saum lub roob tshiab uas nyob hauv Vajtswv lub teb chaws

  Muaj dej ntshiab huv si yog Vajtswv tau tsim tseg

  Txawm peb qaug zog los ua tiag nce mus kom txog

Yog qhov chaw uas peb yuav tau so mus ib sid

 

  Kom peb rov …. Los tsev…

  Kom peb rov… los tsev…

  Lub tsev vis ham uas zoo nkauj heev nyob rau saud

  Muaj dej ntshiab ntws los ntawm lub nroog uas zoo nkauj

  Tsis ntev peb yuav tau mus nyob rau qhov chawm ntawd

 Cov tub txib tau hu nkauj zoo mloog heev

  Thaum uas peb tau rov los tsev

 

2. Cov xib hwb puag thaum ub tau qhia ua ntej tseg lawm

  Tias lub nroog ntawd muab nyiaj muab kub los pua kev

  Muaj dej ntshiab haus tas yuav tau txais txoj sia ntev

  Lub nroog ntawd tshiab puab nyiaj puab kub ci ntsa iab

 

3. Cov uas yuav tau mus nyob hauv lub nroog ntawd muaj tsawg

  Yog cov ua raws thiab ntseeg Vajtswv nws lus qhia

  Lub nroog ntawd peb yuav tau hu nkauj yam zoo siab

  Txoj kev iab thiab kev khwv yuav tsis muaj mus li

 

4.  Kwvtij neej tsa peb yuav tau mus sib ntsib rau saud

  Lub nroog uas ci tshiab tsis muaj txoj kev lwj siab

  Kom nej ntseeg thiab ua raws li Vajtswv nws qhia

  Thaum ntuj kawg teb kawg nej thiaj yuav tau txoj sia

 

#159 -YESXUS COJ NEEG LOS CUAG VAJTSWV

 Christ Receiveth Sinful Men

 

1. Vajtswv hlub neeg hauv ntiajteb nws txib Yesxus los pab nej

Neeg txom nyem thiab cov neeg pluag neeg ua ntsuag rau

  Ntiajteb no

 

Peb hais qhia ( peb hais qhia hais qhia )

  Rau nej hais tias ( Nej hais tias hais tias )

  Vajtswv hlub ( Vajtswv hlub nws hlub )

  Cov neeg yuam kev ( Neeg yuam kev yuam kev )

Nws kom los ( Nws kom los kom los )

Txais txoj siav tshiab ( Txoj siav tshiab siav tshiab )

Vajtswv hlub cov neeg yuam kev ( Vajtswv hlub neeg yuam kev )

 

 

2. Peb yog neeg poob ua dab qhev peb thiaj nyiam ua txoj kev

  Phem

  Peb hlawv xyab hlawv ntawv npaum twg los lub neej tseem nyob

  Tsaus ntuj

 

3. Vaj Yesxus nws hu peb los nws yeem tuag this peb lub txhoj

  Kom los nrog nws sib raug zoo ua lub neej mloog Vajtswv lus

 

4. Cov neeg hluas thiab cov neeg laus yog nej dhuav txoj kev ua

  Txhaum

  Kom los mloog Tswv Yesxus qhia nej thiaj yuav tau txoj siav

  Tshiab

 

#160 - LOS NTSEEG TSWV YESXUS

 Come To The Saviour

 

1. Los ntseeg Tswv Yesxus nws muaj hwjchim

Yuav nws cov ntshav daws sawvdaws lub txim

Yesxus nws tseem nrog peb nyob ibtxhis

Hu nej kav tsij los ntseeg

 

Kwvtij sawvdaws siab xyivfab ua luaj

 Vim Yesxus daws peb dim txoj kev tuag

 Daws kev txhaum txim thiab daws kev puam tsuaj

 Thov nej kav tsij los ntseeg

 

1. Cov menyuam yau cov hluas thiab cov laus

 Mloog Yesxus lus nej thiaj tsis ua txhaum

 Nej ntseeg hnub no mas nej thiaj yuav paub

 Tsawg leej ntseeg tsawg leej dim

  Ua li cas nej pheej ntshai ntshai ua luaj

  Vamkhom Yesxus thiaj tsis raug puamtsuaj

  Ua li cas nej pheej nrhiav txoj kev tuag

  Thov nej kavtsij los ntseeg

 

2. Ntseeg kiag hnub no tsis txhob nyob tos luag

 Txoj kev cawm dim tsis ntev twb yuav dua

 Ntseeg Tswv Yesxus mas thiaj dim kev tuag

 Thov nej kavtsij los ntseeg

  Los ntseeg Yesxus yuav nws kiag nimno

 Tseg ncua kev ua dab tsis txhob nco txog

 Mloog nws txoj lus thiaj li yog qhov zoo

 Thov nej kav tsij los ntseeg

 

 #161- LOS NTSEEJ VAJ YESXUS

 Tune Of :Found A Peanut

 

1. Los ntseeg Yesxus Los ntseeg Yesxus

 Los ntseeg Yesxus nim no

  Nim no los ntseeg Yesxus

 Los ntseeg Yesxus nim no

 

2.  Nws yuav pab koj nws yuav pab koj

  Nws yuav pab koj nim no

  Nim no nws yuav pab koj

  Nws yuav pab koj nim no

 

3.  Nws yuav daws txim nws yuav daws txim

 Nws yuav daws koj lub txim

 Nim no nws yuav daws txim

 Nws yuav daws koj lub txim

 

4.  Koj yuav vamkhom koj yuav vamkhom

 Koj yuav vamkhom Yesxus

 Nim no koj yuav vamkhom

Koj yuav vamkhom Yesxus

 

 

 

#162-KWJTIJ SAWV DAWS

 Time Does Not Wait For You

 

1. Kwvtij sawvdaws kav tsij los ntseeg

  Txhob ua siab qeeb nyob tsam lig nej

  Vim tshuav tsis ntev lub ntiajteb no

  Twb yuav kawg

  Dab yuav sawv los tshwv neeg

 Yuav muaj kev ploj kev tuag ntau

  Yus ntseeg Yesxus

  Yus muaj siab vam rov lwm sim

 

2. Kav tsij los ntseeg tsis txhob tos

  Vajtswv Yesxus yuav rov qab los,

  Yus tsis paub tias hnub tom ntej

  Yuav ntev los luv

  Yus ntxov ntseeg thiaj tso siab

  Txog hnub Vajtswv nqes rov los

  Yus thiaj tau dim

  Mus nrog Vajtswv nyob saum ntuj

 

#163-THAUM LUB NTUJ KAWG

 Come Every Soul

 

1. Thaum lub ntuj kawg yuav mus qhov twg

Muaj ob txog kev taug xwb.

Yog ntseeg Yesxus mus nyob saum ntuj

Tsis ntseeg poob hluav taws kub.

 

Yuav mus txoj twg yuav mus txoj twg

Yuav xaiv kiag nim no

Mus saum ntuj kag txhob mus kev tuag

Yuav xaiv kiag nim no.

 

2. Kwvtij neejtsa tig pob ntseg mloog

  Nej thiaj paub xaiv txoj zoo

  Mus hauv dab teb thiab mus saum ntuj

  Seb nej yuav mus txoj twg

 

3. Kwvtij neej tsa peb los ua neeg

  Nyob hauv lub ntiajteb no

  Muaj txoj kev phem thiab txoj kev zoo

  Seb peb yuav xaiv txoj twg

4. Kwvtij neej tsa ntshe tshuav tsis ntev

  Mas peb yuav tsis sib pom

  Yaj yuav mus yaj tshis yuav mus tshis,

  Ntshe yuav tsis ua kwvtij.

 

#164-KWVTIJ HMOOB NEEJ TSA

 Look In The Past

 

 

1. Kwvtij hmoob neej tsa nej sim saib rov thaum ub

 Lub neej qub thaum peb tseem ua dab qhev

 Peb tau txomnyem lub kua muag tau poob los ntev

 Nej tseem yuav mus ua dab qhev thiab lod

 

2. Tswv Yesxus nws tuag dai ncuv saum ntoo khaub lig

 Tsau ntuj nti Vajtswv txom nyem tag nrho

 Vajtswv teev hws thiab teev ntshav tau sib tw nrog

 Los vim yog nws tseem hlub peb sawvdaws

 

3. Yesxus tuag tiv tshav kub tsis muaj leej twg yuav saib

 Yog nws ntshai tsam peb poob cub hluavtaws

 Nws yeem muab ntshav thiab txoj sia lo teev peb chaw

 Kom sawvdaws thiaj li tau txoj siav tshiab

 

4. Yesxus tuag txom nyem ntsuav hais txog kuv kua muag poob

 Xav tsis thoob cas Vajtswv yuav hlub peb

 Tso Vaj tso tsev los txom nyem rau hauv ntiajteb

 Ua cas nej thiab peb yuav tsis ntseeg nws

 

#165-KWV TIJ NEEJ TSA

 Listen To Our Songs

 

1. Kwv tij neej tsa nej mloog peb lub suab nkauj

  Hu txhawb nqa Vajtswv muab lub siab pub rau nws

  Muab lub suab nkauj hu txhawb nqa Vajtswv

  Thov Vajtswv pab yus lub neej txoj siav

  Thov Vajtswv pab yus lub neej txoj siav

  

2. Kwv tij neej tsa tsis muaj neeg yuav hlub nej

  Vajtswv Saub saum ntuj nws pab nej tuav nej tes

  Yuav coj nej dhau ntawm txoj kev txom nyem

  Pab tuav nej tes kom hla dhau kev tuag

  Pab tuav nej tes kom hla dhau kev tuag

 

3. Los txhawb nqa Vajtswv tus hlub peb thiab pab peb

  Vajtswv muaj hwj chim Vaj Ntsujplig Vajtswv Saub

  Kuv uas koj tsaug vim koj tau hlub kuv

  Thov muab lub siab lub cev pub rau koj

  Thov muab lub siab lub cev pub rau koj

 

#166- KWV TIJ HMOOB

 Listen to Us

 

1. Kwvtij hmoob kav tsij los nrog peb ntseeg

 Txhob tos tos nyob tsam lig nej

Tig pob ntseg los mloog Vajtswv lus qhia

 Thaum kawg nej thiaj tau txoj siav

Tshuav tsis ntev lub ntuj lub teb yuav xaus

 Dab ntawgnyoog yuav los tshwv neeg

Mas yuav muaj kev mob kev tuag ntau heev

 Txhob ua dab nej thiaj tsis ntshai

 

Txhob ua dab Vim dab yeej tsis pab yus

 Txhob ntshawv dab mas nej thiaj li tsis ntshai

 Vajtswv hu tias kom nej los nrog peb ntseeg

Thaum ntuj kawg teb kawg

 Thiaj tsis ntshai txoj kev tuag

 

2. Peb muaj lus zoo los hais qhia rau nej

  Yog li cas nej pheej tsis ntseeg

  Nej muab peb cov lus mus xav kom txhua

  Lawv dab thiaj tsis ntshai kev tuag

  Yus muaj txoj siav nyob ua neeg tsis ntev

  Yuav muab ntiajteb no tso tseg

  Nyob hauv dab teb ces yuav tsaus ntuj nti

  Tsis lawv dab ces tagnrho yus ib sim

 

3. Nej tig siab rov los nrhiav Vaj Yesxus

  Nws yuav rov qab los ib hnub

  Los tos cov ntseeg mus nyob saum qaum ntuj

  Cov tuag lawm yuav sawv rov los

 Yuav nce mus txog Vajtswv ceeb tsheej ntuj

 Yuav tau siav tshiab tsis txawj tuag

Yuav mus xyuas paj zaub qaub paj zaub quag

 Thaum ntawd yus thiaj nyob luag nqhuas

  

#167-TIG LOS NTSEEG

Turn Your Eyes Upon Jesus

 

Tig los ntseeg peb tus cawm seej

Thiaj li tau txoj siav ib txhis mus.

Tiam sis dab ntxwgnyoog yuav tau tuag mus li

Vim yog Vajtswv hlub peb thiaj khuv leej

 

#168-TUS UAS NQHIS MOV THIA DEJ

Come, Take The Water Of Life

 

1. Tswv Yesxus nws qhia li no hais tias los cuag kuv

  Haus cov dej uas huv tau txoj siav ntev

  Yog leej twg muaj lub siab nqis kom tus ntawd

  Txhob ua siab tawv los cuag Vajtswv

  Tus Ntsujplig uas yuav npaj rau nws

 

2. Tswv Yesxus nws hais li no hais tias los cuag kuv

  Cov uas ris nra hnyav es ris tsis taus

  Yog nej los nej yuav tau so kuv yuav cia

  Tus ntawd lub siab nyob xyivfab hlo

  Nws Yuav tsis raug mus ua dab qhev

 

3. Tswv Yesxus nws qhia li no hais tias los cuag kuv

  Nej yuav tau lub neej ntawm kev tshav ntuj

  Zoo kaj siab mus li ib sim txoj kev tuag

  Kev iab kev quaj yuav raws tsis cuag

  Yuav muaj siav ntev mus li tsis kawg

 

4. Tswv Yesxus nws qhia li no hais tias nyob saum ntuj

  Kuv muaj zaub thiab mov muaj kua txiv hmab

  Npaj tos nej mus noj mus haus yog npaj rau

  Txhua Leej txhua tug uas mus saum ntuj

  Kev noj tsis txob kev hnav tsis txhawj

   

#169-VAJTSWV TAU TSIM NTIAJTEB

 All Things Created By The Lord

 

1. Vajtswv tau tsim ntiajteb los sawvdaws pheej

Tsis ntseeg li tiam sis nroj tsuag yam muaj txoj siav

  Yog Vajtswv ntuj tau tsim cia

  Me kab me noog quaj ntsuag qas qees

 Hu nkauj seev yees qhias Vajtswv ntuj

 Tiamsis tib neeg tseem tsis ntseeg

 Lawv lub qhov muag twb pom

  Nroj tsuag xyoob ntoo hlob mos tib nyuj qas nyoos

 Paj xyoob paj ntootawg tshiab

  Qhia txog Vajtswv qhia txog Vajtswv los lawm

  Kuj pheej tsis yeem ntseeg

  Txog rau hnub ntuj kawg thiab ntiajteb kawg ces

 Lawv yuav txom nyem

 

2. Vajtswv nws yog tus pub kom muaj zaub mov noj

  Tsis tu nws qheb rooj ntug tso dej los

  Kom neeg ntiajteb thiaj tau haus

Muaj xyoob muaj ntoo tuaj saum npoo av

 Tib neeg noj thiab siv tsis tag

 Yog li yuav tsum ua nws tsaug

 Tus tsim ntuj tsim ntiajteb

Peb ua koj tsaug Vajtswv koj tau yug peb

 Pub zaub pub mov peb noj

Peb ua koj tsaug peb ua koj tsaug Vajtswv

  Koj tau hlub peb heev

Nim no mus kuv thov hu nkauj txhawb nqa

  Vajtswv Saub ib leeg

 

#170-TUS TSIM PEB HUV HUV

 God Who Created All Things

 

1. Tus tsim peb huv huv

  Tsim ntiajteb tsim lub ntuj

 Npe hu uas Vajtswv ntuj

  Thiab leej tub Tswv Yesxus

 Nws hlub ntiajteb no

  Txib leej tub npes los nyob

Pab tib neeg ntiajteb

  Tau muaj kev mus saum ntuj

 

 Nej ntseeg txhob tos tos

 Nej ntseeg txhob tos tos

 Pej sawvdaws ntiajteb no

  Kavtsij los ntseeg Yesxus

 

2. Yesxus muaj siab hlub

  Peb cov hmoob thiab mab sua

  Cov los tsuas thiab cov thaib

  Tib neeg sawvdaws ntiajteb no

  Thaum ub kuv xav txhaum

  Thiaj yuam kev ob peb qhov

  Tsis paub Tswv Yesxus

  yog ntiajteb tus cawm seej

 

3. Yog nej tsis tau ntseeg

  Nej tsis txhob ua siab tawv

  Yuav tig nej pob ntseg mloog

  Kav tsij xyaum Yesxus li lus

  Tsis ntev nej yuav paub

  Kev Yesxus yog hlub

  Kom Nej tso dab tseg

  Lees lub txim ntseeg Yesxus

  

#171-SAWVDAWS YUAV TSUM PAUB

Everybody Ought To Know

 

Tib neeg sawvdaws yuav tsum paub

Tib neeg sawvdaws yuav tsum paub

Tib neeg sawvdaws yuav tsum paub

Cawm seej Yesxus

Cawm seej yog lub paj ntoos zoo kawg

Cawm seej yog hnub qub ci ci

Cawm seej zoo dua lub hnub lub hli

Sawvdaws yuav tsum tau paub nws

  

#172-NTIAJTEB YOG VAJTSWV LI

This is My Fathers World

 

1. Ntiajteb yog Vajtswv tsim kuv tau tig pob ntseg mloog

  Tau hnov kab noog hu nkauj zom zaws tias

  Ntiajteb yog Vajtswv tsim

  Ntiajteb yog Vajtswv tsim kuv tau xav hauv nruab siab

  Tswv yim ntau yam tau tshwm los rau peb

  Pom tias Vajtswv tsim ntiajteb

 

2. Ntiajteb yog Vajtswv li paj ntoos tsw qab kawg nkaus

  Tshav ntuj tau ci thoob plaws hauv ntiajteb

  Qhia Vajtswv lis hwj chim

  Ntiajteb yog Vajtswv li huv si zoo nkauj kawg nkaus

  Hauv roob hauv hav ua timkhawv qhia tias

  Vajtswv tseem nrog peb nyob

  

3. Ntiajteb yog Vajtswv li kom peb sawvdaws los ntseeg

  Yog tias txog caij Vajtswv yuav rov los

  Vajtswv tseem kav ntiajteb

  Ntiajteb yog Vajtswv li Vajtswv nws tseem saib xyuas

  Vajtswv kav saum qaum ntuj hauv thiab ntiaj

  Kom peb hu nkauj qhuas nws

  

#173-THAUM VAJTSWV TSIM NEEG

When God Created Man

 

1. Thaum ub Vajtswv tsim neeg los nyob

  Hauv ntiajteb, nws tsim nkawd zoo nkauj

  Nkawd zoo nraug Vajtswv hlub kawg

  Yog nkauj iab thiab nraug oo

 

2. Tiam sis ob tug ntawd tsis nyiam mloog

  Vajtswv lus, Vajtswv kom ob tug

  Tawm hauv lub qhov chaw zoo mus

  Ua lub neej nyob tsaus ntuj

 

3. Vim yog ob tug ntawd tsis mloog

  Vajtswv lus qhia, nim no ntiajteb thiaj

  Taug tau txoj kev quaj kev nyiav

  Txoj kev tuag kev txias siab

 

4. Thiaj raug kev txom nyem thiab raug kev

  Ua dab qhev, teev dab tshuav dab nqe

  Raug dab lem rau txhua txoj kev

  Dab yuav coj mus dab teb

 

5. Vajtswv paub hais tias neeg tsis txawj

  Yuav qhov tseeb, nws thiaj tso nws leej

  Tub Los ua neeg tus cawm seej

  Los pab neeg kom tau dim

  

#174-COV TUB HLUAS NTXHAIS HLUAS

Missionary Volunteers

  

1. Cov tub hluas ntxhais hluas sawvdaws

 Los ua Vajtswv num coj Vajtswv koob meej

 Coj mus qhia rau kom thoob qab ntuj

 

Cov tub hluas thiab ntxhais hluas

  Vajtswv tau hu nej

Cov tub hluas thiab ntxhais hluas

  Kav tsij mus qhia kev

Peb koom teg ntawm lub siab tseeb

  Nyob txhua hnub txhua hmo

  Coj Vajtswv txoj lus mus qhia lawv

  Yam zoo siab hlo mus

 

2. Peb sawvdaws kav tsij los txais

  Ua Vajtswv hauj lwm

  Tsis txhob yuam kev mus rau

  Txoj kev phem lub ntiajteb no

 

3. Vajtswv tau hu cov tub ntxhais

 Tsis txhob nyob twj ywm

 Ua lub siab kub lug mus qhia

 Vajtswv txoj lus thoob ntuj

 

4. Ua Vajtswv nws li hauj lwm

Txog thaum nws rov los

 Peb yuav tau mloog Vajtswv nws cov

 Lus uas tau qhia peb

 

#175-TUS SAU NYOB QHOV TWG

O Where Are The Reapers?

 

1. Cov tibneeg uas sau tseem mus nyob qhov twg.

  Kom siv Vajtswv rab Liag mus hlais kom tag

  Sau qoob ntawm daim liaj kom txhob tseg cia.

  Tsis txhob so nyob tos ua kom hauj lwm tiav

 

 Tus sau nyob qhov twg kom los koom ua.

Kom los koom zoo siab hauv peb lub luag haujlwm.

Tus sau uas txaus siab kom pab cuam sau

Sau cov qoob uas zoo ntawm peb daim liaj

 

2. Kom sau tsis txhob tseg sab pem thiab sab nrad

  Cov nplej uas zoo tau raug nroj muab vov tag

Txawm yog ib tsob xwb kuj tsis txhob tseg cia

 Cov ntawd yuav coj mus lawm saum lub ntujkag

 

3. Cov qoob sam sim siav hauv lub liaj uas loj

Yog tibneeg uas nyob hauv lub ntiajteb no

  Neeg sau tseem muaj tsawg liaj teb muaj ntau dav

  Yog tseem tos qeeb nplej hauv liaj yuav piam tag

 

4. Peb cov nyob thov kom nej pab tuaj hlais nplej

  Kom sib pab cuam sau tsis txhob tso tseg cia

  Kom ua tiag nyiaj kev txom nyem thaum uas hlais

Txog thaum tus Tswv rov los pab cuam peb sau.

 

#176 - TSWV YESXUS COV TUB ROG

 Onward Christian Soldiers

 

 1. Cov uas ntseeg Tswv Yesxus kav tsij mus ntaus rog

  Tswv Yesxus ua peb ntej coj peb mus ntaus rog

  Peb ib leeg pab ib leeg thiaj li mus ntaus tsheej

  Thiab sawvdaws yuav sib pab thiaj kov yeej nyujvab

 

 Tswv Yesxus cov tub rog kav tsij mus ntaus rog

Tswv Yesxus coj peb ntaus dab nyuj vab tais kiag

 

2. Tswv Yesxus cov tub rog nej sim tsa muag saib

  Dab nyujvab pheej txhij peeb tso tuaj ntaus teb chaws

  Yog yus pheej tsis quav ntsej sawvdaws yuav ua qhev

  Kav tsij ntaus tsis txhob ntshai dab nyuj vab yuav tais

 

3. Cov uas ntseeg Tswv Yesxus kav tsij mus ntaus rog

  Yog tias yus tso dab tseg dab tsis tso yus tseg

  Muaj Yesxus pab peb tog mas peb yuav sib zog

  Thov Yesxus ntaus ua ntej ntaus mus puv ntiajteb

 

4. Peb rau siab ntso ntaus mus maj mam muaj ib hnub

  Lub teb lub chaw tiaj tus rau peb tus Tswv tog

  Nws yuav los faib txiaj ntsig rau peb cov tub rog

  Peb sim neej yuav tau zoo mus ib sim tsis kawg

 

#177 - UA HAUJLWM MUS

 Work, For The Night Is Coming

 

1. Ua hauj lwm tsis txhob nyob tos

Kav tsij ua thaum tseem ntxov

Ua thaum dej lwg tsis tau qhuav

Pajntoo tseem pib ntuav

Ua haujlwm thaum hnub tseem nyob

Rau siab tib tshav ua mus

Ua haujlwm thaum hnub tseem nyob

Tsam sijhawm tag lawm

 

2. Ua haujlwm tsis txhob nyob tos

Tshav kub los yuav tsum ua

Muab siab rau ua haujlwm mus

Txog thaum lub ntuj kawg

Txhob cia lub sij hawm dhau mus

Ua haujlwm kom tau ntau

Ua haujlwm thaum hnub tseem nyob

Tsam sijhawm tag lawm

 

3. Kom tsis txhob ua lub siab hnyav

Lub sij hawm twb yuav tag

Thaum tshav kub los kom ua mus

Vim haujlwm tshuav ntau

Ua txog thaum lub hnub poob qhov

Uas thaum tsaus ntuj los txog

Ua haujlwm thaum hnub tseem nyob

Tsam sijhawm tag lawm

  

#178 - MUAJ NUM LOJ

 The Captain Calls For You

 

1. Muaj num loj yuav tsum mus ua

Muaj tsovrog yuav tsum mus ntaus

Tau samsim hu nej kom los

Tsawgtsuag los tsawgtuag los

Suab raj samsim nrov nchanthw

Tau qw hu sawvdaws kom los

Tsawgtsuag los tsawgtsuag los

Tsawgtsuag los

 

  Yesxus nws yuav ua peb ntej

Sabxis thiab sablaug

Thiab yuav pab peb cov tubrog

Coj mus ntaus muaj yeej

Tsawgtsuag los tsawgtsuag los

Tsawgtsuag los

 

2. Yog leejtwg nyiam kev ntiajteb

Tus ntawd yuav raug ua dab qhev

Tiam sis cov ntseeg yuav muaj yeej

Tsawgtsuag los tsawgtsuag los

Kavtsij ntaus tsis txhob nyob tos

Tshuav tsis ntev peb yuav muaj yeej

Tsawgtsuag los tsawgtsuag los

Tsawgtsuag los

 

3. Suab yeebncuab quaj qw nrov heev

Samsim yuav thim rov qab mus

Yeebncuab nws tau ntshai peb heev

Tsawgtsuag los tsawgtsuag los

Thaum peb ntsib txoj kev muaj yeej

Peb cov sawv daws yuav tau zoo

Tsawgtsuag los tsawgtsuag lso

Tsawgtsuag los

  

#179 - PEB COV KWVTIJ

 Oh Brothers!

 

Peb cov kwvtij hmoob uas ntseeg Saub

Peb sawvdaws los ua Vajtswv haujlwm

Nej txhob ua nej lub siab hnyav hnyav

Txhob tos ntev nyob tsam lig nej

Los qhia Vajtswv txoj kev mus thoob ntuj

Txog Vajtswv nws txoj kev hlub

Nej txhob ua nej lub siab hnyav hnyav

Tsam lub sijhawm qhia tag lawm

 

#180 - SAWV TSEES NROG VAJ YESXUS

 Stand Up! Stand Up For Jesus

 

1. Sawv tsees nrog Tswv Yesxus mus

Tswv Yesxus cov tubrog

Los tsa tus chij ntawm kev zoo

Kom neeg sawvdaws tau pom

Vajtswv nws ua peb ntej mus

Yuav coj peb mus ntaus rog

Tswv Yesxus nws coj peb ntaus

Dab Ntxwgnyoog thiaj yuav tais

 

2. Sawv tsees nrog Tswv Yesxus mus

Thaum hnov raj kubtwg nrov

Sawv tsees nrog yeebncuab ua rog

Thiaj tsimnyog txais koob hmoov

Sawvdaws los koom ib lub siab

Ntaus mus thiaj yuav muaj yeej

Txawm yog txomnyem los txhob thim

Ntaus txog thaum Yeebncuab tais

 

3. Sawv tsees nrog Tswv Yesxus mus

Tsis ntev tsovrog yuav tus

Hnub no muaj lub suab nrov tias

Dab Ntxwgnyoog twb yuav tais

Leejtwg uas tuaj Vajtswv tog

Yauv tau lub momkub ntoo

Thiab muaj siav ntev nrog Vajtswv

Nyob mus ib sim tsis kawg

 

#181- YEXUS YUAV ROV QAB LOS

 Jesus Is Coming Again

 

1. Qhuab qhia kev cai mus

Thob plaws qab ntuj no

Vaj Yesxus yuav nqes rov los

Sawvdaws yuav zoo siab

Hu nkauj thiab xyivfab

Vaj Yesxus yuav nqes rov los

 

  Yuav nqes rov los

  Yuav nqes rov lso

  Vaj Yexus yuav nqes rov los

 

2. Pem roob yauv qhia mus

Nram nroog yuav qhia ntxiv

Vaj Yesxus yuav nqes rov los

Cawmseej uas tau tuag

Rov los muaj hwjchim

Vaj Yexus yuav nqes rov los

 

3. Hnubqub twb poob lawm

Qhia sawvdaws paub tias

Vaj Yexus yuav nqes rov los

Kev ntse ntau dua qub

Tsheb yam us thoob ntuj

Vaj Yesxus yuav nqes rov los

  

#182 - SAWV NTXOV YOG SIJ HAWM TSEB

 Bringing In The Sheaves

 

1. Sawv ntxov yog sijhawm tseb

Tseb Vajtswv txoj lus hlub

Tseb thaum tav su kuj zoo

Tsaus ntuj muaj dej yug

Tos sijhawm yuav sau qoob

Sau qoob yuav zoo siab heev

Rov los tsev yuav zoo siab

Vim tau qoob ntau kawg

 

 Peb tau qoob ntau kawg

 Peb tau qoob ntau kawg

 Rov los tsev yuav zoo siab

 Sau qoob los tau ntau

 Peb tau qoob ntau kawg

 Tau ntau li peb xav

 Rov los tsev yuav zoo siab

 Vim rau qoob ntau kawg

 

2. Tseb noob qoob ntawm tshav ntuj

Tseb noob qoob ntam ntxoov ntxoo

Txawm yog tias cua ntsawj no

Tsaus huab los tsis ntshai

Tsis ntev yuav tau sau qoob

Sau qoob uas peb ua cia

Rov los tsev yuav zoo siab

Vim tau qoob ntau kawg

 

3. Thaum mus tsev kua muag los

Tseb Vajtswv nws txoj lus

Kom neeg txhaum tau txoj siav

Txomnyem ua tiag thev

Thaum kev txom nyem tag mus

Nws pub txoj siav rau yus

Rov los tsev yuav zoo siab

Sau tau qoob ntau kawg

 

 #183 - PEB COV TUBTXIB

 To The Work

 

1. Peb cov uas ua tubtxib kom nej los tsawgtsuag mus

Mus raws txoj hauv kev uas Vaj Yexus kom peb mus

Yog Vajtswv nws tau hu thiab tau txib peb kom mus

Ua yam twg los peb yuav tsum zoo siab hlo mus ua

 

  Haujlwm hnyav ( Haujlwm hnyav )

  Muab siab rau ( Muab siab rau )

  Kev txomnyem ( Kev txomnyem )

  Ua tiag thev ( Ua tiag thev )

  Kom peb vam ( kom peb vam )

Muab siab tos ( Vajtswv )

  Txog thaum Vaj Yexus Nws nqes los

 

2. Tsimnyog pab yauv tau pab tej tug uas tau tshaib nqhis

Coj lawv mus txog tus dej uas haus tag tau txoj siav

NtawmVajtswv tus khaublig sawvdaws

Tau txais kev dim

Kom piav txog txoj lus zoo tias neeg txhaum

Tau dim txim

 

3. Kavtsij npaj nej lub zog thiab tawm tsam txoj kev phem

Txog thaum uas Ntxwgnyoog nws lub hwjchim tau tag mus

Vajtswv Saub nws yog tus muaj hwj chim loj kawg nkaus

Peb yuav tau kev khuv leej uas Vajtswv pub raupeb

 

4. Tuav ruaj nws hwjchim mus ua nws li haujlwm

Mas yuav tau txais lub momkub uas yuav pub rau peb

 Yuav tau nyob puag saum ntuj nrog cov neeg uas ncaj ncees

Kuv yuav hawm Vajtswv ntuj tus pab peb dhau kev tuag

 

#184 - VAJTSWV TXIB YAUS NAS

 God Called Jonah

 

1. Vajtswv txib Yaunas mus qhia nws kev dim

Mas Yausnas tsis xav mus los tsis zoo ua cas

Nws thiaj nce nkoj khiav mus rau nroog Thajtshib

Tsis muaj neeg yuav yig dhau thaum Vajtswv ntuj txib

 

2. Thaum Yausnas lawv mus txog ib nrab hiavtxwv

Tswv ntuj tso cua hlob los nplawm luv nkoj yuav tog

Nws mus nkaum tsaugzog nyob puag hauv qab nkoj

Nws xav tias yuav khiav dhau Tswv ntuj nrhiav tsis tau

 

3. Lawv thiaj txheeb zoj zeeg tias yog tim dab tsi

Yausnas thiaj qhia lawv tias yog kuv khiav Vajtswv

 Lawv thiaj muab Yausnas pov kiag hauv hiavtxwv

 Kom cuadaj cuadub tu lawv thiaj yuav tau dim

  

4. Vim Tswv ntuj kev hlub txib ntses nqos Yausnas

Peb hnub peb hmos hauv plab Yausnas thiaj lees mus

Ntses thiaj li nrov rig nti nws rau tim ntug

Thiaj mus qhia peb hnub kev Ni-na-ve thiaj dim

 

#185 - NEJ YUAV TSUM UA

 Brighten The Corner Where You Are

 

1. Nej yuav tsum ua lub luag haujlwm uas loj txhob nyob tos

Yuav tsum nco ntsoov mus tsom tshav rau luag

Muaj haujlwm nyob deb los ze yuav zoo siab hlo mus ua

Tsom tshav rau lub zos uas nej nyob

 

Tsom tshav rau lub zos uas nej nyob

Tsom tshav rau lub zos uas nej nyob

Muaj cov nyob sab nraud tsaus ntuj nti

Nej pab lawv kom dim

Tsom tshav rau lub zos uas nej nyob

 

2. Txawm yog tsaus ntuj pos huav nti los kom sib pab sib nplij

Txhob cia kev sim siab los khuav nej tseg

Zaj nkauj twg uas txawj nplij nej lub siab kom nej hu mus

Tsom tshav rau lub zos uas nej nyob

 

3. Muaj coob leej uas yuam kev nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj

Kom nej ua tshav ci tsom rau cov ntawv

Nej lub cev tsis muaj zog los tsuav yog txoj siav tsis tu

Tsom tshav rau lub zos uas nej nyob

 

 

#186 - NCO TXOG KHAUBLIG

 Remember The Cross

 

1. Tus Tswv Yesxus uas tau raug txomnyem

Neeg siab phem muab Nws ntes los tua

Lawv txhob txwm ua kom Nws tau txajmuag

Lawv nplooj siab ua cas phem ua luaj

Vajtswv tsis txhaum Nws twb tsis ntshai

Tso plhuav rau lawv ua raws lawv hais

Txawm mob luaj twg los Nws yeem tiv

Txais txim txhua tug Nws thiaj yeem tuag

Nimno yus puas nco Nws tshav ntuj

 

2. Lawv ntaus thiab nplawm tsis muaj siab khuvleej

Ntiajteb neeg cas yuav phem ua luaj

Lawv cem thiab thuam rau tus Tswv Yesxus

Vim kev hlub tsis tsa ncauj teb lawv

Nplooj siab uas dawb ntawm Tswv Yesxus

Muag txoj siab pub tso kom peb dim

Nws tuag this vim yog txoj kev hlub

Vajtswv pub txoj siav ntev rau peb

Nimno peb thiaj los uas Nws tsaug

 

3. Teev ntshav uas phemhwj uas nrog muaj hwjchim

Nws ib leeg them tau txhua txhua tus

Phemhwj loj kawg rau hnub uas Nws tau tuag

Tsaus ntuj nti ntiajteb ua zog koog

Vajtswv txoj lus uas tau hais cia

Tus khaublig ntoo piv Nws txoj siav

Yog leej twg xav tau txoj siav tshiab

Los nrhiav Vajtswv daws Nws lub txim

Peb hnub Yesxus sawv tsees rov los

 

#187 - SAUB HLUB NEEG NTIAJTEB

  For God So Loved The World

 

Vajtswv hlub neeg ntiajteb thiaj txib tus Tswv Yesxus

Los tuag this neeg ntiajteb thiaj tso sawvdaws dimtxim

Tsis ntev Vajtswv yuav los coj kuv mus nyob saum ntuj

Vajtswv muaj lus hlub kuv paub

 

 

#188 - SAUM ROOB DEB

 On A Hill Far Away

 

1. Saum lub pov roob uas deb

Kuv ntsia pom ntoo khaublig

Yog qhov chawv Vajtswv tau raug teem txim

Saib mus saum ntoo khaublig

Pom Vajtswv Nws dai ncuv

Nws tau tuag daws ntiajteb neeg txhua tus

 

Kuv nco ntsoov khaublig ntoo hauv kuv siab

Txawm hais tias kuv txoj siav no yuav tu

Kuv nco ntsoov khaublig ntoo ib sim mus

Txog rau hnub uas kuv muaj momkub ntoo

 

2. Tus khaublig ntoo uas hnyav

Vaj Yesxus nws cov ntshav

Tau los pab vim yog Nws txoj kev hlub

Vaj Yesxus raug txomnyem

Nws raug ntsia yog this peb

Kom peb tau dim ntawm dab lub xibteg

 

3. Kuv cog lus yuav ncaj nceeg

Thiav yuav lees khaublig ntoo

Yuav nco ntsoov kwv khaublig lawv Nws qab

Hnub no Vajtswv hu kuv

Kuv lub siab xyivfab heev

Saum Ceebtsheej yuav nyob mus ib simneej

  

#189 - VAJTSWV PUB KUV ZE KHAUBLIG

 Jesus Keep Me Near The Cross

 

1. Vajtswv cia kuv pom khaublig

Thaib tau pom Nws cov ntshav

Tej kev txhaum uas kuv ua tseg

Vajtswv Nws tau ntxuav tag

 

Ntawm khaublig ntawm khaublig

Kuv ntsia pom Nws hwjchim

Kuv lub siab thiaj xyivfab heev

Kuv tau txais txoj kev dim

 

2. Saum khaublig kuv pom kev hlub

Tawm ntawm Vajtswv Leejtub

Vaj Yesxus txoj kev tshav ntuj

Yam yeej vub ci ntsa iab

 

3. Saum khaublig kuv pom Leejtub

Tuag ua chaw tso kuv dim

Kuv lub txim Nws tau ntxuav tag

Ntawm Yesxus Nws cov ntshav

 

4. Saum khaublig muaj kev tso siab

Pub kuv tau lub neej tshiab

Kuv lub siab muab rau Yexus

Txog hnub Nws coj kuv mus

 

#190 - NRAM NTEJ UB

 Sin Separated Us From God

 

1. Nram ntej ub kuv pheej mus dab li kev

Ntev xyoo uas kuv ua lub txim li qhev

Twb tsis paub Yexus them kuv li nqe

Saum khaublig ntoo

 

Nws muaj siab hlub kuv loj kawg nkaus li

Yesxus this kuv tuag daws kuv lub txim

Kuv lub siab nrhiav tau txoj kev cawm dim

Saum khaublig ntoo

 

2. Nimno kuv tau hnov Vajtswv li lus

Lub siab paub tias kuv ua txhaum rau Nws

Kuv thiaj tig rov los thov kuv tus Tswv

Saum khaublig ntoo

 

3. Nimno kuv pub huv si rau Yesxus

Kuv yuav vamkhom Nws ua kuv Vajtswv

Ua Nws tsaug vim yog Nws this kuv tuag

Saum ntoo khaublig

 

#191 - THOV MUAB MOMKUB

 Lead Me To Calvary

 

1. Thov muab momkub txoj sia rau kuv

Lub mom uas zoo nkauj heev

Thiab qhia kom kuv nco ntsoov mompos

Coj kuv mus Kha-va-lis

 

Ntshai kuv tsis nco Keb-xes-mas-nes

Ntshai tsam tsis nco txoj kev txomnyem

Ntshai tsam tsis nco nws txoj kev hlub

Saum lub roob Kha-va-lis

 

2. Thaum uas kuv pom Nws lub qhov ntxa

Tu siab kua muag poob nthav

Cov neeg qaum ntuj hnav khaubncaws dawb

Los tos thaum Yesxus sawv

 

3. Thov kom kuv muaj siab kwv khaublig

Raws Vajtswv mus ib sim

Yesxus Nws txais txoj kev txomnyem

Vim yog Yexus hlub peb

 

#192 - PEM LUB ROOB TXIVCEV

 Where You There

 

1. Pem lub roob txivcev yus puas nrog nws mus

Pem lub roob txivcev yus puas nrog nws mus

Es es es es yuav txog sijhawm

Yesxus this yus this yus this yus

Pem lub roob txivcev yus puas nrog nws mus

 

2. Thaum Yesxus thov Saub yus puas nrog Nws thov

Thaum Yesxus thov Saub yus puas nrog Nws thov

Es es es es Yesxus thov Saub

Tawm hws yog ntshav yog ntshav yog ntshav

Thaum Yesxus thov Saub yus puas nrog Nws thov

 

3. Thaum Yesxus tuag dai ncuv yus puas nyob ntawd

Thaum Yesxus tuag dai ncuv yus puas nyob ntawd

Es es es es Yesxus hais tias koj hlub

Kuv niam kuv niam kuv niam

Thaum Yesxus tuag dai ncuv yus puas nyob ntawd

 

4. Thaum Maivliag sawv ntxov ntxov yus puas sawv thiab

Thaum Maivliag sawv ntxov ntxov yus puas sawv thiab

Es es es es Maivliag nco ntsoov

Tus Tswv Yesxus Yesxus Yesxus

Thaum Maivliag sawv ntxov nxov yus puas sawv thiab

  

#193 -KUV TAU TXAIS TXIM THIS NEJ

I Gave My Life For Thee

 

1. Kuv tau txais txim this nej

Cov ntshav tsimtxiaj tau ntws

Ntxuav cev thiab ntxuav nplooj siab

Theej kom tau lub siab tshiab

Kuv tau teemtxim kuv tsis khuvxim

Nej muab dab tsi pub kuv

Kuv tau teemtxim kuv tsis khuvxim

Nej muab dab tsi pub kuv

 

2. Vajtswv lub nroog Ceebtsheej

Yog cov ntseeg sawvdaws li

Kuv tau nrog dab ntsuas zog

Txomnyem tag hnub tag hmo

Kuv tau tso hajlwm tseg saum ntuj

Nqes los cawm neeg sawvdaws

Kuv tau tso haujlwm tseg saum ntuj

Nqes los cawm neeg sawvdaws

 

3. Kuv tau txais kev txomnyem

Tsis txawj muab piav kom txhua

Txais kev txomnyem tau tuag

Kom nej tau dim kev tuag

This nej kuv tau txais kev txajmuag

Nej this dab tsi rau kuv

This nej kuv tau txais kev txajmuag

Nej this dab tsi rau kuv

 

#194 - TSIS TSIM NYOG

 Must Jesus Bear The Cross Alone ?

 

1. Tsim tsis nyog Yexus yuav los kwv

Sawvdaws li khaublig ntoo

Tsis tsim vim yog sawvdaws lub txim

Ua cas cia Yexus ris

 

2. Peb pawg tibneeg ntseeg Saub thoob ntuj

Kua muag txeev nrog tsis tu

Ib hnub sawvdaws yuav tau zoo siab

Tsis ntev yuav tau txoj sia

 

3. Kuv yuav ntseeg peb Vajtswv tsis thim

Yuav ntseeg mus li ib sim

Txog hnub tau txais momkub saum ntuj

Vajtswv yuav pub rau kuv

 

#195 - YESXUS YAM LUB POBZEB

 Rock Of Ages

 

1. Vaj Yexus los hauv ntiajteb

Lawv tau muab nws tua pov tseg

Lawv xuas hmuv nkaug nws sab tav

Nws cov ntshav thiaj li los tag

Tswv Yesxus cov ntshav tsimtxiaj

Coj los ntxuav tibneeg txoj siav

 

2. Ntiajteb tagnrho txhua txhia yam

Zoo tsis cuag Vajtswv cov ntshav

Peb ua neeb ua dab npaum twg

so kaujvab kaujlev huvsi

Los tsis kav yus tseem muaj txim

Ntseeg Yexus thiaj daws tau txim

 

3. Vaj Yexus yam lub pobzeb

Pab kuv sim neej nyob ntiajteb

Txawm kuv tuag nws tseem hlub kuv

Nws yuav tos kuv mus saum ntuj

Vaj Yesxus koj txhob tso kuv

Nrog Ntxwgnyoog poob hluav taws kub


#196 - SAIB NTAWM KHAUBLIG NTOO

 Life In A Look

 

1. Saib ntawm khaublig ntoo yuav tau txoj sia ntev

Yexus hais tias kom peb saib mus

Nyiaj txiag hauv ntiajteb yog kev tsaus ntuj

Kom peb nrhiav cov nyiaj kub nyob saum Ceebtsheej

 

 Saib mus saum roob Kha-va-lis

 Yuav tau txais txoj siav ibtxhis

 Yuav zoo siab tag mus ib sim

 Kom saib mus saum Kha-va-lis

 

2. Thaum kuv tau los ntsib tus Cawmseej saum ntuj

Nws muaj lus hlub thiab khuvleej kuv

Thaum kev tsaus ntuj tau los npog kuv cia

Khaublig ntoo ua qhov chaw pab kuv txoj sia

 

3. Kuv yuav nco ntsoov khaublig ntoo mus txhua hnub

Vajtswv hais tias nws yuav pab kuv

Kuv thiaj tsis poob ntxwgnyoog kev dag ntxias

Yog tias kuv ua raws li Vajtswv lus qhia

 

#197 - KUV TAU NCE MUS

 On The Hill Calcary

 

1. Kuv tau nce mus txog roob Kaus-lab-kaus-thas

Pom Vajtswv raug ntsia dai ncuv los ntshav

Vaj Yexus los tuag vim peb txoj kev phem

Yog Nws hlub thiaj nqes los tuag this peb

 

2. Vaj Yexus tuag ntiajteb tau ua zog qas koog

Mas nws tuag dai ncuv saum khaublig ntoo

Neeg qaum ntuj thiaj tau qheb rooj ntug lso saib

Ciav Yexus dai ncuv tsis muaj neeg hlub

 

3. Mas neeg txhaum thiaj muab Yexus Nws txo los

Muab Nws tso pw rau hauv lub qhov ntxa

Puv peb hnub Saub thiaj qheb rooj ntug los tsa

Tswv Yexus sawv tsees ntawm txoj kev tuag

 

4. Nws thiaj nce mus cuag nws Leejtxiv Saub lawm

Nws kom peb muab txoj kev hlub qhia mus

Muaj ib hnub mas Nws yuav nqes rov los tos

Cov ntseeg mus nyob saum nroog Ceebtsheej ntu

 

#198 - COV NTSHAV MUAJ HWJCHIM

 There Is Power In The Blood

 

1. Koj xav dim ntawm dab xibteg los tsis xav

Tswv Yexus cov ntshav muaj hwjchim pab

Thaum Tswv Yesxus tuag saum tus khaublig ntoo

Nws kov yeej Nyujvab thiab Ntxwgnyoog

 

 Muaj hwjchim hwjchim

 Hwjchim loj kawg nkaus Tswv Yexus muaj hwjchim

 Muaj hwjchim hwjchim

 Hwjchim loj kawg nkaus hauv cov ntshav

 Peb cawm seej Yexus

 

2. Koj xav dim ntawm txoj kev tuag los tsis xav

Tswv Yexus cov ntshav thiaj daws tau txim

Koj puas ntseeg Yexus ua koj tus cawmseej

Nws muaj peevxwm daws koj lub txim

 

3. Koj puas xav ua raws Vajtswv los tsis xav

Tswv Yexus cov ntshav muaj hwjchim pab

Koj puas niajhnub ua raws Yexus siab nyiam

Tswv Yexus cov ntshav pab tau tiag

 

#199 - PEB COV NTSEEG TSIS SIB NCAIM

 in Jesus Christ, We Are Not Parting

 

1. Peb cov ntseeg yuav ua ke tsis sib ncaim

Yuav mus ntsib Tswv Yexus puag saum ntuj

Peb yuav hu nkauj ua ke qhuas Vajtswv

Txoj kev iab khwv hauv lub ntiajteb no

Peb yuav tsis nco txog ibtxhis

 

2. Peb cov ntseeg yuav ke tsis sib ncaim

Muaj ib hnub yuav mus txog Ceebtsheej ntuj

Peb yuav kav kiab kav khwv mus ibtxhis

Muaj me paj xyoob paj ntoo tawg ntsa iab

Peb thiaj yuav zoo siab ibtxhis

 

3. Peb cov ntseeg yuav ua ke tsis sib ncaim

Thaum mus txog saum Ceevtsheej tsis txomnyem

Ua neej tshav ntuj qas nrig mus ibtxhis

Thiaj zoo dua peb lub neej nyob ntiajteb

Peb thiaj yuav tsis sib ncaim mus

 

#200 - TSEEM MAUJ KEV VAM

 Hope In God

 

Tseem muaj kev vam yog zaum tomqab

Yog txoj siav tshiab Vajtswv ua tus yuav pub

Yuav tsis nco txog txoj kev los kua muag

Thaum kuv los cuag Vajtswv yuav nplij kuv siab

 

Tsis muaj txoj kev tu siab mus li

Ntawm lub neej tshiab tshav ntuj nrig rau lwmsim

Kev los kua muag thiab txoj kev ploj kev tuag

Kuv yuav ncaim ncua ib sim kuv tsis nco txog

 

 Thaum ub lub kua muag nrog tsis tseg

 Tau kev txomnyem tsis muaj neeg nplij ib los

Tiamsis nimno kuv los ntsib lub neej tshiab

Txoj kev lwj siab lwj ntsws kuv tsis nco txog

 

  Tseem muaj kev vam yog zaum tomqab

 Yog txoj siav tshiab Vajtswv ua tus yuav pub

 Vim yog nws hlub thiaj hu kom kuv los nrhiav

 Mas nws yuav puag kuv ntawm nws lub xubntiag