Nkauj Raws Lej #

# 251 - KUV TUS TSWV

 Lord,I Want To Be A Christian

 

1.  Kuv tus Tswv kuv xav ntseeg Koj zoo

  Hauv kuv lub siab hauv kuv lub siab

  Kuv tus Tswv kuv xav ntseeg Koj zoo

  Hauv kuv lub siab huav kuv lub siab

  Hauv kuv lub siab

  Kuv tus Tswv kuv xav ntseeg Koj zoo

  Hauv kuv lub siab

 

2.  Kuv tus Tswv kuv xav muaj lus hlub

  Hauv kuv lub siab hauv kuv lub siab

  Kuv tus Tswv kuv xav muaj lus hlub

  Hauv kuv lub siab hauv kuv lub siab

  Hauv kuv lub siab

  Kuv tus Tswv kuv xav muaj lus hlub

  Hauv kuv lub siab

 

3.  Kuv tus Tswv kuv yuav raws Koj mus

  Hauv kuv lub siab hauv kuv lub siab

  Kuv tus Tswv kuv yuav raws Koj mus

  Hauv kuv lub siab hauv kuv lub siab

  Hauv kuv luub siab

Kuv tus Tswv kuv yuav raws Koj mus

  Hauv kuv lub siab

  

# 252 - NROG VAJTSWV NYOB

 Trust In God

 

1.  Nrog Vajtswv nyob txoj siav muab pub rau Nws

  Nws txhais tes tuav kuv taug Nws txoj kev ncaj

  Nrog Vajtswv nyob zoo siab xyivfab

  Thov muab nplooj siab nplooj ntsws thiab lo lus xav

  Pub rau VajswvYesxus

 

2.   Muaj ib zaug kuv tau yuam kev rau kev phem

  Tiamsis nimno Vajtswv hu kuv los tsev

  Vim Nws khuvleej Nws thiaj tau pab

  Ntawm lo lus hlub uas muaj txoj kev xyivfab

  Yuav pab kuv mus ib sim

 

3. Thaum dab Nrxwgnyoog los hem kuv tau poob siab

  Tiamsis Vajtswv hwjchim tau lawv dab khiav

  Vajtswv tau pub lub zog rau kuv

  Kom kuv muaj yeej kev phem ntawm dab Ntxwgnyoog

  Txhua hnub kuv ntseeg Nws zoo

  

# 253 - NTIAJTEB TSIS YOG KUV SEV

 This World Is Not My Home

 

1.  Ntiajteb tsis yog kuv tsev kuv tsev nyob puag saum ntuj

  Kuv lub siab tau nco txog

  Tej nyiaj kuv uas ntau kawg nkaus

  Puag saud Nws cov tubtxib tau caw kom kuv nce mus

  Kuv lub siab tau xyivfab thaum ncaim ntiajteb no mus

 

  Eb Vaj Cawmseeg tsis muag kwvluag yam koj

  Yog qaum ntuj kuv ua txhaum

  Mas kuv tu siab kawg nkaus li

  Puag saud Nws cov tubtxib tau hu kom kuv nce mus

  Kuv lub siab tau xyivfab thaum ncaim ntiajteb no mus

 

2.  Ntiajteb no kuv dhuav lawm tsis nco txog mus simneej

  Saum Ceebtsheej kuv mus txog

  Yuav tau txais txoj kev xyivfab

  Puag saud Nws cov tubtxib tau caw kom kuv nce mus

  Kuv lub siab xyivfab heev thaum ncaim ntiajteb no mus

 

3.  Ntiajteb muab tso plhuav tseg

  Tsis txhob quav ntsej ntxiv mus

  Los peb mus lawm saum ntuj

  Uas yog qhov chaw zoo kawg nkaus

Puag saud Nws cov tubtxib tau caw kom kuv nce mus

  Kuv lub siab xyivfab heev thaum ncaim ntiajteb no mus

 

  # 254 - TAU ZOO NYOB HAUV KUV SIAB

 When Peace ,Like A River

 

1.  Thaum muaj kev xyivfab

  Dhau los ntawm kuv lub siab

  Thaum txoj kev txomnyem samsim los

  Txawm tias yog li cas

  Nws qhia kom kuv hais tias tseem xyivfab

  Tseem xyivfab hauv kuv siab

 

  Tseem xyivfab tseem xyivfab rau nruab siab

  Tseem xyivfab hauv kuv siab

 

2.  Txawm Ntxwgnyoog tso txoj

  Kev txhawjxeeb los rau kuv

  Vajtswv twb cog lus cia rau kuv

  Tias Yesxus twb paub

  Kuv tsis muaj peevxwm nyiaj Nws thiaj tau

  Txhawb dag zog hauv kuv siab

 

3.  Kuv li kev txhaum raug

  Muag ntsia saum ntoo khaublig

  Kuv tau pom hwjchim ci tsom tuaj

  Nws ntxuav kuv lub siab

  Yuav tsis nco txog kev txhaum kuv lub siab

  Yuav txhawb nqa Vajtswv Saub

 

4.  Thov kom lub caijnyoog

  Los tsawgtsuag rau kuv pom

  Thaum tej huab cua yuav tau poj mus

  Thaum suab rajxyu nrov

  Tswv Yesxus yuav ros los txog thaum ntawd

  Kuv lub siab xyivfab heev

 

 #255-TSWV YESXUA TSEEM NYOB

  Jesus Still lives

 

 Kuv paub tseeb tiasYesxus sawv los lawm

   Kuv thov txhawb nqa Nws

   Saum khaublig ntoo Koj tau theej kuv txhoj

   Kuv thov txhawb nqa Koj

   Vaj Cawmseej hwjchim kov yeej ntawm txoj kev tuag

 Kuv thov txhawb nqa Nws

   Kuv thiaj li dim plaws ntawm dab lub xibteg

   Kuv thov txhawb nqa Nws

 

 #256-KUV MUAJ ZOO TSEV

 Do Lord

 

1.  Kuv muaj zoo tsev nyob saum ntuj yog Vajtswv tsim cia

   Kuv muaj zoo tsev nyob saum ntuj yog Vajtswv tsim cia

   Kuv muaj zoo tsev nyob saum ntuj yog Vajtswv tsim cia

   Rau sawvdaws cov ntseeg

 

   Kuv thov Vajtswv Saub

   Thov koj nco ntsoov txog kuv (3)

   Thov koj coj kuv mus

 

2.  Kuv xaiv Vajtswv tus pab kuv nej yuav tau xaiv thiab

   Kuv xaiv Vajtswv tus pab kuv nej yuav tau xaiv thiab

   Kuv xaiv Vajtswv tus pab kuv nej yuav tau xaiv thiab

   Nws yuav pub txoj siav

 

3.  Peb yuav zoo siab yog tias peb tau mus txog saum ntuj

 Peb yuav zoo siab yog tias peb tau mus txog saum ntuj

   Peb yuav zoo siab yog tias peb tau mus txog saum ntuj

   Nrog Vajtswv Nws nyob

  

 #257-THOV ROJ RAU KUV LUB TEEB

 Give Me Oil In My Lamp

 

1.  Thov pub roj coj los rau hauv lub lub teeb

   Ua kom kuv lub teeb muaj tshav ci

   Thov pub roj coj los rau hauv kuv lub teeb

   Kuv yuav tau tsom tshav ci mus thoob ntuj

 

  Qhuas txhawb nqa Nws qhuas txhawb nqa Nws

  Qhuas txhawb nqa Nws rau peb tus Vajtswv

  Qhuas txhawb nqa Nws qhuas txhawb nqa Nws

  Qhuas txhawb nqa rau Vajtswv Saub

 

2.  Thov kuv ua yam tus neeg uas mus nrhiav ntses

  Kuv yuav tau mus nrhiav tibneeg txhaum

  Thov kuv ua yam tus neeg uas mus nrhiav ntses

  Coj neeg txhaum los nrhiav kuv tus Vajtswv

 

 

#258 -KAUM LEEJ HLUAS NKAUJ

 Ten Virgins

Txhob tso tseg kev ua Saub tsaug

  Txhob cia dab los ntxias nej tau

  Nej ntseeg Vaj Yesxus nej ntseeg Vaj Yesxus

Thiaj muaj txoj siav ib txhim mus

Thiaj muaj txoj siav ib txhim mus

 

Lub nroog Ceebtsheej piv yam cov hluas nkauj

Tsib tug ntse nws npaj roj rau lub teeb

Tsib leeg ruam ntawd

Muaj lub teeb tsis muaj roj taws

Muaj lub teeb tsis roj taws

 

Txawm ntseeg lawm los tseem ua txhaum

  Yog nej cia dab xib tau

   Vaj Yesxus yuav los Vaj Yesxus yuav los

 Lub silhawm nej nco tos

 Lub sijhawm nej tsis nco tos

 

 #259 -NTIAJTEB TSAUS NTUJ NTI

 Dark World

 

Ntiajteb nyob tsaus ntuj nti ntiajteb no muaj kev phem

Tsis hais pojniam txhivneej txhua leej txawj ua kev phem

Mus ua tubsab tubnyiag noj tag los tseem tshain thiab

Cem qhia los tsis ris siab lub siab dub siab tsis zoo

 

Nej los xav saib xav peb ib tsoom Hmoob

Nej xav kom zoo zoo ntiajteb nyob tsis thajyeeb

Nej los nrog peb ntseeg peb ntseeg Vajtswv saum ntuj

Muaj hnub Nws yuav nqes los tos nej mus nyob saum ntuj

 

Lubsiab nyob xyivfab hlo ntiajteb no tsis nco txog

Nthiajteb mas tsis ruaj tsis nreeg tsaus nti tsis zoo ua neej

 

 

#260-HU HA LE LU YAS

 Sing Hallelujah To The Lord

 

1.  Hu ha –le-lu-yas qhuas Vajtswv

 Hu ha –le-lu-yas qhaus Vajtswv

 Hu-ha-le-lu-yas hu ha –le-lu-yas

Hu ha –le-lu –yas qhuas Vajtswv

 

2.  Yesxus kav saum ntuj thiab ntiateb

 Yesxus kav saum ntuj thiab ntiajteb

 Yesxus kav saum ntuj thiab kav hauv ntiajteb

 Yesxus kav saum ntuj thiab ntiajteb

 

3.  Nws yuav rov los coj peb mus tsev

 Nws yuav rov los coj peb mus tsev

 Nws yuav ros los coj Nws yuav ros los coj

 Nws yuav ros los coj peb mus tsev

 

#261 –TxAWM TIAS TSAUS NTUJ

 Pas It On

 

1.  Txawm tias tsaus ntuj pestsawg

 Yog taws teeb kuj pom kev lawm

 Yus nuab lub teeb los taws ci vus

 Tsom rau sawvdaws

 Vajtswv txoj kev hlub neeg ntiajteb

 Piv tau yam lub teeb ntawd

 Yog nej los ntseeg nej yuav tau txais

 Thiab coj mus qhia sawvdaws

 

2.  Yog nej ntseeg thiab tso siab

 Yuav tau txais txojkev xyivfab

 Vajtswv Nws yuav pab nej

 Vajtswv Nws yuav pab nej

 Komnej dim ntawm txoj kev tuag

 Kuv yuav qhia kom mus thoob ntuj

 Txog Vajtswv txoj kev hlub uas tau hlub kuv

 Thiab tau hlub koj yuav qhia kom mus thoob ntuj

 

 

 #262-KUV TSA LUB SUAB

 

 Kuv tsa lub suab hu nkauj qhuas koj lub npe

 Thov koj tuav kuv txhais tes kuv nrog koj mus

 Thov koj los kav tag nrho hauv kuv lub siab

 Hloov dua siab tshiab thov cia kov cia kuv nrog koj mus

 Kuv thiaj hu qhuas ha-le-lu-ya ha-le-lu-ya

 Qhuas Vaj Yesxus lub npe

 Kuv thiaj hu qhuas ha-le-lu-ya ha le-lu-ya

 Qhuas Vaj Yesxus lub npe

 

 #263-TXO HWJCHIM

 Humble Thyself

 

1.  Txo koj hwjchim ntawm Vajtswv lub xubntiag

 Txo koj hwjchim ntawm Vajtswv lub xubntiag

 Nws yuav… tsa koj ...lub neej

 Kom siab zujzuz siab zujzus Nws yuav tsa koj

 

 #264 -THAUM KUV TSEEM NYOB NTIAJTEB

 I Am A Sinner

 

1.  Thaum kuv tseem nyob hauv ntiajteb

 Txoj kev txhaum uas kuv ua los

 Ua tej kev tsis tsimnyog uas yuav mus ua

 Vaj Tswv yuav tuav kuv txhais tes

 Coj kuv los taug Nws txoj kev

 Txoj kev tuag kev txomnyem thiaj raws tsis cuag

 

 Thaum mus saum ntuj (thaum mus saum ntuj)

 Tsis muaj kev txomnyem (tsis muaj kev txomnyem)

 Thaum mus saum ntuj (thaum mus saum ntuj)

 Kev tuag tsis muaj (Kev tuag tsis muaj)

 Yuav tshav ntuj muaj (yuav tshav ntuj nrig)

 Saum lub nroog Ceebtsheej

 Tsis muaj txoj kev txomnyem mus li ib simneej

 

2.  TaugVajtswv Nws tus neev taw

 Mus txog rau hnub ntiajteb kawg

 Muab sawvdaws txoj siav pub rau Tswv Yesxus

 Nws yuav ros los coj peb mus

 Nrog nws nyob raus puag saum ntuj

 Yuav nyob mus sib simneej tsis muaj hnub kawg

 

 #265-KOJ YOG KUV LUB CHAW VAM

 As The Deer

 

 Yam tus tsiaj nrhiav dej haus

 Kuv lub siab nrhiav Vajtswv tag hnub tag hmo

 Koj yog kuv lub chaw vam

 Kuv lub siab thiaj txhawb nqa Vajtswv Yesxus

 

 Koj yog kuv lub chaw nraim ruaj khov

 Koj ib leeg yog tus kuv niajhnub tos

 Koj yog kuv lub chaw vam

 Kuv lub siab thiaj txhawb nqa Vajtswv Yesxus

 

 #266-NRHIAV VAJTSWV UA NTEJ

 Seek Ye First

 

 Nej xub los nrhiav Vajtswv ntuj lub tebchaw tso

 Thiab los nrhiav Nws txoj kev ncajncees

 Vajtswv ntuj mam muab lwm yam los pub rau nej

 Halelu haleluyas

 

 Ha-le-lu-yas Ha-le-lu-yas

 Ha-le-lu-yas Halelu Haleluyas

 

 #267-VAJTSWV YOG KEV HLUB

 

 Vajtswv yog kev hlub Vajtswv yog kev hlub

 Vajtswv yog kev hlub

 Vajtswv yog kev hlub Vajtswv yog kev hlub

 Vajtswv yog kev hlub

 

1. Kuv nco ntsoo Vajtswv txhua hnub txhua hmo

  Nco ntsoov Vajtswv Vaj Yesxus

  Kuv ntseeg nws hlubkuv thiajmuaj siav nyob

  Vim kuv yog Vajtswv tus menyuam

 

2. Kuv nco ntsoov thov Nws txhua hnub txhua hmo

  Nco ntsoov Vajtswv Vaj Yesxus

 Kuv paub nws hnov nws teb kuv lus thov

 Vim kuv yog Vajtswv tus menyuam

 

3. Kuv nco ntsoov tias yog Vajtswv menyuam

  Yuav tsis cia Nws poob ntsej muag

  Txawm neeg tsis qhuas tsuav Yesxus txaus siab

  Vim kuv yog Vajswv tus menyuam

 

 #268 -THOV HLOOV KUV LUB SIAB

 Change My Heart, O Lord

 

 Thov Koj hlov kuv siab ntxuav kom tshiab ntshiabsi

 Thov Koj hloov kuv siab cia kuv li Koj

 

 Thov Koj hloov kuv siab ntxuav kom tshiab

 Thov Koj hloov kuv siab cia kuv zoo li Koj

 

 Kuv yog cov av nkos Koj yog kws puab los

 Thov puab kuv dua tshiab kom zoo raws Koj siab

 

 #269 -HU NKAUJ QHUAS TXHAWB NQA

 Blessed Be The Name Of The Lord

 

 Hu nkauj qhuas txhawb nqa Vajtswv lub npe

 Nws thiaj tismnyog neeg ntiajteb qhuas thiab hwm

 Peb sawvdaws thiaj tsa txhais tes koom siab ua ke

 Koom siab hu nkauj qhuas txhawb nqa

 Hu nkauj qhuas txhawb nqa

 Hu nkauj qhuas txhawb nqa Vajtswv lub npe

  

 #270 -PEB SAWVDAWS

 Side By Side

 

1. Peb sawv ua ib ke tos mloog Vajtswv txoj lus

  Txhawb nqa Vaj Yesxus Cawmseej

  Nyob nrog txoj kev hlub

  Ruaj nreeg ntawm txoj kev ntseeg

  Vaj Yesxus yog tus Cawmseej

  Sib ntsib saum Ceebtsheej peb tuav tes ua ib ke

  Nyob ntawm Vaj Yesxus ib sab

  Yuav sib ntsib saum Ceebtsheej

  Peb tuav tes ua ib kev nyob ntawm Vaj Yesxus ib sab

 

2. Peb sawvdaws yog Vaj Yesxus cov tubrog

 Peb yuav sib txhawb zog kom txog

 Ceebtsheej yog qhov chaw npaj tseg rau sawvdaws

 Peb mus sib ntsib rau qhov ntawd

 Sib ntsib saum Ceebtsheej peb tuav tes ua ib ke

 Nyob ntawm Vaj Yesxus ib sab

 Yuav ntsib koj saum Ceebtsheej

 Yuav hu nkauj ua ib ke kwvtij phoojywg mus sib ntsib

  

#271-KEV THAJ YEEB

 My Peace

 

1.  Kuv tau muab kev thajyeeb pub rau koj

 Kev thajyeeb uas ntiajteb paub tsis txog

 Kev thaj yeeb neeg ntiajteb tsis nkag siab tsis pom

 Yog txoj kev yog txoj siav

 Kev thajyeeb kuv muab cia rau koj

 

2.  Kuv tau muab txoj kev hlub pub rau koj

 Txoj kev hlub uas ntiajteb paub tsis txog

 Yog kev hlub neeg ntiajteb tsis nkag siab tsis pom

 Hlub sib pab hlub sib pub

 Txoj kev hlub kuv muab cia rau koj

 

 #272-KUV TXHAWB NQA VAJTSWV

 Lord I Lift Your Name On High

 

 Kuv yuav txhawb nqa koj lub npe

 Kuv yuav hu nkauj qhuas mus ib txhis

 Kuv zoo siab koj nrog peb nyob

 Kuv zoo siab koj nqes los cawm peb

 Koj nqes saum ntuj rau ntiajteb los qhia txoj kev

 Raug ntsia saum ntoo khaub lig nuj nqes koj theej

 Tuag muab faus rau qhov nxa sawv rov qab mus saum ntuj

 Kuv yuav txhawb koj kub npe

 

  #273-KUV HU TXHAWB NQA

 I Sing Praises

 

1.  Kuv hu nkauj qhaus koj lub npe …Vajtsw

 Hu qhuas koj lub npe ………Vajtswv

 Vim koj lub npe zoo thiab tsimnyog rau kuv qhuas

 Kuv hu nkauj qhuas koj lub npe……Vajtswv

 Hu qhuas koj lub npe...Vajtswv

 Vim koj lub npe zoo thiab tsimnyog rau kuv qhuas

 

2.  Kuv yuav txhawb nqa koj lub npe …….Vajtswv

 Txhawb nqa koj lub npe…..Vajtswv

 Vim Koj lub npe zoo thiab tsimnyog rau kuv qhuas

 Kuv yuav txhawb nqa koj lub npe …….Vajtswv

 Txhawb nqa koj lub npe ……..Vajtswv

 Vim koj lub npe zoo thiab tsimnyog rau kuv qhuas

 

 #274-VAJTSWV LUB TSHAV ZAUB

 HIS SHEEP AM I

 

 Ntawm Vajtswv lub tshav zaub

 Muaj dej thiab zaub hlav mosnyoos

 Kuv thiab Vajtswv mus ua ke yam xyivfab

 Kuv zoo li yaj uas Vajtswv nws tau yug cia yam zoo

 Nrog Vajtswv mus

 

 Muaj dej ntshiab (Nyob saum hauv tsua)

 Zaub mosnyoos (Nyob saum hauv tsua)

 Thaum tsaus ntuj (thaum tsaus ntuj)

 Kuv taug kev nrog Nws mus

 Tsaus ntuj nti(Nyob saum hauv tsua)

 Kev txomnyem (Nyob saum hauv tsua)

 Nrog Nws mus (Nrog Nws mus)

 Tus Tswv yug zoo

 

 #275-NPOOS DIS YAS

 Bum Di Ya

 

 Npoos lis yas Npoos lisyas Npoos lis yas

 Npoos lis yas NPoos lis yas Npoos lis yas

 Kuv xav saib hauv roob

 Kuv xav saib dej hiavtxwv

 Kuv xav saib paj ntoos

 Kuv xav saib yam zoo nkauj

 Kuv xav saib txhua yam

 Uas Vajtswv tsim los

 Npoos lis yas Npoos lis yas Npoos lis yas

 Npoos lis yas Npoos lis yas Npoos lis yas

 

 #276-MUAJ IIB QHO CHAW

 There Is A Place

 

1.  Muaj ib qhov chaw uas kuv tis paub

 Tshuav ib qhov chaw kuv mus tsis txog

 Uas kuv tso siab tias muaj ib tug

 Kuv paub hauv kuv lub siab

 Tias Vajtswv yog kev tseeb

 

 Vajtswv ib leeg thiaj yog kev tseeb

 Nws yog Cawmseej vim Nws cawm

 Kuv tau dim kev tuag

 Vajtswv kev hlub yog kev xyivfab

 Kuv paub hauv kuv lub siab tias

 Vajtswv yog kev tseeb

 

2.  Kwvtij yuav kwv luag yuav thuam

 Kwvtij kwv luag yuav tso yus tseg

 Tiamsis Vajtswv Nws tseem hlub kuv

 Kuv paub hauv kuv lub siab

 Tias Vajtswv yog kev tseeb

 

3.  Ntshe muaj qee zaud raug kev sim siab

 Kwvtij phoojywg muab kuv tso cia

 Tiamsis Vajtswv tseem nco ntoov kuv

 Nws pauv txoj kev ntxhov siab

 Los ua txoj kev xyivfab

  

 #277-TXAWM YOG PEB TXHAUM NPAUM TWG

 Jesus Loves Sinners

 

1.  Txawm yog peb muaj kev txhaum npaum twg

 Vaj Yesxus tseem hlub peb

 Thaum peb txom nyem thaum ntsib kev phem

 Tsis hais cov hluas cov laus

 

 Vajtswv tseem tos sawv daws

 Vim Nws hlub thiab khuv leej

 Pub lub dag lub zog

 Kom ua raws Nws siab

 Vajtswv nws tseem hlub peb

 Txog thaum peb txoj siav tu

 

2.  Muaj tes kom ua Vajtswv hauj lwm

 Lub siab ntseeg ruag ntawm nws

 Ob lub qhov muag kom saib khaub lig

 Thiaj muaj txoj siav ib txhis

 

3.  Tsis muaj leejtwg zoo li Vajtswv

 Hauv ntiaj teb no tsis muaj

 Kom peb tau txoj siav dim

 

 #278-KEV ZOO SIAB NYOB TWG

 Where Is Happiness

1.  Kev zoo siab xyivfab nws nyob qhov twg

 Kev iab kev khwv los qhov twg los

 Kua muag ntws nto puv lub kaum muag

 Tsis pom qab yuav qhia leegjtwg

 

2.  Kev iab kev khwv tsismuaj hnub txaus

 Ua neej laus laus los tsis muaj neeg hlub

 Kev tshav ntuj nyob deb npaum twg

 Quaj twj ywm nyob rau nruab siab

 

3.  Ntsia hauv kev twg los tsaus ntuj nti

 Muaj hnub chiv tsismuaj hnub xaus

 Leejtxiv Saub nws nyob qhov twg lawm

 Pab los txhawb kuv lub dag zog

 

4.  Kwvtij Hmoob koj nyob twg los xij

 Kev tshaib kev nqis txoj kev sib hlub

 Tsis txhob tu siab muaj Vajtswv ntuj

 Niajhnub tuav txog peb lub npe

 

 #279-PEB VAJTSWV YESXUS

 Christ Loves Us

 

1.  Peb Vajtswv Yesxus tus uas hlub peb

 Vajtswv yog txoj tau txoj siav

 Vim Nws tau los tuag saum khaublig ntoo

 Pub kom peb tau txais txoj siav ntev

 Tsis muaj leejtwg yuav hlub li Nws

 Vajtswv thiaj li yog tus hlub yus

 Peb Vajtswv Yesxus yog txoj kev hlub

 Ntiajteb los txhawb nqa thiab qhuas Nws

 

2.  Vajtswv Saub saum ntuj Nws hlub peb heev

 Tau tso Leejtub nqes los ua Cawmseej

 Nqes los pab tibneeg hauv ntiajteb no

 Kom ntiajteb thiaj tau txoj siav ntev

 Yesxus hlub peb heev thiajj nqes los

 Nws tso peb dim plaws ntawm lub txim

 Nws pub txoj siav tshiab rau peb txhua tus

 Nimno puas nco Nws tshav ntuj

 Nimno puas nco Nws tshav ntuj

  

 #280-LUB NTIAJTEB NO VAJTSWV TSIM TSEG

 

1.  Lub ntiajteb no yog puag thaum ub Tswv ntuj tsim los

 Yam uas kuv pom puav leej yog Saub tsim tseg huv si

 Saub ib suab hu tagnrho hnubqub lub hnub lub hli

 Txawj ua tshav ci tshav ntuj tib nrog rau ntiajteb neeg

 

 Vajtswv Saub koj yug peb lub cev thiab yug peb ntsujplig

 Koj lub hwjchim loj dua ntais tagnrho huv si

 Kuv thiaj los hawm pe koj ib leeg mu sib simneej

 Vajtswv ntuj e kuv thov ua tsaug uas koj hlub kuv

 

2.  Thaum tagkis ntxov txog rau hnub tshiab tshav ci ntsa iab

 Yog ua chaw qhia rau ntiajteb paub koj li hwjchim

 Vajtswv ntuj tsim paj xyoob paj ntoos tawg tsw qab ntxiag

 Qhia peb paub tias peb Vajtswv ntuj nws muaj kev hlub

 

3.  Koj tsim tibneeg los ua neej nyob hauv ntiajteb no

 Cia kav tagnrho ib puas tsav yam uas koj tsim los

 Tsim dejnag los rug qoob yug loo txiv xyoob txiv ntoo

 Ua zaub ua mov los rau peb noj yug txoj siav

 

 #281-NCO TXOG TSWV YESXUS

 

 Hnub tawm plawm puag tim npoo ntuj

 Cov tshav ci thoob plaws

 Yuav qhia txog Vajtswv kev

 Nej tseem yuav nco nws tshav ntuj

 Hnov suab kab noog quaj seev yees

 Nploog ntoos ntxhees li niab

 Kho kuv siab nco txog Tswv Yesxus

 Thov koj coj kuv lub hauv kev tom ntej

 Thaum txog rau lub ntiajteb kawg

 Saib kuv puas yuav muaj hmoo

 Nrog koj mus nyob saum Ceebtsheej ntuj

 Kom kuv lub neej no nyob kaj siab lug

 

 #282-NTIAJTEB ZOO LI NPAU SUAV

 

1.  Yug los ntiajteb nyob kho siab khuav zoo li npau suav

 Los nyob ib vuag dua xwb tus muaj tus pluag tus ruam

 Tus ntse yug los ntiajteb tsis ntev yuav rov ncaim mus

 Yug los muaj hnub yeej yuav tuag mus lub cev ntajntsug

 Yuav lwj rov mus ua av txoj siav yaj ntshis yam zaj npau suav

 Yuav tsis nco tshua lub neej hauv ntiajteb no

 

 Ntiajteb li tibneeg tus muaj tau zoo tus pluag tau kev

 Txomnyem qee leej yug los tsis tshaib tsis nqhis

 Lub neej cas yuav zoo li tshav ntuj qasnrig

 Qee leej yug los tsis thooj li luag txomnyem qas ntsuav

 Los ua neej ntxuag kuamuag nws lam ua neej nyob tos hnub

 Tuag ces yuav tso plhuav lub neej hauv ntiajteb no

 

2.  Lub ntiajteb no muaj txoj kev phem muaj kev txomnyem

 Los peb tseem muaj chaw vam

 Tshuav Tswv Yesxus nws hajtseem hlub yuav coj peb mus

 Kom dhau txoj kev tsaus ntuj

 Muaj hnub peb yuav mus nyob saum ntuj tus Tswv Yesxus

 Yuav nrog peb nyob ua ke lub neej txomnyem nyob hauv ntiajteb

 Yuav laim ncua tseg tsis nco txog mu sib sim


 #283-THOV CAW KOJ LOS

 

 Peb co niag neeg ntseeg Saub hauv ntiajeb

 Hnub no peb tau tuaj ua ke

 Thov muab kev ntxhov siab tso pov tseg

 Los txhawb nqa Vajtswv

 Cov niam tais cov niam laus cov niam hluas

 Los siv suab pehawm Vajtswv

 Tsis hais koj yog leejtwg

 Thov caw koj txav los

  

 #284-THOV THIAJ YUAV TAU

 

 Nej thov nej thiaj yuav tau

 Nej nrhiav nej thiaj yuav ntsib

 Thaum nej thov mas nej yuav tau txais

 Yog Vaj Yesxus cov lus cog

 

1.  Yog thaum nej raug kev txomnyem

 Yog thaum nej raug kev txomnyem

 Yog thaum nej taug kev txomnyem

 Kom nej thov ntawm Yesxus lub npe

 

2.  Yog thaum nej raug kev tsaus ntuj

 Yog thaum nej raug kev tsaus ntuj

 Yog thaum nej raug kev tsaus ntuj

 Kom nej thov ntawm Vajtswv Yesxus

 

3.  Yog thaum nej mloog Vajtswv lus

 Yog thaum nej mloog Vajtswv lus

 Yog thaum nej mloog Vajtswv lus

 Vajtswv yuav teb nej cov lus thov

 

4.  Vajtswv nws yuav nrog nej nyob

 Vajtswv nws yuav nrog nej nyob

 Vajtswv nws yuav nrog nej nyob

 Nws yuav pub nej muaj kev xyivfab

   

 #285-VAJTSWV HAIS TIAS KUV TSIS PAUB KOJ

 

 Tsis yog txhua tus hais tias Vajtswv Vajtswv

 Ces txawj yuav tau mus nyob saum ntuj

 Tsuas yog tus ua hum Leej Txiv siab

 Ua raws kaum txoj cai qhia Vajswv thiaj lees paub nws

 

 Muaj neeg coob leej hu tias Vajtswv Vajtswv

 Kuv twb pab qhia koj txoj cai ne

 Kuv caum dab tawm ntawm koj lub npe

 Thiab ua kev phemhwj ntau yam ne

 Es koj tsis paub kuv lawm los?

 

 Vajtswv hais tias kuv tsis paub koj

 Coj neeg siab nkhaus khiav mus kom dhau

 Zoo yam li tsob txivcev txi txiv tsis zoo

 Vajtswv thiaj hais tiaskom muab ntov pov tseg

 

 Tsawg tus ntseeg yeej xav tau qhov tseeb lawv e

 Khiav dab xibteg khiav kom dhau tiag

 Los nthiav Vajtswvtus tseeb tiag

 Yuav tsum ua raw lus qhia

 Es koj thiaj tau txoj siav ntev

  

 #286-VAJTSWV YUAV ROV LOS

 

1.  Kuv paub tias kuv tus Vaj Cawmseej

 Tseem muaj txoj siav nyob (muaj txoj siav nyob)

 Nws yuav ros los (nws yuav rov los)

 Yuav rov los pub txoj siav ntej rau

 Peb nws muaj hwjchim (nws muaj hwjchim)

 Loj kawg nkaus li

 

 Vajtswv Yesxus(Vajtswv Yesxus)

 Nws nyob puag saum nntuj

 Nws yuav nqes los(nws yav nqes los)

 Rau ntiajteb no

 Nws los coj cov (nws los coj cov)

 Ntseeg mus nrog nws

 Nyob muaj ib hnub kuv (muaj ib hnub kuv)

 Yuav mus saum ntuj

 

2.  Kuv paub tias peb nyob ntiajteb no

 Mas nyob tsaus ntuj nti (nyob tsaus ntuj nti)

 Tau kev txomnyem

 Tiamsis Vajtswv Yesxus tau hais

 Tias muaj ib hnub nws (muaj ib hnub nws)

 Rov los tos peb

 

  #287-VAJTSWV TXAWJNTSE HEEV

 

1.  Vajtswv muaj Tswvyim txawjntse heev

 Tsim ntiajteb nyob tsis muaj ncej txheem

 Lub ntiajteb ya yuj yees mus kev ib leeg

 Tsim dej thiab av nyob ruaj tsis poob tsis txeej

 Tsim tibneeg los nyob thoob qab ntug

 Los neeg tsis paub Vajtswv kev hlub

 Lawm tsis mloog lus tsis nco Vajtswv tshav ntuj

 Niajhnub hlawv xyab hlawv ntawv pe hawm Ntxwgnyoog

 

 Vajtswv tseem ua siab ntev tos nej

 Kom nej txhua tug tig rov los ntseeg

 Yuav tau siav ntev nyob saum Ceebtsheej

 

2.  Tibneeg pe hawm dab thoob ntiajteb

 Lawv coj dab los teev hauv lawv tsev

 Lawv xav hais tias dab yog lawb niam lawv txiv

 Tiamsis dab twb yog nrhiav txim rau lawv ris

 

3.  Tibneeg ntiateb poob ua dab qhev

 Lawv taug dab kev mus hauv dab teb

 Dab yuav coj lawv mus poob rau hauv ntuj tawg

 Txomnyem ntev dhawv ib tshis paub txawj kawg

 

4.  Vajtswv nws hlub tib neeg ntiajteb

 Nws thiaj tau txib leej tub txawjntse

 Los pab kom neeg dim ntawm dab lub xibteg

 Cawmseej lub npe yuav pab kom dhau kev tuag

 

5.  Tsoom Hmoob kom nej los ntseeg Yesxus

 Los txais Tswv ntuj nws txoj kev hlub

 Thiaj li tau mus nyob saum Vajtswv lub nroog

 Noj tsob txiv ntoo tsis txawj tuag mu sib sim