Nkauj Raws Lej #

#1 TSWV YESXUS LOS XEEB

#2 VAJTSWV LEEJTUB

#3 EMANU EES THOV CAW LOS

#4 THOV KOM COV NTSEEG

#5 TU TXAWJ NTSE

#6 HAUV LUB NKUAJ NYUG

#7 HMO PHEMHWJ

#8 KOM MLOOG COV TUBTXIB

#9 HMO MUAJ HMOOV ZOO

#10 TUS TSWV YUAV PAB KOM SIB CUAG

#11 NCAIM LAWM

#12 THAUM PEB SIB NCAIM

#13 PEB COV NTSEEG TUAJ UA KE

#14 TOB THIAB DAV

#15 CEEBTSHEEJ ZOO NKAUJ KAWG

#16 CAWMSEEJ LOJ DUA

#17 QHEB NPLOOJ SIAB

#18 MENYUAM YAJ POOB HAVZOOV

#19 KUV TSIS KHEEV DAB NTXIAS TAU

#20 TUS NEEG UAS NTSE

#21 OB LUB QHOVMUAG

#22 KUV LUB TEEB ME ME

#23 PEB YUAV MUS SAUM NTUJ

#24 HNUBNO ZOO SIAB

#25 SAUB HAIS TIAS

#26 TUAJ RAWS SIJHAWM

#27 KOJ PUAS UA KUV KWVLUAG

#28 VAJTSWV YOG TSOB

#29 HALELUYAS

#30 UA VAJTSWV TSAUG

#31 YOG KOJ PAUB TIAS KOJ XYIVFAB

#32 YESXUS HLUB NTIAJTEB LI MENYUAM

#33 DASVIB

#34 KUV MUAJ YESXUS KUV TSIS QAUG

#35 KEV XYIVFAB YAM DEJ NTWS

#36 ZOO SIAB

#37 DAV DUA NTIAJTEB DAV

#38 NPLOOJ XYOOB NPLOOJ NTOOS

#39 YESXUS HLUB COV MENYUAM

#40 POV KEV NTXHOV SIAB POV TSEG

#41 YUAV XYUAMXIM

#42 YUAV LUAG CIA

#43 COV NTSEEG YESXUS

#44 PEB PAWG TIBNEEG NTSEEG SAUB

#45 PEB YUAV KOOM IB TXOJ SIAV

#46 PAWG NTSEEG HNUB XYA

#47 HAUV LUB NTXA

#48 VAJ YESXUS PAB KUV

#49 VAJTSWV UA TSHAV CI

#50 TUS TSWV SAWV KEV TUAG HNUB NO

#51 YESXUS YOG TXOJ KEV TSEEB

#52 THOV YESXUS NTXUAV KOJ SIAB ?

#53 VAJTSWV TUS PAB TXOJ SIA

#54 MUAJ IB LEEJ NEEG DIG MUAG

#55 TUS TSWV UAS MUAJ TXOJ SIA

#56 HWJ CHIM

#57 KWVTIJ HMOOB NEJ PUAS XAV DIM

#58 THOV LOS HAUV KUV SIAB

#59 LEEJTXIV SAUB PAB PEB

#60 VAJ TSWV NTSUJPLIG TAU COJ

#61 KUV XAV TAU VAJ YESXUS

#62 THAUM KUV TSEEM MUAJ LUB NEEJ

#63 LEEJ TWG SAWV NTAWM QHOV ROOJ

#64 THOV QHIA RAU KUV

#65 THOV VAJ YESXUS LOS

#66 NCO NTSOOV HNUB SO

#67 HNUB NO YOG HNUB CHIB SO

#68 KUV NYIAM VAJTSWV

#69 SAWV TSEES NLOOJ SIAB

#70 KOM TXHAWB NQA VAJTSWV

#71 KEV HLUB ZOO DUA

#72 VAJTSWV KEV HLUB

#73 PESTUS

#74 KUV NYIAM THIAB NTSEEG YESXUS

#75 SAUM KHAUB LIG NTOO

#76 VAJTSWV LO LUS HLUB

#77 KEV HLUB NTAWM LEEJTXIV SAUB

#78 VAJTSWV YOG TXOJ KEV HLUB

#79 SIM NEEJ NO

#80 TSWV YESXUS KOJ HLUB KUV

#81 ZOO SIAB THAUM NTSEEG YESXUS

#82 TUS UAS SAWM ZOO

#83 COV POJ YAWM TXWV KOOB

#84 TUAV VAJTSWV YESXUS

#85 PEB NROG YESXUS MUS

#86 TXOJ SIAV MUAB COB KOJ

#87 TUS NTSEEG YESXUS

#88 KUV THOV NRUJ TXHIA YAM

#89 YUAV TAU KOOB HMOOV YAM NAG

#90 MUAJ KOOB HMOOV NTAU

#91 FOOM HMOOV THAUM XYOO TSHIAB

#92 TXOJ KEV SIB YUAV

#93 LUAG PUAS POM VAJTSWV HAUV NEJ

#94 TAU PUB KOM KUV MUS RAWS VAJTSWV

#95 NYOB NTAWM VAJ YESXUS

#96 TUS KWS TSUAJ MUAJ HWJ CHIM

#97 KUV THOV RAWS VAJ CAWM SEEJ

#98 KUV UA VAJTSWV NWS THWJ TIM

#99 NROG VAJTSWV MUS KEV

#100 UA TXHUA TSAV NTAWM KUV

#101 PUB NEEG TXHAUM RAU KUV

#102 KUV THOV NYOB ZE VAJTSWV

#103 VAJ YESXUS YOG TUS THAWJ COJ

#104 KUV NTSIB PHOOJ YWG

#105 YESXUS YOG TUS KWV LUAG

#106 TSIS MUAJ LI

#107 VAM KHOM VAJTSWV TXHAIS TES

#108 PEB SAWV DAWS HU NKAUJ

#109 ZOO SIAB KAWG

#110 YESXUS COJ KUV MUS KEV

#111 KUV XAV TXOG CEEB TSHEEJ

#112 SAUM HAUV ROOB ES-DEES

#113 TSIS MUAJ KEV TSAUS NTUJ

#114 YESXUS HLUB KUV

#115 NYOB TWJ YWM

#116 THAUM NRHIAV VAJTSWV

#117 VAJNTXWV YESXUS

#118 THOV VAJTSWV KHUV LEEJ

#119 ROOB XAIS OOS

#120 PUB HUV SI RAU YESXUS

#121 VAJTSWV NYOB HAUV VIS HAM

#122 THAUM KUV NCO TXOG YESXUS

#123 KEV XYIVFAB HNUB NO

#124 PEB TXHAWB NQA

#125 KUV TAU HU NKAUJ TXHAWB NQA

#126 YUAV TXHAWB NQA

#127 CAWM SEEJ YESXUS TUAG

#128 KOM TUAJ TXHAWB NQA VAJTSWV

#129 THAUM YUAV POM KEV

#130 KOM KOOM MUAB MOM KUB

#131 TXHAWB NQA VAJTSWV

#132 HUAJ VAM VAJTSWV LUB NPE

#133 SIJHAWM THOV SAUB

#134 KUV NIAJ HNUB PHEEJ XAV TXOG

#135 UA TSAUG

#136 NIM NO THOV UA KOJ TSAUG

#137 THAUM HNUB YUAV POOB

#138 VAJTSWV LOJ KAWG

#139 SAUM NTUJ POM VAJTSWV HWJCHIM

#140 VAJTSWV TUS TSOM KWM

#141 THOV PUB ZAUB MOV

#142 TSWV YESXUS YOG TUS YUG YUS

#143 TUS TSWV YUG ZOO

#144 KUV THOV NTAWV FAJLEM

#145 KUV NYIAM QHIA KEV DIM

#146 LEEJ TWG TAU HNOV

#147 KUV XAV PIAV TXOJ LUS ZOO

#148 KOM MUS COJ NEEG TXHAUM

#149 XA TXOJ KEV KAJ RAU LUAG

#150 PAB COV YUAM KEV

#151 MUAJ NTAU LEEJ TSIS TAU HNOV

#152 PEB MLOOG TXOJ LUS ZOO

#153 YESXUS TWB HAIS CIA

#154 KUV SAM SIM MUS SAUM NTUJ

#155 HNUB NO KUV ROV LOS

#156 KUV TAUG KEV ROV MUS TSEV

#157 TUAJ UA KE MUS UA KE

#158 SAUM LUB ROOB TSHIAB

#159 YESXUS COJ NEEG LOS CUAG VAJTSWV

#160 LOS NTSEEG TSWV YESXUS

#161 LOS NTSEEJ VAJ YESXUS

#162 KWJTIJ SAWV DAWS

#163 THAUM LUB NTUJ KAWG

#164 KWVTIJ HMOOB NEEJ TSA

#165 KWV TIJ NEEJ TSA

#166 KWV TIJ HMOOB

#167 TIG LOS NTSEEG

#168 TUS UAS NQHIS MOV THIA DEJ

#169 VAJTSWV TAU TSIM NTIAJTEB

#170 TUS TSIM PEB HUV HUV

#171 SAWVDAWS YUAV TSUM PAUB

#172 NTIAJTEB YOG VAJTSWV LI

#173 THAUM VAJTSWV TSIM NEEG

#174 COV TUB HLUAS NTXHAIS HLUAS

#175 TUS SAU NYOB QHOV TWG

#176 TSWV YESXUS COV TUB ROG

#177 UA HAUJLWM MUS

#178 MUAJ NUM LOJ

#179 PEB COV KWVTIJ

#180 SAWV TSEES NROG VAJ YESXUS

#181 YEXUS YUAV ROV QAB LOS

#182 SAWV NTXOV YOG SIJ HAWM TSEB

#183 PEB COV TUBTXIB

#184 VAJTSWV TXIB YAUS NAS

#185 NEJ YUAV TSUM UA

#186 NCO TXOG KHAUBLIG

#187 SAUB HLUB NEEG NTIAJTEB

#188 SAUM ROOB DEB

#189 VAJTSWV PUB KUV ZE KHAUBLIG

#190 NRAM NTEJ UB

#191 THOV MUAB MOMKUB

#192 PEM LUB ROOB TXIVCEV

#193 KUV TAU TXAIS TXIM THIS NEJ

#194 TSIS TSIM NYOG

#195 YESXUS YAM LUB POBZEB

#196 SAIB NTAWM KHAUBLIG NTOO

#197 KUV TAU NCE MUS

#198 COV NTSHAV MUAJ HWJCHIM

#199 PEB COV NTSEEG TSIS SIB NCAIM

#200 TSEEM MAUJ KEV VAM

#201 SIB NTSIB SAUM CEEBTSHEEJ

#202 SAUM CEEBTSHEEJ

#203 NYOB CEEBTSHEEJ ZOO DUA NTAIS

#204 TUB NTSUAG

#205 YUAV SIB NTSIB

#206 THAUM LOS NYOB ZE

#207 KUV YUAV HLOOV DUA TSHIAB

#208 VAJTSWV LUB TEBCHAWS

#209 RAWS KUV LOS

#210 THAUM VAJTSWV LOS HU

#211 VAJTSWV TXHAWJ KOJ

#212 MUAJ LUB NROOV XYIVFAB

#213 IB HNUB TSIS NTEV TXOJ SIA YUAV TU

#214 KUV NYOB NTIAJTEB TSIS NTEV

#215 KOM NYOB TOS VAJTSWV

#216 THAUM KUV RAUG KEV TXOMNYEM

#217 NROOG CEEBTSHEEJ YUAV NYOB MUS

#218 KUV TWB HNOV YEXUS HU

#219 HNOV VAJTSWV HAIS TIAS

#220 THAUM KWVTIJ CEM

#221 NTIAJTEB YUAV DHAU MUS

#222 NWS LUB NPE ZOO KAWG NKAUS

#223 UA SIAB KOM XYIVFAB

#225 KUV TUS VAJ CAWMSEEJ

#226 VAJ YESXUS COJ MUS

#227 KUV VAM TXHUA HNUB NYOOG

#228 KUV TSIS MUAJ VAM

#229 KUV NTSEEG THIAJ NTSIA MUS

#230 KUV TAU HNOV VAJTSWV HU

#231 KUV PHEM NPAUM TWG

#232 KUV XAIV TAG LAWM

#233 KEV DIM MUAJ NTAWM YESXUS

#234 TSIS MUAJ YAM TWG NTXUAV TAU

#235 MUAJ DEJ NTAWM COV NTSHAV

#236 VAJTSWV UA KEV HLUB

#237 VAJ YESXUS HLUB KUV

#238 UA TSAUG LEEJ TXIV SAUB

#239 KUV POM PAJ YEEB

#240 HU NKAUJ KOM ZOO SIAB

#241 KUV LUB SIAB MUAJ KEV XYIVFAB

#242 KUV NYIAM HU NKAUJ

#243 OOS

#244 VAJTSWV YOG KEV HLUB

#245 VAJ CAWM SEEJ UA TUS COJ

#246 THAWJ ZAJ NKAUJ

#247 QHUAS VAJTSWV

#248 XYIVFAB RAU HNUB SAB LAJ

#249 PEB THOOB NTUJ

#250 HNUB NO YOG HNUB UAS XYIVFAB

#251 KUV TUS TSWV

#252 NROG VAJTSWV NYOB

#253 NTIAJTEB TSIS YOG KUV SEV

#254 TAU ZOO NYOB HAUV KUV SIAB

#255 TSWV YESXUA TSEEM NYOB

#256 KUV MUAJ ZOO TSEV

#257 THOV ROJ RAU KUV LUB TEEB

#258 KAUM LEEJ HLUAS NKAUJ

#259 NTIAJTEB TSAUS NTUJ NTI

#260 HU HA LE LU YAS

#261 TXAWM TIAS TSAUS NTUJ

#262 KUV TSA LUB SUAB

#263 TXO HWJCHIM

#264 THAUM KUV TSEEM NYOB NTIAJTEB

#265 KOJ YOG KUV LUB CHAW VAM

#266 NRHIAV VAJTSWV UA NTEJ

#267 VAJTSWV YOG KEV HLUB

#268 THOV HLOOV KUV LUB SIAB

#269 HU NKAUJ QHUAS TXHAWB NQA

#270 PEB SAWVDAWS

#271 KEV THAJ YEEB

#272 KUV TXHAWB NQA VAJTSWV

#273 KUV HU TXHAWB NQA

#274 VAJTSWV LUB TSHAV ZAUB

#275 NPOOS DIS YAS

#276 MUAJ IIB QHO CHAW

#277 TXAWM YOG PEB TXHAUM NPAUM TWG

#278 KEV ZOO SIAB NYOB TWG

#279 PEB VAJTSWV YESXUS

#280 LUB NTIAJTEB NO VAJTSWV TSIM TSEG

#281 NCO TXOG TSWV YESXUS

#282 NTIAJTEB ZOO LI NPAU SUAV

#283 THOV CAW KOJ LOS

#284 THOV THIAJ YUAV TAU

#285 VAJTSWV HAIS TIAS KUV TSIS PAUB KOJ

#286 VAJTSWV YUAV ROV LOS

#287 VAJTSWV TXAWJNTSE HEEV