Nkauj Raws Lej #

#51-YESXUS YOG TXOJ KEV TSEEB

Thai Song: Pra Yesu Phu Pen Hon Thang

1. Tus Tswv Yesxus nws yog txoj kev

Pab kom peb dhau kev phem

Mus cuag tau txoj siav ntev

Saum Vajtswv ntuj nws lub tsev

Peb yuav nyob ua ke tsis muaj txoj kev txomnyem

2. Tus Tswv Yesxus yog txoj kev tseeb

Yog leej twg tau los ntseeg

Lub neej yuav tshav ntuj nrig

Ntiajteb no txoj kev tsaus ntuj

Yuav raws tsis cuag yug yog los ntseeg Tswv Yesxus

3. Vajtswv Yesxus nws yog txoj siav

Yog leejtwg tig lub siab

Nws yuav tau txoj siav tshiab

Vajtswv hlub thiab khuvleej peb

Thiaj nqes los ntijteb nws los tuag tso pen dim

4. Saum Vajtswv ntuj lub moos Ceebtsheej

Muaj tshav ntuj ci ntsa iab

Tsis muaj txoj kev ntxhov siab

Los Kom nej los nrog peb mus

Taug kev mus saum ntuj muaj hnub peb yuav mus txog

#52 - THOV YESXUS NTXUAV KOJ SIAB ?

1. Koj thov Yesxus ntxuav koj siab lawm los tsis tau

Nws twb muab nws ntshav ntxuav koj lawm los

Nim no koj vam khom koj tus Tswv Yesxus los

Nws twb muab nws ntshav ntxuav los tsis tau

Nej puas tau muab Vajtswv

Saub leej tub nws cov ntshav coj los ntxuav

Nej lub siab puas yuav dawb paug li cov paj huab

Nej puas tau ntxuav hauv Yesxus cov ntshav

2. Koj niaj hnub nrog nraim Tswv Yesxus mus lawm los

Koj twb hloov dua siab tshiab los tsis tau

Nim no Ntsujplig nrog koj nyob txhua hnub lawm los

Nim no koj hloov dua siab tshiab lawm los

#53 - VAJTSWV TUS PAB TXOJ SIA

Pass Me Not ,O Gentle Saviour

1. Kuv thov Vajtswv tus pab txoj siav

Thov koj nco ntsoov kuv

Koj tau pab lwm tug lawm ntau zaug

Thov nco ntsoov txog kuv

Peb Vaj cawm seej, Thov mloog lo lus thov

Koj tau pab lwm tug lawm ntau zaug

Thov koj nco ntsoov kuv

2. Thov Vajtswv koj tau pab hlub kuv

Pab kho kuv lub siab

Hauv kuv siab muaj txoj kev txhaum ntau

Thov koj nco ntsoov kuv

3. Kuv vam khom ntawm koj lub hwj chim

Thiaj thov nraim ntawm koj

Koj pab nplij kuv rau txoj kev hlub

Thov koj nco ntsoov kuv

4. Vajtswv yog kuv txoj kev xyivfab

Nws zoo dua txhua yam

Saum qaum ntuj thiab hauv ntiajteb no

Thov koj nco ntsoov kuv

#54 - MUAJ IB LEEJ NEEG DIG MUAG

Then Jesus Came

1. Muaj ib leej neeg uas zaum thov khawv rau ntawm kev

Qhov muag dig lawm tsaus ntuj nti tsis pom kev

Lub cev tshee na los tsis muaj neeg cev tes hlub

Thaum Yesxus los nws thiaj tau pom tshav ntuj

Thaum Yesxus los ntxwgnyoog lub hwj chim thiaj tso

Thaum Yesxus los nws thiaj so lub kua muag

Txoj kev tu siab thiab los kua muag kuj tag mus

Vajtswv tau pub kev xyivfab thaum nws los

2. Tus uas raug dab ntxwgnyoog quab yuam nws txoj siav

Kom nws khiav yoo tshaib yoo nqhis tsis tsheej neeg

Mus nyob txias zias rau tej roob toj ntxas txhua nrho

Thaum Yesxus los nws dim plaws dab xib teg

3. Cov neeg mob ruas tsa suab hu thov Vajtswv pab

Cov neeg lagntseg thiab cov neeg uas txomnyem

Sau zog quaj qw nrov nrov los thov txoj siav tshiab

Thaum Yesxus los lawv tau txais lub neej tshiab

4. Tibneeg nim no kuj ib yam sawvdaws ua txhaum

Sawvdaws thiaj ua dab qhev rau txhua txoj kev

Ua neeg nyob tsaus ntuj nti tsis muaj neeg yuav pab

Thaum Yesxus los lub siab thiaj nyob kaj nrig

#55 - TUS TSWV UAS MUAJ TXOJ SIA

He Lives

1. Tus Vajtswv uas muaj txoj siav

Muaj txoj siav txog hnub no

Neeg hais li cas kuj xij peem

Muaj txoj siav nyob ruaj nreeg

Kuv pom txhais tes uas khuv leej

Kuv hnov lo lus nws hais

Kuv lub siab cheemtsum Vajtswv

Nws los nyob ze

Tseem nyob tseem nyob nws muaj siav nyob hnubno

Tau hu kuv raws nws txoj hauv kev

Tau pab thaum kev txomnyem

Tseem nyob tseem nyob

Pab neeg kom tau txoj siav

Muaj yam uas kuv paub tseeb muaj nyob

Yog Vajtswv tus hlub peb

2. Hauv ntiajteb no ib puag ncig

Kuv pom nws txoj kev hlub

Txawm yog tias kuv yuav tu siab

Kuv haj tseem muaj vam thiab

Kom paub Vajtswv nws yuav coj

Kuv dhau cov cuadaj mus

Hnub tus Tswv los yuav ci heev

Twb los yuav txog

3. Cov ntseeg txhua tus kom hu nkauj

Lom zem xyivfab mus li

Ha le lus yas rau peb tus

Vajtswv Yesxus mus li

Tus uas raws nws kuj muaj vam

Tag nrho tus ntsib kuj zoo

Vajtswv tau pab thiab khuv leej

Nws muaj lus hlub

#56 - HWJ CHIM

Holy ,Holy,Holy

1. Hwj chim Hwj chim Hwj chim

Vajtswv muaj Hwjchim

Peb sawvdaws los hu nkauj

Qhuas Vajtswv ntuj txhua hnub

Vajtswv nws muaj hwjchim

Muaj lus hlub thiab khuvleej

Nws kav tag nrho saum ntuj

Thiab hauv lub ntiajteb

2. Hwj chim Hwj chim Hwj chim

Nws hwjchim loj kawg

Cov neeg qaum ntuj lawv txhos

Caug ntua los pe hawm nws

Ntau txhiab ntau vam hawm nws

Yog tus muaj hwjchim loj

Nyob thaum ub txog nimno

Thiaj yuav nyob mus li

3. Hwj chim Hwj chim Hwj chim

Neeg ntiajteb tsis pom

Vajtswv ntuj nws li tej

Hwjcim uas ci ntsa iab

Vajtswv yog tus tsim txiaj

Tsis muaj leej twg piv tau

Yog tug uas zoo kawg nkaus

Kom peb los hawm nws

#57 - KWVTIJ HMOOB NEJ PUAS XAV DIM

Do You Want To Be Delivered From Death?

1. Kwvtij Hmoob nej puas xav dim ntawm kev tuag

Tswv Yesxus cov ntshav ntxuav nej tau

Thaum Tswv Yesxus tuag saum tus khaublig ntoo

Nws mus nrog dab ua rog hauv dab teb

Nws kuv yeej nyuj vab thiab yeej dab noj nyoog

Puv peb hnub nws thiaj sawv tsees ntawm

Txoj kev tuag

Los peb ntseeg Yesxus thiaj li tsis puam tsuaj

Nws kuv yeej txoj kev tuag rov los lawm

2. Koj xav dim ntawm dab xib teg los tsis xav

Hauv dab teb ntuj tshav thiab teb nqhuab

Tsis pom qab muab noj tsis pom kev nrhiav haus

Tsis txhov nce kev kab nog taug kev kab ntsig

#58 -THOV LOS HAUV KUV SIAB

Hover O’er Me, Holy Spirit

1. Thov koj los hauv kuv lub siab

Thov tau tsa kuv txhab kuv lub zog

Txhab kom puv hauv kuv lub siab

Thov los hauv kuv lub siab nimno

Vaj Ntsujplig thov koj nqes los

Txhab kom puv hauv kuv lub siab

Txhab kom pub hauv kuv lub siab

Thov nqes los hauv kuv siab nimno

2. Vaj Ntsujplig thov ntxooj kuv siab

kom kuv txawj paub xyaum li koj qhia

Kuv lub siab cheemtsum koj los

Txhawb kuv lub zog thov los nimno

3. Kuv ua tus neeg uas qaug zog

kuv xav tau koj los nrog kuv nyob

Vaj Ntsujplig thov koj nqes los

Foom hmoov thiab nrog kuv nyob nimno

#59 - LEEJTXIV SAUB PAB PEB

Safely Through Another Week

1. Leejtxiv Saub pab peb txhua tug

Kom peb dhau ntawm kev tsaus ntuj

Hnubno peb tuaj ua ib tsev

Teev hawm txog Vajtswv lub npe

Vajtswv thov tsomkwm txua hnub

Kom peb tau txais kev tshav ntuj

Vajtswv thov coj peb txhua hnub

Txog rau thaum peb mus saum ntuj

2. Vajtswv Saub nws txoj kev hlub

Ua ntxoov ntxoo rau peb txhua tug

Nws Leejtub yog Tswv Yesxus

Tus uas tuag theej peb lub txim

Kom peb tso tseg txoj kev txhaum

Thaum peb tuaj ua Vajtswv tsaug

Thov vamkhom nws lub hwjchim

Nrog peb nyob mus li ib sim

3. Peb txhawb nqa VaTswv lub npe

Tus uas tau pub txoj siav ntev

Thov kev hlub ntawm Tswv Yesxus

Nrog peb nyob mus li ib sim

Vaj Yesxus hlub peb kawg li

Nws yeem tuag this peb lub txim

Vaj Yesxus yuav coj peb mus

Nrog nws nyob saum ceeb tsheej ntuj

#60 - VAJ TSWV NTSUJPLIG TAU COJ

Holy Spirit Faithful Guide

1. Vajtswv tus Ntsujplig tau coj

Peb lub neej txhua hnub txhua hmo

Pab cov nteeeg sawvdaws siab kaj

Taug kev mus saum nroog ntujkag

Thaum tshaib nqhis thiab tsis muaj zog

Thov pab kom kuv nyob ze koj

Ua Koj tsaug uas koj khuv leej

Yuav coj kuv mus saum ceeb tsheej

2. Thov Vajtswv koj tau los pab

Txo cov ntseeg lub nra uas hnyav

Kuv yuav ua raws koj txoj lus

Thov koj pab coj thiab qhia kuv

Kuv ua txhaum thiab siab tsis tus

thov Vajtswv koj ntxuav kom huv

Ua koj tsaug uas tau khuv leej

Thov coj kuv mus saum ceeb tsheej

3. Thaum haujlwm hnyav tau tag lawd

Vajtswv yuav los coj peb mus

Kuv ua tej haujlwm txhua hnub

Kuv vam tau mus nyob saum ntuj

Thov txais kuv mus nrog koj nyob

Saum ceeb tsheej uas zoo kawg nkaus

Ua Koj tsaug uas tau hlub kuv

Thov coj kuv mus nyob saum ntuj

#61 -KUV XAV TAU VAJ YESXUS

I’d Rather Have Jesus

1. Kuv xav tau Tswv Yesxus heev dua nyiaj thiab kub

Kuv xav tau Tswv Yesxus dua txhua yam huv si

Kuv xav tau Tswv Yesxus heev dua lub Tsheejntxwv

Kuv xav tau Tswv yesxus coj kuv simneej no

Heev dua ua Vajntxwv kav thoob plaws ntiajteb

Thiab ua tus neeg uas nplua nuj

Kuv xav tau Tswv Yesxus heev dua txhua yam

Uas ntiajteb muaj pub kuv

2. Kuv xav tau Tswv Yesxus heev dua tej lus qhuas

Kuv xav ua ncaj ncees rau nws lub luag hauj lwm

Kuv xav tau Tswv Yesxus heev dua muaj meejthawb

Kuv xav tau lub siab tseeb hawm Vajtswv lub npe

3. Vajtswv zoo dua paj ntoos uas muaj hauv ntiajteb

Nws lub npe tsimtxiaj tshaj plaws txhua tsav txhua yam

Vajtswv muaj yam uas zoo kom kuv siab xyivfab

Kuv xav tau Tswv Yesxus ua tus coj kuv kev

#62- THAUM KUV TSEEM MUAJ LUB NEEJ

I Need The Prayers

1. Thaum uas kuv tseem muaj lub neej nyob

Kuv lub siab cheemtsum nej thov Saub

Pab kuv kom ncajncees mus txhua hnub

Muaj txoj siav nrog Vajtswv ntuj nyob

Kuv xav kom kwvtij nej thov Saub

Pab kuv kev ntseeg thaum raug sim siab

Kom Vajtswv saibxyuas kuv txhua hnub

Kuv cheemtsum nej lo lus thov Saub

2. Kuv cheemtsum kom nej tau thov Saub

Pab kuv kom txhob ntsib kev sim siab

Kom thov Vajtswv los saib xyuas thiab

Thov nws hwjchim los povhwm kuv

3. Kuv xav kom kwvtij nej thov Saub

Pab kuv ruajnreeg ntawm txoj kev ntseeg

Yog tias kuv raug txoj kev txhawj xeeb

Thov Leejtxiv Saub pab kuv hla dhau

#63- LEEJ TWG SAWV NTAWM QHOV ROOJ

Theres A Stranger At The Door

1. Leej twg sawv nyob ntawm qhovrooj thov nkag los

Vajtswv txeev dhau mus dhau los thov nkag los

Thov nkag los tso mam li mus

Thov nkag los tus uas dawb huv

Vaj Yesxus yog Saub Leejtub thov nkag los

2. Qheb nej siab tos txais Vajtswv thov nkag los

Vajtswv yuav dhau yog nej qeeb thov nkag los

Caw koj los vim yog kwvluag

Tus uas pab tuav peb txoj siav

Nyob ib sim mus li tsis kawg thov nkag los

3. Mloog lub suab uas Vajtswv hu thov nkag los

Kavtsij qheb tos txais Vajtswv thov nkag los

Ntawm qhovrooj Vajtswv tau tos

Muaj Vajtswv nej yuav xyivfab

Vajtswv tus uas tau hlub peb thov nkag los

4. Tsawg tsuag mus tos txais Vajtswv thov nkag los

Nws yog tus yuav pub txoj siav thov nkag los

Nej txoj kev txhaum nws tsaws tseg

Nws pub nej tau txoj siav ntev

Yuav cia nej mus nyob saum ntuj thov los tsev

#64 -THOV QHIA RAU KUV

Sing Them Over Again To Me

1. Thov qhia rau kuv mloog dua ib zaug

Txog txoj kev tau txoj siav

Kuv tseem xav pom kom tseeb dhau no

Txog txoj kev tau txoj siav

Txoj kev ntawd tseemceeb kawg

Qhia lub siab kom ncajncees

Txoj kev tseem ceeb muaj txiajntsim heev

Tseem ceeb ntau dhau lwm yam

Txoj kev tseem ceeb muaj txiajntsim heev

Tseem ceeb ntau dhau lwm yam

2. Vaj Yesxus nws muaj hwj chim loj

Pub txoj kev tau txoj siav

Kom cov neeg txhaum sawvdaws paub

Txog txoj kev uas tau txoj siav

Vajtswv pub txhua leej mus

Nyob saum lub Ceebtsheej ntuj

3. Ntawv Fajlem yog lub suab nqua hu

Kom sawvdaws txais txoj siav

Hu hais tias Vajtswv zam txim tau

Thiab yuav pub txoj sia ntev

Vaj Yesxus ua tus pab

Nws yuav pub kev xyivfab

#65- THOV VAJ YESXUS LOS

Into My Heart

Thov Vaj Yesxus los hauv kuv siab

Thov los hauv kuv siab Tswv Yesxus

Thov los hnub no Thov los nim no

Thov los hauv kuv siab kiag nim no

#66 - NCO NTSOOV HNUB SO

Don’t Forget The Sabbath

1. Yuav tsum nco ntsoov hnub so

Vajtswv ntuj nws tau tsim tseg

Yog hnub xya uas tsimtxiaj kawg

Vajtswv nws tau foom hmoov

Tau thov kom peb sawvdaws so

Kom peb los txhawb nqa nws

Peb twb tau pom tej xyoob ntoo

Uas yog Vajtswv tau tsim

Caw los caw los caw los caw los

Txais hmoov hnub Xas-npas-taus

Caw los caw los caw los caw los

Txais hmoov hnub Xas-npas-taus

2. Hnub Chibso yuav tau so

Yog hnub uas hawm Vajtswv

Vajtswv tau tsim tseg kom caiv

Ua qhov chaw nraim lub cev

Kom peb sawvdaws xyaum mloog lus

Raws li Vajtswv nws hais

Vaj Cawmseej muaj dej ntws ntshiab

Los yug sawvdaws txoj siav

3. Hnubno yog hnub tseemceeb

Raws li peb lo lus ntseeg

Kom tuaj ua Vajtswv nws tsaug

Hnubno uas yog hnub so

Vajtswv Yesxus tus zoo kawg

Tus uas yog peb phoojywg

Nws hlub thiab khuv leej peb cov

Haiv neeg txhua leej txhua tus

#67 -HNUB NO YOG HNUB CHIB SO

O Day Of Rest And Gladness

1. Hnub no yog peb hnub chibso

Yog hnub uas peb zoo siab.

Muab kev nyuaj siab tso plhuav cia

Thaum hawm Vajtswv ua ke.

Peb ua ib lub siab txhawb nqa

Vajtswv nyob saum ceeb tsheej.

Hu nkauj txhawb nqa nws ib leeg

Uas tsim tib neeg sawv daws.

2. Vajtswv tus pab peb txojsiav

Pab kom dim kev ntxhov siab.

Mus cuag lub nroog ceeb tsheej tshiab

Muaj Vajtswv tus dej ntshiab.

Yog tus dej uas muaj txojsiav

Haus kom peb tsis txhob nqis.

Yuav muaj txoj siav mus ib sim

Nrog Vajtswv nyob ua ke.

3. Yog hnub uas sawvdaws zoo siab

Vajtswv pub vim yog hlub.

Hnubno peb yuav tau sib hlub

Hauv ntiajteb thiab ceeb tsheej.

Peb tau txais koob hmoov ntau heev

Hnub uas yog chib so no.

Tsis ntev yuav coj peb nce mus

Saum Vajtswv ceeb tsheej ntuj.

#68- KUV NYIAM VAJTSWV

I Love Thee Better Lord

1. Kuv nyiam Vajtswv tus pub kev dim

Ntau dua ntiajteb huv si

Vajtswv tsis pub kom tau ntxhov siab

Vim yog kuv tau neej tshiab

Vajtswv txoj kev hlub ntiajteb no

Tseem niaj hnub qhuab qhia mus

Txoj kev daws txim tau qhuab qhia mus

Tseem tsis tau thoob qab ntuj

2. Kuv paub Vajtswv nws nrog nraim peb

Pab peb dhau kev txom nyem

Vajtswv nws hlub peb cov sawvdaws

Ntau dua zaj nkauj uas qhuas

3. Nws nplij peb siab thiab nrog peb nyob

Mus li txhua hnub txhua hmo

Yog Vajtswv nws tsis tau khuv leej

Ntshe kuv twb tuag lawm ntev

4. Vajtswv nws muaj koob hmoov ntau kawg

Nws foom hmoov rau sawvdaws

Vajtswv pub kev zoo siab rau peb

Yog txais yuav nws lub npe

#69 -SAWV TSEES NLOOJ SIAB

Awake My Soul In Joyful Lays

1. Sawv tsees nplooj siab txhob nyob twjywm

Tsa suab hu nkauj txhawb nqa Vajtswv

Rau Vaj cawmseej tus tuam Vajntxwv

Nws khuvleej pej xeem nyob thoob ntuj

Kev hlub tsim txiaj kev hlub tsis txiaj

Kev hlub zoo tshaj ntawm Vaj Yexus

2. Tau pab kuv kom dhau kev ntxias dag

Tseem pab kom dhau ntawm kev ua phem

Nws muaj nplooj siab hlub tshua tibneeg

Thiab tau khuvleej pej xeem kawg nkaus

3. Txawm yog yeeb ncuab hauv ntiajteb no

Los yog ntxwgnyoog nrhiav kev ntxias dag

Vajtswv tseem pab tsis tseev kom ntshai

Nws hlub kuv tsis muaj hnub yuav kawg

4. Thaum muaj kev ntxhov siab yam ntwg huab

Ua ntuj tsaus ntais cuadaj ntsawj tuaj

Vajtswv tau nyob ze thiab tsomkwm

Thiab tau khuvleej thiaj tsis ntshai li

#70 -KOM TXHAWB NQA VAJTSWV

To God BeThe Glory

1. Vajtswv Saub nws hlub tib neeg hauv ntiajteb heev

Thiaj tso leej tub los ua ntiajteb tus cawm seej

Vajtswv nws tuag this kom peb tau dim lub txim

Qheb lub qhov rooj rau sawvdaws mus tau txoj sia

Kom txhawb nqa Vajtswv Saub

Kom peb koom kev zoo siab

Kom txhawb nqa Vajtswv Saub

kom peb koom kev zoo siab

Kom peb los nrhiav Leejtxiv ntawm peb Vaj Yesxus

Txhawb nqa Vajtswv tus ua nws muaj txoj kev hlub

2. Vajtswv nws cov ntshav tau ntws los ntxhuav lub txim

Vajtswv tau cog lus rau cov ntseeg nws huv si

Neeg phem uas tau ua txhaum yog ntseeg Vajtswv tiag

Txij ncua uas ntseeg Vajtswv yuav ntxuav nws lub siab

3. Vajtswv txoj kev hlub uas tau qhia peb txhua tug

Yog qhov uas Yesxus los tuag saum khaublig ntoo

Ib tsoom neeg ntiajteb yog los ntseeg Tswv Yesxus

Muaj hnub yuav tau mus nrog nws nyob puag saum ntuj

#71 - KEV HLUB ZOO DUA

Love Divine

1. Kev hlub zoo dua ntau dhau lwm txoj

Yog hmoov uas Vajtswv nchuav los

Caw los nyob hauv kuv lub siab no

Vajtswv kev hlub kav kuv siab

Tus tawv Yesxus nws tau khuv leej

Nws ncaj nceeg thiab nyiam qhov tseeb

Thov koj pub txoj kev tseeb rau peb

Nplij siab ntuas tus uas nyob tos

2. Koj lub hwj chim muaj peevxwm pab

Tau coj kuv los txog hnubno

Kuv vam tias koj yuav coj kuv mus

Kom txog hnub uas tau zoo lawm

Thaum kuv tseem yuam kev mus deb lawm

Koj tseem tau nrhiav thiab tau raws

Thiab pab kuv kom dhau kev txomnyem

Ntawm dab ntxwgnyoog lub xibteg

3. Vajtswv tau pab kuv kom los txog

Kom tau txais txojsia ntawm nws

Tau tig rov los thiab ua siab ruaj

Yuav ncaj ncees tsis tso nws tseg

Yuav txhawb nqa Vajtswv nws lub npe

Yam Leejtub uas ncajncees lawm

Yuav niajhnub thov Saub tsis tseg li

Thiab txaus siab hauv txoj lus hlub

4. Thov tsim lub ntiajteb tshiab kom tiav

Huv qas si dawb paug ci iab

Tshav ntuj nrig tsis muaj kev lwj siab

Yuav tau zoo nyob mus ib sim

Thov kom kuv npaj siab tu cev txhij

Txog thaum uas tau lub momkub los ntoo

Thiab pe hawm Vajtswv mus li

#72- VAJTSWV KEV HLUB

The Love of God

1. Vajtswv kev hlub muaj ntau kawg nkaus

Muab cwjmem sau los piav tsis tag

Siab dua hnubqub puag saum qab ntug

Thiab tob dua ntiajteb sab hauv ub

Vajtswv nws hlub peb cov tib neeg

Thiaj los ua tug Cawmseej

Neeg txhaum sawvdaws Vajtswv tau this

Thiaj tau zam peb lub txim

Vajtswv kev hlub muaj ntau kawg nkaus

Tsis muaj peevxwm piav tau

Vajtswv kev hlub yuav ua zaj nkauj

Rau peb hu ib simneej

2. Txog thaum ntuj kawg thiab ntiajteb kawg

Lub teb lub chaw yuav puamtsuaj mus

Thaum cov tibneeg tsis nco thov Saub

Thiab khiav mus nkaum rau pem toj roob

Vajtswv kev hlub yuav nyob ibtxhis

Tsis muaj yuav puam tsuaj li

Vajtswv nws hlub tuag this peb dim

Yuav piav tsis tag ib sim

3. Xuas dej hiavtxwv los ua kuamem

Kais saum qab ntug ua tus npe ntawv

Txawm yog cwjmem tag nrho ntiajteb

Thiab cov tibneeg yuav pab muab piav.

Hais txog kev hlub ntawm Vajtswv ntuj

Txog thaum ntiajteb tag mus

Dav dua hiavtxwv ceeblaj piav tau

Kev hlub ntawm Vajtswv Saub

#73 -PESTUS

Feed My Lambs

1. Tswv Yesxus nws hais tias Pestus

Yog koj hlub kuv tiag koj tu kuv

Pab me yaj me tub koj tu pab yaj

Me tub e rau siab tu pab yaj

2. Tus ntxhais qhev pom dheev nws hais tias

Koj twb nrog Yesxus ua ke sav

Pestus fee plhu das nws tsis lees paub

Neeg nrhiav kev txhaum nkaug Tswv Yesxus

3. Muaj neeg los nug kiag Pestus tias

Koj twb yog neeg nyob Ka-li-lais

Koj lub suab hais lus ua rau kuv paub

Pes tus twv ntxhias tias kuv tsis yog

4. Cov neeg phem coj Tswv Yesxus los

Tag tus hlob tus yau nkaug tes nki

Ntau Tswv Yesxus ib ce doog ntshav tag

Tsis

5. Thaum me lau qaib qua Pestus hnov

Pes tus xav zoj txog Tswv Yesxus

Tej lus qhia tseg ces tu nws siab heev

Nws thiaj tawm mus quaj Vim nws tshua

muaj leej twg pab hais ib los

#74 -KUV NYIAM THIAB NTSEEG YESXUS

My Jesus, I Love Thee

1. Kuv hlub thiab pe hawm Vaj Yexus Saub Leejtub

Tso plhuav txoj kev txhaum raws koj mus txog hnub kawg

Koj coj peb dhau txim pub siav tshiab rau txhua tug

Nimno thov muab lub siab lub cev rau Vajtswv

2. Kuv hlub Vaj Yexus vim yog nws xub hlub kuv

Nwg tuag saum khaublig muab ntshav ntxuav kuv kev txhaum

Yeebncuab muab mom pos rau Vaj Yexus nws ntoo

Nimno thov muab lub siab lub cev rau Vajtswv

3. Kuv yuav hlub txog hnub lub ntiajteb kawg

Nco ntsoov nws tshav ntuj hauv kuv siab mu sib sim

Hais txog nws hwjchim thiab kev hlub hais tsis tag

Nimno thov muab lub siab lub cev rau Vajtswv

2. Thaum mus txog saum ntuj yuav xyivfab lom zem heev

Yuav hu zaj nkauj txhawb nqa nrov ncha thoob Ceebtsheej

Thiab tau ntoo momkub yog Vajtswv muaj rau kuv

Nimno thov muab lub siab lub cev rau Vajtswv

#75 -SAUM KHAUB LIG NTOO

On The Cross

1. Saum khaub lig ntoo kuv pom kev hlub

Thiab kev txom nyem uas nws tau nyiaj

Tswv Yesxus tuag this kuv txoj sia

Cov ntshav tau ntws los thoob lub cev

2. Qhov chaw no yog chaw

Nco txog kev hlub uas loj tshaj

Tau tso txoj siav this sawvdaws

Uas poob hauv txoj kev ua txhaum

3. Lawv muab mom pos los rau nws ntoo

Vajtswv tsis hais tsis cem ib los

Lawv tau thuam thiab hais kom txaj muag

Thiab nto qaub ncaug rau nws ntsej muag

4. Nws raug lawv nplawm tsis muaj dag zog

Lawv xuas hmuv nkaug ntawm nws sab tav

Lawv xuas ntsia lau los ntsia Vajtswv

Txog thaum uas tuag saum ntoo khaub lig

#76- VAJTSWV LO LUS HLUB

Amazing Grace

1. Koj txoj kev hlub kuv zoo siab kawg

Txawj pab tibneeg sawvdaws

Koj this kuv tuag saum ntoo khaublig

Cawm kuv thiaj tsis puam tsuaj.

2. Vajtswv kev hlub coj kuv los ntseeg

Kuv yuav ncaj ncees mus li

Yesxus pab kuv dim plaws lub txim

Tau siab xyivfab ibtxhis

3. Thaum uas yuav tso ntiajteb no tseg

Yesxus yuav coj peb kev,

Los sis xyivfab sawvdaws hu nkauj

Yesxus coj mus saum ntuj.

4. Peb nyob saum ntuj kev tuag tsis muaj

Tsis raug txoj kev puam tsuaj.

Peb yuav hu nkauj uas Vajtswv tsaug

Peb yuav ua ke ib txhim.

#77-KEV HLUB NTAWM LEEJTXIV SAUB

Brightly Beams Our Fathers Mercy

1. Txoj Kev hlub los ntawm Leejtxiv Saub

Zoo yam li lub teeb taws tseg

Kom cov ntseeg muaj txoj kev sib hlub

Ua lub teeb tsom rau txhua tug

Kom lub teeb nyob ci rau txhua qhov

Tsom tshav ci rau sawvdaws pom

Neeg ntiajteb kuj nyob tsaus ntuj nti

Yuav tsum pab kom lawv tau dim

2. Txoj kev txhaum kev tsaus ntuj nyob thoob

Yam nthwv dej nyob hauv hiav txwv

Tsaus ntuj nti suab dej nroo ntxim ntshai heev

Luag ntshaw txog cov ntseeg lub teeb

3. Txoj kev ntseeg piv yam lub teeb taws

Hauv hiav txwv tsom rau sawvdaws

Yuav tsom tshav rau cov neeg pom kev

Kom pab lawv dhau kev txomnyem

#78- VAJTSWV YOG TXOJ KEV HLUB

God Is Love

1. Vajtswv yog txoj kev hlub

Nws saib xyuas qhov txhia chaw

Vajtswv thiaj hlub peb tiag

Nws los qhia rau peb paub

Paub tseeb ntawm Vaj Yesxus

Vajtswv yog kev zoo

Vajtswv yog kev tseeb

Vajtswv ib leeg thiaj zoo

Peb sawvdaws los hawm nws

Peb sawvdaws los hawm nws

2. Vaj Yesxus tuag tagnrho

Puv peb hnub sawv rov los

Qhia rau ntiajteb paub tias

Vajtswv nws muaj hwj chim

Pab tibneeg ntiajteb dim

#79 - SIM NEEJ NO

Love’s Rainbow

1. Sim neej no tsuas muaj kev txom nyem

Zoo yam cov huab dub uas npog

Uas Vajtswv nws tseem nco ntsoov txog

Pab lub zog tus uas lwj siab

Txawm huab tuab puv lub ntuj tsaus nti

Npog kev ntseeg kom tsis pom tseeb

Muaj tshav ci ntawm cov huab uas dub

Yog Vajtswv tus zaj uas hlub

Thaum cua tus kuj tau pom z aj tshiab

Ci ntsa iab raws li lus cog

Tus zaj uas hlub tsom tshav rau yus

Kev tsaus ntuj rov tshav ntuj nrig

2. Txawm kuv tau ntsib txoj kev lwj siab

Kom saib ntawm lo lus cog cia

Uas yog Vajtswv ntuj nws tus zaj

Txoj siav yuav ntsib kev xyivfab

Kom saib cov tshav uas zoo nkauj heev

Uas qhia kom kuv hlub Vajtswv

Yog lus ruaj nreeg uas qhia rau kuv

Ntawm Vajtswv tus zaj uas hlub

Kev tsaus ntuj rov tshav ntuj nrig

3. Kom txhob ntshai thiab kom tsis txhob thim

Txawm yog ntsib txoj kev tsaus ntuj

Ua tiag mus kev tseeg yuav pab tau

Kev hlub saum ntuj ua lub zog

Thaum lub neej muaj kev tsaus ntuj npog

Kom koj nco ntsoov tsis txhob ntshai

Muaj tshav tsom thaum koj siab tsaus ntuj

Ntawm Vajtswv tus zaj uas

#80 -TSWV YESXUS KOJ HLUB KUV

His Banner Over Me

1. Tswv Yesxus koj yog kuv tus Tswv

Tswv Yesxus koj yog kuv tus Tswv

Koj txib kuv mus qhia Vajtswv txoj lus

Tswv Yesxus koj yog kuv tus Tswv

Tus Tswv tus Tswv

Tswv Yesxus koj yog kuv tus Tswv

Koj txib kuv mus qhia Vajtswv txoj lus

Tswv Yesxus koj yog kuv tus Tswv

2. Tswv Yesxus koj yog tus hlub kuv

Tswv Yesxus koj yog tus hlub kuv

Koj pub zaub mov rau kuv noj nplua mias

Tswv Yesxus koj yog tus hlub kuv

Hlub kuv hlub kuv

Tswv Yesxus koj yog tus hlub kuv

Koj pub zaub mov rau kuv noj nplua mias

Tswv Yesxus koj yog tus hlub kuv

3. Tswv Yesxus koj yuav nqes rov los

Tswv Yesxus koj yuav nqes rov los

Peb yuav ntsib koj puag saum ib nta ntuj

Tswv Yesxus koj yuav nqes rov los

Rov los rov los

Tswv Yesxus koj yuav nqes rov los

Peb yuav ntsib koj puag saum ib nta ntuj

Tswv Yesxus koj yuav nqes rov los

#81 -ZOO SIAB THAUM NTSEEG YESXUS

Tis So Sweet To Trust In Jesus

1. Kuv zoo siab tau ntseeg Vaj Yesxus

Tau ua raws txoj lus qhuab qhia

Thiab vamkhom Vajtswv lo lus cog

Uas tau sau rau hauv phau ntawv

Peb Vaj Yexus kuv ntseeg koj tiag

Kuv tau xav thiab tau xaiv lawm

Peb vaj Yexus tus pab zoo kawg

Tau pub kev zoo siab xyivfab

2. Yuav xyivfab tau ntseeg Vaj Yesxus

yuav tau tseg kev txhaum huv si

Los txais yuav txoj siav tshiab tsis tuag

Qhov ntawd thiaj li yog kev zoo

3. Koj txoj lus kuv zoo siab ua raws

Vim koj pab kuv tau dim plaws

Ntseeg tias yuav tau nrog Vajtswv nyob

Nrog koj nyob ib sid tsis kawg

4. Kuv zoo siab tau vam khom Yesxus

Vaj cawm seej tus uas pab kuv

Kuv ntseeg tias nws yuav pab kuv mus

Yuav pab mus ib sid tsis kawg

#82 -Tus uas sawm zoo

Nws kuj yeej yuav qhov zoo

1. Tus uas sawm zoo nws kuj yeej yuav qhov zoo

Qhia kom ua zoo nws mloog lus thiab

Nws muab siab npuab ua raws Tswv Yeshausvas

Nws thiaj yog Vajtswv me nyuam tiag

2. Nws yam tus ntoo uas cog tau rau zoo chaw

Pheej muaj dej yug kom nws hlav nplooj

Cua tshuab tshav ntuj pes tsawg tsis kav Tsis qhuav

Nws thiaj tawg paj txi txiv mus li

3. Cov neeg tsis ntseeg yuav raug txoj kev txom nyem

Lawv ua tsis zoo los rau lawv ris

Qhia txoj kev ncaj rau lawv mas lawv tsis yuav

Cov neeg ua txhaum yuav raug teem txim

4. Cov tsis ntseeg nws yeej los tsis paub xyaum zoo

Lawv yam npluag nplej yuav muab pov tseg

Lawv ua yam twg kuj nyob ib vuag dua xwb

Yeej yuav piam mus hauv hav hluav taws

#83-COV POJ YAWM TXWV KOOB

Faith Of Our Father

1. Lus ntseeg ntawm cov poj yawm txwv koob

Txawm yog raug quab yuam ntawm riam phom

Sawv ruaj nreeg nyob lawv tsis tsiv deb

Vajtswv cov lus qhia lawv nco ntsoov

Lo lus ntseeg ntawm lawv sawv ruaj nreeg

Tias yuav ncaj ncees mus txog hnub tuag

2. Txawm yog raug ntes coj mus kaw nkuaj

Nplooj siab xyivfab tseem ntseeg nws ruaj

Txoj sia yuav tu los tsis khuv xim

Yog muaj lus ntseeg yeej yuav tau dim

Ua neeg ncaj ncees mus txog hnub tuag

Yog muaj lus ntseeg yeej yuav tau dim

3. Kuv xav muaj kev hlub yam li lawv

Tsis xaiv kwv tij thiab yeeb ncuab li

Kev ncaj kev ncees yog txoj kev zoo

Qhuab qhia txhua tus paub Vajtswv ntuj

Lawv li kev ntseeg mas dawb huv heev

Ua neeg ncaj ncees mus txog hnub tuag

#84-TUAV VAJTSWV YESXUS

Standing On The Promises

4. Tuav Vajtswv Yesxus txoj lus kom ruaj nreeg tseg

Txhua caij nyoog kom hu nkauj txhawb nqa nws lub npe

Yuav hu nkauj txhawb nqa txog peb tus txwv Yesxus

Tuav ruaj nreeg Vajtswv lo lus cog mus

Tuav…tseg…kom…ruaj

Tuav Vajtswv lo lus cog kom

Ruaj nreeg tsis txhob tso

Tuav…tseg…kom…ruaj

Kuv yuav tuav Vajtswj txoj lus cog kom ruaj

5. Tuav Vajtswv txoj lus cog uas nws hais cia tseg

Txawm yog thaum ntsib txoj kev ntshai thiab kev txomnyem

Vajtswv txoj lus tseeb yuav coj kom yeej kev phem

Kom tuav ruaj nreeg Vajtswv lo lus tseg

6. Ntseeg ruaj nws lo lus yuav tsis ntsib kev tu siab

Thaum peb tso siab rau Vaj Ntsujplig ua tus qhia

Taug nws txoj kev ncaj yuav zoo siab xyivfab hlo

Kom tuav ruaj ntawm Vajtswv lo lus cog

#85-PEB NROG YESXUS MUS

Trust And Obey

1. Peb nrog Yesxus mus kev vam khom nws li txoj lus

Nws yuav coj peb mus txoj kev xyivfab

Peb ua raws nws lub siab

Nws nrog peb nyob ib txhis

Thiab nrog sawvdaws uas ntseeg thiab mloog lus

Ntseeg thiab mloog lus

Tsis muaj dua lwm txoj kev

Yuav zoo siab cuag Yesxus txoj

Yuav tsum ntseeg thiab mloog lus

2. Yog peb khuv xim kev phem pheej tsis xav muab pov tseg

Peb tsis txawj txais Yesxus li tshav ntuj

Muab kev phem tso pov tseg

Los xyaum nws li txoj kev

Nws yuav pab yog peb ntseeg thiab mloog lus

3. Mloog Yesxus li txoj lus nrog nws nyob ua ib ke

Peb thiaj tsis mus yuam kev rau lwm txoj

Nws hais dab tsi peb ua

Qhia mus qhov twg peb mus

Tsis txhob ntshai yuav tsum ntseeg thiab mloog lus


#86-TXOJ SIAV MUAB COB KOJ

Entire Consecration

1. Kuv txoj siav muab cob Vajtswv

Kuv thov mus ua koj hauj lwm

Tag nrho kuv nplooj siab nplooj ntsws

Kuv tseg ncua txoj kev ua txhaum

Thov Vajtswv koj pab ntxuav kuv kev txhaum

Ntxuav kom tag thiab thov ko j tau hlub kuv

Txoj siav muab cob koj

Ua koj li hauj lwm mus

Thov nyob ze koj lub xub ntiag

2. Thov kom kuv xav rau txoj zoo

Txhawb nqa Vaj Yesxus Vaj Yesxus lub moo

Kuv thov pub nplooj siab lub cev

Ua Vajtswv koj lub chaw nyob

3. Kuv txhais taw uas koj tau tsim

Taug koj txoj kev ncaj mus li

Pub suab rau kuv tau hu nkauj

Txhawb nqa rau peb Vajtswv Saub


#87-TUS NTSEEG YESXUS

How Firm A Foundation

1. Tus uas ntseeg Yesxus yuav ruaj nreeg tsis puam tsuaj

Tuav Vajtswv lo lus ua chaw ruaj ntawm peb tseg

Tsis muaj lo lus twg uas tau khaws tsis qhia peb

Thaum peb tsiv kev phem tau vam khom peb tus Tswv

Thaum peb tsiv kev phem tau vam khom peb tus Tswv

2. Thaum hais peb hla tus niam dej rau ntu twg los

Ntu dej ntawm kev phem yuav tsis muaj peev xwm tshoob

Vim txoj kev txom nyem Vajtswv yuav nrog thiab pab

Thaum hla niam dej nws yuav nyob ze thiab pab peb

Thaum hla niam dej nws yuav nyob ze thiab pab peb

3. Txoj kev uas txib mus yog muaj hluav taws kub heev

Vajtswv nws khuv leej muaj hwj chim pab peb tau

Yuav dhau cub hluav taws vim nws tau pub kev dim

Rau ntawm peb cov ntseeg sawvdaws thiaj muaj txoj siav

Rau ntawm peb cov ntseeg sawvdaws thiaj muaj txoj siav

4. Cov Ntsujplig uas los nraim ntawm Vajtswv Yesxus

Vajtswv yuav tsis tso nws tseg rau tus yeeb ncuab

Txawm tias dab ntxwg nyoog xav tau nws tus Ntsujplig

Vajtswv nws yuav tsis tso tseg rau dab ntxwg nyoog

Vajtswv nws yuav tsis tso tseg rau dab ntxwg nyoog


#88-KUV THOV NRUJ TXHIA YAM

Lord ,I Care Not For Riches

1. Kuv thov nrauj txhia yam huv si

Uas nyob hauv ntiajteb no

Kuv vam ntsoov rau txoj siav ntev

Uas Yesxus pub rau kuv

Nws yeem lus hais rau kuv tias

Yuav sau kuv lub npe cia

Hauv Vajtswv phau ntawv txoj siav

Puas sau kuv lub npe cia

Kuv lub npe puas tau sau

Hauv phau ntawv zoo kawg nkaus

Vajtswv ntuj phau ntawv tsim txiaj

Puas sau kuv lub npe cia

2. Kuv muaj txim ntau kawg nkaus li

Ntau yam li hmoov av ntau

Muaj Yesxus li cov ntshav ntxuav

Tau pab kuv thiaj tau dim

Vaj Yesxus cog lus tseg tias

Nws tsis tau tso kuv cia

Txawm yog kuv muaj txoj kev txhaum

Nws yuav ntxuav kom dawb paug

3. Saum ceeb tsheej mas zoo nkauj kawg

Tsis muaj ib nyuag qhov txhawj

Cia peb ua lub siab ntev tos

Muaj ib hnub yuav mus nyob

Ntiajteb no mas zoo tsis cuag

Ntiajteb no muaj kev tuag

Kuv yuav ntseeg tus Tswv Yesxus

Peb chaw nyob yog saum ntuj

#89-YUAV TAU KOOB HMOOV YAM NAG

There Shall Be Showers Of Blessing

1. Yuav tau koob hmoov yam Li nag los

Raws li Vajtswv lo lus cog

Yuav tau kev zoo siab heev kawg nkaus

Yog Vajtswv ua tus yuav pub

Thov koob hmoov ntws los

Yam kob nag tau nchuav poob los

Tau txais lawm thiab tiam sis tsis txaus

Thov nchuav koob hmoov dua ib zaug

2. Thov koj foom koob hmoov ib zaug ntxiv

Txog thaum ntsuj plig tau xyivfab

Thov Vajtswv koj pab ntxooj lub siab

Kom sawvdaws ua raws koj qhia

3. Thov koj foom koob hmoov ib zaug ntxiv

Thov koj pub kiag rau nim no

Rau cov ntseeg tau txais kev zoo siab

Yam lo lus ua koj tau qhia

4. Thov kom foom koob hmoov ib zaug ntxiv

Thov foom koob hmoov rau hnub no

Kuv thov los lees lub txim rau koj

Thov koj hlub thiab khuv leej kuv

#90- MUAJ KOOB HMOOV NTAU

Come,Thou Fount Of Every Blessing

1. Vajtswv muaj koob hmoov ntau kawg nkaus

Yam li lub pas dej ntshiab ntws

Twb yog nws kuv siab thiaj xyivfab

Hu nkauj txhawb nqa mus tag hnub

Vajtswv khuv leej thiab hlub peb heev

Kuv thiaj thov hu nkauj qhuas nws

Qhia kom hlub thiab qhia kom khuvleej

Kom vam txoj siav rov tom ntej

2. Thaum uas kuv tseem uas tib neeg txhaum

Thiab yuam kev mus mus los los

Tiam sis nim no kuv tau txoj siav

Vim yog Vajtswv ua tus pub

Vaj Yesxus kuv ua raws koj qhia

Kuv thov ua raws koj lub siab

Thaum Vajtswv koj nqes rov qab los

Thov koj coj kuv mus saum ntuj

3. Koj kev tshav ntuj muaj ntau kawg nkaus

Kuv tsis muaj ib yam pauj tau

Ua raws kev zoo li koj tau qhia

Kuv lub siab txawj ntseeg koj zoo

Kuv thov pub lub siab thiab lub cev

Thov koj teb kuv lo lus thov

Thov koj tau txais thiab nco txog kuv

Thov koj sau kuv lub npe cia


#91-FOOM HMOOV THAUM XYOO TSHIAB

A New Years Blessing

1. Peb ua koj tsaug Vajtswv koj pub peb tau zoo nyob kaj siab

Koj tso tus Cawmseej los yug rau hauv lub ntiajteb no tiag

Nws los cawm peb txoj siav kom peb dim dab Ntxwgnyob xibteg

Vajtswv thov koj foom hmoov rau sawv daws lub xyoo tshiab no

Thov koj foom koob hmoov zoo rau txhua tug

2. Peb txiv Vajtswv nws txib tub txib saum ntuj nqes los hais qhia

Txoj hmoov zoo rau cov tub yug yaj uas nyob tom lub nras liaj

Nej tus Cawmseej Tswv Yesxus twb los yug hauv Npe le hees

3. Vajtswv koj foom koob hmoov rau txhua tus kom tsuas muaj tau zoo

Suav txij hnub no mus tom ntej mus kom sawvdaws nyob thawm xyoo

Peb ua neej kaj siab tib lug mus txog hnub dim plaws kev txhaum

4. Nim no Vajtswv peb ua koj tsaug peb nco koj tej lus ntuas

Yesxus pab peb txhua niaj txhua xyoo kom peb nyob tso siab plhuav

Xyoo tshiab no mus peb yuav ua lub neej rau koj tau ntsej muag

#92-TXOJ KEV SIB YUAV

Tune Of: O Happy Day! That Fixed My Choice

1. Txoj kev sib yuav los nyob ua ke

Thov Yesxus los nyob peb lub tsev

Peb sawvdaws tuaj muaj siab xyivfab

Nrog neb ob tug saib laj ib tsam

Peb tus Tswv thov nqes los

Thov qhia ob tug los pib lub ceej

Xyov zoo los phem xyov ntev los luv

Nyob ntawm tus Tswv yuav tau sib hlub

Peb tus Tswv thov nqes los

Thov qhia ob tug los ua niam txiv

2. Ib txig ib nkawg yuav tsum sib hlub

Los nyob ua ke tsis txhob sib ntxub

Los nyob ua noj yuav muaj siab puab

Yuav tau sib hlub thiaj tsheej ib cuab

3. Yog neb sib sau los nyob ua ke

Nyob ua ib tsev tsis txhob sib ceg

Neb ua ib puab tsis txhob tso tseg

Tus Tswv yuav qhia mus lawm tom ntej

4. Kwv tij sawvdaws peb tuaj ua ke

Nyob ntawm tus Tswv Yesxus lub npe

Thov foom hmoov zoo ob tug sib yuav

Sib nyiam mus li tsis txhob sib dhuav

#93- LUAG PUAS POM VAJTSWV HAUV NEJ

Can The World See Jesus In You?

1. Peb lub neej puas nyob ze Vajtswv me ntsis

Hauv lub neej ntiajteb uas muaj kev txomnyem

Luag puas pom nej muaj Vajtswv ntuj kev hlub

Uas tsom los ntawm khaub lig ntoo

Luag puas pom Vajtswv nrog nej nyob

Luag puas pom Vajtswv nrog nej nyob

Txoj kev hlub thiab tes hauj lwm

Puas nyob ze Vajtswv npaum twg

Luag puas pom Vajtswv nrog nej nyob

2. Vajtswv nws hlub peb dua txhua yam huvsi

Peb yuav tsum tau hlub cov neeg uas muaj txim

Peb yuav tsum pab cov neeg uas tseem ua phem

Kom lawv thiaj tau txoj siav ntev

3. Peb lub neej zoo li phau ntawv uas nthuav cia

Luag yuav nyeem peb txhua tus lub neej txoj siav

Peb yuav tsum ua kev zoo rau luag tau pom

Coj lawv los ntsib txoj kev dim

#94-TAU PUB KOM KUV MUS RAWS VAJTSWV

O Let Me Walk With Thee

1. Thov pub kom kuv taug raws Vajtswv

Zoo yam Hasnauj taug puag thaum ub.

Pab tuav kuv txhais tes tshee na no

Nyob ze Vajtswv txhua lub sijhawm

Yog kuv tsis pom ncauj ke tom ntej

Vajtswv Yesxus thov tuav kuv tes

2. Kuv tsis kav taug kev mus ib leeg

Vim yog cua daj ntsawj kuv ntshai heev .

Lub voj hluas ntau txheeb cuab kuv taw

Txhua qhov uas yeeb ncuab tos kuv kev

Tiamsis Vaj Yesxus tuav kuv tes

Vajtswv Yesxus muaj hwj chim loj

3. Yog tias Vajtswv tuav kuv txhais tes

Kuv yuav tsis ntshai rau txhua txoj kev.

Kuv yuav tau txais txoj kev xyivfab

Kwv tus khaublig ntoo lawv nws qab.

Yuav pom rooj ntug puag saum ntuj kag

Vajtswv Yesxus thov tuav kuv tes.

4. Tau pub kom kuv taug raws Vajtswv

Zoo yam Hasnauj taug puag thaum ub.

Pab tuav kuv txhais tes tshee na no

Nyob ze Vajtswv txhua hnub txhua hmo

Yog kuv tsi pom ncauj ke tomntej

Vajtswv Yesxus thov tuav kuv tes

#95-NYOB NTAWM VAJ YESXUS

Sitting At The Feet Of Jesus

1. Nyob ntawm Vaj Yesxus lub xub ntiag,

Kuv mloog Vajtswv koj lus qhia

Yog qhov chaw uas kuv xyivfab heev,

Kuv yuav nyob ntawd ib sim neej

Thaum nyob ntawm Vajtswv koj xub ntiag,

Kuv xav txog yav neej nram ntej

Uas koj hlub thiab khuv leej kuv kawg,

Tau ntxuav kuv lub siab kom dawb

2. Nyob ntawm Vaj Yesxus lub xub ntiag,

Yog qhov chaw tau txais txoj sia

Txoj kev iab kev khwv kuv dim plaws,

Kuv yuav tau mus so rau ntawd

Nyob ntawd Vaj Yesxus lub xub ntiag,

Kuv lub siab thov nws tsis tseg

Kev hlub nws tau qhia rau kuv pom,

Txhua hnub kuv thiaj muaj lub zog

3. Vajtswv thov foom hmoov rau kuv thiab

Thaum kuv nyob ntawm koj xub ntiag

Thaum txom nyem thov khuv leej thiab hlub

Thov pub kev ncaj nceeg rau kuv

Pub koj lub siab los nrog kuv nyob

Pab kom kuv ua tus neeg zoo

Koj nrog kuv nyob txhua hmo txhua hnub

Coj kuv taug txoj kev ncaj mus

#96-TUS KWS TSUAJ MUAJ HWJ CHIM

The Great Physician Now Is Near

1. Peb tus cawm seej tau los nyob ze

Lub npe loj kawg yog Yesxus

Leej twg tu siab los nws pab nplij

Kom nej tso siab ntawn Yesxus

Zoo mloog kawg suab nkauj saum ntuj

Hu nkauj qhuas txog Tswv Yexus

Zoo mloog dua uas txeev tau hu

Lub npe ntawd yog Tswv Yesxus

2. Vajtswv tau pab daws peb lub txim

Vaj Yesxus yog txoj kev dim

Nej mus saum ntuj tsis txhob tig rov

Thiaj tau momkub ntawm Yesxus.

3. Vajtswv nws muaj hwj chim loj heev

Txhua leej tau vam nws lub npe.

Kev hlub ntawm nws tsis muaj hnub kawg

Peb sawvdaws hawm nws lub npe.

4. Thaum Vajtswv nws los faib momkub

Momkub zoo kawg ntawm txoj sia.

Peb yuav zoo siab thaum txais kev dim

Mloog nws txoj lus mus ib sim.

#97 - KUV THOV RAWS VAJ CAWM SEEJ

I will Follow Thee

1. Thov ua raws tus ua pab txoj sia

Yog Vaj Tswv tus uas tsim txiaj

Txawm yog kuv ntsib kev nyuaj siab

Kuv yuav raws Vajtswv mus li

Kuv thov raws peb tus Vaj Cawmseej

Vim Vajtswv tuag this kuv lawm

Txawm phoojywg yuav muab kuv tso cia

Kuv yuav raws Vajtswv mus tiag

2. Kev txomnyem nyuaj siab tsaus ntuj nti

Los kuv yuav nrog nws mus li

Vim Vajtswv nws mus ua kuv ntej

Txhua txoj kev kuv yuav tsis ntshai

3. Txawm yuav muaj Ntxwgnyoog tav kuv kev

Tos qas nrhw ntawm kuv hauv ntej

Kuv yuav nco ntsoov txog Vajtswv ntuj

Vim nws hlub nws yuav pab kuv

#98-KUV UA VAJTSWV NWS THWJ TIM

I Am Thine O Lord

1. Kuv ua cov thwj tim uas Vajtswv tau hu

Kom los nrhiav nws txoj kev hlub

Thiab muaj siab ruaj nreeg

Nyob hauv txoj kev ntseeg

Uas yuav tau nyob ze Vajtswv

Thov tau pub kuv los nyob ze Vajtswv

Tus uas tuag saum khaublig ntoo

Thov tau pub kom kuv los nyob ze rau Vajtswv

Tus uas tau txomnyem this kuv

2. Pub kuv ua Vajtswv koj lub luag haujlwm

Thov pub lub dag zog rau kuv

Kom kuv sab Ntsujplig

Thiaj yuav muaj chaw khom

Thiaj yuav tau los so ntawm koj

3. Kuv xyivfab thaum tau los nyob ze Vajtswv

Txhua sijhawm kuv siab thiaj kaj

Kuv txhos caug ntua thov

Vajtswv koj txhua zaug

Yam kuv tau nrog kwvluag tham

4. Vajtswv hlub kuv ntau tsis txawj coj los piav

Txog Vajtswv nws txoj kev zoo

Yuav nco ntsoov Vajtswv

Nws txoj koob hmoov mus

Txog rau hnub tso ntiajteb tseg

#99-NROG VAJTSWV MUS KEV

Walking With Jesus

Peb nrog Vajtswv mus

Niajhnub nrog nws mus

Taug kev mus saum ntuj

Peb nrog Vajtswv mus

Nrog Vajtswv ib leeg mus xwb

Zaum puav tau kev zoo siab

Zaum puav tau ntxhov siab

Hniajhnub nrog nws mus

Taug kev mus saum ntuj

Peb nrog Vajtswv mus

Nrog Vajtswv ib leeg mus xwb

#100-UA TXHUA TSAV NTAWM KUV

Jesus Is All the Word to Me

1. Vaj Yesxus ua txhua tsav ntawm kuv

Yog txojsia uas xyivfab.

Tau pub dag zog rau kuv niajhnub

Tsis tau muab kuv tso tseg

Thaum kuv raug kev txomnyem nws pab

Thaum kuv ceeblaj nws nplij kuv siab

Vajtswv hlub kuv nws nrog kuv nyob ua kwv luag

2. Vaj Yexus ntuj ua txhua yam rau kuv

Nws nrog kuv nyob txhua hnub

Thaum kuv txhos caug thiab thov koob hmoov

Nws tau foom hmoov rau kuv

Pub tshav pub nag txhua leej txhua tus

Pub zaub pub mov peb noj txhua hnub

Nws hlub peb heev nws thiaj pab peb muaj hwjchim

3. Vaj Yesxus yog txhua yam ntawm kuv

Lwm tug piv tsis tau nws

Kuv tso siab rau Vaj Yesxus xwb

Txog thaum lub ntiaj teb kawg

Tus kwvluag zoo yog Tswv Yesxus

Nws yuav coj kuv mus nyob saum ntuj

Tau txoj siav ntev mus li ib sim nrog nws nyob