Nkauj Raws Lej #

#101-PUB NEEG TXHAUM RAU KUV

Kuv tus Vajtswv thov koj nrog kuv

Coj neeg txhaum rov los tsev

Thov koj txo kuv lub siab kom qes

Coj neeg txhaum rov los tsev

Coj neeg txhaum rov los tsev

Coj neeg txhaum rov los tsev

Thov koj txo kuv lub siab kom qes

Coj neeg txhaum rov los tsev

#102-KUV THOV NYOB ZE VAJTSWV

Nearer ,My God To Thee

1. Kuv thov nyob ze Vajtswv nyob ze Vajtswv

Yog tias ntxwg nyoog ntxias siab kom ntxub Vajtswv

Kuv yuav hu nkauj hais tias kuv thov nyob ze Vajtswv

Kuv yuav nyob ze Vajtswv nyob ze Vajtswv

2. Txawm tias kuv tau yuam kev raws txoj kev phem

Uas kuv lub siab tseem nco ntsoov txog Vajtswv

Kuv ua npau suav hais tias kuv tau nyob ze Vajtswv

Kuv thov nyob ze Vajtswv nyob ze Vajtswv

3. Vajtswv tau tuam ntaiv los puag saum lub ntuj.

Siab dua lub hnub lub hli thiab cov hnub qub.

Nws cov tub txib hu kuv kom los nyob ze Vajtswv

Kuv thov nyob ze Vajtswv nyob ze Vajtswv

4. Yog tias kuv muaj phob tis ya mus saum ntuj

Yuav ya mus nrog Vajtswv nws nyob ua ke

Kuv yuav hu nkauj hais tias kuv tau nyob ze Vajtswv

Kuv tau nyob ze Vajtswv nyob ze Vajtswv

#103-VAJ YESXUS YOG TUS THAWJ COJ

Jesus Saviour ,Pilot Me

1. Vaj Yesxus yog tus thawj coj

Thov pab coj kuv hla dhau mus

Hauv hiavtxwv tob heev kuv ntshai

Cua ntsawj tuaj sab pem sab nrad

Tsis muaj leejtwg yuav pab tau

Vaj Yesxus thov koj pab kuv

2. Vajtswv nws nplij kuv lub siab

Yam leej niam ntxias menyuam mos

Hiavtxwv loj cua tshuab kuv ntshai

Kuv saib mus ntawm Vaj Yesxus

Kuv tau hnov Vaj Yesxus hais

Tias txhob ntshai kuv yuav xa koj

3. Thaum kuv mus yuav txog tim ntug

Tau hnov lub suab dej ntsawj nrov

Kuv lub siab thov nyob ze koj

Kuv thov koj tuav kuv txhais tes

Thiab tau hnov Vajtswv lub suab

Tias txhob ntshai kuv nrog koj nyob


#104-KUV NTSIB PHOOJ YWG

I’ve Found A Friend

1. Kuv ntsib phoojywg yog phoojywg zoo

Nws muaj siab hlub kuv kawg nkaus

Nws rub kuv los puag vim yog hlub

Uas kuv yuav tsis txom nyem li

Kuv yog nws kwv nws yog kuv tij

Yuav ua li ntawd mus ib sim

Kuv yog nws kwv nws yog kuv tij

Yuav ua li ntawd mus ib sim

2. Kuv ntsib phoojywg yog phoojywg zoo

Pab kuv txoj sia nws yeem tuag

Nws muab lub cev thiab nws txoj sia

Yeem tuag this kuv tsis khuv xim

Yam uas tseem ceeb kuv tsis muaj li

Uas yuav muab pub rau Vajtswv

Tsua yog lub siab thiab kuv lub cev

Kuv thov muab pub rau Vajtswv

3. Kuv ntsib phooj ywg yog phooj ywg zoo

Nws muaj hwj chim loj kawg nkaus

Nws tau zov tsomkwm thiab saib xyuas

Thiab yuav coj kuv mus saum ntuj

Kuv lub siab tsuas muaj xyivfab xwb

Kuv nco ntsoov txog Ceebtsheej ntuj

Kuv yuav rau siab ua nws li num

Muaj hnub kuv yuav nrog nws mus

4. Kuv ntsib phooj ywg yog phooj ywg zoo

Nws nplooj siab nplooj ntsws ncaj ncees

Ua tus thawj coj muaj Tswv yim zoo

Thaum muaj kev ntshai nws pab tau

Vajtswv kev hlub muaj ntau kawg nkaus

Xwm txheej dab tsi kuv tsis ntshai

Txawm ciaj los tuag nyob hauv qhov ntxa

Nws yeej tsis muab kuv pov tseg

#105-YESXUS YOG TUS KWV LUAG

What A Friend We Have In Jesus

1. Yesxus yog kuv tus kwv luag zoo

Nws ris kuv li kev txom nyem

Nws yuav tsis muab kuv tso pov tseg

Leej twg yuav hlub kuv li nws

Tsis muag leej twg yuav hlub kuv

Kuv tso siab rau Tswv Yesxus

Yog lub chaw uas kuv tau vam khom

Kuv ntseeg tias nws nrog kuv nyob

2. Thaum uas yus ntsib txoj kev ntxhov siab

Ua rau yus lub siab quaj ntsuag

Tshuav Vajtswv Yexus nws ib leeg

Thiaj yuav pab tau yus lub neej

Thaum kwv tij kwv luag yuav ntxub yus

Kom yus tsis txhob tau poob siab

Vajtswv hlub nws yuav pab yus thiab

Kom tau kev zoo siab xyivfab

3. Txoj kev txom nyem tshwm qhov twg los

Txawj ua kom kuv lub siab ntxhov

Kuv raug kev txom nyem ua luaj no

Leej twg yuav hais kuv ib los

Kuv yuav nrhiav ib tug ua kwv luag

Nrhiav thoob ntiagteb ntshe tsis muaj

Kuv yuav nrhiav kev dim txoj kev tuag

Nrhiav ntawm Yesxus thiaj li muaj

#106-TSIS MUAJ LI

No,Not One

1. Tsis muaj kwvluag pab peb tau yam Yesxus

Tsis muaj li tsis muaj li

Tsis muaj leejtwg muaj hwj chim pab tau li

Tsis muaj li tsis muaj li

Peb ua txhaum Yesxus paub tag nrho li

Vaj Yesxus nws yuav pab peb dim

Tsis muaj kwv luag yuav pab tau yam Yesxus

Tsis muaj li tsis muaj li

2. Yesxus nqes los ua ntiajteb li Cawmseej

Tso peb dim tso peb dim

This tibneeg tuag peb tsis tau raug teem txim

Teev peb chaw teev peb chaw

3. Yesxus tuag saum khaub lig ntoo khwv kawg li

This peb chaw this peb chaw

Muab kuv txhaum txim daws pov tseg huv huv

Kuv dim lawm kuv dim lawm

4. Yesxus niajhnub tsomkwm peb cov sawvdaws

Nws pab peb nws pab peb

Kuv mus qhov twg Tswv Yesxus nrog kuv mus

Nws hlub kuv nws hlub kuv

#107-VAM KHOM VAJTSWV TXHAIS TES

What a Fellowship, What a Joy Divine

1. Yesxus yog kwv luag nws zoo kawg nkaus li

Vam khom Vajtswv nws ob txhais tes pab

Uas koob hmoov ntau kawg yog chaw uas xyivfab

Vamkhom ntawm Vajtswv nws ob txhais tes

Vam khom mus Ii

Kom dhau ntawm yeebncuab kev txomnyem

Vam khom mus li

Vam khom ntawm Vajtswv nws ob txhais tes

2. Kuv siab xyivfab hlo mus rau txhua hauv kev

Vam khom ntawm Vajtswv nws ob txhais tes

Txhua hnub kuv tsis ntshai txhua hmo kuv tsis txhawj

Thaum vam khom ntawm Vajtswv lub hwj chim

3. Noj qav los paug siab haus dej los paug cev

Thaum vam khom ntawm Vajtswv lub xib teg

Vajtswv nws nyob ze kuv siab tus qas yees

Vam khom Vaj Yesxus mus ib simneej

#108-PEB SAWV DAWS HU NKAUJ

In A Little While Were Going Home

1. Peb sawvdaws hu nkauj thaum taug kev mus lawm saum ntuj

Tshav ntuj nrig thaum taug kev rov mus tsev

Tshuav tsis ntev twb yuav txog rau hnub uas ntiajteb kawg

Sawvdaws yuav zoo siab thaum rov mus tsev

Thaum txog sij hawm mus, Thaum txog sij hawm mus

Peb yuav muab ntiajteb tso tseg

Peb yuav rov ua ke thaum Peb dhau txoj kev txomnyem

Sawvdaws yuav zoo siab thaum rov mus tsev

2. Peb sawvdaws muab siab ua Vajtswv hauj lwm mus li

Tshav ntuj nrig thaum taug kev rov mus tsev

Vajtswv lub hwj chim yuav pab peb kom dhau kev phem

Sawvdaws yuav zoo siab thaum rov mus tsev

3. Peb yuav tau mus so yuav tsis nco txoj kev txom nyem

Sawvdaws yuav zoo siab thaum rov mus tsev

Thaum peb sawvdaws yuav tau taug kev rov qab mus tsev

Peb sawvdaws muaj lus zoo siab xyivfab

#109-ZOO SIAB KAWG

Step By Step

1. Zoo siab kawg kuv tus Tswv Yesxus

Koj txoj kev kaj ua kuv ntej

Kuv lub txim koj ris mus huv si

Koj muab kuv lub txim pov tseg

Nrog koj mus, majmam mus

Nrog tus Tswv Yexus mus

Nrog koj mus, mus ib txhis

Nim no mus tsis rov thim

2. Tso phluav tseg nrog koj mus Yesxus

Tseg txoj kev dab thiab kev qhua

Nram ntej tsis paub thiaj mus kev phem

Nim no kuv qhov muag pom kev

3. Tswv Yesxus qhia tias yog txoj no

Thov koj pab txhob cia kuv thim

Kuv lub txim koj pab daws huv si

Vim muaj koj kuv thiaj li dim

#110-YESXUS COJ KUV MUS KEV

He Leadeth Me

1. Yesxus coj kuv mus kev tshav ntuj

Kuv paub li no muaj siab tus tus

Vim yog Vajtswv nws nrog kuv mus

Tus Tswv Yesxus coj kuv mus tiag

Nws coj kuv mus nws coj kuv mus

Nws tuav kuv tes coj kuv mus kev

Kuv vam khom nws kuv nrog nws mus

Vim Yesxus tuav tes coj kuv mus

2. Zaum puav taug kev zoo siab xyivfab

Zaum puav ntsib kev sim siab ceeb laj

Tsis ntshai kuv paub muaj ib tug hlub

Kuv paub tus Tswv tseem coj kuv mus

3. Ua tsaug Yesxus koj tuav kuv tes

Thov tuav zoo zoo coj kuv mus kev

Lub siab lub cev thiab kuv hauj lwm

Kuv pub rau koj thiaj raws koj mus

4. Txog thaum tag sim neeg nyob ntiajteb

Lub caij nce ntuj los txog ntua yus

Thov pub kuv muaj siab tus siab tuab

Yesxus tuav kuv hla dhau kev tuag

#111-KUV XAV TXOG CEEB TSHEEJ

I am Thinking Today of that Beautiful Land

1. Kuv xav txog nroog ceeb tsheej uas xyivfab ntawm hnubno

Thaum lub ntiajteb dhau lawm yuav tau nyob

Kuv tau muaj txoj siab nyob yog Vajtswv pub rau kuv

Lub hnub qub ntawm momkub kuv puas muaj

Lub hnub qub ntawm meej thawb kuv lub mom kub

Puas muaj thaum lub hnub uas tau ploj thiab poob lawm

Thaum lub ntuj thiab lub teb raug puam tsuaj tag huv si

Puas yuav muaj lub mom kub rau kuv ntoo

2. Kuv thov Vajtswv koj pab lub dag zog los rau kuv

Thaum kuv mus coj neeg los cuag txoj siav

Thov koj pub lub mom kub uas muaj hnub qub ntsa iab

Ntawm txoj sia rau kuv hnub koj rov los

3. Thaum kuv pom Tswv Yesxus mas yuav zoo kuv siab heev

Saum ceeb tsheej kuv nrog nws nyob ua ke

Yog tias kuv tau txais lub mom kub tshiab ci ntsa iab

Kuv lub siab xyivfab kawg mus ib sim

#112-SAUM HAUV ROOB ES-DEES

Beautiful Valley Of Eden

1. Saum hauv roob zoo nkauj yam Es-dees

Ntxoov ntxoo los luas nto toj

Ua tus txomnyem lub chaw los so

Yuav zoo siab thiab xyivfab

Saum hauv roob zoo nkauj yam Es-dees

Ua ntxoov ntxoo rau kuv nraim

Yog qhov chaw uas kuv yuav tau mus nyob

Uas kuv lub siab niajhnub xav ntsoov txog

2. Tus uas nws ntsib txoj kev lwj siab

Yuav tau txais kev xyivfab

Tau hnov neeg qaum ntuj hu nkauj tuaj

Suab nkauj nrov kho siab khuav

3. Saum Ceebtsheej muaj kev xyivfab heev

Nrog Vajtswv nyob ua ke

Siab dua ntuj ntsuab thiab cov huab dawb

Hu nkauj zoo siab mus li

#113-TSIS MUAJ KEV TSAUS NTUJ

There’ll Be No Dark Valley

1. Tsis muaj kev tsaus ntuj thaum Yesxus nqes los

Tsis muaj kev tsaus ntuj thaum Yesxus nqes los

Yuav muaj tshav ntuj xwb thaum Yesxus nqes los

Nws yuav coj peb mus saum ntuj

Nws yuav coj peb mus saum ntuj

Nws yuav coj peb mus saum ntuj

Tsis muaj kev tsaus ntuj thaum Yesxus nqes los

Nws yuav coj peb mus saum ntuj

2. Tsis muaj mob xeeb txob thaum Yesxus nqes los

Tsis muaj mob xeeb txob thaum Yesxus nqes los

Yog hnub uas zoo siab thaum Yesxus nqes los

Nws yuav coj peb mus saum ntuj

3. Tsis muaj kev quaj qw thaum Yesxus nqes los

Tsis muaj kev quaj qw thaum Yesxus nqes los

Yuav muaj kev luag luag thaum Yesxus nqes los

Nws yuav coj peb mus saum ntuj

4. Peb hu nkauj zoo siab thaum Yesxus nqes los

Peb hu nkauj zoo siab thaum Yesxus nqes los

Tau saib laj zoo siab thaum Yesxus nqes los

Nws yuav coj peb mus saum ntuj

#114-YESXUS HLUB KUV

I Am So Glad That OurFather

1. Kuv los sis xyivfab vim muaj Vajtswv ntuj

Nws hlub kuv muaj phau ntawm fajlem qhia kuv

Nws li phau ntawv muaj lus tsim txiaj ntau ntau

Zaj tsim txiaj kawg nkaus yog Yesxus hlub kuv

Kuv siab xyivfab vim Yesxus hlub kuv

Yesxus hlub kub Yesxus hlub kuv

Kuv siab xyivfab vim Yesxus hlub kuv

Cawm seej Yesxus hlub kuv

2. kwv tij cia peb ua ib siab mus ib txog

Ntiajteb no txoj kev phem yuav tsis txhob nco

Yesxus coj peb mus txoj kev tshav ntuj nrig

Peb ua ke zoo siab mus li no ib sim

3. Kuv xav txog txoj kev tau zoo thiab nplua nuj

Ntshe zoo tsis cuag kuv tau cawm seej Yesxus

Kuv xav txog txoj kev ua nom thiab muaj nyiaj

Ua li los ntshe pab tsis tau kuv txoj siav

#115-NYOB TWJ YWM

Be Silent ,Be silent

1. Nyob twj ywm nyob twj ywm

Tsis txhob hais lus nrov

Txhub hais lus muab siab mloog

Txoj lus qhia uas zoo

Maj mam txhob mus kev nrov

Vim Vajtswv nyob ze

Kom sawvdaws nyob twj ywm

Peb yuav hawm Vajtswv

2. Nyob twj ywm nyob twj ywm

Qhov no tsim txiaj kawg

Mloog cov xib hwb yuav piav

Vajtswv txoj kev cai

3. Nyob twj ywm nyob twj ywm

Kom thov ntawm siab tseeb

No yog peb lub chaw thov

Thaum peb tuaj ua ke

#116-THAUM NRHIAV VAJTSWV

Sweet Hour Of Prayer

1. Thaum nrhiav Vajtswv thaum ua nws tsaug

Yuav dhau txoj kev txom nyem huv si

Yog peb muaj txim qhia rau nws paub

Vajtswv Saub yuav daws peb lub txim

Kev nyuaj siab kuj tau tag huv si

Thaum ua thov Saub thiab ua nws tsaug

Yog tias muaj kev ntxhov siab yuav tau

Thov Vajtswv Saub thiab ua nws tsau

2. Thaum nrhiav Vajtswv thaum ua nws tsaug

Vajtswv yog tus uas hais zaj tseeb

Nws yuav foom hmoov rau peb cov ntseeg

Nws yuav nrog peb nyob thiab qhia peb

Peb yuav ua raws koj lub siab nyiam

Uas tau hais cia kom peb nrhiav nws

Yam uas peb xav tau kom peb thov

Ntawm Vajtswv Saub uas nyob saum ntuj

3. Thaum nrhiav Vajtswv thaum ua nws tsaug

Nws tau hais zaj lus zoo peb siab

Thaum muaj siav tshiab thiaj tau nce mus

Saum nroog Ceebtsheej uas zoo kawg nkaus

Thaum uas nyob hauv ntuj Ceebtsheej tshiab

Peb yuav pom Vajtswv Saub lub tsev

Hu nkauj lomzem thaum uas nce mus

Tseg ncua ntiajteb qub tsis nco txog


#117-VAJNTXWV YESXUS

Come Thou Almightly King

1. Kuv thov Vajntxwv Yesxus

Muaj hwjchim loj dua ntais

Yog Vajtswv Saub

Thov Vajtswv koj qhia kuv

Txhawb nqa Vajtswv tsis tseg

Yog tus muaj lus hlub peb

Ib txhim tsis kawg

2. Kuv thov Vaj Ntsujplig los

Mloog kuv kuv lo lus thov Saub

Vajtswv Yesxus

Thov koj foom hmoov rau peb

Txhob muab peb cov tso tseg

Ntsujplig tsim txiaj kawg nkaus

Thov nrog peb nyob

3. Thov Saub Yesxus Ntsujplig

Los nrog peb sawvdaws nyob

Lub sij hawm no

Tus saib xyuas neeg ntiajteb

Nyob rau qhov txhia qhov chaw

Tsim nyog yuav tau txhawb nqa

mus li tsis kawg

#118-THOV VAJTSWV KHUV LEEJ

Abide With Me

1. Thov kev khuv leej ntawm Vajtswv nrog peb nyob

Txog thaum hnub qaij uas yuav tsaus ntuj los txog

Tsis muaj leej twg yuav hlub peb yam li Koj

Thov koj tau pab thiab nrog peb nyob mus li

2. Kuv txojsia luv raws li lub hnub nyoog ntawd

Lub ntiajteb tsis ntev yuav raug puam tsuaj mus

Thaum ntiajteb dhau cov ntseeg tau txojsia ntev

Leejtxiv Saub thov koj txhob nrug deb ntawm peb

3. Kuv cheemtsum Vajtswv koj los pab cuam kuv

Ntxwg nyoog pheej nrhiav kev los yuam kuv txoj sia

Tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm pab tau

Thov Cawmseej koj lub hwj chim pov hwm kuv

4. Kuv tsis ntshai thaum Vajtswv nws nrog kuv nyob

Tej kev phem kev lwj siab kuv yuav tsis nco

Muaj kev xyivfab thaum Vajtswv nws nyob ze

Yog Vajtswv nrog peb nyob dab yuav ntshai peb

#119-ROOB XAIS OOS

The Lord In Zion Reigneth

1. Roob Xi-oos Vajtswv nws nyob

Kom peb txoj siab xyivfab

Txhij txhua ntawm nws lub rooj uas zaum

Muaj lus xyivfab ntau ntau

Saum Xi-oos Vajtswv nws nyob

Txhawb nqa Vajtswv mus li

Tsoom Vajntxwv sawvdaws hawm txog nws

Hu nkauj qhuas nws lub npe

2. Ntawm Xi-oos Vajtswv nws nyob

Nws ib leeg thiaj ncajncees

Txhua yam hauv ntiajteb nyob nws tes

Hiavtxwv toj roob nws kav

Txhawb nqa qhuas txog nws lub npe

Thooj txhij xa nws lub moo

Hais txog Vajtswv nws txoj kev dim

Uas pab kom dhau kev tuag

3. Ntawm Xi-oos Vajtswv nws nyob

Nim no peb sawvdaws yuav

Tsum los hawm nws lub npe uas zoo

Thooj txhij hu nkauj txhawb nqa

Ntawm Vajtswv nws tus duab ntxoov

Kom txhua leej txhos caug pe

Txhawb nqa peb tus Tswv nyob saum ntuj

Ntuj hawm nws lub hwj chim

#120-PUB HUV SI RAU YESXUS

All To Jesus I Surrender

1. Kuv muab huv si rau Vaj Yesxus

Kuv lub siab thiab kuv lub cev

Kuv yuav hlub nws kuv yuav ntseeg nws

Nyob ntawm nws xub ntiag mus li

Pub huv si rau Saub

Pub huv si rau Saub

Kuv lub cev lub siab thiab hauj lwm

Pub huv si rau Saub

2. Kuv tus Tswv Yesxus kuv muaj txim

Kuv lub txim loj tag nrho li

Thaum uas koj tuag saum khaublig ntoo

Daws ntiajteb no lub txim txhaum

3. Tswv Yesxus koj muab koj txoj siav

Pub dawb dawb rau kuv huv si

Koj pheej hlub kuv kuv tsis tsim nyog

Txais Vajtswv koj txoj kev hlub

4. Kuv muab huv si rau Vaj Yesxus

Kuv paub koj muaj hwj chim loj

Zoo siab ua koj pub txoj siav tshiab

Kuv thov qhuas txog koj ib leeg

#121-VAJTSWV NYOB HAUV VIS HAM

The Lords Is In His Holy Temple

Vajtswv nws nyob hauv visham tsim txiaj

Vajtswv nws nyob hauv visham tsim txiaj

Tu peb lub siab kom txhij txhua

Tu peb lub siab kom txhij txhua thaum hawm nws

Peb koom siab los hawm nws ntawm nws xub ntiag

#122-THAUM KUV NCO TXOG YESXUS

Jesus ,The Very Though Of Thee

1. Thaum kuv nco txog Vajtswv Yesxus

Tau ua rau kuv zoo siab.

Tsis ntev yuav tau zoo siab ntau dua

Yog thaum Vajtswv rov los.

2. Vajtswv lub npe tsim txiaj kawg nkaus

Tsis muaj yam twg piv tau.

Muaj koob muaj meej npe nrov tshaj plaws

Saum ceeb tsheej thiab ntiajteb.

3. Nws yog lub chaw tib neeg vam khom

Nws yog peb lub chaw so

Txawm yog qee zaum ntsib kev ceeb laj

Nws tseem ce tes los pab.

#123- KEV XYIVFAB HNUB NO

Blessing Today

1. Kev xyivfab hnub no siab tus

Peb sawvdaws tau txais hmoov zoo

Ntawm Vajtswv li hwj chim

Npe yog tus Vajtswv ntuj

Peb sawvdaws tau kawm lawm

Hauv peb leej txiv txoj lus

Hauv peb leej txiv txoj lus

Vaj Ntsujplig tus coj saib laj

2. Cia peb haum siab thov tus Tswv

Ua siab kaj pe Vajtswv ntuj

Thov tus Tswv los pab peb

Ntaus Tswv yim kev saib laj

Thov Yesxus nrog nraim peb

Txhua hnub txhua lub sij hawm

Txhua hnub txhua lub sij hawm

Npe hu ua Vajtswv Yesxus

#124-PEB TXHAWB NQA

Revive Us Again

1. Peb txhawb nqa Vajtswv tus uas muaj lus hlub peb

Tso leej tub nqes los tuag thiab sawv tsees rov qab los

Haleluyas txhawb nqa Vajtswv, Haleluyas Asmee

Haleluyas txhawb nqa Vajtswv, thov tsa peb lub siab

2. Peb txhawb nqa Vajtswv pub kev tshav ntuj rau peb

Thiab qhia kom peb nkag siab txog tus cawm seej Yesxus

3. Peb txhawb nqa Vajtswv, tus uas tau tuag this peb

Nws yug los vim yuav txais ntiajteb no txoj kev txhaum

4. Thov tsa peb lub siab, kom peb paub kev sib hlub

Kom peb ua lub siab kub txog lub nroog ceeb tsheej ntuj.

#125- KUV TAU HU NKAUJ TXHAWB NQA

I Sing The Mightly Power

1. Kuv tau hu nkauj txhawb nqa Vajtswv

Tus uas tau tsis roob cia

Tau tsim me dej thiab tsim hiav txwv

Tau tsim kom muaj ntiajteb

Kuv hu nkauj qhuas Vajtswv tus tsim

Uas tau tsim lub hnub cia

Kom lub hli tau kav rau hmo ntuj

Thiab tau tsim cov hnub qub

2. Kuv tau hu nkauj qhuas Vajtswv Saub

Yog tus tsim mov zaub cia

Nws ib suab hu tsiaj txhu tawm tuaj

Raws li Vajtswv nws hais

Peb Vajtswv Saub kuv saib qhov twg

Puav leej yog Vajtswv tsim

Raws koj lus hlub tib neeg ntiagteb

Tag nrho puag saum lub ntuj

3. Hav xyoob hav ntoo thiab cov nroj tsuag

Tau qhia txog Vajtswv nws

Tej huab cua ntawd thiab cov faj suab

Qhia txog Vajtswv hwj chim

Vajtswv pub txoj siav rau txhua yam

Thiab tau tsom kwm txhua tus

Txhua txhia qhov chaw uas kuv tau nyob

Vajtswv zov zos ib sim

#126- YUAV TXHAWB NQA

I Will Sing Of Jesus Love

1. Yuav txhawv nqa (yuav txhawb nqa) kuv tus Vajtswv

Tus uas muaj (tus uas muaj) siab hlub tshua kuv

Tau nqes saum (tau nqes saum) lub ntuj los tuag

Saum lub roob pob txha taub hau

Yuav txhawb nqa (yuav txhawb nqa) kuv tus Vajtswv

Hauv nplooj siab (hauv nplooj siab) mus ib sim neej

Vim yog kuv (vim yog kuv) Koj thiaj tau tuag

Kuv thov hu nkauj ua koj tsaug

2. Ua ntej uas (ua ntej uas) kuv kua muag los

Koj twb tau (koj twb tau) quaj this kuv lawm

Ua ntej uas (ua ntej uas) kuv yuav txom nyem

Koj twb txom nyem this kuv lawm

3. Txoj kev hlub (txoj kev hlub) ntawm Vajtswv Saub

Ntiajteb no (ntiajteb no) yuav piv tsis tau

Txawm yog kuv (txawm yog kuv) lub txim luaj twg

Nws yuav ntxuav kom kuv dhau mus

4. Kuv tsis txeev (kuv tsis txeev) tau ua kev zoo

Vajtswv nws (Vajtswv nws) tau pub kev hlub

Kuv thov pub (kuv thov pub ) lub siab rau koj

Pab kom kuv txawj hlub koj mus

#127-CAWM SEEJ YESXUS TUAG

Down At The Cross

1. Cawm seej Yesxus tuag saum ntoo khaub lig

Kuv thov tus Tswv pab daws kuv lub txim

Nws muab ntshav ntxuav kuv thiab tso kuv dim

Qhuas tus Tswv Yesxus

Qhuas tus Tswv Yesxus

Qhuas tus Tswv Yesxus

Yesxus cov ntshav

Ntxuav kuv siab huv huv

Qhuas tus Tswv Yesxus

2. Kuv li txhaum txim kuv li txoj kev khwv

Kuv muab huv si qhia rau kuv tus Tswv

Nws thiaj li coj mus pov tseg huv huv

Qhuas tus Tswv yesxus

3. Sawvdaws ua txhaum sawv daws muaj lub txim

Lub txim muab rau kuv tus cawm seej ris

Hnub no koj ntseeg hnub no koj thiaj dim

Qhuas tus Tswv Yesxus

#128-KOM TUAJ TXHAWB NQA VAJTSWV

Praise To The Lord

1. Kom tuaj txhawb nqa

Vajtswv tus loj uas tau tsim lub ntiajteb

Kuv nplooj siab yuav

Txhawb nqa Vajtswv tus uas tau pab kuv dim

Rau peb cov ntseeg uas tau tuaj nyob hauv lub tsev

Peb sawvdaws txhawb nqa Vajtswv ntuj

2. Kom tuaj txhawb nqa

Tus uas tau pab txhua txoj siav kom tau dim

Nws tau tsom kwm

Saib xyuas sawvdaws ntawm nws lo lus khuv leej

Txawm yus tsis paub Txoj kev cheem tsum ntawm yus cev

Tiam sis Vajtswv nws yuav pub yus

3. Kom tuaj txhawb nqa

Vajtswv tus tau qheb kev ua noj rau peb

Txoj kev tshav ntuj

Uas yog Vajtswv nrog peb nyob mus ib sim

Peb sawvdaws tsim

Nyog ua Vajtswv Saub nws tsaug

Vim nws pab peb dhau txoj kev tuag

#129 -THAUM YUAV POM KEV

Lord In The Morning

1. Thaum yuav pom kev kuv lub suab nkauj

Hu qhuas txog Vajtswv ntuj

Ntawm lub suab nkauj kuv yuav thov Saub

Thiab ua Vajtswv nws tsaug

2. Vaj Yesxus mus rau saum lub roob

Thov daws ntiajteb lub txim

Coj peb lus thov qhia Vajtswv Saub

Txog peb txoj kev txomnyem

3. Vaj Ntsujplig nws tau coj kuv taug

Mus hauv txoj kev ncaj nceeg

Kuv mloog thiab ua raws li nws hais

Thov coj kuv mus sib sim

4. Cov neeg sawvdaws uas tau ntseeg nws

Yuav tau txais kev xyivfab.

Vajtswv nws yuav ua peb cov ntseeg

Sawvdaws lub chaw vamkhom.

#130 - KOM KOOM MUAB MOM KUB

Crown Him With Many Crowns

1. Kom koom muab lub mom kub

Rau leej tub saum tsheej ntxwv

Suab nkauj saum ntuj nrov kom los mloog

Lub suab nkauj nrov ncha nthw

Lub siab sawv nrog suab nkauj

Lom zem hais txog cawm seej

Tus uas muaj hwj chim loj dua ntais

Mus li ib sim tsis kawg

2. Yog tus Tswv ntawm kev hlub

Nws txhais tes thiab lub cev

Uas raug ntsia saum tus ntoo khaub lig

Yog qhov chaw rhiab siab heev

Tsis muaj neeg saum qaum ntuj

Yuav tig saib Vajtswv taus

Tsuas yog muaj phem hwj hauv siab tias

Vajtswv muaj lus hlub tiag

3. Yog tus Tswv kev xyivfab

Nws txhais tes muaj hwj chim

Tiv thaiv kev phem thoob qab ntuj no

Thov los txhawb nqa thiab qhuas

Nws meej thawb nyob txhua nrho

Txhua qhov Vajtswv mus los

Muaj paj xyoob paj ntoos tawg mus li

Yeej yuav nyob mus ib sim

4. Ua tus Tswv saum qaum ntuj

Ua Tswv ntawm lub sij hawm

Tus tsim lub ntuj hnub qub thiab av

Loj dhau uas kuv hais tag

Los nws yeem tso saum ntuj

Nqes los tuag this kuv txim

Kuv yuav txhawb nqa nws tsis tseg li

Mus ib sim tsis muaj kawg

#131- TXHAWB NQA VAJTSWV

Praise God From Whom All Blessings Flow

Txhawv nqa Vajtswv tus pub siab tus

Txhawb nqa Vajtswv neeg thoob ntiajteb

Txhawb nqa Vajtswv tub txib saum ntuj

Txhawb nqa leejtxiv leejtub ntsujplig

#132- HUAJ VAM VAJTSWV LUB NPE

Blessed Be The Name

1. Thov kom lub ncauj suav txheeb suav vam

Los txhawb nqa Vajtswv ntuj lub npe

Nws lub meej thawb no loj tshaj plaws

Txhawb nqa nws lub npe uas tsim txiaj

Yuav txawb nqa Vajtswv

Yuav txawb nqa Vajtswv

Txhawb nqa nws lub npe uas tsim txiaj

Yuav txhawb nqa Vajtswv

Yuav txawb nqa Vajtswv

Txhawb nqa Vajtswv tus muaj hwj chim

2. Yesxus lub npe loj kawg kaus li

Txhawb nqa nws lub npe uas tsim txiaj

Cov neeg ua phem txhua leej paub txog

Vajtswv nws lub npe uas tsim txiaj

3. Tau ntxuav txoj kev txhaum tag mus lawm

Txhawb nqa nws lub npe uas huaj vam

Nws cov ntshav ntws los ntxuav neeg txhaum

Txhawb nqa nws lub npe uas zoo kawg

#133- SIJHAWM THOV SAUB

Time Of Prayer

1. Kuv ua Vajtswv tsaug thaum tag kis

Kuv ua Vajtswv tsaug thaum tav su

Kuv ua Vajtswv tsaug thaum tsaus ntuj

Kom ua siab dawb siab huv

2. Vajtswv yuav teb koj thaum tag kis

Vajtswv yuav teb koj thaum tav su

Vajtswv yuav teb koj thaum tsaus ntuj

Kom ua siab dawb siab huv

3 Vajtswv yuav rov los thaum tag kis

Vajtswv yuav rov los thaum tav su

Vajtswv yuav rov los thaum tsaus ntuj

Kom ua siab dawb siab huv

#134- KUV NIAJ HNUB PHEEJ XAV TXOG

The One Who Loves

1. Kuv niaj hnub pheej xav txog koj siab hlub Yesxus

Ib yam hiav txwv loj ntsuas tsis tau

Leej twg paub saib qhov dav saib qhov tob Yesxus

Ntshe tsis muaj ib leeg yuav txawj paub

Koj hlub kuv thiaj nqes los ua tib neeg Yesxus

Tseg koj lub tsev zoo nyob puag saum ntuj

Koj los nyob ntiajteb no thiaj li tuag Yesxus

Txhob txwm tso txoj siav pab kuv dim

Kuv lub siab ua koj tsaug kuv tus Tswv Yesxus

Vim chij yog koj ris kuv lub txim tuag

Kuv lub siab nyiam nyiam koj kuv tus Tswv Yesxus

Vim chij koj hlub kuv tso kuv dim

2. Kuv xav txog koj kev hlub kuv tus Tswv Yesxus

Pub mov rau kuv noj yug txoj sia

Tau mov noj tau dej haus kuv tus Tswv Yesxus

Kuv noj ib sim neej tsis tag li

Koj this kuv los los ntshav kuv tus Tswv Yesxus

Koj tau ntxuav kuv lub siab dawb tshiab lawm

Koj tau pub ntsuj plig los nrog kuv nyob Yesxus

Coj kuv taug kev ncaj mus ib sim

3. Koj kev hlub yam tshav ntuj ntsuas tsis tau Yesxus

Yam li cov hnub qub suav tsis tag

Yam xyoob ntoo nyob hav zoov pom tsis txhua Yesxus

Koj ib leeg thiaj muaj siab hlub kuv

Tshuav tsis ntev koj yuav los tos kuv mus Yesxus

Muaj cev muaj lub siab ib yam li koj

Kuv tsis txawj ua koj tsaug tag kuv siab Yesxus

Kuv thov txhos caug pe koj ib leeg

#135-UA TSAUG

Thank You Lord

Ua koj tsaug uas tau pub txoj siav

Ua koj tsaug uas tau tsim kuv tshiab

Ua koj tsaug uas tau daws kuv txim

Kev dim loj kawg Vajtswv tau pub…Amees

#136-NIM NO THOV UA KOJ TSAUG

Ua koj tsaug Vajtswv Saub koj saib xyuas peb txhua leej txhua tug

Vim koj hlub peb tig neeg nyob hauv lub ntiajteb no

Peb thiaj nco Vajtswv Saub koj li tshav ntuj

Nim no kuv los uas koj tsaug

Thov ua tsaug Vaj Yesxus koj los tuag this txhua leej txhua tus

Vim yog hlub koj thiaj los ua tibneeg tus Cawmseej

Peb txhua leej tau dim dab ntxwg nyoog xib teg

Nim no peb thov ua koj tsaug

Ua koj tsaug VajNtsujplig koj nyog ze peb txhua leej txhua tus

Thov koj hlub peb txhua leej thiab nrog nyog txhua hnub

Vajtswv ntuj Vaj Yesxus thiab Vajtsuj plig

Nim no kuv thov ua koj tsaug

Vajtswv ntuj Vaj Yesxus Vaj Ntsuiplig

Thov ua tsaug mus li ib sim

#137-THAUM HNUB YUAV POOB

Day Is Dying In The West

1. Thaum lub hnub qaij nroos npoo ntuj

Lub poob txog caij tsaus ntuj

Kom nyob tos yuav ua Saub tsaug

haum hnub qub tsom tshav ci vus

Ntsa iab thoob ntuj

Ua tsaug ua tsaug ua tsaug

Rau tus Tswv ntuj

Tus uas loj siab dua lub ntuj

Neeg ntiajteb txhawb nqa Vajtswv

Vajtswv loj kawg.

2. Kom tuaj tos siab xyiv fab hlo

Tsa muag saib saum qab ntuj ntshuab

Hnub qub ntsa iab kho siab khuav

Qaim hli nrig thoob plaws ntiajteb

Qhia Saub hwjchim

3. Vajtswv yog tus Tswv txoj sia

Hauv ntiajteb yog nws tsim cia

Nroog ceeb tsheej yog nws chaw nyob

Kav tag nrho qaum ntuj ntiajteb

Thiab hlub peb heev

#138-VAJTSWV LOJ KAWG

How Great Thou Art

1. Peb tus Vajtswv kuv tau saib thiab tau nco txog

Twb vim yog koj ua tus tsim lub ntiajteb

Thoob plaws qab ntuj txhua yam yog koj tau tsim tseg

Qhia koj lub npe tias koj yog Vajtswv Saub

Kuv yuav hu nkauj qhuas txog Vajtswv tus pab

Vajtswv loj kawg Vajtswv loj kawg

Kuv yuav hu nkauj qhuas txog Vajtswv tus pab

Vajtswv loj kawg muaj hwj chim ntau

2. Thaum kuv xav txog Vajtswv Saub koj txoj kev hlub

Tau tso leej tub nqes los ua tus cawm seej

Txais kev txom nyem tau tuag saum tus ntoo khaub lig

Daws kuv lub txim vim Vajtswv koj hlub kuv

3. Cawm seej yuav los yuav tshuab raj xyu nrov thoob ntuj

Nws los tos kuv mus nyob saum nroog ceeb tsheej

Kuv yuav txhos caug thiab yuav ua Vajtswv kojtsaug

Thiab hu nrov nrov tias Vajtswv koj loj kawg

#139-SAUM NTUJ POM VAJTSWV HWJCHIM

He is Everything To Me

Saum qab ntug pom Vajtswv li hwjchim

Thaum cua tuaj hnov yog li nws lus ntxhi

Hais tias Vajtswv yog tus tsim ntiajteb

Tsim lub hnub lub hli

Thaum paj xyoob paj ntoos tawg nyob ntsa iab

Hnov suab kab suab noog saum tej roob siab

Qhia hais tias Vajtswv nws hlub peb heev

Thiaj nqes los pab peb

Nim no kuv thov ntseeg thiab mloog nws lus

Muaj ib hnub kuv nrog nws mus saum ntuj

Yuav pom Vajtswv tsheej ntxwv uas

Nyob saum qaum ntuj

Uas yog Vajtswv nws tau tsim cia

Nim no muaj yam uas nyob hauv kuv siab

Yog yam uas Vajtswv tu ua ntej cia

Nws hlub kuv txhua hnub nws nrog kuv mus

Nws yog txhua yam ntawm kuv

#140-VAJTSWV TUS TSOM KWM

The Kings Of Kings

1. Vajtswv tus tsom kwm peb tib neeg thiab tsiaj txhu

Vim yog nws tau tsim lub ntiajteb mas nws hlub

Nws tau tso dej nag los yug qoob thiab nroj tsuag

Kom neeg thiab tsiaj txhu tau muaj noj thiaj tsis tuag

2. Vajtswv tus tsom kwm ceeb tsheej ntuj thiab ntiajteb

Nws seeb kom muaj dej thiab cua tshuab rau ntiajteb

Kom yam muaj txoj siav tau ua pa thiaj tau haus

Kom hav xyoob hav ntoo thiaj txawj hlob rau neeg siv

3. Vajtswv yog tus uas nres lub ntuj thiab ntiajteb

Nws tsom kwm lub ntuj thiaj nyob ruaj teb nyob tus

Yog li peb pom tias lub ntuj thiab lub teb no

Tseem nyob ruaj nyob tus mas Vajtswv tsis tuag li

4. Vajtswv yog tus uas nyob mus li tsis txawj kawg

Nws tseem yuav nyob mus lawm tom ntej mus ib txhis

Nws li nws yuav nyob tshaj hwb hwb tsis txawj kawg

Vim nws tsis yog tib neeg uas muaj nqaij yug los

5. Vajtswv yog tus uas nyob mus li tsis txawj kawg

Yog tias leej twg xav nyob mus li yam Vajtswv

Yuav ntseeg nws leej tub uas nqes los hauv ntiajteb

Mas nws thiaj tau nyob tshaj hwb hwb li Vajtswv

#141-THOV PUB ZAUB MOV

Break Thou The Bread Of Life

1. Thov pub zaub mov los yug peb phab Ntsujplig

Yam li thaum tau yug lawv ntawm ntug hiav txwv

Kuv tau ntsib Vaj Yesxus hauv ntawv Fajlem

Kuv thov vam khom nws lub npe mus ib sim

2. Thov pub kom kuv nkag siab txog ntawv Fajlem

Yam li thaum koj qhia ntawm ntug Kha-li-lais

Thov koj daws kuv lub txim yam daws saw hlau

Kom kuv nplooj siab nplooj ntsws tau huv dawb paug

3. Vajtswv yog txoj sia thiab yog Vaj ntsujplig

Nws yog tus Vaj cawm seej uas pab peb dim

Kuv yuav mloog txhua lo lus uas nws qhia kuv

Kuv tseg ncua txoj kev txhaum yuav tsis ua lawm

#142-TSWV YESXUS YOG TUS YUG YUS

Jesus Is The Nurturer

1. Tus Tswv Yesxus yog tus uas tau yug

Tsoom neeg qab ntuj sawvdaws li txoj siav

Puag thaum ntuj raug los txog niaj hnub no

Nws tseem yuav yug mus lawm yav tom ntej

Vim yog nws tsim peb tseg rau ntiajteb

Nws thiaj li hlub peb

Nws tsis xav muab peb tu moo cia tuag

2. Nws thiaj nqes los ua kuv tus cawm seej

Pab kom dim ntawm txoj kev ploj kev tuag

Nws theej kuv chaw saum tus khaub lig ntoo

Vajtswv Yesxus nqes mus rau hauv qhov ntxa

Nrog nyuj vab ntsuas zog nws kov yeej

Dab nws thiaj sawv rov los

Nce mus saum ntuj nrog leej txiv Saub nyob

3. Tus Tswv Yesxus nce mus txog saum ntuj

Nws thiaj li txib Vaj Ntsujplig nqes los

Nrog cov uas ntseeg nyob hauv ntiajteb no

Tus vaj ntsuj plig los nyob thees Yesxus

Nws pab qhia rau yus cim tau tej lus

Uas Yesxus hais tseg

Thiab tig lub siab mus taug txoj kev tshiab

4. Tshuav tsis ntev Tswv Yesxus yuav rov los

Tos peb cov ntseeg uas nyob hauv ntiajteb

Tiam sis nws tsis teem lub caij nyoog tseg

Peb paub ntsoov tias nws yuav nqes rov los

Uas ntiajteb Vajtswv

Tiam sis khuv xim cov uas tsis tau ntseeg

Tsis tau mus nyob nws lub teb chaws tshiab

#143-TUS TSWV YUG ZOO

Jehovah God Cares For Me

1. Tswv Yes-haus-vas yog tus uas yug zoo

Yug kuv txhua hnub mus ib sim yeej tsis tso kuv

Vajtswv tau cia kuv nyob qhov chaw uas zoo

Muaj zaub mov noj tsis tu kuv lub neej

Nyob kaj siab lug

2. Vaj Tswv tau pub kom nplooj siab xyivfab

Tau tuav kuv tes mus hauv txoj kev ncaj kev ncees

Txawm yog tias kuv tseem yuam kev txoj kev phem

Kev tsaus ntuj ntiajteb Vajtswv nws

Tseem tuav kuv tes

3. Kuv thov nraim ntawm Vajtswv tus ntxoov ntxoo

Hauv Vajtswv lub tsev uas yog lub tsheej ntxwv loj

Vajtswv tus ua tau tsim lub ntiajteb no

Yog tus Tswv Yesxus Saub leej tub

Uas muaj lus hlub

4. Kuv thiaj los thov nyob ntawm nws xub ntiag

Thiab kuv los nrhiav Vajtswv ntuj nws txoj kev hlub

Vajtswv tus uas tsim ntiajteb thiab lub ntuj

Yog Vajtswv Yesxus Saub leej tub

Uas muaj lus hlub

#144-KUV THOV NTAWV FAJLEM

Give Me The Bible

1. Kuv nyeem ntawv Fajlem ua rau lub siab xyivfab

Ua kwv luag nyob ze thaum kuv tau ntxhov siab

Thiab ua lub teeb tsom tsis muaj yam twg los npog

Qhia kom kuv paub txog thaum Vaj Yesxus los

Kuv nyeem ntawv Fajlem

Tias cov ntshav muaj hwm chim

Pab kuv kom dim ntawm txoj kev phem huv si

Tag nrho kev qhia lus cog kuv tau nco ntsoov mus

Txog thaum uas ntiajteb yuav raug puam tsuaj mus

2. Kuv nyeem ntawv Fajlem

Thaum uas muaj kev ntxhov siab

Thiab thaum uas ntsib txoj kev ceeb laj hauv siab

Vam khom Vajtswv koj cov lus uas qhia tseg cia

Tias koj yuav pab kuv vim koj hlub kuv tiag

3. Kuv nyeem ntawv Fajlem ua teeb tsom kom kuv pom

Txoj sia ntev los ntawm cov ntshav muaj hwj chim

Kuv pom Vajtswv li hwj chim ua tshav ci los

Saum rooj ntug qhia rau kuv mus cuag Vajtswv.

#145-KUV NYIAM QHIA KEV DIM

Redemed! How I love To Proclaim It!

1. Kuv nyiam qhia txoj kev dim rau luag tej

Yog kev dim ntawm Yesxus cov ntshav

Vim nws muaj lo lus hlub thiab khuv leej kuv

Kuv thiaj li los ua nws menyuam

Kuv tau... dim lawm....

Kuv tau dim vim muaj nws cov ntshav

Kuv tau... dim lawm ...

Nim no kuv thiaj los ua nws tsaug

2. Kev dim ntawm Yesxus yog kev xyivfab

Kuv tsis muaj peev xwm muab piav tag

Tiam sis kuv paub Vajtswv li hwj chim

Nws nrog kuv nyob txhua hnub txhua hmo

3. Kuv paub tias muaj mom kub tseg rau kuv

Saum lub nroog ceeb tsheej uas kuv mus

Yog thaum kuv npaj siab tu cev txhij txhua

Yuav tau mus nrog Tswv Yesxus nyob

#146-LEEJ TWG TAU HNOV

Whosoever Heareth

1. Leej twg uas tau hnov Vajtswv lo lus zoo

Yuav tau sib pab qhuab qhia mus thoob deb thiab ze

Tsis hais qhov twg uas muaj tib neeg sawvdaws nyob

Leej twg uas tau hnov qhia mus

Leej twg uas tau hnov, Leej twg uas tau knov

Yuav tau sib pab qhuab qhia mus rau deb thiab ze

Yog Vajtswv lo lus hu kom sawvdaws los tsev

Leej twg uas tau hnov kom los

2. Leej twg yuav rov los tsis txhob ua siab hnyav

Vim yog lub hnub nyoog uas Vajtswv tos yuav tag

Mus ntawm qhov rooj vim yog Vajtswv tau qheb cia

Leej twg uas tau hnov kom los

3. Leej twg ntseeg Vaj cawm seej yuav muaj txoj siav

Vim yog Vajtswv nws tau hlub thiab tau khuv leej

Yuav pab cov ntseeg kom tau mus nyob saum ceeb tsheej

Leej twg uas tau hnov kom los

#147-KUV XAV PIAV TXOJ LUS ZOO

I Love To Tell The Story

1. Kuv xav piav txoj lus uas zoo

Tsim txiaj puag saum lub ntuj

Yam uas kuv ntsia tsis pom ntawd

Puav leej yog zaj tseeb xwb

Yog Vajtswv txoj lus uas hlub

Thiab nws li tej hwj chim

Kuv lub siab xyivfab mus li

Tsis muaj yam twg piv tau

Kuv xav piav txoj lus uas zoo

Ntawm Tswv Yesxus tus tsim txiaj

Hais txog tej kev puag thaum ub

Kev hlub uas Vajtswv pub

2. Kuv xav piav zaj lus uas zoo

Tseem ceeb thiab phem hwj kawg

Tshaj dua tib neeg yuav hais txog

Tob dua tib neeg yuav paub

Yog tej lus txheej puag thaum ub

Ua rau kuv tau zoo siab

Thiab yuav mus hais rau sawvdaws

Vim muaj txiaj ntsim ntau kawg

3. Kuv xav piav zaj lus uas zoo

Tsim txiaj thiab zoo mloog heev

Niaj hnub hais los kuv tsis dhuav

Muaj ntau leej tsis tau hnov

Vaj Yesxus tus tsim txiaj kawg

Muaj hwj chim pub kom dim

Yog Vajtswv lo lus dawb huv

Kom tib neeg dhau lub txim

#148-KOM MUS COJ NEEG TXHAUM

Firshers Of Men

Kuv kom nej mus qhia rau neeg txhaum

Coj los nrhiav kuv coj los nrhiav kuv

Kuv kom nej mus qhia rau neeg txhaum

Yog nej ua raws kuv

Yog nej ua raws kuv Yog nej ua raws kuv

Kuv kom nej mus qhia rau neeg txhaum

Yog nej ua raws kuv

#149-XA TXOJ KEV KAJ RAU LUAG

Send The Light

1. Cov neeg nyob ntiajteb tsis tau paub Tswv Yesxus

Peb cov ntseeg kav tsij mus

Lawv taug kev tsaus ntuj lawm taug kev ploj kev tuag

Peb cov ntseeg kav tsij mus

Taws lub teeb rau kom neeg taug kev kaj

Txhob thaiv cia pub ci ntsa iab

Taws lub teeb rau kom neeg taug kev kaj

Txhob cia tuag cawm lawv txoj siav

2. Cov neeg ma ka dau nias hu kom peb mus qhia

Peb cov ntseeg peb puas mus

Lawv tos txoj moo zoo lawv xav tau txoj siav tshiab

Peb cov ntseeg kom peb mus qhia

3. Tswv Yesxus hais kom mus qhia thoob txhua txhia qhov

Peb cov ntseeg peb puas nco

Peb nthuav Vajtswv txoj lus mus luag thiaj tau hnov

Peb cov ntseeg peb puas nco

4. Yog peb rau siab ntso qhia mus tsis txhob tso tseg

Peb cov ntseeg yuav muaj zog

Peb yuav coj neeg los ntseeg Tswv Yesxus coob leej

Peb cov ntseeg yuav muaj zog

#150-PAB COV YUAM KEV

Rescue The Perishing

1. Yuav tsum pab cov yuam kev kom tau dim kev tuag

Pab cov tib neeg txhaum thiab pab cov muaj mob

Yuav tsum hlub cov yuam kev thiab qhia rov qab los

Qhias tias yog Yesxus ib leeg thiaj pab tau

Pab kom dim kev txhawj xeeb

Pab kom dim kev tuag

Vaj Yesxus nws khuv leej

Nws hlub sawvdaws

2. Txawm yog ua txhaum npaum twg Vajtswv zam txim tau

Nws lub siab dawb yeej yuav pab yog nej ntseeg

Nws nplij txhua leej lub siab thiab qhia rau txoj zoo

Xav kom peb mloog thiab tig yuav lub siab tshiab

3. Dab ntxwg nyoog los ntxias siab kom peb yuam kev mus

Tig lub siab tshiab kuj tau vim Vajtswv hlub

Vajtswv nws muaj siab nplij peb cov uas yuam kev

Xav kom peb sawvdaws tig los yuav siab tshiab

4. Pab kom dim ntawm kev phem thiab tig los xyaum zoo

Yog leej twg mloog nws yuav pab txhawb lub zog

Coj lawv mus txoj kev ncaj thiab qhia rau lawv paub

Tias muaj Vaj Yesxus ib leeg thiaj pab tau