Nkauj Raws Lej #

#101-PUB NEEG TXHAUM RAU KUV

 

  Kuv tus Vajtswv thov koj nrog kuv

  Coj neeg txhaum rov los tsev

  Thov koj txo kuv lub siab kom qes

  Coj neeg txhaum rov los tsev

  Coj neeg txhaum rov los tsev

  Coj neeg txhaum rov los tsev

  Thov koj txo kuv lub siab kom qes

  Coj neeg txhaum rov los tsev

 

#102-KUV THOV NYOB ZE VAJTSWV

   Nearer ,My God To Thee

 

1. Kuv thov nyob ze Vajtswv nyob ze Vajtswv

   Yog tias ntxwg nyoog ntxias siab kom ntxub Vajtswv

   Kuv yuav hu nkauj hais tias kuv thov nyob ze Vajtswv

   Kuv yuav nyob ze Vajtswv nyob ze Vajtswv

 

2. Txawm tias kuv tau yuam kev raws txoj kev phem

   Uas kuv lub siab tseem nco ntsoov txog Vajtswv

   Kuv ua npau suav hais tias kuv tau nyob ze Vajtswv

   Kuv thov nyob ze Vajtswv nyob ze Vajtswv

 

3. Vajtswv tau tuam ntaiv los puag saum lub ntuj.

   Siab dua lub hnub lub hli thiab cov hnub qub.

   Nws cov tub txib hu kuv kom los nyob ze Vajtswv

   Kuv thov nyob ze Vajtswv nyob ze Vajtswv

 

4. Yog tias kuv muaj phob tis ya mus saum ntuj

   Yuav ya mus nrog Vajtswv nws nyob ua ke

   Kuv yuav hu nkauj hais tias kuv tau nyob ze Vajtswv

   Kuv tau nyob ze Vajtswv nyob ze Vajtswv

 

#103-VAJ YESXUS YOG TUS THAWJ COJ

   Jesus Saviour ,Pilot Me

 

1. Vaj Yesxus yog tus thawj coj

  Thov pab coj kuv hla dhau mus

  Hauv hiavtxwv tob heev kuv ntshai

  Cua ntsawj tuaj sab pem sab nrad

  Tsis muaj leejtwg yuav pab tau

  Vaj Yesxus thov koj pab kuv

 

2. Vajtswv nws nplij kuv lub siab

  Yam leej niam ntxias menyuam mos

  Hiavtxwv loj cua tshuab kuv ntshai

  Kuv saib mus ntawm Vaj Yesxus

  Kuv tau hnov Vaj Yesxus hais

 Tias txhob ntshai kuv yuav xa koj

 

3. Thaum kuv mus yuav txog tim ntug

  Tau hnov lub suab dej ntsawj nrov

   Kuv lub siab thov nyob ze koj

  Kuv thov koj tuav kuv txhais tes

  Thiab tau hnov Vajtswv lub suab

  Tias txhob ntshai kuv nrog koj nyob


#104-KUV NTSIB PHOOJ YWG

   I’ve Found A Friend

 

1. Kuv ntsib phoojywg yog phoojywg zoo

 Nws muaj siab hlub kuv kawg nkaus

 Nws rub kuv los puag vim yog hlub

   Uas kuv yuav tsis txom nyem li

   Kuv yog nws kwv nws yog kuv tij

   Yuav ua li ntawd mus ib sim

  Kuv yog nws kwv nws yog kuv tij

   Yuav ua li ntawd mus ib sim

 

2. Kuv ntsib phoojywg yog phoojywg zoo

   Pab kuv txoj sia nws yeem tuag

 Nws muab lub cev thiab nws txoj sia

   Yeem tuag this kuv tsis khuv xim

 Yam uas tseem ceeb kuv tsis muaj li

   Uas yuav muab pub rau Vajtswv

  Tsua yog lub siab thiab kuv lub cev

   Kuv thov muab pub rau Vajtswv

 

3. Kuv ntsib phooj ywg yog phooj ywg zoo

   Nws muaj hwj chim loj kawg nkaus

 Nws tau zov tsomkwm thiab saib xyuas

   Thiab yuav coj kuv mus saum ntuj

 Kuv lub siab tsuas muaj xyivfab xwb

 Kuv nco ntsoov txog Ceebtsheej ntuj

   Kuv yuav rau siab ua nws li num

  Muaj hnub kuv yuav nrog nws mus

4. Kuv ntsib phooj ywg yog phooj ywg zoo

 Nws nplooj siab nplooj ntsws ncaj ncees

 Ua tus thawj coj muaj Tswv yim zoo

 Thaum muaj kev ntshai nws pab tau

Vajtswv kev hlub muaj ntau kawg nkaus

 Xwm txheej dab tsi kuv tsis ntshai

Txawm ciaj los tuag nyob hauv qhov ntxa

 Nws yeej tsis muab kuv pov tseg

 

#105-YESXUS YOG TUS KWV LUAG

   What A Friend We Have In Jesus

 

1. Yesxus yog kuv tus kwv luag zoo

  Nws ris kuv li kev txom nyem

  Nws yuav tsis muab kuv tso pov tseg

  Leej twg yuav hlub kuv li nws

  Tsis muag leej twg yuav hlub kuv

  Kuv tso siab rau Tswv Yesxus

  Yog lub chaw uas kuv tau vam khom

  Kuv ntseeg tias nws nrog kuv nyob

 

2. Thaum uas yus ntsib txoj kev ntxhov siab

  Ua rau yus lub siab quaj ntsuag

  Tshuav Vajtswv Yexus nws ib leeg

  Thiaj yuav pab tau yus lub neej

  Thaum kwv tij kwv luag yuav ntxub yus

  Kom yus tsis txhob tau poob siab

  Vajtswv hlub nws yuav pab yus thiab

  Kom tau kev zoo siab xyivfab

3. Txoj kev txom nyem tshwm qhov twg los

  Txawj ua kom kuv lub siab ntxhov

  Kuv raug kev txom nyem ua luaj no

  Leej twg yuav hais kuv ib los

  Kuv yuav nrhiav ib tug ua kwv luag

  Nrhiav thoob ntiagteb ntshe tsis muaj

  Kuv yuav nrhiav kev dim txoj kev tuag

  Nrhiav ntawm Yesxus thiaj li muaj

 

#106-TSIS MUAJ LI

  No,Not One

 

1. Tsis muaj kwvluag pab peb tau yam Yesxus

  Tsis muaj li tsis muaj li

  Tsis muaj leejtwg muaj hwj chim pab tau li

  Tsis muaj li tsis muaj li

 

Peb ua txhaum Yesxus paub tag nrho li

   Vaj Yesxus nws yuav pab peb dim

   Tsis muaj kwv luag yuav pab tau yam Yesxus

   Tsis muaj li tsis muaj li

 

2. Yesxus nqes los ua ntiajteb li Cawmseej

  Tso peb dim tso peb dim

  This tibneeg tuag peb tsis tau raug teem txim

  Teev peb chaw teev peb chaw

 

3. Yesxus tuag saum khaub lig ntoo khwv kawg li

   This peb chaw this peb chaw

   Muab kuv txhaum txim daws pov tseg huv huv

   Kuv dim lawm kuv dim lawm

 

4. Yesxus niajhnub tsomkwm peb cov sawvdaws

   Nws pab peb nws pab peb

   Kuv mus qhov twg Tswv Yesxus nrog kuv mus

   Nws hlub kuv nws hlub kuv

 

#107-VAM KHOM VAJTSWV TXHAIS TES

   What a Fellowship, What a Joy Divine

 

1. Yesxus yog kwv luag nws zoo kawg nkaus li

   Vam khom Vajtswv nws ob txhais tes pab

   Uas koob hmoov ntau kawg yog chaw uas xyivfab

   Vamkhom ntawm Vajtswv nws ob txhais tes

 

  Vam khom mus Ii

  Kom dhau ntawm yeebncuab kev txomnyem

  Vam khom mus li

  Vam khom ntawm Vajtswv nws ob txhais tes

 

2. Kuv siab xyivfab hlo mus rau txhua hauv kev

   Vam khom ntawm Vajtswv nws ob txhais tes

   Txhua hnub kuv tsis ntshai txhua hmo kuv tsis txhawj

   Thaum vam khom ntawm Vajtswv lub hwj chim

 

3. Noj qav los paug siab haus dej los paug cev

   Thaum vam khom ntawm Vajtswv lub xib teg

   Vajtswv nws nyob ze kuv siab tus qas yees

   Vam khom Vaj Yesxus mus ib simneej

  #108-PEB SAWV DAWS HU NKAUJ

   In A Little While Were Going Home

 

1. Peb sawvdaws hu nkauj thaum taug kev mus lawm saum ntuj

   Tshav ntuj nrig thaum taug kev rov mus tsev

   Tshuav tsis ntev twb yuav txog rau hnub uas ntiajteb kawg

   Sawvdaws yuav zoo siab thaum rov mus tsev

 

 Thaum txog sij hawm mus, Thaum txog sij hawm mus

   Peb yuav muab ntiajteb tso tseg

   Peb yuav rov ua ke thaum Peb dhau txoj kev txomnyem

   Sawvdaws yuav zoo siab thaum rov mus tsev

 

2. Peb sawvdaws muab siab ua Vajtswv hauj lwm mus li

   Tshav ntuj nrig thaum taug kev rov mus tsev

   Vajtswv lub hwj chim yuav pab peb kom dhau kev phem

   Sawvdaws yuav zoo siab thaum rov mus tsev

 

3. Peb yuav tau mus so yuav tsis nco txoj kev txom nyem

   Sawvdaws yuav zoo siab thaum rov mus tsev

   Thaum peb sawvdaws yuav tau taug kev rov qab mus tsev

   Peb sawvdaws muaj lus zoo siab xyivfab

 

#109-ZOO SIAB KAWG

   Step By Step

 

1. Zoo siab kawg kuv tus Tswv Yesxus

   Koj txoj kev kaj ua kuv ntej

   Kuv lub txim koj ris mus huv si

   Koj muab kuv lub txim pov tseg

  Nrog koj mus, majmam mus

  Nrog tus Tswv Yexus mus

  Nrog koj mus, mus ib txhis

  Nim no mus tsis rov thim

 

2. Tso phluav tseg nrog koj mus Yesxus

   Tseg txoj kev dab thiab kev qhua

   Nram ntej tsis paub thiaj mus kev phem

   Nim no kuv qhov muag pom kev

 

3. Tswv Yesxus qhia tias yog txoj no

   Thov koj pab txhob cia kuv thim

   Kuv lub txim koj pab daws huv si

   Vim muaj koj kuv thiaj li dim

 

#110-YESXUS COJ KUV MUS KEV

   He Leadeth Me

 

1. Yesxus coj kuv mus kev tshav ntuj

  Kuv paub li no muaj siab tus tus

  Vim yog Vajtswv nws nrog kuv mus

  Tus Tswv Yesxus coj kuv mus tiag

 

  Nws coj kuv mus nws coj kuv mus

  Nws tuav kuv tes coj kuv mus kev

  Kuv vam khom nws kuv nrog nws mus

  Vim Yesxus tuav tes coj kuv mus

 

2. Zaum puav taug kev zoo siab xyivfab

  Zaum puav ntsib kev sim siab ceeb laj

  Tsis ntshai kuv paub muaj ib tug hlub

  Kuv paub tus Tswv tseem coj kuv mus

 

3. Ua tsaug Yesxus koj tuav kuv tes

  Thov tuav zoo zoo coj kuv mus kev

  Lub siab lub cev thiab kuv hauj lwm

  Kuv pub rau koj thiaj raws koj mus

 

4. Txog thaum tag sim neeg nyob ntiajteb

  Lub caij nce ntuj los txog ntua yus

  Thov pub kuv muaj siab tus siab tuab

  Yesxus tuav kuv hla dhau kev tuag

 

#111-KUV XAV TXOG CEEB TSHEEJ

   I am Thinking Today of that Beautiful Land

 

1. Kuv xav txog nroog ceeb tsheej uas xyivfab ntawm hnubno

  Thaum lub ntiajteb dhau lawm yuav tau nyob

  Kuv tau muaj txoj siab nyob yog Vajtswv pub rau kuv 

  Lub hnub qub ntawm momkub kuv puas muaj

 

Lub hnub qub ntawm meej thawb kuv lub mom kub

  Puas muaj thaum lub hnub uas tau ploj thiab poob lawm

  Thaum lub ntuj thiab lub teb raug puam tsuaj tag huv si

   Puas yuav muaj lub mom kub rau kuv ntoo

 

2. Kuv thov Vajtswv koj pab lub dag zog los rau kuv

  Thaum kuv mus coj neeg los cuag txoj siav

  Thov koj pub lub mom kub uas muaj hnub qub ntsa iab

  Ntawm txoj sia rau kuv hnub koj rov los

3. Thaum kuv pom Tswv Yesxus mas yuav zoo kuv siab heev

  Saum ceeb tsheej kuv nrog nws nyob ua ke

  Yog tias kuv tau txais lub mom kub tshiab ci ntsa iab

  Kuv lub siab xyivfab kawg mus ib sim

 

#112-SAUM HAUV ROOB ES-DEES

Beautiful Valley Of Eden

 

1. Saum hauv roob zoo nkauj yam Es-dees

   Ntxoov ntxoo los luas nto toj

   Ua tus txomnyem lub chaw los so

   Yuav zoo siab thiab xyivfab

 

Saum hauv roob zoo nkauj yam Es-dees

  Ua ntxoov ntxoo rau kuv nraim

  Yog qhov chaw uas kuv yuav tau mus nyob

  Uas kuv lub siab niajhnub xav ntsoov txog

 

2. Tus uas nws ntsib txoj kev lwj siab

   Yuav tau txais kev xyivfab

   Tau hnov neeg qaum ntuj hu nkauj tuaj

   Suab nkauj nrov kho siab khuav

 

3. Saum Ceebtsheej muaj kev xyivfab heev

   Nrog Vajtswv nyob ua ke

   Siab dua ntuj ntsuab thiab cov huab dawb

   Hu nkauj zoo siab mus li

 

 

 

#113-TSIS MUAJ KEV TSAUS NTUJ

There’ll Be No Dark Valley

 

1. Tsis muaj kev tsaus ntuj thaum Yesxus nqes los

  Tsis muaj kev tsaus ntuj thaum Yesxus nqes los

  Yuav muaj tshav ntuj xwb thaum Yesxus nqes los

  Nws yuav coj peb mus saum ntuj

 

Nws yuav coj peb mus saum ntuj

   Nws yuav coj peb mus saum ntuj

   Tsis muaj kev tsaus ntuj thaum Yesxus nqes los

   Nws yuav coj peb mus saum ntuj

 

2. Tsis muaj mob xeeb txob thaum Yesxus nqes los

  Tsis muaj mob xeeb txob thaum Yesxus nqes los

  Yog hnub uas zoo siab thaum Yesxus nqes los

  Nws yuav coj peb mus saum ntuj

 

3. Tsis muaj kev quaj qw thaum Yesxus nqes los

  Tsis muaj kev quaj qw thaum Yesxus nqes los

  Yuav muaj kev luag luag thaum Yesxus nqes los

  Nws yuav coj peb mus saum ntuj

 

4. Peb hu nkauj zoo siab thaum Yesxus nqes los

  Peb hu nkauj zoo siab thaum Yesxus nqes los

  Tau saib laj zoo siab thaum Yesxus nqes los

  Nws yuav coj peb mus saum ntuj

 

#114-YESXUS HLUB KUV

I Am So Glad That OurFather

 

1. Kuv los sis xyivfab vim muaj Vajtswv ntuj

  Nws hlub kuv muaj phau ntawm fajlem qhia kuv

  Nws li phau ntawv muaj lus tsim txiaj ntau ntau

  Zaj tsim txiaj kawg nkaus yog Yesxus hlub kuv

 

Kuv siab xyivfab vim Yesxus hlub kuv

  Yesxus hlub kub Yesxus hlub kuv

  Kuv siab xyivfab vim Yesxus hlub kuv

  Cawm seej Yesxus hlub kuv

 

2. kwv tij cia peb ua ib siab mus ib txog

  Ntiajteb no txoj kev phem yuav tsis txhob nco

  Yesxus coj peb mus txoj kev tshav ntuj nrig

  Peb ua ke zoo siab mus li no ib sim

 

3. Kuv xav txog txoj kev tau zoo thiab nplua nuj

  Ntshe zoo tsis cuag kuv tau cawm seej Yesxus

  Kuv xav txog txoj kev ua nom thiab muaj nyiaj

  Ua li los ntshe pab tsis tau kuv txoj siav

 

#115-NYOB TWJ YWM

 Be Silent ,Be silent

 

1. Nyob twj ywm nyob twj ywm

Tsis txhob hais lus nrov

Txhub hais lus muab siab mloog

  Txoj lus qhia uas zoo

 

Maj mam txhob mus kev nrov

  Vim Vajtswv nyob ze

  Kom sawvdaws nyob twj ywm

  Peb yuav hawm Vajtswv

 

2. Nyob twj ywm nyob twj ywm

   Qhov no tsim txiaj kawg

   Mloog cov xib hwb yuav piav

  Vajtswv txoj kev cai

 

3. Nyob twj ywm nyob twj ywm

  Kom thov ntawm siab tseeb

  No yog peb lub chaw thov

  Thaum peb tuaj ua ke

 

#116-THAUM NRHIAV VAJTSWV

 Sweet Hour Of Prayer

 

1. Thaum nrhiav Vajtswv thaum ua nws tsaug

Yuav dhau txoj kev txom nyem huv si

Yog peb muaj txim qhia rau nws paub

Vajtswv Saub yuav daws peb lub txim

Kev nyuaj siab kuj tau tag huv si

Thaum ua thov Saub thiab ua nws tsaug

Yog tias muaj kev ntxhov siab yuav tau

Thov Vajtswv Saub thiab ua nws tsau

 

2. Thaum nrhiav Vajtswv thaum ua nws tsaug

   Vajtswv yog tus uas hais zaj tseeb

   Nws yuav foom hmoov rau peb cov ntseeg

   Nws yuav nrog peb nyob thiab qhia peb

   Peb yuav ua raws koj lub siab nyiam

   Uas tau hais cia kom peb nrhiav nws

   Yam uas peb xav tau kom peb thov

   Ntawm Vajtswv Saub uas nyob saum ntuj

 

3. Thaum nrhiav Vajtswv thaum ua nws tsaug

   Nws tau hais zaj lus zoo peb siab

   Thaum muaj siav tshiab thiaj tau nce mus

   Saum nroog Ceebtsheej uas zoo kawg nkaus

Thaum uas nyob hauv ntuj Ceebtsheej tshiab

   Peb yuav pom Vajtswv Saub lub tsev

   Hu nkauj lomzem thaum uas nce mus

   Tseg ncua ntiajteb qub tsis nco txog


#117-VAJNTXWV YESXUS

 Come Thou Almightly King

 

1. Kuv thov Vajntxwv Yesxus

   Muaj hwjchim loj dua ntais

   Yog Vajtswv Saub

   Thov Vajtswv koj qhia kuv

   Txhawb nqa Vajtswv tsis tseg

   Yog tus muaj lus hlub peb

   Ib txhim tsis kawg

 

2. Kuv thov Vaj Ntsujplig los

   Mloog kuv kuv lo lus thov Saub

   Vajtswv Yesxus

   Thov koj foom hmoov rau peb

   Txhob muab peb cov tso tseg

   Ntsujplig tsim txiaj kawg nkaus

   Thov nrog peb nyob

 

3. Thov Saub Yesxus Ntsujplig

   Los nrog peb sawvdaws nyob

   Lub sij hawm no

   Tus saib xyuas neeg ntiajteb

   Nyob rau qhov txhia qhov chaw

   Tsim nyog yuav tau txhawb nqa

   mus li tsis kawg

 

#118-THOV VAJTSWV KHUV LEEJ

 Abide With Me

 

1. Thov kev khuv leej ntawm Vajtswv nrog peb nyob

   Txog thaum hnub qaij uas yuav tsaus ntuj los txog

   Tsis muaj leej twg yuav hlub peb yam li Koj

   Thov koj tau pab thiab nrog peb nyob mus li

 

2. Kuv txojsia luv raws li lub hnub nyoog ntawd

   Lub ntiajteb tsis ntev yuav raug puam tsuaj mus

   Thaum ntiajteb dhau cov ntseeg tau txojsia ntev

Leejtxiv Saub thov koj txhob nrug deb ntawm peb

 

3. Kuv cheemtsum Vajtswv koj los pab cuam kuv

   Ntxwg nyoog pheej nrhiav kev los yuam kuv txoj sia

   Tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm pab tau

Thov Cawmseej koj lub hwj chim pov hwm kuv

 

4. Kuv tsis ntshai thaum Vajtswv nws nrog kuv nyob

Tej kev phem kev lwj siab kuv yuav tsis nco

Muaj kev xyivfab thaum Vajtswv nws nyob ze

Yog Vajtswv nrog peb nyob dab yuav ntshai peb

 

#119-ROOB XAIS OOS

 The Lord In Zion Reigneth

 

1. Roob Xi-oos Vajtswv nws nyob

 Kom peb txoj siab xyivfab

 Txhij txhua ntawm nws lub rooj uas zaum

 Muaj lus xyivfab ntau ntau

 Saum Xi-oos Vajtswv nws nyob

 Txhawb nqa Vajtswv mus li

 Tsoom Vajntxwv sawvdaws hawm txog nws

 Hu nkauj qhuas nws lub npe

 

2. Ntawm Xi-oos Vajtswv nws nyob

  Nws ib leeg thiaj ncajncees

  Txhua yam hauv ntiajteb nyob nws tes

  Hiavtxwv toj roob nws kav

  Txhawb nqa qhuas txog nws lub npe

  Thooj txhij xa nws lub moo

  Hais txog Vajtswv nws txoj kev dim

  Uas pab kom dhau kev tuag

 

3. Ntawm Xi-oos Vajtswv nws nyob

  Nim no peb sawvdaws yuav

  Tsum los hawm nws lub npe uas zoo

  Thooj txhij hu nkauj txhawb nqa

  Ntawm Vajtswv nws tus duab ntxoov

  Kom txhua leej txhos caug pe

  Txhawb nqa peb tus Tswv nyob saum ntuj

  Ntuj hawm nws lub hwj chim

 

#120-PUB HUV SI RAU YESXUS

 All To Jesus I Surrender

 

1. Kuv muab huv si rau Vaj Yesxus

  Kuv lub siab thiab kuv lub cev

  Kuv yuav hlub nws kuv yuav ntseeg nws

  Nyob ntawm nws xub ntiag mus li

 

Pub huv si rau Saub

  Pub huv si rau Saub

  Kuv lub cev lub siab thiab hauj lwm

  Pub huv si rau Saub

 

2. Kuv tus Tswv Yesxus kuv muaj txim

  Kuv lub txim loj tag nrho li

  Thaum uas koj tuag saum khaublig ntoo

  Daws ntiajteb no lub txim txhaum

 

3. Tswv Yesxus koj muab koj txoj siav

  Pub dawb dawb rau kuv huv si

  Koj pheej hlub kuv kuv tsis tsim nyog

  Txais Vajtswv koj txoj kev hlub

 

4. Kuv muab huv si rau Vaj Yesxus

  Kuv paub koj muaj hwj chim loj

  Zoo siab ua koj pub txoj siav tshiab

  Kuv thov qhuas txog koj ib leeg

  

#121-VAJTSWV NYOB HAUV VIS HAM

 The Lords Is In His Holy Temple

 

Vajtswv nws nyob hauv visham tsim txiaj

Vajtswv nws nyob hauv visham tsim txiaj

  Tu peb lub siab kom txhij txhua

  Tu peb lub siab kom txhij txhua thaum hawm nws

  Peb koom siab los hawm nws ntawm nws xub ntiag

 

#122-THAUM KUV NCO TXOG YESXUS

 Jesus ,The Very Though Of Thee

 

1.   Thaum kuv nco txog Vajtswv Yesxus

Tau ua rau kuv zoo siab.

Tsis ntev yuav tau zoo siab ntau dua

Yog thaum Vajtswv rov los.

 

2.   Vajtswv lub npe tsim txiaj kawg nkaus

Tsis muaj yam twg piv tau.

Muaj koob muaj meej npe nrov tshaj plaws

Saum ceeb tsheej thiab ntiajteb.

 

3. Nws yog lub chaw tib neeg vam khom

Nws yog peb lub chaw so

Txawm yog qee zaum ntsib kev ceeb laj

Nws tseem ce tes los pab.

 

#123- KEV XYIVFAB HNUB NO

  Blessing Today

 

1. Kev xyivfab hnub no siab tus

   Peb sawvdaws tau txais hmoov zoo

   Ntawm Vajtswv li hwj chim

   Npe yog tus Vajtswv ntuj

   Peb sawvdaws tau kawm lawm

   Hauv peb leej txiv txoj lus

   Hauv peb leej txiv txoj lus

   Vaj Ntsujplig tus coj saib laj

 

2.   Cia peb haum siab thov tus Tswv

   Ua siab kaj pe Vajtswv ntuj

   Thov tus Tswv los pab peb

   Ntaus Tswv yim kev saib laj

   Thov Yesxus nrog nraim peb

   Txhua hnub txhua lub sij hawm

   Txhua hnub txhua lub sij hawm

   Npe hu ua Vajtswv Yesxus

 

 

#124-PEB TXHAWB NQA

 Revive Us Again

 

1.   Peb txhawb nqa Vajtswv tus uas muaj lus hlub peb

   Tso leej tub nqes los tuag thiab sawv tsees rov qab los

 

Haleluyas txhawb nqa Vajtswv, Haleluyas Asmee

  Haleluyas txhawb nqa Vajtswv, thov tsa peb lub siab

 

2.   Peb txhawb nqa Vajtswv pub kev tshav ntuj rau peb

   Thiab qhia kom peb nkag siab txog tus cawm seej Yesxus

 

3.   Peb txhawb nqa Vajtswv, tus uas tau tuag this peb

   Nws yug los vim yuav txais ntiajteb no txoj kev txhaum

 

4.   Thov tsa peb lub siab, kom peb paub kev sib hlub

   Kom peb ua lub siab kub txog lub nroog ceeb tsheej ntuj.

 

#125- KUV TAU HU NKAUJ TXHAWB NQA

  I Sing The Mightly Power

 

1.   Kuv tau hu nkauj txhawb nqa Vajtswv

   Tus uas tau tsis roob cia

   Tau tsim me dej thiab tsim hiav txwv

   Tau tsim kom muaj ntiajteb

   Kuv hu nkauj qhuas Vajtswv tus tsim

   Uas tau tsim lub hnub cia

   Kom lub hli tau kav rau hmo ntuj

   Thiab tau tsim cov hnub qub

 

2. Kuv tau hu nkauj qhuas Vajtswv Saub

   Yog tus tsim mov zaub cia

   Nws ib suab hu tsiaj txhu tawm tuaj

   Raws li Vajtswv nws hais

   Peb Vajtswv Saub kuv saib qhov twg

   Puav leej yog Vajtswv tsim

   Raws koj lus hlub tib neeg ntiagteb

   Tag nrho puag saum lub ntuj

 

3.   Hav xyoob hav ntoo thiab cov nroj tsuag

Tau qhia txog Vajtswv nws

Tej huab cua ntawd thiab cov faj suab

   Qhia txog Vajtswv hwj chim

Vajtswv pub txoj siav rau txhua yam

Thiab tau tsom kwm txhua tus

Txhua txhia qhov chaw uas kuv tau nyob

Vajtswv zov zos ib sim

 

#126- YUAV TXHAWB NQA

 I Will Sing Of Jesus Love

 

1.   Yuav txhawv nqa (yuav txhawb nqa) kuv tus Vajtswv

  Tus uas muaj (tus uas muaj) siab hlub tshua kuv

  Tau nqes saum (tau nqes saum) lub ntuj los tuag

  Saum lub roob pob txha taub hau

 

  Yuav txhawb nqa (yuav txhawb nqa) kuv tus Vajtswv

   Hauv nplooj siab (hauv nplooj siab) mus ib sim neej

 Vim yog kuv (vim yog kuv) Koj thiaj tau tuag

   Kuv thov hu nkauj ua koj tsaug

 

2.   Ua ntej uas (ua ntej uas) kuv kua muag los

  Koj twb tau (koj twb tau) quaj this kuv lawm

  Ua ntej uas (ua ntej uas) kuv yuav txom nyem

  Koj twb txom nyem this kuv lawm

 

3.   Txoj kev hlub (txoj kev hlub) ntawm Vajtswv Saub

  Ntiajteb no (ntiajteb no) yuav piv tsis tau

  Txawm yog kuv (txawm yog kuv) lub txim luaj twg

  Nws yuav ntxuav kom kuv dhau mus

 

4.   Kuv tsis txeev (kuv tsis txeev) tau ua kev zoo

  Vajtswv nws (Vajtswv nws) tau pub kev hlub

  Kuv thov pub (kuv thov pub ) lub siab rau koj

  Pab kom kuv txawj hlub koj mus

 

#127-CAWM SEEJ YESXUS TUAG

 Down At The Cross

 

1.   Cawm seej Yesxus tuag saum ntoo khaub lig

  Kuv thov tus Tswv pab daws kuv lub txim

  Nws muab ntshav ntxuav kuv thiab tso kuv dim

  Qhuas tus Tswv Yesxus

 

Qhuas tus Tswv Yesxus

  Qhuas tus Tswv Yesxus

  Yesxus cov ntshav

  Ntxuav kuv siab huv huv

  Qhuas tus Tswv Yesxus

 

2.   Kuv li txhaum txim kuv li txoj kev khwv

  Kuv muab huv si qhia rau kuv tus Tswv

  Nws thiaj li coj mus pov tseg huv huv

  Qhuas tus Tswv yesxus

 

3.   Sawvdaws ua txhaum sawv daws muaj lub txim

  Lub txim muab rau kuv tus cawm seej ris

  Hnub no koj ntseeg hnub no koj thiaj dim

  Qhuas tus Tswv Yesxus

 

#128-KOM TUAJ TXHAWB NQA VAJTSWV

 Praise To The Lord

 

1.   Kom tuaj txhawb nqa

   Vajtswv tus loj uas tau tsim lub ntiajteb

   Kuv nplooj siab yuav

   Txhawb nqa Vajtswv tus uas tau pab kuv dim

   Rau peb cov ntseeg uas tau tuaj nyob hauv lub tsev

   Peb sawvdaws txhawb nqa Vajtswv ntuj

 

2.   Kom tuaj txhawb nqa

   Tus uas tau pab txhua txoj siav kom tau dim

   Nws tau tsom kwm

   Saib xyuas sawvdaws ntawm nws lo lus khuv leej

   Txawm yus tsis paub Txoj kev cheem tsum ntawm yus cev

   Tiam sis Vajtswv nws yuav pub yus

3.   Kom tuaj txhawb nqa

   Vajtswv tus tau qheb kev ua noj rau peb

   Txoj kev tshav ntuj

   Uas yog Vajtswv nrog peb nyob mus ib sim

   Peb sawvdaws tsim

   Nyog ua Vajtswv Saub nws tsaug

   Vim nws pab peb dhau txoj kev tuag

 

#129 -THAUM YUAV POM KEV

 Lord In The Morning

 

1.   Thaum yuav pom kev kuv lub suab nkauj

   Hu qhuas txog Vajtswv ntuj

   Ntawm lub suab nkauj kuv yuav thov Saub

   Thiab ua Vajtswv nws tsaug

 

2.  Vaj Yesxus mus rau saum lub roob

 Thov daws ntiajteb lub txim

  Coj peb lus thov qhia Vajtswv Saub

  Txog peb txoj kev txomnyem

  

3.   Vaj Ntsujplig nws tau coj kuv taug

 Mus hauv txoj kev ncaj nceeg

Kuv mloog thiab ua raws li nws hais

 Thov coj kuv mus sib sim

 

 

4.   Cov neeg sawvdaws uas tau ntseeg nws

   Yuav tau txais kev xyivfab.

   Vajtswv nws yuav ua peb cov ntseeg

 Sawvdaws lub chaw vamkhom.

 

#130 - KOM KOOM MUAB MOM KUB

 Crown Him With Many Crowns

 

1. Kom koom muab lub mom kub

Rau leej tub saum tsheej ntxwv

Suab nkauj saum ntuj nrov kom los mloog

 Lub suab nkauj nrov ncha nthw

   Lub siab sawv nrog suab nkauj

   Lom zem hais txog cawm seej

   Tus uas muaj hwj chim loj dua ntais

  Mus li ib sim tsis kawg

 

2. Yog tus Tswv ntawm kev hlub

  Nws txhais tes thiab lub cev

   Uas raug ntsia saum tus ntoo khaub lig

   Yog qhov chaw rhiab siab heev

  Tsis muaj neeg saum qaum ntuj

   Yuav tig saib Vajtswv taus

  Tsuas yog muaj phem hwj hauv siab tias

  Vajtswv muaj lus hlub tiag

 

3. Yog tus Tswv kev xyivfab

   Nws txhais tes muaj hwj chim

Tiv thaiv kev phem thoob qab ntuj no

Thov los txhawb nqa thiab qhuas

Nws meej thawb nyob txhua nrho

Txhua qhov Vajtswv mus los

Muaj paj xyoob paj ntoos tawg mus li

Yeej yuav nyob mus ib sim

 

4. Ua tus Tswv saum qaum ntuj

   Ua Tswv ntawm lub sij hawm

   Tus tsim lub ntuj hnub qub thiab av

 Loj dhau uas kuv hais tag

   Los nws yeem tso saum ntuj

   Nqes los tuag this kuv txim

  Kuv yuav txhawb nqa nws tsis tseg li

   Mus ib sim tsis muaj kawg

 

#131- TXHAWB NQA VAJTSWV

 Praise God From Whom All Blessings Flow

 

Txhawv nqa Vajtswv tus pub siab tus

  Txhawb nqa Vajtswv neeg thoob ntiajteb

Txhawb nqa Vajtswv tub txib saum ntuj

 Txhawb nqa leejtxiv leejtub ntsujplig

 

#132- HUAJ VAM VAJTSWV LUB NPE

 Blessed Be The Name

 

1. Thov kom lub ncauj suav txheeb suav vam

 Los txhawb nqa Vajtswv ntuj lub npe

  Nws lub meej thawb no loj tshaj plaws

 Txhawb nqa nws lub npe uas tsim txiaj

 

Yuav txawb nqa Vajtswv

 Yuav txawb nqa Vajtswv

 Txhawb nqa nws lub npe uas tsim txiaj

  Yuav txhawb nqa Vajtswv

  Yuav txawb nqa Vajtswv

 Txhawb nqa Vajtswv tus muaj hwj chim

 

2. Yesxus lub npe loj kawg kaus li

  Txhawb nqa nws lub npe uas tsim txiaj

  Cov neeg ua phem txhua leej paub txog

  Vajtswv nws lub npe uas tsim txiaj

 

3. Tau ntxuav txoj kev txhaum tag mus lawm

Txhawb nqa nws lub npe uas huaj vam

Nws cov ntshav ntws los ntxuav neeg txhaum

Txhawb nqa nws lub npe uas zoo kawg

 

#133- SIJHAWM THOV SAUB

 Time Of Prayer

 

1. Kuv ua Vajtswv tsaug thaum tag kis

  Kuv ua Vajtswv tsaug thaum tav su

  Kuv ua Vajtswv tsaug thaum tsaus ntuj

  Kom ua siab dawb siab huv

 

2.  Vajtswv yuav teb koj thaum tag kis

  Vajtswv yuav teb koj thaum tav su

  Vajtswv yuav teb koj thaum tsaus ntuj

  Kom ua siab dawb siab huv

 

3  Vajtswv yuav rov los thaum tag kis

 Vajtswv yuav rov los thaum tav su

  Vajtswv yuav rov los thaum tsaus ntuj

  Kom ua siab dawb siab huv

 

#134- KUV NIAJ HNUB PHEEJ XAV TXOG

  The One Who Loves

 

1. Kuv niaj hnub pheej xav txog koj siab hlub Yesxus

   Ib yam hiav txwv loj ntsuas tsis tau

Leej twg paub saib qhov dav saib qhov tob Yesxus

   Ntshe tsis muaj ib leeg yuav txawj paub

Koj hlub kuv thiaj nqes los ua tib neeg Yesxus

   Tseg koj lub tsev zoo nyob puag saum ntuj

  Koj los nyob ntiajteb no thiaj li tuag Yesxus

   Txhob txwm tso txoj siav pab kuv dim

 

Kuv lub siab ua koj tsaug kuv tus Tswv Yesxus

   Vim chij yog koj ris kuv lub txim tuag

   Kuv lub siab nyiam nyiam koj kuv tus Tswv Yesxus

   Vim chij koj hlub kuv tso kuv dim

 

2.  Kuv xav txog koj kev hlub kuv tus Tswv Yesxus

   Pub mov rau kuv noj yug txoj sia

   Tau mov noj tau dej haus kuv tus Tswv Yesxus

   Kuv noj ib sim neej tsis tag li

   Koj this kuv los los ntshav kuv tus Tswv Yesxus

Koj tau ntxuav kuv lub siab dawb tshiab lawm

  Koj tau pub ntsuj plig los nrog kuv nyob Yesxus

   Coj kuv taug kev ncaj mus ib sim

 

3.  Koj kev hlub yam tshav ntuj ntsuas tsis tau Yesxus

   Yam li cov hnub qub suav tsis tag

   Yam xyoob ntoo nyob hav zoov pom tsis txhua Yesxus

   Koj ib leeg thiaj muaj siab hlub kuv

   Tshuav tsis ntev koj yuav los tos kuv mus Yesxus

   Muaj cev muaj lub siab ib yam li koj

Kuv tsis txawj ua koj tsaug tag kuv siab Yesxus

   Kuv thov txhos caug pe koj ib leeg

 

#135-UA TSAUG

 Thank You Lord

 

Ua koj tsaug uas tau pub txoj siav

  Ua koj tsaug uas tau tsim kuv tshiab

  Ua koj tsaug uas tau daws kuv txim

  Kev dim loj kawg Vajtswv tau pub…Amees

 

#136-NIM NO THOV UA KOJ TSAUG

Ua koj tsaug Vajtswv Saub koj saib xyuas peb txhua leej txhua tug

Vim koj hlub peb tig neeg nyob hauv lub ntiajteb no

   Peb thiaj nco Vajtswv Saub koj li tshav ntuj

   Nim no kuv los uas koj tsaug

 

Thov ua tsaug Vaj Yesxus koj los tuag this txhua leej txhua tus

   Vim yog hlub koj thiaj los ua tibneeg tus Cawmseej

Peb txhua leej tau dim dab ntxwg nyoog xib teg

Nim no peb thov ua koj tsaug

 

Ua koj tsaug VajNtsujplig koj nyog ze peb txhua leej txhua tus

Thov koj hlub peb txhua leej thiab nrog nyog txhua hnub

Vajtswv ntuj Vaj Yesxus thiab Vajtsuj plig

Nim no kuv thov ua koj tsaug

 

   Vajtswv ntuj Vaj Yesxus Vaj Ntsuiplig

  Thov ua tsaug mus li ib sim

 

#137-THAUM HNUB YUAV POOB

 Day Is Dying In The West

 

1. Thaum lub hnub qaij nroos npoo ntuj

Lub poob txog caij tsaus ntuj

Kom nyob tos yuav ua Saub tsaug

  haum hnub qub tsom tshav ci vus

Ntsa iab thoob ntuj

 

Ua tsaug ua tsaug ua tsaug

  Rau tus Tswv ntuj

Tus uas loj siab dua lub ntuj

   Neeg ntiajteb txhawb nqa Vajtswv

Vajtswv loj kawg.

 

2. Kom tuaj tos siab xyiv fab hlo

 Tsa muag saib saum qab ntuj ntshuab

  Hnub qub ntsa iab kho siab khuav

   Qaim hli nrig thoob plaws ntiajteb

  Qhia Saub hwjchim

 

3. Vajtswv yog tus Tswv txoj sia

Hauv ntiajteb yog nws tsim cia

 Nroog ceeb tsheej yog nws chaw nyob

Kav tag nrho qaum ntuj ntiajteb

  Thiab hlub peb heev

 

#138-VAJTSWV LOJ KAWG

 How Great Thou Art

 

1.   Peb tus Vajtswv kuv tau saib thiab tau nco txog

   Twb vim yog koj ua tus tsim lub ntiajteb

   Thoob plaws qab ntuj txhua yam yog koj tau tsim tseg

   Qhia koj lub npe tias koj yog Vajtswv Saub

 

Kuv yuav hu nkauj qhuas txog Vajtswv tus pab

Vajtswv loj kawg Vajtswv loj kawg

Kuv yuav hu nkauj qhuas txog Vajtswv tus pab

Vajtswv loj kawg muaj hwj chim ntau

 

2. Thaum kuv xav txog Vajtswv Saub koj txoj kev hlub

   Tau tso leej tub nqes los ua tus cawm seej

   Txais kev txom nyem tau tuag saum tus ntoo khaub lig

   Daws kuv lub txim vim Vajtswv koj hlub kuv

 

3. Cawm seej yuav los yuav tshuab raj xyu nrov thoob ntuj

   Nws los tos kuv mus nyob saum nroog ceeb tsheej

   Kuv yuav txhos caug thiab yuav ua Vajtswv kojtsaug

  Thiab hu nrov nrov tias Vajtswv koj loj kawg

 

#139-SAUM NTUJ POM VAJTSWV HWJCHIM

   He is Everything To Me

 

Saum qab ntug pom Vajtswv li hwjchim

Thaum cua tuaj hnov yog li nws lus ntxhi

Hais tias Vajtswv yog tus tsim ntiajteb

Tsim lub hnub lub hli

 

Thaum paj xyoob paj ntoos tawg nyob ntsa iab

Hnov suab kab suab noog saum tej roob siab

Qhia hais tias Vajtswv nws hlub peb heev

Thiaj nqes los pab peb

 

Nim no kuv thov ntseeg thiab mloog nws lus

   Muaj ib hnub kuv nrog nws mus saum ntuj

   Yuav pom Vajtswv tsheej ntxwv uas

   Nyob saum qaum ntuj

   Uas yog Vajtswv nws tau tsim cia

 

Nim no muaj yam uas nyob hauv kuv siab

Yog yam uas Vajtswv tu ua ntej cia

Nws hlub kuv txhua hnub nws nrog kuv mus

Nws yog txhua yam ntawm kuv

 

#140-VAJTSWV TUS TSOM KWM

 The Kings Of Kings

 

1.   Vajtswv tus tsom kwm peb tib neeg thiab tsiaj txhu

   Vim yog nws tau tsim lub ntiajteb mas nws hlub

   Nws tau tso dej nag los yug qoob thiab nroj tsuag

   Kom neeg thiab tsiaj txhu tau muaj noj thiaj tsis tuag

 

2. Vajtswv tus tsom kwm ceeb tsheej ntuj thiab ntiajteb

   Nws seeb kom muaj dej thiab cua tshuab rau ntiajteb

   Kom yam muaj txoj siav tau ua pa thiaj tau haus

   Kom hav xyoob hav ntoo thiaj txawj hlob rau neeg siv

 

3. Vajtswv yog tus uas nres lub ntuj thiab ntiajteb

   Nws tsom kwm lub ntuj thiaj nyob ruaj teb nyob tus

   Yog li peb pom tias lub ntuj thiab lub teb no

   Tseem nyob ruaj nyob tus mas Vajtswv tsis tuag li

 

4. Vajtswv yog tus uas nyob mus li tsis txawj kawg

   Nws tseem yuav nyob mus lawm tom ntej mus ib txhis

   Nws li nws yuav nyob tshaj hwb hwb tsis txawj kawg

   Vim nws tsis yog tib neeg uas muaj nqaij yug los

 

5. Vajtswv yog tus uas nyob mus li tsis txawj kawg

   Yog tias leej twg xav nyob mus li yam Vajtswv

   Yuav ntseeg nws leej tub uas nqes los hauv ntiajteb

   Mas nws thiaj tau nyob tshaj hwb hwb li Vajtswv

 

#141-THOV PUB ZAUB MOV

 Break Thou The Bread Of Life

 

1.   Thov pub zaub mov los yug peb phab Ntsujplig

   Yam li thaum tau yug lawv ntawm ntug hiav txwv

   Kuv tau ntsib Vaj Yesxus hauv ntawv Fajlem

   Kuv thov vam khom nws lub npe mus ib sim

 

2.   Thov pub kom kuv nkag siab txog ntawv Fajlem

Yam li thaum koj qhia ntawm ntug Kha-li-lais

Thov koj daws kuv lub txim yam daws saw hlau

Kom kuv nplooj siab nplooj ntsws tau huv dawb paug

 

3.   Vajtswv yog txoj sia thiab yog Vaj ntsujplig

   Nws yog tus Vaj cawm seej uas pab peb dim

Kuv yuav mloog txhua lo lus uas nws qhia kuv

Kuv tseg ncua txoj kev txhaum yuav tsis ua lawm

 

#142-TSWV YESXUS YOG TUS YUG YUS

 Jesus Is The Nurturer

 

1. Tus Tswv Yesxus yog tus uas tau yug

Tsoom neeg qab ntuj sawvdaws li txoj siav

Puag thaum ntuj raug los txog niaj hnub no

Nws tseem yuav yug mus lawm yav tom ntej

Vim yog nws tsim peb tseg rau ntiajteb

Nws thiaj li hlub peb

Nws tsis xav muab peb tu moo cia tuag

 

2. Nws thiaj nqes los ua kuv tus cawm seej

Pab kom dim ntawm txoj kev ploj kev tuag

   Nws theej kuv chaw saum tus khaub lig ntoo

Vajtswv Yesxus nqes mus rau hauv qhov ntxa

Nrog nyuj vab ntsuas zog nws kov yeej

Dab nws thiaj sawv rov los

  Nce mus saum ntuj nrog leej txiv Saub nyob

 

3. Tus Tswv Yesxus nce mus txog saum ntuj

Nws thiaj li txib Vaj Ntsujplig nqes los

Nrog cov uas ntseeg nyob hauv ntiajteb no

Tus vaj ntsuj plig los nyob thees Yesxus

Nws pab qhia rau yus cim tau tej lus

Uas Yesxus hais tseg

  Thiab tig lub siab mus taug txoj kev tshiab

 

4. Tshuav tsis ntev Tswv Yesxus yuav rov los

Tos peb cov ntseeg uas nyob hauv ntiajteb

Tiam sis nws tsis teem lub caij nyoog tseg

  Peb paub ntsoov tias nws yuav nqes rov los

  Uas ntiajteb Vajtswv

Tiam sis khuv xim cov uas tsis tau ntseeg

Tsis tau mus nyob nws lub teb chaws tshiab

 

#143-TUS TSWV YUG ZOO

  Jehovah God Cares For Me

 

1.  Tswv Yes-haus-vas yog tus uas yug zoo

   Yug kuv txhua hnub mus ib sim yeej tsis tso kuv

   Vajtswv tau cia kuv nyob qhov chaw uas zoo

   Muaj zaub mov noj tsis tu kuv lub neej

   Nyob kaj siab lug

 

2.  Vaj Tswv tau pub kom nplooj siab xyivfab

   Tau tuav kuv tes mus hauv txoj kev ncaj kev ncees

   Txawm yog tias kuv tseem yuam kev txoj kev phem

   Kev tsaus ntuj ntiajteb Vajtswv nws

   Tseem tuav kuv tes

 

3.  Kuv thov nraim ntawm Vajtswv tus ntxoov ntxoo

   Hauv Vajtswv lub tsev uas yog lub tsheej ntxwv loj

   Vajtswv tus ua tau tsim lub ntiajteb no

   Yog tus Tswv Yesxus Saub leej tub

   Uas muaj lus hlub

 

4.  Kuv thiaj los thov nyob ntawm nws xub ntiag

   Thiab kuv los nrhiav Vajtswv ntuj nws txoj kev hlub

   Vajtswv tus uas tsim ntiajteb thiab lub ntuj

   Yog Vajtswv Yesxus Saub leej tub

  Uas muaj lus hlub

 

#144-KUV THOV NTAWV FAJLEM

 Give Me The Bible

 

1.   Kuv nyeem ntawv Fajlem ua rau lub siab xyivfab

   Ua kwv luag nyob ze thaum kuv tau ntxhov siab

   Thiab ua lub teeb tsom tsis muaj yam twg los npog

   Qhia kom kuv paub txog thaum Vaj Yesxus los

 

Kuv nyeem ntawv Fajlem

   Tias cov ntshav muaj hwm chim

   Pab kuv kom dim ntawm txoj kev phem huv si

Tag nrho kev qhia lus cog kuv tau nco ntsoov mus

Txog thaum uas ntiajteb yuav raug puam tsuaj mus

 

2.  Kuv nyeem ntawv Fajlem

   Thaum uas muaj kev ntxhov siab

   Thiab thaum uas ntsib txoj kev ceeb laj hauv siab

Vam khom Vajtswv koj cov lus uas qhia tseg cia

   Tias koj yuav pab kuv vim koj hlub kuv tiag

 

3.  Kuv nyeem ntawv Fajlem ua teeb tsom kom kuv pom

   Txoj sia ntev los ntawm cov ntshav muaj hwj chim

   Kuv pom Vajtswv li hwj chim ua tshav ci los

   Saum rooj ntug qhia rau kuv mus cuag Vajtswv.

#145-KUV NYIAM QHIA KEV DIM

 Redemed! How I love To Proclaim It!

 

1. Kuv nyiam qhia txoj kev dim rau luag tej

  Yog kev dim ntawm Yesxus cov ntshav

  Vim nws muaj lo lus hlub thiab khuv leej kuv

 Kuv thiaj li los ua nws menyuam

 

Kuv tau... dim lawm....

 Kuv tau dim vim muaj nws cov ntshav

   Kuv tau... dim lawm ...

 Nim no kuv thiaj los ua nws tsaug

 

2.   Kev dim ntawm Yesxus yog kev xyivfab

   Kuv tsis muaj peev xwm muab piav tag

   Tiam sis kuv paub Vajtswv li hwj chim

   Nws nrog kuv nyob txhua hnub txhua hmo

 

3.   Kuv paub tias muaj mom kub tseg rau kuv

   Saum lub nroog ceeb tsheej uas kuv mus

   Yog thaum kuv npaj siab tu cev txhij txhua

   Yuav tau mus nrog Tswv Yesxus nyob

    

#146-LEEJ TWG TAU HNOV

 Whosoever Heareth

 

1.   Leej twg uas tau hnov Vajtswv lo lus zoo

  Yuav tau sib pab qhuab qhia mus thoob deb thiab ze

  Tsis hais qhov twg uas muaj tib neeg sawvdaws nyob

 Leej twg uas tau hnov qhia mus

 

Leej twg uas tau hnov, Leej twg uas tau knov

  Yuav tau sib pab qhuab qhia mus rau deb thiab ze

  Yog Vajtswv lo lus hu kom sawvdaws los tsev

   Leej twg uas tau hnov kom los

 

2.   Leej twg yuav rov los tsis txhob ua siab hnyav

  Vim yog lub hnub nyoog uas Vajtswv tos yuav tag

  Mus ntawm qhov rooj vim yog Vajtswv tau qheb cia

  Leej twg uas tau hnov kom los

 

3.   Leej twg ntseeg Vaj cawm seej yuav muaj txoj siav

  Vim yog Vajtswv nws tau hlub thiab tau khuv leej

  Yuav pab cov ntseeg kom tau mus nyob saum ceeb tsheej

  Leej twg uas tau hnov kom los

  

#147-KUV XAV PIAV TXOJ LUS ZOO

 I Love To Tell The Story

 

1. Kuv xav piav txoj lus uas zoo

  Tsim txiaj puag saum lub ntuj

  Yam uas kuv ntsia tsis pom ntawd

   Puav leej yog zaj tseeb xwb

 Yog Vajtswv txoj lus uas hlub

  Thiab nws li tej hwj chim

   Kuv lub siab xyivfab mus li

  Tsis muaj yam twg piv tau

 

Kuv xav piav txoj lus uas zoo

  Ntawm Tswv Yesxus tus tsim txiaj

  Hais txog tej kev puag thaum ub

  Kev hlub uas Vajtswv pub

 

2.   Kuv xav piav zaj lus uas zoo

  Tseem ceeb thiab phem hwj kawg

  Tshaj dua tib neeg yuav hais txog

  Tob dua tib neeg yuav paub

  Yog tej lus txheej puag thaum ub

  Ua rau kuv tau zoo siab

  Thiab yuav mus hais rau sawvdaws

  Vim muaj txiaj ntsim ntau kawg

 

3.   Kuv xav piav zaj lus uas zoo

  Tsim txiaj thiab zoo mloog heev

  Niaj hnub hais los kuv tsis dhuav

  Muaj ntau leej tsis tau hnov

  Vaj Yesxus tus tsim txiaj kawg

  Muaj hwj chim pub kom dim

  Yog Vajtswv lo lus dawb huv

  Kom tib neeg dhau lub txim

 

 #148-KOM MUS COJ NEEG TXHAUM

 Firshers Of Men

 

Kuv kom nej mus qhia rau neeg txhaum

   Coj los nrhiav kuv coj los nrhiav kuv

Kuv kom nej mus qhia rau neeg txhaum

  Yog nej ua raws kuv

Yog nej ua raws kuv Yog nej ua raws kuv

   Kuv kom nej mus qhia rau neeg txhaum

Yog nej ua raws kuv

 

  #149-XA TXOJ KEV KAJ RAU LUAG

 Send The Light

 

1.  Cov neeg nyob ntiajteb tsis tau paub Tswv Yesxus

 Peb cov ntseeg kav tsij mus

 Lawv taug kev tsaus ntuj lawm taug kev ploj kev tuag

 Peb cov ntseeg kav tsij mus

 

  Taws lub teeb rau kom neeg taug kev kaj

 Txhob thaiv cia pub ci ntsa iab

 Taws lub teeb rau kom neeg taug kev kaj

 Txhob cia tuag cawm lawv txoj siav

 

2.  Cov neeg ma ka dau nias hu kom peb mus qhia

 Peb cov ntseeg peb puas mus

 Lawv tos txoj moo zoo lawv xav tau txoj siav tshiab

 Peb cov ntseeg kom peb mus qhia

 

3.  Tswv Yesxus hais kom mus qhia thoob txhua txhia qhov

 Peb cov ntseeg peb puas nco

 Peb nthuav Vajtswv txoj lus mus luag thiaj tau hnov

 Peb cov ntseeg peb puas nco

 

4.  Yog peb rau siab ntso qhia mus tsis txhob tso tseg

 Peb cov ntseeg yuav muaj zog

 Peb yuav coj neeg los ntseeg Tswv Yesxus coob leej

 Peb cov ntseeg yuav muaj zog

 

#150-PAB COV YUAM KEV

 Rescue The Perishing

 

1. Yuav tsum pab cov yuam kev kom tau dim kev tuag

  Pab cov tib neeg txhaum thiab pab cov muaj mob

  Yuav tsum hlub cov yuam kev thiab qhia rov qab los

  Qhias tias yog Yesxus ib leeg thiaj pab tau

 

Pab kom dim kev txhawj xeeb

  Pab kom dim kev tuag

  Vaj Yesxus nws khuv leej

  Nws hlub sawvdaws

 

2.  Txawm yog ua txhaum npaum twg Vajtswv zam txim tau

  Nws lub siab dawb yeej yuav pab yog nej ntseeg

  Nws nplij txhua leej lub siab thiab qhia rau txoj zoo

  Xav kom peb mloog thiab tig yuav lub siab tshiab

 

3.  Dab ntxwg nyoog los ntxias siab kom peb yuam kev mus

  Tig lub siab tshiab kuj tau vim Vajtswv hlub

  Vajtswv nws muaj siab nplij peb cov uas yuam kev

  Xav kom peb sawvdaws tig los yuav siab tshiab

 

4.  Pab kom dim ntawm kev phem thiab tig los xyaum zoo

  Yog leej twg mloog nws yuav pab txhawb lub zog

  Coj lawv mus txoj kev ncaj thiab qhia rau lawv paub

Tias muaj Vaj Yesxus ib leeg thiaj pab tau