Nkauj Raws Lej ABC

CAWM SEEJ YESXUS TUAG #127

CAWMSEEJ LOJ DUA #16

CEEBTSHEEJ ZOO NKAUJ KAWG #15

COV NTSEEG YESXUS #43

COV NTSHAV MUAJ HWJCHIM #198

COV POJ YAWM TXWV KOOB #83

COV TUB HLUAS NTXHAIS HLUAS #174

DAV DUA NTIAJTEB DAV #37

DASVIB #33

EMANU EES THOV CAW LOS #3

FOOM HMOOV THAUM XYOO TSHIAB #91

HALELUYAS #29

HAUV LUB NKUAJ NYUG #6

HAUV LUB NTXA #47

HMO MUAJ HMOOV ZOO #9

HMO PHEMHWJ #7

HNOV VAJTSWV HAIS TIAS #219

HNUB NO KUV ROV LOS #155

HNUB NO YOG HNUB CHIB SO #67

HNUB NO YOG HNUB UAS XYIVFAB #250

HNUBNO ZOO SIAB #24

HU HA LE LU YAS #260

HU NKAUJ KOM ZOO SIAB #240

HU NKAUJ QHUAS TXHAWB NQA #269

HUAJ VAM VAJTSWV LUB NPE #132

HWJ CHIM #56

IB HNUB TSIS NTEV TXOJ SIA YUAV TU #213

KAUM LEEJ HLUAS NKAUJ #258

KEV DIM MUAJ NTAWM YESXUS #233

KEV HLUB NTAWM LEEJTXIV SAUB #77

KEV HLUB ZOO DUA #71

KEV THAJ YEEB #271

KEV XYIVFAB HNUB NO #123

KEV XYIVFAB YAM DEJ NTWS #35

KEV ZOO SIAB NYOB TWG #278

KOJ PUAS UA KUV KWVLUAG #27

KOJ YOG KUV LUB CHAW VAM #265

KOM KOOM MUAB MOM KUB #130

KOM MLOOG COV TUBTXIB #8

KOM MUS COJ NEEG TXHAUM #148

KOM NYOB TOS VAJTSWV #215

KOM TUAJ TXHAWB NQA VAJTSWV #128

KOM TXHAWB NQA VAJTSWV #70

KUV HU TXHAWB NQA #273

KUV LUB SIAB MUAJ KEV XYIVFAB #241

KUV LUB TEEB ME ME #22

KUV MUAJ YESXUS KUV TSIS QAUG #34

KUV MUAJ ZOO TSEV #256

KUV NIAJ HNUB PHEEJ XAV TXOG #134

KUV NTSEEG THIAJ NTSIA MUS #229

KUV NTSIB PHOOJ YWG #104

KUV NYIAM HU NKAUJ #242

KUV NYIAM QHIA KEV DIM #145

KUV NYIAM THIAB NTSEEG YESXUS #74

KUV NYIAM VAJTSWV #68

KUV NYOB NTIAJTEB TSIS NTEV #214

KUV PHEM NPAUM TWG #231

KUV POM PAJ YEEB #239

KUV SAM SIM MUS SAUM NTUJ #154

KUV TAU HNOV VAJTSWV HU #230

KUV TAU HU NKAUJ TXHAWB NQA #125

KUV TAU NCE MUS #197

KUV TAU TXAIS TXIM THIS NEJ #193

KUV TAUG KEV ROV MUS TSEV #156

KUV THOV NRUJ TXHIA YAM #88

KUV THOV NTAWV FAJLEM #144

KUV THOV NYOB ZE VAJTSWV #102

KUV THOV RAWS VAJ CAWM SEEJ #97

KUV TSA LUB SUAB #262

KUV TSIS KHEEV DAB NTXIAS TAU #19

KUV TSIS MUAJ VAM #228

KUV TUS TSWV #251

KUV TUS VAJ CAWMSEEJ #225

KUV TWB HNOV YEXUS HU #218

KUV TXHAWB NQA VAJTSWV #272

KUV UA VAJTSWV NWS THWJ TIM #98

KUV VAM TXHUA HNUB NYOOG #227

KUV XAIV TAG LAWM #232

KUV XAV PIAV TXOJ LUS ZOO #147

KUV XAV TAU VAJ YESXUS #61

KUV XAV TXOG CEEB TSHEEJ #111

KUV YUAV HLOOV DUA TSHIAB #207

KWJTIJ SAWV DAWS #162

KWV TIJ HMOOB #166

KWV TIJ NEEJ TSA #165

KWVTIJ HMOOB NEEJ TSA #164

KWVTIJ HMOOB NEJ PUAS XAV DIM #57

LEEJ TWG SAWV NTAWM QHOV ROOJ #63

LEEJ TWG TAU HNOV #146

LEEJTXIV SAUB PAB PEB #59

LOS NTSEEG TSWV YESXUS #160

LOS NTSEEJ VAJ YESXUS #161

LUAG PUAS POM VAJTSWV HAUV NEJ #93

LUB NTIAJTEB NO VAJTSWV TSIM TSEG #280

MENYUAM YAJ POOB HAVZOOV #18

MUAJ DEJ NTAWM COV NTSHAV #235

MUAJ IB LEEJ NEEG DIG MUAG #54

MUAJ IIB QHO CHAW #276

MUAJ KOOB HMOOV NTAU #90

MUAJ LUB NROOV XYIVFAB #212

MUAJ NTAU LEEJ TSIS TAU HNOV #151

MUAJ NUM LOJ #178

NCAIM LAWM #11

NCO NTSOOV HNUB SO #66

NCO TXOG KHAUBLIG #186

NCO TXOG TSWV YESXUS #281

NEJ YUAV TSUM UA #185

NIM NO THOV UA KOJ TSAUG #136

NPLOOJ XYOOB NPLOOJ NTOOS #38

NPOOS DIS YAS #275

NRAM NTEJ UB #190

NRHIAV VAJTSWV UA NTEJ #266

NROG VAJTSWV MUS KEV #99

NROG VAJTSWV NYOB #252

NROOG CEEBTSHEEJ YUAV NYOB MUS #217

NTIAJTEB TSAUS NTUJ NTI #259

NTIAJTEB TSIS YOG KUV SEV #253

NTIAJTEB YOG VAJTSWV LI #172

NTIAJTEB YUAV DHAU MUS #221

NTIAJTEB ZOO LI NPAU SUAV #282

NWS LUB NPE ZOO KAWG NKAUS #222

NYOB CEEBTSHEEJ ZOO DUA NTAIS #203

NYOB NTAWM VAJ YESXUS #95

NYOB TWJ YWM #115

OB LUB QHOVMUAG #21

OOS #243

PAB COV YUAM KEV #150

PAWG NTSEEG HNUB XYA #46

PEB COV KWVTIJ #179

PEB COV NTSEEG TSIS SIB NCAIM #199

PEB COV NTSEEG TUAJ UA KE #13

PEB COV TUBTXIB #183

PEB MLOOG TXOJ LUS ZOO #152

PEB NROG YESXUS MUS #85

PEB PAWG TIBNEEG NTSEEG SAUB #44

PEB SAWV DAWS HU NKAUJ #108

PEB SAWVDAWS #270

PEB THOOB NTUJ #249

PEB TXHAWB NQA #124

PEB VAJTSWV YESXUS #279

PEB YUAV KOOM IB TXOJ SIAV #45

PEB YUAV MUS SAUM NTUJ #23

PEM LUB ROOB TXIVCEV #192

PESTUS #73

POV KEV NTXHOV SIAB POV TSEG #40

PUB HUV SI RAU YESXUS #120

PUB NEEG TXHAUM RAU KUV #101

QHEB NPLOOJ SIAB #17

QHUAS VAJTSWV #247

RAWS KUV LOS #209

ROOB XAIS OOS #119

SAIB NTAWM KHAUBLIG NTOO #196

SAUB HAIS TIAS #25

SAUB HLUB NEEG NTIAJTEB #187

SAUM CEEBTSHEEJ #202

SAUM HAUV ROOB ES-DEES #112

SAUM KHAUB LIG NTOO #75

SAUM LUB ROOB TSHIAB #158

SAUM NTUJ POM VAJTSWV HWJCHIM #139

SAUM ROOB DEB #188

SAWV NTXOV YOG SIJ HAWM TSEB #182

SAWV TSEES NLOOJ SIAB #69

SAWV TSEES NROG VAJ YESXUS #180

SAWVDAWS YUAV TSUM PAUB #171

SIB NTSIB SAUM CEEBTSHEEJ #201

SIJHAWM THOV SAUB #133

SIM NEEJ NO #79

TAU PUB KOM KUV MUS RAWS VAJTSWV #94

TAU ZOO NYOB HAUV KUV SIAB #254

THAUM HNUB YUAV POOB #137

THAUM KUV NCO TXOG YESXUS #122

THAUM KUV RAUG KEV TXOMNYEM #216

THAUM KUV TSEEM MUAJ LUB NEEJ #62

THAUM KUV TSEEM NYOB NTIAJTEB #264

THAUM KWVTIJ CEM #220

THAUM LOS NYOB ZE #206

THAUM LUB NTUJ KAWG #163

THAUM NRHIAV VAJTSWV #116

THAUM PEB SIB NCAIM #12

THAUM VAJTSWV LOS HU #210

THAUM VAJTSWV TSIM NEEG #173

THAUM YUAV POM KEV #129

THAWJ ZAJ NKAUJ #246

THOV CAW KOJ LOS #283

THOV HLOOV KUV LUB SIAB #268

THOV KOM COV NTSEEG #4

THOV LOS HAUV KUV SIAB #58

THOV MUAB MOMKUB #191

THOV PUB ZAUB MOV #141

THOV QHIA RAU KUV #64

THOV ROJ RAU KUV LUB TEEB #257

THOV THIAJ YUAV TAU #284

THOV VAJ YESXUS LOS #65

THOV VAJTSWV KHUV LEEJ #118

THOV YESXUS NTXUAV KOJ SIAB ? #52

TIG LOS NTSEEG #167

TOB THIAB DAV #14

TSEEM MAUJ KEV VAM #200

TSIS MUAJ KEV TSAUS NTUJ #113

TSIS MUAJ LI #106

TSIS MUAJ YAM TWG NTXUAV TAU #234

TSIS TSIM NYOG #194

TSWV YESXUA TSEEM NYOB #255

TSWV YESXUS COV TUB ROG #176

TSWV YESXUS KOJ HLUB KUV #80

TSWV YESXUS LOS XEEB #1

TSWV YESXUS YOG TUS YUG YUS #142

TU TXAWJ NTSE #5

TUAJ RAWS SIJHAWM #26

TUAJ UA KE MUS UA KE #157

TUAV VAJTSWV YESXUS #84

TUB NTSUAG #204

TUS KWS TSUAJ MUAJ HWJ CHIM #96

TUS NEEG UAS NTSE #20

TUS NTSEEG YESXUS #87

TUS SAU NYOB QHOV TWG #175

TUS TSIM PEB HUV HUV #170

TUS TSWV SAWV KEV TUAG HNUB NO #50

TUS TSWV UAS MUAJ TXOJ SIA #55

TUS TSWV YUAV PAB KOM SIB CUAG #10

TUS TSWV YUG ZOO #143

TUS UAS NQHIS MOV THIA DEJ #168

TUS UAS SAWM ZOO #82

TXAWM  TIAS  TSAUS  NTUJ #261

TXAWM YOG PEB TXHAUM NPAUM TWG #277

TXHAWB NQA VAJTSWV #131

TXO HWJCHIM #263

TXOJ KEV SIB YUAV #92

TXOJ SIAV MUAB COB KOJ #86

UA HAUJLWM MUS #177

UA SIAB KOM XYIVFAB #223

UA TSAUG #135

UA TSAUG LEEJ TXIV SAUB #238

UA TXHUA TSAV NTAWM KUV #100

UA VAJTSWV TSAUG #30

VAJ CAWM SEEJ UA TUS COJ #245

VAJ TSWV NTSUJPLIG TAU COJ #60

VAJ YESXUS COJ MUS #226

VAJ YESXUS HLUB KUV #237

VAJ YESXUS PAB KUV #48

VAJ YESXUS YOG TUS THAWJ COJ #103

VAJNTXWV YESXUS #117

VAJTSWV HAIS TIAS KUV TSIS PAUB KOJ #285

VAJTSWV KEV HLUB #72

VAJTSWV LEEJTUB #2

VAJTSWV LO LUS HLUB #76

VAJTSWV LOJ KAWG #138

VAJTSWV LUB TEBCHAWS #208

VAJTSWV LUB TSHAV ZAUB #274

VAJTSWV NYOB HAUV VIS HAM #121

VAJTSWV PUB KUV ZE KHAUBLIG #189

VAJTSWV TAU TSIM NTIAJTEB #169

VAJTSWV TUS PAB TXOJ SIA #53

VAJTSWV TUS TSOM KWM #140

VAJTSWV TXAWJNTSE HEEV #287

VAJTSWV TXHAWJ KOJ #211

VAJTSWV TXIB YAUS NAS #184

VAJTSWV UA KEV HLUB #236

VAJTSWV UA TSHAV CI #49

VAJTSWV YOG KEV HLUB #244

VAJTSWV YOG KEV HLUB #267

VAJTSWV YOG TSOB #28

VAJTSWV YOG TXOJ KEV HLUB #78

VAJTSWV YUAV ROV LOS #286

VAM KHOM VAJTSWV TXHAIS TES #107

XA TXOJ KEV KAJ RAU LUAG #149

XYIVFAB RAU HNUB SAB LAJ #248

YESXUS COJ KUV MUS KEV #110

YESXUS COJ NEEG LOS CUAG VAJTSWV #159

YESXUS HLUB COV MENYUAM #39

YESXUS HLUB KUV #114

YESXUS HLUB NTIAJTEB LI MENYUAM #32

YESXUS TWB HAIS CIA #153

YESXUS YAM LUB POBZEB #195

YESXUS YOG TUS KWV LUAG #105

YESXUS YOG TXOJ KEV TSEEB #51

YEXUS YUAV ROV QAB LOS #181

YOG KOJ PAUB TIAS KOJ XYIVFAB #31

YUAV LUAG CIA #42

YUAV SIB NTSIB #205

YUAV TAU KOOB HMOOV YAM NAG #89

YUAV TXHAWB NQA #126

YUAV XYUAMXIM #41

ZOO SIAB #36

ZOO SIAB KAWG #109

ZOO SIAB THAUM NTSEEG YESXUS #81