Nkauj Raws Lej #

#51-YESXUS YOG TXOJ KEV TSEEB

 Thai Song: Pra Yesu Phu Pen Hon Thang

 

1. Tus Tswv Yesxus nws yog txoj kev

Pab kom peb dhau kev phem

Mus cuag tau txoj siav ntev

Saum Vajtswv ntuj nws lub tsev

Peb yuav nyob ua ke tsis muaj txoj kev txomnyem

 

2. Tus Tswv Yesxus yog txoj kev tseeb

Yog leej twg tau los ntseeg

Lub neej yuav tshav ntuj nrig

Ntiajteb no txoj kev tsaus ntuj

Yuav raws tsis cuag yug yog los ntseeg Tswv Yesxus

 

3. Vajtswv Yesxus nws yog txoj siav

Yog leejtwg tig lub siab

Nws yuav tau txoj siav tshiab

Vajtswv hlub thiab khuvleej peb

Thiaj nqes los ntijteb nws los tuag tso pen dim

 

4. Saum Vajtswv ntuj lub moos Ceebtsheej

Muaj tshav ntuj ci ntsa iab

Tsis muaj txoj kev ntxhov siab

Los Kom nej los nrog peb mus

Taug kev mus saum ntuj muaj hnub peb yuav mus txog

 

#52 - THOV YESXUS NTXUAV KOJ SIAB ?

 

1. Koj thov Yesxus ntxuav koj siab lawm los tsis tau

 Nws twb muab nws ntshav ntxuav koj lawm los

 Nim no koj vam khom koj tus Tswv Yesxus los

 Nws twb muab nws ntshav ntxuav los tsis tau

 

 Nej puas tau muab Vajtswv

 Saub leej tub nws cov ntshav coj los ntxuav

  Nej lub siab puas yuav dawb paug li cov paj huab

  Nej puas tau ntxuav hauv Yesxus cov ntshav

 

 

2. Koj niaj hnub nrog nraim Tswv Yesxus mus lawm los

 Koj twb hloov dua siab tshiab los tsis tau

 Nim no Ntsujplig nrog koj nyob txhua hnub lawm los

 Nim no koj hloov dua siab tshiab lawm los

 

#53 - VAJTSWV TUS PAB TXOJ SIA

 Pass Me Not ,O Gentle Saviour

 

1. Kuv thov Vajtswv tus pab txoj siav

 Thov koj nco ntsoov kuv

 Koj tau pab lwm tug lawm ntau zaug

 Thov nco ntsoov txog kuv

 

Peb Vaj cawm seej, Thov mloog lo lus thov

 Koj tau pab lwm tug lawm ntau zaug

 Thov koj nco ntsoov kuv

 

2. Thov Vajtswv koj tau pab hlub kuv

 Pab kho kuv lub siab

 Hauv kuv siab muaj txoj kev txhaum ntau

 Thov koj nco ntsoov kuv

 

3. Kuv vam khom ntawm koj lub hwj chim

 Thiaj thov nraim ntawm koj

 Koj pab nplij kuv rau txoj kev hlub

 Thov koj nco ntsoov kuv

 

4. Vajtswv yog kuv txoj kev xyivfab

 Nws zoo dua txhua yam

Saum qaum ntuj thiab hauv ntiajteb no

 Thov koj nco ntsoov kuv

 

#54 - MUAJ IB LEEJ NEEG DIG MUAG

 Then Jesus Came

 

1. Muaj ib leej neeg uas zaum thov khawv rau ntawm kev

  Qhov muag dig lawm tsaus ntuj nti tsis pom kev

  Lub cev tshee na los tsis muaj neeg cev tes hlub

  Thaum Yesxus los nws thiaj tau pom tshav ntuj

 

Thaum Yesxus los ntxwgnyoog lub hwj chim thiaj tso

Thaum Yesxus los nws thiaj so lub kua muag

Txoj kev tu siab thiab los kua muag kuj tag mus

Vajtswv tau pub kev xyivfab thaum nws los

 

2. Tus uas raug dab ntxwgnyoog quab yuam nws txoj siav

  Kom nws khiav yoo tshaib yoo nqhis tsis tsheej neeg

  Mus nyob txias zias rau tej roob toj ntxas txhua nrho

  Thaum Yesxus los nws dim plaws dab xib teg

 

3. Cov neeg mob ruas tsa suab hu thov Vajtswv pab

  Cov neeg lagntseg thiab cov neeg uas txomnyem

  Sau zog quaj qw nrov nrov los thov txoj siav tshiab

  Thaum Yesxus los lawv tau txais lub neej tshiab

 

4. Tibneeg nim no kuj ib yam sawvdaws ua txhaum

  Sawvdaws thiaj ua dab qhev rau txhua txoj kev

  Ua neeg nyob tsaus ntuj nti tsis muaj neeg yuav pab

  Thaum Yesxus los lub siab thiaj nyob kaj nrig

 

#55 - TUS TSWV UAS MUAJ TXOJ SIA

 He Lives

 

1. Tus Vajtswv uas muaj txoj siav

 Muaj txoj siav txog hnub no

 Neeg hais li cas kuj xij peem

 Muaj txoj siav nyob ruaj nreeg

 Kuv pom txhais tes uas khuv leej

 Kuv hnov lo lus nws hais

 Kuv lub siab cheemtsum Vajtswv

Nws los nyob ze

 

Tseem nyob tseem nyob nws muaj siav nyob hnubno

Tau hu kuv raws nws txoj hauv kev

Tau pab thaum kev txomnyem

Tseem nyob tseem nyob

Pab neeg kom tau txoj siav

Muaj yam uas kuv paub tseeb muaj nyob

Yog Vajtswv tus hlub peb

 

2. Hauv ntiajteb no ib puag ncig

 Kuv pom nws txoj kev hlub

Txawm yog tias kuv yuav tu siab

Kuv haj tseem muaj vam thiab

Kom paub Vajtswv nws yuav coj

Kuv dhau cov cuadaj mus

Hnub tus Tswv los yuav ci heev

Twb los yuav txog

 

3. Cov ntseeg txhua tus kom hu nkauj

Lom zem xyivfab mus li

 Ha le lus yas rau peb tus

 Vajtswv Yesxus mus li

 Tus uas raws nws kuj muaj vam

 Tag nrho tus ntsib kuj zoo

  Vajtswv tau pab thiab khuv leej

  Nws muaj lus hlub

 

#56 - HWJ CHIM

  Holy ,Holy,Holy

 

1. Hwj chim Hwj chim Hwj chim

  Vajtswv muaj Hwjchim

  Peb sawvdaws los hu nkauj

  Qhuas Vajtswv ntuj txhua hnub 

  Vajtswv nws muaj hwjchim

  Muaj lus hlub thiab khuvleej

  Nws kav tag nrho saum ntuj

  Thiab hauv lub ntiajteb

 

2. Hwj chim Hwj chim Hwj chim

  Nws hwjchim loj kawg

 Cov neeg qaum ntuj lawv txhos

  Caug ntua los pe hawm nws

 Ntau txhiab ntau vam hawm nws

  Yog tus muaj hwjchim loj

  Nyob thaum ub txog nimno

  Thiaj yuav nyob mus li

 

3. Hwj chim Hwj chim Hwj chim

Neeg ntiajteb tsis pom

  Vajtswv ntuj nws li tej

  Hwjcim uas ci ntsa iab

  Vajtswv yog tus tsim txiaj

 Tsis muaj leej twg piv tau

  Yog tug uas zoo kawg nkaus

  Kom peb los hawm nws

 

#57 - KWVTIJ HMOOB NEJ PUAS XAV DIM

  Do You Want To Be Delivered From Death?

 

1. Kwvtij Hmoob nej puas xav dim ntawm kev tuag

  Tswv Yesxus cov ntshav ntxuav nej tau

  Thaum Tswv Yesxus tuag saum tus khaublig ntoo

  Nws mus nrog dab ua rog hauv dab teb

 

 Nws kuv yeej nyuj vab thiab yeej dab noj nyoog

 Puv peb hnub nws thiaj sawv tsees ntawm

  Txoj kev tuag

 Los peb ntseeg Yesxus thiaj li tsis puam tsuaj

 Nws kuv yeej txoj kev tuag rov los lawm

 

2. Koj xav dim ntawm dab xib teg los tsis xav

  Hauv dab teb ntuj tshav thiab teb nqhuab

  Tsis pom qab muab noj tsis pom kev nrhiav haus

  Tsis txhov nce kev kab nog taug kev kab ntsig

 

 #58 -THOV LOS HAUV KUV SIAB

  Hover O’er Me, Holy Spirit

 

1. Thov koj los hauv kuv lub siab

  Thov tau tsa kuv txhab kuv lub zog

  Txhab kom puv hauv kuv lub siab

  Thov los hauv kuv lub siab nimno

Vaj Ntsujplig thov koj nqes los

  Txhab kom puv hauv kuv lub siab

  Txhab kom pub hauv kuv lub siab

  Thov nqes los hauv kuv siab nimno

 

2. Vaj Ntsujplig thov ntxooj kuv siab

  kom kuv txawj paub xyaum li koj qhia

  Kuv lub siab cheemtsum koj los

 Txhawb kuv lub zog thov los nimno

 

3. Kuv ua tus neeg uas qaug zog

  kuv xav tau koj los nrog kuv nyob

  Vaj Ntsujplig thov koj nqes los

  Foom hmoov thiab nrog kuv nyob nimno

 

#59 - LEEJTXIV SAUB PAB PEB

  Safely Through Another Week

 

1. Leejtxiv Saub pab peb txhua tug

  Kom peb dhau ntawm kev tsaus ntuj

  Hnubno peb tuaj ua ib tsev

  Teev hawm txog Vajtswv lub npe

   Vajtswv thov tsomkwm txua hnub

  Kom peb tau txais kev tshav ntuj

  Vajtswv thov coj peb txhua hnub

  Txog rau thaum peb mus saum ntuj

 

2. Vajtswv Saub nws txoj kev hlub

  Ua ntxoov ntxoo rau peb txhua tug

  Nws Leejtub yog Tswv Yesxus

  Tus uas tuag theej peb lub txim

  Kom peb tso tseg txoj kev txhaum

  Thaum peb tuaj ua Vajtswv tsaug

  Thov vamkhom nws lub hwjchim

  Nrog peb nyob mus li ib sim

 

3. Peb txhawb nqa VaTswv lub npe

  Tus uas tau pub txoj siav ntev

  Thov kev hlub ntawm Tswv Yesxus

  Nrog peb nyob mus li ib sim

  Vaj Yesxus hlub peb kawg li

  Nws yeem tuag this peb lub txim

  Vaj Yesxus yuav coj peb mus

  Nrog nws nyob saum ceeb tsheej ntuj

 

#60 - VAJ TSWV NTSUJPLIG TAU COJ

  Holy Spirit Faithful Guide

 

1. Vajtswv tus Ntsujplig tau coj

  Peb lub neej txhua hnub txhua hmo

  Pab cov nteeeg sawvdaws siab kaj

  Taug kev mus saum nroog ntujkag 

  Thaum tshaib nqhis thiab tsis muaj zog

  Thov pab kom kuv nyob ze koj

  Ua Koj tsaug uas koj khuv leej

  Yuav coj kuv mus saum ceeb tsheej

 

2. Thov Vajtswv koj tau los pab

  Txo cov ntseeg lub nra uas hnyav

  Kuv yuav ua raws koj txoj lus

  Thov koj pab coj thiab qhia kuv

  Kuv ua txhaum thiab siab tsis tus

  thov Vajtswv koj ntxuav kom huv

  Ua koj tsaug uas tau khuv leej

  Thov coj kuv mus saum ceeb tsheej

 

3. Thaum haujlwm hnyav tau tag lawd

  Vajtswv yuav los coj peb mus

  Kuv ua tej haujlwm txhua hnub

  Kuv vam tau mus nyob saum ntuj

  Thov txais kuv mus nrog koj nyob

  Saum ceeb tsheej uas zoo kawg nkaus

  Ua Koj tsaug uas tau hlub kuv

  Thov coj kuv mus nyob saum ntuj

 

#61 -KUV XAV TAU VAJ YESXUS

   I’d Rather Have Jesus

 

1. Kuv xav tau Tswv Yesxus heev dua nyiaj thiab kub

 Kuv xav tau Tswv Yesxus dua txhua yam huv si

 Kuv xav tau Tswv Yesxus heev dua lub Tsheejntxwv

 Kuv xav tau Tswv yesxus coj kuv simneej no

 

  Heev dua ua Vajntxwv kav thoob plaws ntiajteb

  Thiab ua tus neeg uas nplua nuj

  Kuv xav tau Tswv Yesxus heev dua txhua yam

  Uas ntiajteb muaj pub kuv

 

2. Kuv xav tau Tswv Yesxus heev dua tej lus qhuas

 Kuv xav ua ncaj ncees rau nws lub luag hauj lwm

 Kuv xav tau Tswv Yesxus heev dua muaj meejthawb

 Kuv xav tau lub siab tseeb hawm Vajtswv lub npe

3. Vajtswv zoo dua paj ntoos uas muaj hauv ntiajteb

  Nws lub npe tsimtxiaj tshaj plaws txhua tsav txhua yam

Vajtswv muaj yam uas zoo kom kuv siab xyivfab

Kuv xav tau Tswv Yesxus ua tus coj kuv kev

 

#62- THAUM KUV TSEEM MUAJ LUB NEEJ

  I Need The Prayers

 

1. Thaum uas kuv tseem muaj lub neej nyob

 Kuv lub siab cheemtsum nej thov Saub

 Pab kuv kom ncajncees mus txhua hnub

 Muaj txoj siav nrog Vajtswv ntuj nyob

 

Kuv xav kom kwvtij nej thov Saub

 Pab kuv kev ntseeg thaum raug sim siab

  Kom Vajtswv saibxyuas kuv txhua hnub

 Kuv cheemtsum nej lo lus thov Saub

 

2. Kuv cheemtsum kom nej tau thov Saub

 Pab kuv kom txhob ntsib kev sim siab

 Kom thov Vajtswv los saib xyuas thiab

 Thov nws hwjchim los povhwm kuv

 

3. Kuv xav kom kwvtij nej thov Saub

 Pab kuv ruajnreeg ntawm txoj kev ntseeg

 Yog tias kuv raug txoj kev txhawj xeeb

 Thov Leejtxiv Saub pab kuv hla dhau

 

#63- LEEJ TWG SAWV NTAWM QHOV ROOJ

  Theres A Stranger At The Door

 

1. Leej twg sawv nyob ntawm qhovrooj thov nkag los

 Vajtswv txeev dhau mus dhau los thov nkag los

 Thov nkag los tso mam li mus

 Thov nkag los tus uas dawb huv

 Vaj Yesxus yog Saub Leejtub thov nkag los

 

2. Qheb nej siab tos txais Vajtswv thov nkag los

 Vajtswv yuav dhau yog nej qeeb thov nkag los

 Caw koj los vim yog kwvluag

 Tus uas pab tuav peb txoj siav

 Nyob ib sim mus li tsis kawg thov nkag los

 

3. Mloog lub suab uas Vajtswv hu thov nkag los

 Kavtsij qheb tos txais Vajtswv thov nkag los

 Ntawm qhovrooj Vajtswv tau tos

 Muaj Vajtswv nej yuav xyivfab

 Vajtswv tus uas tau hlub peb thov nkag los

 

4. Tsawg tsuag mus tos txais Vajtswv thov nkag los

 Nws yog tus yuav pub txoj siav thov nkag los

 Nej txoj kev txhaum nws tsaws tseg

 Nws pub nej tau txoj siav ntev

 Yuav cia nej mus nyob saum ntuj thov los tsev

   

#64 -THOV QHIA RAU KUV

  Sing Them Over Again To Me

 

1. Thov qhia rau kuv mloog dua ib zaug

Txog txoj kev tau txoj siav

  Kuv tseem xav pom kom tseeb dhau no

 Txog txoj kev tau txoj siav

  Txoj kev ntawd tseemceeb kawg

 Qhia lub siab kom ncajncees

 

 Txoj kev tseem ceeb muaj txiajntsim heev

 Tseem ceeb ntau dhau lwm yam

 Txoj kev tseem ceeb muaj txiajntsim heev

 Tseem ceeb ntau dhau lwm yam

 

2. Vaj Yesxus nws muaj hwj chim loj

Pub txoj kev tau txoj siav

  Kom cov neeg txhaum sawvdaws paub

 Txog txoj kev uas tau txoj siav

  Vajtswv pub txhua leej mus

 Nyob saum lub Ceebtsheej ntuj

 

3. Ntawv Fajlem yog lub suab nqua hu

Kom sawvdaws txais txoj siav

  Hu hais tias Vajtswv zam txim tau

 Thiab yuav pub txoj sia ntev

  Vaj Yesxus ua tus pab

 Nws yuav pub kev xyivfab

 

#65- THOV VAJ YESXUS LOS

 Into My Heart

 

Thov Vaj Yesxus los hauv kuv siab

Thov los hauv kuv siab Tswv Yesxus

Thov los hnub no Thov los nim no

Thov los hauv kuv siab kiag nim no

 

#66 - NCO NTSOOV HNUB SO

 Don’t Forget The Sabbath

 

1. Yuav tsum nco ntsoov hnub so

Vajtswv ntuj nws tau tsim tseg

Yog hnub xya uas tsimtxiaj kawg

Vajtswv nws tau foom hmoov

Tau thov kom peb sawvdaws so

Kom peb los txhawb nqa nws

Peb twb tau pom tej xyoob ntoo

Uas yog Vajtswv tau tsim

 

Caw los caw los caw los caw los

Txais hmoov hnub Xas-npas-taus

Caw los caw los caw los caw los

Txais hmoov hnub Xas-npas-taus

 

2. Hnub Chibso yuav tau so

 Yog hnub uas hawm Vajtswv

 Vajtswv tau tsim tseg kom caiv

 Ua qhov chaw nraim lub cev

 Kom peb sawvdaws xyaum mloog lus

 Raws li Vajtswv nws hais

 Vaj Cawmseej muaj dej ntws ntshiab

 Los yug sawvdaws txoj siav

 

3. Hnubno yog hnub tseemceeb

Raws li peb lo lus ntseeg

 Kom tuaj ua Vajtswv nws tsaug

 Hnubno uas yog hnub so

 Vajtswv Yesxus tus zoo kawg

 Tus uas yog peb phoojywg

 Nws hlub thiab khuv leej peb cov

 Haiv neeg txhua leej txhua tus

 

#67 -HNUB NO YOG HNUB CHIB SO

  O Day Of Rest And Gladness

 

1. Hnub no yog peb hnub chibso

  Yog hnub uas peb zoo siab.

  Muab kev nyuaj siab tso plhuav cia

  Thaum hawm Vajtswv ua ke.

  Peb ua ib lub siab txhawb nqa

  Vajtswv nyob saum ceeb tsheej.

  Hu nkauj txhawb nqa nws ib leeg

  Uas tsim tib neeg sawv daws.

 

2. Vajtswv tus pab peb txojsiav

  Pab kom dim kev ntxhov siab.

  Mus cuag lub nroog ceeb tsheej tshiab

  Muaj Vajtswv tus dej ntshiab.

  Yog tus dej uas muaj txojsiav

  Haus kom peb tsis txhob nqis.

  Yuav muaj txoj siav mus ib sim

  Nrog Vajtswv nyob ua ke.

 

3. Yog hnub uas sawvdaws zoo siab

  Vajtswv pub vim yog hlub.

  Hnubno peb yuav tau sib hlub

  Hauv ntiajteb thiab ceeb tsheej.

  Peb tau txais koob hmoov ntau heev

  Hnub uas yog chib so no.

  Tsis ntev yuav coj peb nce mus

  Saum Vajtswv ceeb tsheej ntuj.

 

#68- KUV NYIAM VAJTSWV

  I Love Thee Better Lord

 

1. Kuv nyiam Vajtswv tus pub kev dim

Ntau dua ntiajteb huv si

  Vajtswv tsis pub kom tau ntxhov siab

 Vim yog kuv tau neej tshiab

 

 Vajtswv txoj kev hlub ntiajteb no

 Tseem niaj hnub qhuab qhia mus

  Txoj kev daws txim tau qhuab qhia mus

 Tseem tsis tau thoob qab ntuj

 

2. Kuv paub Vajtswv nws nrog nraim peb

 Pab peb dhau kev txom nyem

 Vajtswv nws hlub peb cov sawvdaws

 Ntau dua zaj nkauj uas qhuas

 

3. Nws nplij peb siab thiab nrog peb nyob

 Mus li txhua hnub txhua hmo

 Yog Vajtswv nws tsis tau khuv leej

 Ntshe kuv twb tuag lawm ntev

 

4. Vajtswv nws muaj koob hmoov ntau kawg

 Nws foom hmoov rau sawvdaws

 Vajtswv pub kev zoo siab rau peb

 Yog txais yuav nws lub npe

  

#69 -SAWV TSEES NLOOJ SIAB

  Awake My Soul In Joyful Lays

 

1. Sawv tsees nplooj siab txhob nyob twjywm

 Tsa suab hu nkauj txhawb nqa Vajtswv

 Rau Vaj cawmseej tus tuam Vajntxwv

 Nws khuvleej pej xeem nyob thoob ntuj

 

 Kev hlub tsim txiaj kev hlub tsis txiaj

 Kev hlub zoo tshaj ntawm Vaj Yexus

 

2. Tau pab kuv kom dhau kev ntxias dag

 Tseem pab kom dhau ntawm kev ua phem

 Nws muaj nplooj siab hlub tshua tibneeg

 Thiab tau khuvleej pej xeem kawg nkaus

 

3. Txawm yog yeeb ncuab hauv ntiajteb no

 Los yog ntxwgnyoog nrhiav kev ntxias dag

  Vajtswv tseem pab tsis tseev kom ntshai

  Nws hlub kuv tsis muaj hnub yuav kawg

 

4. Thaum muaj kev ntxhov siab yam ntwg huab

  Ua ntuj tsaus ntais cuadaj ntsawj tuaj

  Vajtswv tau nyob ze thiab tsomkwm

  Thiab tau khuvleej thiaj tsis ntshai li

  

#70 -KOM TXHAWB NQA VAJTSWV

 To God BeThe Glory

 

1. Vajtswv Saub nws hlub tib neeg hauv ntiajteb heev

  Thiaj tso leej tub los ua ntiajteb tus cawm seej

  Vajtswv nws tuag this kom peb tau dim lub txim

  Qheb lub qhov rooj rau sawvdaws mus tau txoj sia

 

Kom txhawb nqa Vajtswv Saub

  Kom peb koom kev zoo siab

  Kom txhawb nqa Vajtswv Saub

  kom peb koom kev zoo siab

  Kom peb los nrhiav Leejtxiv ntawm peb Vaj Yesxus

  Txhawb nqa Vajtswv tus ua nws muaj txoj kev hlub

 

2. Vajtswv nws cov ntshav tau ntws los ntxhuav lub txim

  Vajtswv tau cog lus rau cov ntseeg nws huv si

  Neeg phem uas tau ua txhaum yog ntseeg Vajtswv tiag

  Txij ncua uas ntseeg Vajtswv yuav ntxuav nws lub siab

 

3. Vajtswv txoj kev hlub uas tau qhia peb txhua tug

  Yog qhov uas Yesxus los tuag saum khaublig ntoo

  Ib tsoom neeg ntiajteb yog los ntseeg Tswv Yesxus

  Muaj hnub yuav tau mus nrog nws nyob puag saum ntuj

 

#71 - KEV HLUB ZOO DUA

  Love Divine

 

1. Kev hlub zoo dua ntau dhau lwm txoj

  Yog hmoov uas Vajtswv nchuav los

  Caw los nyob hauv kuv lub siab no

  Vajtswv kev hlub kav kuv siab

  Tus tawv Yesxus nws tau khuv leej

  Nws ncaj nceeg thiab nyiam qhov tseeb

  Thov koj pub txoj kev tseeb rau peb 

  Nplij siab ntuas tus uas nyob tos

 

2. Koj lub hwj chim muaj peevxwm pab

 Tau coj kuv los txog hnubno

 Kuv vam tias koj yuav coj kuv mus

 Kom txog hnub uas tau zoo lawm

 Thaum kuv tseem yuam kev mus deb lawm

 Koj tseem tau nrhiav thiab tau raws

 Thiab pab kuv kom dhau kev txomnyem

 Ntawm dab ntxwgnyoog lub xibteg

 

3. Vajtswv tau pab kuv kom los txog

 Kom tau txais txojsia ntawm nws

 Tau tig rov los thiab ua siab ruaj

 Yuav ncaj ncees tsis tso nws tseg

 Yuav txhawb nqa Vajtswv nws lub npe

 Yam Leejtub uas ncajncees lawm

 Yuav niajhnub thov Saub tsis tseg li

 Thiab txaus siab hauv txoj lus hlub

 

4. Thov tsim lub ntiajteb tshiab kom tiav

 Huv qas si dawb paug ci iab

 Tshav ntuj nrig tsis muaj kev lwj siab

 Yuav tau zoo nyob mus ib sim

 Thov kom kuv npaj siab tu cev txhij

 Txog thaum uas tau lub momkub los ntoo

 Thiab pe hawm Vajtswv mus li

 

#72- VAJTSWV KEV HLUB

  The Love of God

 

1. Vajtswv kev hlub muaj ntau kawg nkaus

  Muab cwjmem sau los piav tsis tag

  Siab dua hnubqub puag saum qab ntug

  Thiab tob dua ntiajteb sab hauv ub

  Vajtswv nws hlub peb cov tib neeg

  Thiaj los ua tug Cawmseej

  Neeg txhaum sawvdaws Vajtswv tau this

  Thiaj tau zam peb lub txim

 

Vajtswv kev hlub muaj ntau kawg nkaus

Tsis muaj peevxwm piav tau

Vajtswv kev hlub yuav ua zaj nkauj

Rau peb hu ib simneej

 

2. Txog thaum ntuj kawg thiab ntiajteb kawg

 Lub teb lub chaw yuav puamtsuaj mus

 Thaum cov tibneeg tsis nco thov Saub

 Thiab khiav mus nkaum rau pem toj roob

 Vajtswv kev hlub yuav nyob ibtxhis

  Tsis muaj yuav puam tsuaj li

  Vajtswv nws hlub tuag this peb dim

 Yuav piav tsis tag ib sim

 

3. Xuas dej hiavtxwv los ua kuamem

  Kais saum qab ntug ua tus npe ntawv

  Txawm yog cwjmem tag nrho ntiajteb

  Thiab cov tibneeg yuav pab muab piav.

  Hais txog kev hlub ntawm Vajtswv ntuj

  Txog thaum ntiajteb tag mus

  Dav dua hiavtxwv ceeblaj piav tau

  Kev hlub ntawm Vajtswv Saub

 

#73 -PESTUS

  Feed My Lambs

 

1. Tswv Yesxus nws hais tias Pestus

  Yog koj hlub kuv tiag koj tu kuv

  Pab me yaj me tub koj tu pab yaj

  Me tub e rau siab tu pab yaj

 

2. Tus ntxhais qhev pom dheev nws hais tias

  Koj twb nrog Yesxus ua ke sav

  Pestus fee plhu das nws tsis lees paub

  Neeg nrhiav kev txhaum nkaug Tswv Yesxus

3. Muaj neeg los nug kiag Pestus tias

  Koj twb yog neeg nyob Ka-li-lais

  Koj lub suab hais lus ua rau kuv paub

  Pes tus twv ntxhias tias kuv tsis yog

 

4. Cov neeg phem coj Tswv Yesxus los

  Tag tus hlob tus yau nkaug tes nki

  Ntau Tswv Yesxus ib ce doog ntshav tag

  Tsis

 

5. Thaum me lau qaib qua Pestus hnov

  Pes tus xav zoj txog Tswv Yesxus

  Tej lus qhia tseg ces tu nws siab heev

  Nws thiaj tawm mus quaj Vim nws tshua

  muaj leej twg pab hais ib los

 

#74 -KUV NYIAM THIAB NTSEEG YESXUS

 My Jesus, I Love Thee

 

1. Kuv hlub thiab pe hawm Vaj Yexus Saub Leejtub

Tso plhuav txoj kev txhaum raws koj mus txog hnub kawg

Koj coj peb dhau txim pub siav tshiab rau txhua tug

Nimno thov muab lub siab lub cev rau Vajtswv

 

2. Kuv hlub Vaj Yexus vim yog nws xub hlub kuv

Nwg tuag saum khaublig muab ntshav ntxuav kuv kev txhaum

Yeebncuab muab mom pos rau Vaj Yexus nws ntoo

Nimno thov muab lub siab lub cev rau Vajtswv

 

3. Kuv yuav hlub txog hnub lub ntiajteb kawg

Nco ntsoov nws tshav ntuj hauv kuv siab mu sib sim

Hais txog nws hwjchim thiab kev hlub hais tsis tag

Nimno thov muab lub siab lub cev rau Vajtswv

 

2. Thaum mus txog saum ntuj yuav xyivfab lom zem heev

  Yuav hu zaj nkauj txhawb nqa nrov ncha thoob Ceebtsheej

 Thiab tau ntoo momkub yog Vajtswv muaj rau kuv

 Nimno thov muab lub siab lub cev rau Vajtswv

 

#75 -SAUM KHAUB LIG NTOO

  On The Cross

 

1. Saum khaub lig ntoo kuv pom kev hlub

 Thiab kev txom nyem uas nws tau nyiaj

 Tswv Yesxus tuag this kuv txoj sia

 Cov ntshav tau ntws los thoob lub cev

 

2. Qhov chaw no yog chaw

 Nco txog kev hlub uas loj tshaj

 Tau tso txoj siav this sawvdaws

 Uas poob hauv txoj kev ua txhaum

 

3. Lawv muab mom pos los rau nws ntoo

 Vajtswv tsis hais tsis cem ib los

 Lawv tau thuam thiab hais kom txaj muag

 Thiab nto qaub ncaug rau nws ntsej muag

 

4. Nws raug lawv nplawm tsis muaj dag zog

 Lawv xuas hmuv nkaug ntawm nws sab tav

 Lawv xuas ntsia lau los ntsia Vajtswv

 Txog thaum uas tuag saum ntoo khaub lig

 

 

#76- VAJTSWV LO LUS HLUB

  Amazing Grace

 

1. Koj txoj kev hlub kuv zoo siab kawg

  Txawj pab tibneeg sawvdaws

  Koj this kuv tuag saum ntoo khaublig

  Cawm kuv thiaj tsis puam tsuaj.

 

2. Vajtswv kev hlub coj kuv los ntseeg

  Kuv yuav ncaj ncees mus li

  Yesxus pab kuv dim plaws lub txim

  Tau siab xyivfab ibtxhis

 

3. Thaum uas yuav tso ntiajteb no tseg

  Yesxus yuav coj peb kev,

  Los sis xyivfab sawvdaws hu nkauj

  Yesxus coj mus saum ntuj.

 

4. Peb nyob saum ntuj kev tuag tsis muaj

  Tsis raug txoj kev puam tsuaj.

  Peb yuav hu nkauj uas Vajtswv tsaug

  Peb yuav ua ke ib txhim.

 

#77-KEV HLUB NTAWM LEEJTXIV SAUB

  Brightly Beams Our Fathers Mercy

 

1. Txoj Kev hlub los ntawm Leejtxiv Saub

  Zoo yam li lub teeb taws tseg

  Kom cov ntseeg muaj txoj kev sib hlub

  Ua lub teeb tsom rau txhua tug

 Kom lub teeb nyob ci rau txhua qhov

 Tsom tshav ci rau sawvdaws pom

 Neeg ntiajteb kuj nyob tsaus ntuj nti

 Yuav tsum pab kom lawv tau dim

 

2. Txoj kev txhaum kev tsaus ntuj nyob thoob

  Yam nthwv dej nyob hauv hiav txwv

  Tsaus ntuj nti suab dej nroo ntxim ntshai heev

  Luag ntshaw txog cov ntseeg lub teeb

 

3. Txoj kev ntseeg piv yam lub teeb taws

  Hauv hiav txwv tsom rau sawvdaws

  Yuav tsom tshav rau cov neeg pom kev

  Kom pab lawv dhau kev txomnyem

 

#78- VAJTSWV YOG TXOJ KEV HLUB

  God Is Love

 

1. Vajtswv yog txoj kev hlub

  Nws saib xyuas qhov txhia chaw

  Vajtswv thiaj hlub peb tiag

  Nws los qhia rau peb paub

 Paub tseeb ntawm Vaj Yesxus

 

 Vajtswv yog kev zoo

 Vajtswv yog kev tseeb

 Vajtswv ib leeg thiaj zoo

 Peb sawvdaws los hawm nws

 Peb sawvdaws los hawm nws

 

2. Vaj Yesxus tuag tagnrho

  Puv peb hnub sawv rov los

  Qhia rau ntiajteb paub tias

  Vajtswv nws muaj hwj chim

  Pab tibneeg ntiajteb dim

 

#79 - SIM NEEJ NO

  Love’s Rainbow

 

1. Sim neej no tsuas muaj kev txom nyem

 Zoo yam cov huab dub uas npog

 Uas Vajtswv nws tseem nco ntsoov txog

 Pab lub zog tus uas lwj siab

 Txawm huab tuab puv lub ntuj tsaus nti

 Npog kev ntseeg kom tsis pom tseeb

 Muaj tshav ci ntawm cov huab uas dub

 Yog Vajtswv tus zaj uas hlub

 

 Thaum cua tus kuj tau pom z aj tshiab

 Ci ntsa iab raws li lus cog

 Tus zaj uas hlub tsom tshav rau yus

 Kev tsaus ntuj rov tshav ntuj nrig

 

2. Txawm kuv tau ntsib txoj kev lwj siab

 Kom saib ntawm lo lus cog cia

 Uas yog Vajtswv ntuj nws tus zaj

 Txoj siav yuav ntsib kev xyivfab

 Kom saib cov tshav uas zoo nkauj heev

 Uas qhia kom kuv hlub Vajtswv

 Yog lus ruaj nreeg uas qhia rau kuv

 Ntawm Vajtswv tus zaj uas hlub

 Kev tsaus ntuj rov tshav ntuj nrig

 

3. Kom txhob ntshai thiab kom tsis txhob thim

 Txawm yog ntsib txoj kev tsaus ntuj

 Ua tiag mus kev tseeg yuav pab tau

 Kev hlub saum ntuj ua lub zog

 Thaum lub neej muaj kev tsaus ntuj npog

 Kom koj nco ntsoov tsis txhob ntshai

 Muaj tshav tsom thaum koj siab tsaus ntuj

 Ntawm Vajtswv tus zaj uas

 

#80 -TSWV YESXUS KOJ HLUB KUV

  His Banner Over Me

 

1. Tswv Yesxus koj yog kuv tus Tswv

  Tswv Yesxus koj yog kuv tus Tswv

  Koj txib kuv mus qhia Vajtswv txoj lus

  Tswv Yesxus koj yog kuv tus Tswv

  Tus Tswv tus Tswv

  Tswv Yesxus koj yog kuv tus Tswv

  Koj txib kuv mus qhia Vajtswv txoj lus

  Tswv Yesxus koj yog kuv tus Tswv

2. Tswv Yesxus koj yog tus hlub kuv

  Tswv Yesxus koj yog tus hlub kuv

  Koj pub zaub mov rau kuv noj nplua mias

  Tswv Yesxus koj yog tus hlub kuv

  Hlub kuv hlub kuv

  Tswv Yesxus koj yog tus hlub kuv

  Koj pub zaub mov rau kuv noj nplua mias

  Tswv Yesxus koj yog tus hlub kuv

 

3. Tswv Yesxus koj yuav nqes rov los

  Tswv Yesxus koj yuav nqes rov los

  Peb yuav ntsib koj puag saum ib nta ntuj

  Tswv Yesxus koj yuav nqes rov los

  Rov los rov los

 Tswv Yesxus koj yuav nqes rov los

  Peb yuav ntsib koj puag saum ib nta ntuj

  Tswv Yesxus koj yuav nqes rov los

 

#81 -ZOO SIAB THAUM NTSEEG YESXUS

  Tis So Sweet To Trust In Jesus

 

1. Kuv zoo siab tau ntseeg Vaj Yesxus

 Tau ua raws txoj lus qhuab qhia

 Thiab vamkhom Vajtswv lo lus cog

 Uas tau sau rau hauv phau ntawv

 

 Peb Vaj Yexus kuv ntseeg koj tiag

 Kuv tau xav thiab tau xaiv lawm

 Peb vaj Yexus tus pab zoo kawg

 Tau pub kev zoo siab xyivfab

 

2. Yuav xyivfab tau ntseeg Vaj Yesxus

  yuav tau tseg kev txhaum huv si

  Los txais yuav txoj siav tshiab tsis tuag

  Qhov ntawd thiaj li yog kev zoo

 

3. Koj txoj lus kuv zoo siab ua raws

 Vim koj pab kuv tau dim plaws

 Ntseeg tias yuav tau nrog Vajtswv nyob

 Nrog koj nyob ib sid tsis kawg

 

4. Kuv zoo siab tau vam khom Yesxus

 Vaj cawm seej tus uas pab kuv

 Kuv ntseeg tias nws yuav pab kuv mus

 Yuav pab mus ib sid tsis kawg

 

 #82 -Tus uas sawm zoo

   Nws kuj yeej yuav qhov zoo

 

1. Tus uas sawm zoo nws kuj yeej yuav qhov zoo

  Qhia kom ua zoo nws mloog lus thiab

   Nws muab siab npuab ua raws Tswv Yeshausvas

   Nws thiaj yog Vajtswv me nyuam tiag

 

2. Nws yam tus ntoo uas cog tau rau zoo chaw

   Pheej muaj dej yug kom nws hlav nplooj

   Cua tshuab tshav ntuj pes tsawg tsis kav Tsis qhuav

   Nws thiaj tawg paj txi txiv mus li

 

3. Cov neeg tsis ntseeg yuav raug txoj kev txom nyem

   Lawv ua tsis zoo los rau lawv ris

   Qhia txoj kev ncaj rau lawv mas lawv tsis yuav

   Cov neeg ua txhaum yuav raug teem txim

 

4. Cov tsis ntseeg nws yeej los tsis paub xyaum zoo

   Lawv yam npluag nplej yuav muab pov tseg

   Lawv ua yam twg kuj nyob ib vuag dua xwb

  Yeej yuav piam mus hauv hav hluav taws

 

 #83-COV POJ YAWM TXWV KOOB

  Faith Of Our Father

 

1. Lus ntseeg ntawm cov poj yawm txwv koob

  Txawm yog raug quab yuam ntawm riam phom

  Sawv ruaj nreeg nyob lawv tsis tsiv deb

  Vajtswv cov lus qhia lawv nco ntsoov

  Lo lus ntseeg ntawm lawv sawv ruaj nreeg

  Tias yuav ncaj ncees mus txog hnub tuag

 

2. Txawm yog raug ntes coj mus kaw nkuaj

  Nplooj siab xyivfab tseem ntseeg nws ruaj

  Txoj sia yuav tu los tsis khuv xim

  Yog muaj lus ntseeg yeej yuav tau dim

  Ua neeg ncaj ncees mus txog hnub tuag

   Yog muaj lus ntseeg yeej yuav tau dim

 

3. Kuv xav muaj kev hlub yam li lawv

  Tsis xaiv kwv tij thiab yeeb ncuab li

  Kev ncaj kev ncees yog txoj kev zoo

  Qhuab qhia txhua tus paub Vajtswv ntuj

  Lawv li kev ntseeg mas dawb huv heev

  Ua neeg ncaj ncees mus txog hnub tuag

 

#84-TUAV VAJTSWV YESXUS

   Standing On The Promises

 

4. Tuav Vajtswv Yesxus txoj lus kom ruaj nreeg tseg

   Txhua caij nyoog kom hu nkauj txhawb nqa nws lub npe

   Yuav hu nkauj txhawb nqa txog peb tus txwv Yesxus

   Tuav ruaj nreeg Vajtswv lo lus cog mus

 

 Tuav…tseg…kom…ruaj

  Tuav Vajtswv lo lus cog kom

  Ruaj nreeg tsis txhob tso

  Tuav…tseg…kom…ruaj

  Kuv yuav tuav Vajtswj txoj lus cog kom ruaj

 

5. Tuav Vajtswv txoj lus cog uas nws hais cia tseg

   Txawm yog thaum ntsib txoj kev ntshai thiab kev txomnyem

   Vajtswv txoj lus tseeb yuav coj kom yeej kev phem

   Kom tuav ruaj nreeg Vajtswv lo lus tseg

 

6. Ntseeg ruaj nws lo lus yuav tsis ntsib kev tu siab

   Thaum peb tso siab rau Vaj Ntsujplig ua tus qhia

   Taug nws txoj kev ncaj yuav zoo siab xyivfab hlo

   Kom tuav ruaj ntawm Vajtswv lo lus cog

 

#85-PEB NROG YESXUS MUS

  Trust And Obey

1. Peb nrog Yesxus mus kev vam khom nws li txoj lus

  Nws yuav coj peb mus txoj kev xyivfab

  Peb ua raws nws lub siab

  Nws nrog peb nyob ib txhis

  Thiab nrog sawvdaws uas ntseeg thiab mloog lus

 

  Ntseeg thiab mloog lus

  Tsis muaj dua lwm txoj kev

  Yuav zoo siab cuag Yesxus txoj

  Yuav tsum ntseeg thiab mloog lus

 

2. Yog peb khuv xim kev phem pheej tsis xav muab pov tseg

  Peb tsis txawj txais Yesxus li tshav ntuj

  Muab kev phem tso pov tseg

  Los xyaum nws li txoj kev

  Nws yuav pab yog peb ntseeg thiab mloog lus

 

3. Mloog Yesxus li txoj lus nrog nws nyob ua ib ke

  Peb thiaj tsis mus yuam kev rau lwm txoj

  Nws hais dab tsi peb ua

  Qhia mus qhov twg peb mus

  Tsis txhob ntshai yuav tsum ntseeg thiab mloog lus


#86-TXOJ SIAV MUAB COB KOJ

   Entire Consecration

 

1. Kuv txoj siav muab cob Vajtswv

   Kuv thov mus ua koj hauj lwm

   Tag nrho kuv nplooj siab nplooj ntsws

   Kuv tseg ncua txoj kev ua txhaum

 

 Thov Vajtswv koj pab ntxuav kuv kev txhaum

  Ntxuav kom tag thiab thov ko j tau hlub kuv

  Txoj siav muab cob koj

  Ua koj li hauj lwm mus

  Thov nyob ze koj lub xub ntiag

 

2. Thov kom kuv xav rau txoj zoo

   Txhawb nqa Vaj Yesxus Vaj Yesxus lub moo

Kuv thov pub nplooj siab lub cev

   Ua Vajtswv koj lub chaw nyob

3. Kuv txhais taw uas koj tau tsim

   Taug koj txoj kev ncaj mus li

   Pub suab rau kuv tau hu nkauj

   Txhawb nqa rau peb Vajtswv Saub


#87-TUS NTSEEG YESXUS

  How Firm A Foundation

 

1. Tus uas ntseeg Yesxus yuav ruaj nreeg tsis puam tsuaj

 Tuav Vajtswv lo lus ua chaw ruaj ntawm peb tseg

 Tsis muaj lo lus twg uas tau khaws tsis qhia peb

 Thaum peb tsiv kev phem tau vam khom peb tus Tswv

 Thaum peb tsiv kev phem tau vam khom peb tus Tswv

 

2. Thaum hais peb hla tus niam dej rau ntu twg los

 Ntu dej ntawm kev phem yuav tsis muaj peev xwm tshoob

 Vim txoj kev txom nyem Vajtswv yuav nrog thiab pab

 Thaum hla niam dej nws yuav nyob ze thiab pab peb

 Thaum hla niam dej nws yuav nyob ze thiab pab peb

 

3. Txoj kev uas txib mus yog muaj hluav taws kub heev

 Vajtswv nws khuv leej muaj hwj chim pab peb tau

 Yuav dhau cub hluav taws vim nws tau pub kev dim

 Rau ntawm peb cov ntseeg sawvdaws thiaj muaj txoj siav

 Rau ntawm peb cov ntseeg sawvdaws thiaj muaj txoj siav

 

4. Cov Ntsujplig uas los nraim ntawm Vajtswv Yesxus

 Vajtswv yuav tsis tso nws tseg rau tus yeeb ncuab

 Txawm tias dab ntxwg nyoog xav tau nws tus Ntsujplig

 Vajtswv nws yuav tsis tso tseg rau dab ntxwg nyoog

 Vajtswv nws yuav tsis tso tseg rau dab ntxwg nyoog


#88-KUV THOV NRUJ TXHIA YAM

   Lord ,I Care Not For Riches

 

1. Kuv thov nrauj txhia yam huv si

  Uas nyob hauv ntiajteb no

  Kuv vam ntsoov rau txoj siav ntev

   Uas Yesxus pub rau kuv

 Nws yeem lus hais rau kuv tias

   Yuav sau kuv lub npe cia

   Hauv Vajtswv phau ntawv txoj siav

 Puas sau kuv lub npe cia

 

Kuv lub npe puas tau sau

  Hauv phau ntawv zoo kawg nkaus

  Vajtswv ntuj phau ntawv tsim txiaj

 Puas sau kuv lub npe cia

 

2. Kuv muaj txim ntau kawg nkaus li

  Ntau yam li hmoov av ntau

  Muaj Yesxus li cov ntshav ntxuav

  Tau pab kuv thiaj tau dim

  Vaj Yesxus cog lus tseg tias

  Nws tsis tau tso kuv cia

  Txawm yog kuv muaj txoj kev txhaum

  Nws yuav ntxuav kom dawb paug

 

3. Saum ceeb tsheej mas zoo nkauj kawg

  Tsis muaj ib nyuag qhov txhawj

  Cia peb ua lub siab ntev tos

  Muaj ib hnub yuav mus nyob

  Ntiajteb no mas zoo tsis cuag

  Ntiajteb no muaj kev tuag

  Kuv yuav ntseeg tus Tswv Yesxus

  Peb chaw nyob yog saum ntuj

 

#89-YUAV TAU KOOB HMOOV YAM NAG

  There Shall Be Showers Of Blessing

 

1. Yuav tau koob hmoov yam Li nag los

 Raws li Vajtswv lo lus cog

 Yuav tau kev zoo siab heev kawg nkaus

 Yog Vajtswv ua tus yuav pub

 

 Thov koob hmoov ntws los

 Yam kob nag tau nchuav poob los

 Tau txais lawm thiab tiam sis tsis txaus

 Thov nchuav koob hmoov dua ib zaug

 

2. Thov koj foom koob hmoov ib zaug ntxiv

 Txog thaum ntsuj plig tau xyivfab

 Thov Vajtswv koj pab ntxooj lub siab

 Kom sawvdaws ua raws koj qhia

 

3. Thov koj foom koob hmoov ib zaug ntxiv

 Thov koj pub kiag rau nim no

 Rau cov ntseeg tau txais kev zoo siab

 Yam lo lus ua koj tau qhia

 

4. Thov kom foom koob hmoov ib zaug ntxiv

 Thov foom koob hmoov rau hnub no

 Kuv thov los lees lub txim rau koj

 Thov koj hlub thiab khuv leej kuv

 

#90- MUAJ KOOB HMOOV NTAU

  Come,Thou Fount Of Every Blessing

 

1. Vajtswv muaj koob hmoov ntau kawg nkaus

 Yam li lub pas dej ntshiab ntws

 Twb yog nws kuv siab thiaj xyivfab

 Hu nkauj txhawb nqa mus tag hnub

 Vajtswv khuv leej thiab hlub peb heev

 Kuv thiaj thov hu nkauj qhuas nws

 Qhia kom hlub thiab qhia kom khuvleej

 Kom vam txoj siav rov tom ntej

 

2. Thaum uas kuv tseem uas tib neeg txhaum

 Thiab yuam kev mus mus los los

 Tiam sis nim no kuv tau txoj siav

 Vim yog Vajtswv ua tus pub

 Vaj Yesxus kuv ua raws koj qhia

 Kuv thov ua raws koj lub siab

 Thaum Vajtswv koj nqes rov qab los

 Thov koj coj kuv mus saum ntuj

 

3. Koj kev tshav ntuj muaj ntau kawg nkaus

 Kuv tsis muaj ib yam pauj tau

 Ua raws kev zoo li koj tau qhia

 Kuv lub siab txawj ntseeg koj zoo

 Kuv thov pub lub siab thiab lub cev

 Thov koj teb kuv lo lus thov

 Thov koj tau txais thiab nco txog kuv

 Thov koj sau kuv lub npe cia


#91-FOOM HMOOV THAUM XYOO TSHIAB

  A New Years Blessing

 

1. Peb ua koj tsaug Vajtswv koj pub peb tau zoo nyob kaj siab

  Koj tso tus Cawmseej los yug rau hauv lub ntiajteb no tiag

  Nws los cawm peb txoj siav kom peb dim dab Ntxwgnyob xibteg

 

 Vajtswv thov koj foom hmoov rau sawv daws lub xyoo tshiab no

 Thov koj foom koob hmoov zoo rau txhua tug

 

2. Peb txiv Vajtswv nws txib tub txib saum ntuj nqes los hais qhia

 Txoj hmoov zoo rau cov tub yug yaj uas nyob tom lub nras liaj

 Nej tus Cawmseej Tswv Yesxus twb los yug hauv Npe le hees

 

3. Vajtswv koj foom koob hmoov rau txhua tus kom tsuas muaj tau zoo

 Suav txij hnub no mus tom ntej mus kom sawvdaws nyob thawm xyoo

 Peb ua neej kaj siab tib lug mus txog hnub dim plaws kev txhaum

 

4. Nim no Vajtswv peb ua koj tsaug peb nco koj tej lus ntuas

 Yesxus pab peb txhua niaj txhua xyoo kom peb nyob tso siab plhuav

 Xyoo tshiab no mus peb yuav ua lub neej rau koj tau ntsej muag

 

#92-TXOJ KEV SIB YUAV

   Tune Of: O Happy Day! That Fixed My Choice

 

1. Txoj kev sib yuav los nyob ua ke

  Thov Yesxus los nyob peb lub tsev

  Peb sawvdaws tuaj muaj siab xyivfab

  Nrog neb ob tug saib laj ib tsam

 

  Peb tus Tswv thov nqes los

  Thov qhia ob tug los pib lub ceej

  Xyov zoo los phem xyov ntev los luv

  Nyob ntawm tus Tswv yuav tau sib hlub

  Peb tus Tswv thov nqes los

  Thov qhia ob tug los ua niam txiv

 

2. Ib txig ib nkawg yuav tsum sib hlub

 Los nyob ua ke tsis txhob sib ntxub

 Los nyob ua noj yuav muaj siab puab

 Yuav tau sib hlub thiaj tsheej ib cuab

 

3. Yog neb sib sau los nyob ua ke

  Nyob ua ib tsev tsis txhob sib ceg

  Neb ua ib puab tsis txhob tso tseg

  Tus Tswv yuav qhia mus lawm tom ntej

 

4. Kwv tij sawvdaws peb tuaj ua ke

  Nyob ntawm tus Tswv Yesxus lub npe

  Thov foom hmoov zoo ob tug sib yuav

  Sib nyiam mus li tsis txhob sib dhuav

 

#93- LUAG PUAS POM VAJTSWV HAUV NEJ

   Can The World See Jesus In You?

1. Peb lub neej puas nyob ze Vajtswv me ntsis

Hauv lub neej ntiajteb uas muaj kev txomnyem

Luag puas pom nej muaj Vajtswv ntuj kev hlub

Uas tsom los ntawm khaub lig ntoo

 

Luag puas pom Vajtswv nrog nej nyob

Luag puas pom Vajtswv nrog nej nyob

Txoj kev hlub thiab tes hauj lwm

Puas nyob ze Vajtswv npaum twg

Luag puas pom Vajtswv nrog nej nyob

 

2. Vajtswv nws hlub peb dua txhua yam huvsi

Peb yuav tsum tau hlub cov neeg uas muaj txim

Peb yuav tsum pab cov neeg uas tseem ua phem

Kom lawv thiaj tau txoj siav ntev

 

3. Peb lub neej zoo li phau ntawv uas nthuav cia

Luag yuav nyeem peb txhua tus lub neej txoj siav

Peb yuav tsum ua kev zoo rau luag tau pom

Coj lawv los ntsib txoj kev dim

 

#94-TAU PUB KOM KUV MUS RAWS VAJTSWV

   O Let Me Walk With Thee

 

1. Thov pub kom kuv taug raws Vajtswv

   Zoo yam Hasnauj taug puag thaum ub.

   Pab tuav kuv txhais tes tshee na no

   Nyob ze Vajtswv txhua lub sijhawm

   Yog kuv tsis pom ncauj ke tom ntej

   Vajtswv Yesxus thov tuav kuv tes

 

 

2. Kuv tsis kav taug kev mus ib leeg

   Vim yog cua daj ntsawj kuv ntshai heev .

   Lub voj hluas ntau txheeb cuab kuv taw

   Txhua qhov uas yeeb ncuab tos kuv kev

   Tiamsis Vaj Yesxus tuav kuv tes

   Vajtswv Yesxus muaj hwj chim loj

 

3. Yog tias Vajtswv tuav kuv txhais tes

   Kuv yuav tsis ntshai rau txhua txoj kev.

   Kuv yuav tau txais txoj kev xyivfab

   Kwv tus khaublig ntoo lawv nws qab.

   Yuav pom rooj ntug puag saum ntuj kag

   Vajtswv Yesxus thov tuav kuv tes.

 

4. Tau pub kom kuv taug raws Vajtswv

   Zoo yam Hasnauj taug puag thaum ub.

   Pab tuav kuv txhais tes tshee na no

   Nyob ze Vajtswv txhua hnub txhua hmo

   Yog kuv tsi pom ncauj ke tomntej

   Vajtswv Yesxus thov tuav kuv tes

 

#95-NYOB NTAWM VAJ YESXUS

  Sitting At The Feet Of Jesus

 

1. Nyob ntawm Vaj Yesxus lub xub ntiag,

   Kuv mloog Vajtswv koj lus qhia

   Yog qhov chaw uas kuv xyivfab heev,

   Kuv yuav nyob ntawd ib sim neej

   Thaum nyob ntawm Vajtswv koj xub ntiag,

   Kuv xav txog yav neej nram ntej

  Uas koj hlub thiab khuv leej kuv kawg,

  Tau ntxuav kuv lub siab kom dawb

 

2. Nyob ntawm Vaj Yesxus lub xub ntiag,

  Yog qhov chaw tau txais txoj sia

  Txoj kev iab kev khwv kuv dim plaws,

  Kuv yuav tau mus so rau ntawd

  Nyob ntawd Vaj Yesxus lub xub ntiag,

  Kuv lub siab thov nws tsis tseg

  Kev hlub nws tau qhia rau kuv pom,

  Txhua hnub kuv thiaj muaj lub zog

 

3. Vajtswv thov foom hmoov rau kuv thiab

  Thaum kuv nyob ntawm koj xub ntiag

  Thaum txom nyem thov khuv leej thiab hlub

  Thov pub kev ncaj nceeg rau kuv

  Pub koj lub siab los nrog kuv nyob

  Pab kom kuv ua tus neeg zoo

   Koj nrog kuv nyob txhua hmo txhua hnub

  Coj kuv taug txoj kev ncaj mus

 

#96-TUS KWS TSUAJ MUAJ HWJ CHIM

  The Great Physician Now Is Near

 

1. Peb tus cawm seej tau los nyob ze

   Lub npe loj kawg yog Yesxus

   Leej twg tu siab los nws pab nplij

   Kom nej tso siab ntawn Yesxus

 

  Zoo mloog kawg suab nkauj saum ntuj

  Hu nkauj qhuas txog Tswv Yexus

  Zoo mloog dua uas txeev tau hu

  Lub npe ntawd yog Tswv Yesxus

 

2. Vajtswv tau pab daws peb lub txim

   Vaj Yesxus yog txoj kev dim

   Nej mus saum ntuj tsis txhob tig rov

   Thiaj tau momkub ntawm Yesxus.

 

3. Vajtswv nws muaj hwj chim loj heev

   Txhua leej tau vam nws lub npe.

   Kev hlub ntawm nws tsis muaj hnub kawg

   Peb sawvdaws hawm nws lub npe.

 

4. Thaum Vajtswv nws los faib momkub

   Momkub zoo kawg ntawm txoj sia.

   Peb yuav zoo siab thaum txais kev dim

   Mloog nws txoj lus mus ib sim.

 

#97 - KUV THOV RAWS VAJ CAWM SEEJ

   I will Follow Thee

 

1. Thov ua raws tus ua pab txoj sia

  Yog Vaj Tswv tus uas tsim txiaj

 Txawm yog kuv ntsib kev nyuaj siab

 Kuv yuav raws Vajtswv mus li

 

Kuv thov raws peb tus Vaj Cawmseej

  Vim Vajtswv tuag this kuv lawm

  Txawm phoojywg yuav muab kuv tso cia

  Kuv yuav raws Vajtswv mus tiag

 

2. Kev txomnyem nyuaj siab tsaus ntuj nti

  Los kuv yuav nrog nws mus li

  Vim Vajtswv nws mus ua kuv ntej

  Txhua txoj kev kuv yuav tsis ntshai

 

3. Txawm yuav muaj Ntxwgnyoog tav kuv kev

  Tos qas nrhw ntawm kuv hauv ntej

  Kuv yuav nco ntsoov txog Vajtswv ntuj

  Vim nws hlub nws yuav pab kuv

 

#98-KUV UA VAJTSWV NWS THWJ TIM

   I Am Thine O Lord

 

1. Kuv ua cov thwj tim uas Vajtswv tau hu

  Kom los nrhiav nws txoj kev hlub

  Thiab muaj siab ruaj nreeg

  Nyob hauv txoj kev ntseeg

  Uas yuav tau nyob ze Vajtswv

 

Thov tau pub kuv los nyob ze Vajtswv

  Tus uas tuag saum khaublig ntoo

  Thov tau pub kom kuv los nyob ze rau Vajtswv

  Tus uas tau txomnyem this kuv

 

2. Pub kuv ua Vajtswv koj lub luag haujlwm

  Thov pub lub dag zog rau kuv

  Kom kuv sab Ntsujplig

  Thiaj yuav muaj chaw khom

  Thiaj yuav tau los so ntawm koj

 

3. Kuv xyivfab thaum tau los nyob ze Vajtswv

  Txhua sijhawm kuv siab thiaj kaj

  Kuv txhos caug ntua thov

  Vajtswv koj txhua zaug

  Yam kuv tau nrog kwvluag tham

 

4. Vajtswv hlub kuv ntau tsis txawj coj los piav

  Txog Vajtswv nws txoj kev zoo

  Yuav nco ntsoov Vajtswv

  Nws txoj koob hmoov mus

  Txog rau hnub tso ntiajteb tseg

 

#99-NROG VAJTSWV MUS KEV

   Walking With Jesus

 

 Peb nrog Vajtswv mus

 Niajhnub nrog nws mus

 Taug kev mus saum ntuj

 Peb nrog Vajtswv mus

 Nrog Vajtswv ib leeg mus xwb

 Zaum puav tau kev zoo siab

 Zaum puav tau ntxhov siab

 Hniajhnub nrog nws mus

 Taug kev mus saum ntuj

 Peb nrog Vajtswv mus

 Nrog Vajtswv ib leeg mus xwb

 

 #100-UA TXHUA TSAV NTAWM KUV

   Jesus Is All the Word to Me

 

1. Vaj Yesxus ua txhua tsav ntawm kuv

   Yog txojsia uas xyivfab.

  Tau pub dag zog rau kuv niajhnub

   Tsis tau muab kuv tso tseg

  Thaum kuv raug kev txomnyem nws pab

   Thaum kuv ceeblaj nws nplij kuv siab

   Vajtswv hlub kuv nws nrog kuv nyob ua kwv luag

 

2. Vaj Yexus ntuj ua txhua yam rau kuv

   Nws nrog kuv nyob txhua hnub

   Thaum kuv txhos caug thiab thov koob hmoov

   Nws tau foom hmoov rau kuv

   Pub tshav pub nag txhua leej txhua tus

   Pub zaub pub mov peb noj txhua hnub

   Nws hlub peb heev nws thiaj pab peb muaj hwjchim

 

3. Vaj Yesxus yog txhua yam ntawm kuv

   Lwm tug piv tsis tau nws

   Kuv tso siab rau Vaj Yesxus xwb

   Txog thaum lub ntiaj teb kawg

   Tus kwvluag zoo yog Tswv Yesxus

   Nws yuav coj kuv mus nyob saum ntuj

   Tau txoj siav ntev mus li ib sim nrog nws nyob