Nkauj Raws Lej #

# 251 - KUV TUS TSWV

Lord,I Want To Be A Christian

1. Kuv tus Tswv kuv xav ntseeg Koj zoo

Hauv kuv lub siab hauv kuv lub siab

Kuv tus Tswv kuv xav ntseeg Koj zoo

Hauv kuv lub siab huav kuv lub siab

Hauv kuv lub siab

Kuv tus Tswv kuv xav ntseeg Koj zoo

Hauv kuv lub siab

2. Kuv tus Tswv kuv xav muaj lus hlub

Hauv kuv lub siab hauv kuv lub siab

Kuv tus Tswv kuv xav muaj lus hlub

Hauv kuv lub siab hauv kuv lub siab

Hauv kuv lub siab

Kuv tus Tswv kuv xav muaj lus hlub

Hauv kuv lub siab

3. Kuv tus Tswv kuv yuav raws Koj mus

Hauv kuv lub siab hauv kuv lub siab

Kuv tus Tswv kuv yuav raws Koj mus

Hauv kuv lub siab hauv kuv lub siab

Hauv kuv luub siab

Kuv tus Tswv kuv yuav raws Koj mus

Hauv kuv lub siab

# 252 - NROG VAJTSWV NYOB

Trust In God

1. Nrog Vajtswv nyob txoj siav muab pub rau Nws

Nws txhais tes tuav kuv taug Nws txoj kev ncaj

Nrog Vajtswv nyob zoo siab xyivfab

Thov muab nplooj siab nplooj ntsws thiab lo lus xav

Pub rau VajswvYesxus

2. Muaj ib zaug kuv tau yuam kev rau kev phem

Tiamsis nimno Vajtswv hu kuv los tsev

Vim Nws khuvleej Nws thiaj tau pab

Ntawm lo lus hlub uas muaj txoj kev xyivfab

Yuav pab kuv mus ib sim

3. Thaum dab Nrxwgnyoog los hem kuv tau poob siab

Tiamsis Vajtswv hwjchim tau lawv dab khiav

Vajtswv tau pub lub zog rau kuv

Kom kuv muaj yeej kev phem ntawm dab Ntxwgnyoog

Txhua hnub kuv ntseeg Nws zoo

# 253 - NTIAJTEB TSIS YOG KUV SEV

This World Is Not My Home

1. Ntiajteb tsis yog kuv tsev kuv tsev nyob puag saum ntuj

Kuv lub siab tau nco txog

Tej nyiaj kuv uas ntau kawg nkaus

Puag saud Nws cov tubtxib tau caw kom kuv nce mus

Kuv lub siab tau xyivfab thaum ncaim ntiajteb no mus

Eb Vaj Cawmseeg tsis muag kwvluag yam koj

Yog qaum ntuj kuv ua txhaum

Mas kuv tu siab kawg nkaus li

Puag saud Nws cov tubtxib tau hu kom kuv nce mus

Kuv lub siab tau xyivfab thaum ncaim ntiajteb no mus

2. Ntiajteb no kuv dhuav lawm tsis nco txog mus simneej

Saum Ceebtsheej kuv mus txog

Yuav tau txais txoj kev xyivfab

Puag saud Nws cov tubtxib tau caw kom kuv nce mus

Kuv lub siab xyivfab heev thaum ncaim ntiajteb no mus

3. Ntiajteb muab tso plhuav tseg

Tsis txhob quav ntsej ntxiv mus

Los peb mus lawm saum ntuj

Uas yog qhov chaw zoo kawg nkaus

Puag saud Nws cov tubtxib tau caw kom kuv nce mus

Kuv lub siab xyivfab heev thaum ncaim ntiajteb no mus

# 254 - TAU ZOO NYOB HAUV KUV SIAB

When Peace ,Like A River

1. Thaum muaj kev xyivfab

Dhau los ntawm kuv lub siab

Thaum txoj kev txomnyem samsim los

Txawm tias yog li cas

Nws qhia kom kuv hais tias tseem xyivfab

Tseem xyivfab hauv kuv siab

Tseem xyivfab tseem xyivfab rau nruab siab

Tseem xyivfab hauv kuv siab

2. Txawm Ntxwgnyoog tso txoj

Kev txhawjxeeb los rau kuv

Vajtswv twb cog lus cia rau kuv

Tias Yesxus twb paub

Kuv tsis muaj peevxwm nyiaj Nws thiaj tau

Txhawb dag zog hauv kuv siab

3. Kuv li kev txhaum raug

Muag ntsia saum ntoo khaublig

Kuv tau pom hwjchim ci tsom tuaj

Nws ntxuav kuv lub siab

Yuav tsis nco txog kev txhaum kuv lub siab

Yuav txhawb nqa Vajtswv Saub

4. Thov kom lub caijnyoog

Los tsawgtsuag rau kuv pom

Thaum tej huab cua yuav tau poj mus

Thaum suab rajxyu nrov

Tswv Yesxus yuav ros los txog thaum ntawd

Kuv lub siab xyivfab heev

#255-TSWV YESXUA TSEEM NYOB

Jesus Still lives

Kuv paub tseeb tiasYesxus sawv los lawm

Kuv thov txhawb nqa Nws

Saum khaublig ntoo Koj tau theej kuv txhoj

Kuv thov txhawb nqa Koj

Vaj Cawmseej hwjchim kov yeej ntawm txoj kev tuag

Kuv thov txhawb nqa Nws

Kuv thiaj li dim plaws ntawm dab lub xibteg

Kuv thov txhawb nqa Nws

#256-KUV MUAJ ZOO TSEV

Do Lord

1. Kuv muaj zoo tsev nyob saum ntuj yog Vajtswv tsim cia

Kuv muaj zoo tsev nyob saum ntuj yog Vajtswv tsim cia

Kuv muaj zoo tsev nyob saum ntuj yog Vajtswv tsim cia

Rau sawvdaws cov ntseeg

Kuv thov Vajtswv Saub

Thov koj nco ntsoov txog kuv (3)

Thov koj coj kuv mus

2. Kuv xaiv Vajtswv tus pab kuv nej yuav tau xaiv thiab

Kuv xaiv Vajtswv tus pab kuv nej yuav tau xaiv thiab

Kuv xaiv Vajtswv tus pab kuv nej yuav tau xaiv thiab

Nws yuav pub txoj siav

3. Peb yuav zoo siab yog tias peb tau mus txog saum ntuj

Peb yuav zoo siab yog tias peb tau mus txog saum ntuj

Peb yuav zoo siab yog tias peb tau mus txog saum ntuj

Nrog Vajtswv Nws nyob

#257-THOV ROJ RAU KUV LUB TEEB

Give Me Oil In My Lamp

1. Thov pub roj coj los rau hauv lub lub teeb

Ua kom kuv lub teeb muaj tshav ci

Thov pub roj coj los rau hauv kuv lub teeb

Kuv yuav tau tsom tshav ci mus thoob ntuj

Qhuas txhawb nqa Nws qhuas txhawb nqa Nws

Qhuas txhawb nqa Nws rau peb tus Vajtswv

Qhuas txhawb nqa Nws qhuas txhawb nqa Nws

Qhuas txhawb nqa rau Vajtswv Saub

2. Thov kuv ua yam tus neeg uas mus nrhiav ntses

Kuv yuav tau mus nrhiav tibneeg txhaum

Thov kuv ua yam tus neeg uas mus nrhiav ntses

Coj neeg txhaum los nrhiav kuv tus Vajtswv

#258 -KAUM LEEJ HLUAS NKAUJ

Ten Virgins

Txhob tso tseg kev ua Saub tsaug

Txhob cia dab los ntxias nej tau

Nej ntseeg Vaj Yesxus nej ntseeg Vaj Yesxus

Thiaj muaj txoj siav ib txhim mus

Thiaj muaj txoj siav ib txhim mus

Lub nroog Ceebtsheej piv yam cov hluas nkauj

Tsib tug ntse nws npaj roj rau lub teeb

Tsib leeg ruam ntawd

Muaj lub teeb tsis muaj roj taws

Muaj lub teeb tsis roj taws

Txawm ntseeg lawm los tseem ua txhaum

Yog nej cia dab xib tau

Vaj Yesxus yuav los Vaj Yesxus yuav los

Lub silhawm nej nco tos

Lub sijhawm nej tsis nco tos

#259 -NTIAJTEB TSAUS NTUJ NTI

Dark World

Ntiajteb nyob tsaus ntuj nti ntiajteb no muaj kev phem

Tsis hais pojniam txhivneej txhua leej txawj ua kev phem

Mus ua tubsab tubnyiag noj tag los tseem tshain thiab

Cem qhia los tsis ris siab lub siab dub siab tsis zoo

Nej los xav saib xav peb ib tsoom Hmoob

Nej xav kom zoo zoo ntiajteb nyob tsis thajyeeb

Nej los nrog peb ntseeg peb ntseeg Vajtswv saum ntuj

Muaj hnub Nws yuav nqes los tos nej mus nyob saum ntuj

Lubsiab nyob xyivfab hlo ntiajteb no tsis nco txog

Nthiajteb mas tsis ruaj tsis nreeg tsaus nti tsis zoo ua neej

#260-HU HA LE LU YAS

Sing Hallelujah To The Lord

1. Hu ha –le-lu-yas qhuas Vajtswv

Hu ha –le-lu-yas qhaus Vajtswv

Hu-ha-le-lu-yas hu ha –le-lu-yas

Hu ha –le-lu –yas qhuas Vajtswv

2. Yesxus kav saum ntuj thiab ntiateb

Yesxus kav saum ntuj thiab ntiajteb

Yesxus kav saum ntuj thiab kav hauv ntiajteb

Yesxus kav saum ntuj thiab ntiajteb

3. Nws yuav rov los coj peb mus tsev

Nws yuav rov los coj peb mus tsev

Nws yuav ros los coj Nws yuav ros los coj

Nws yuav ros los coj peb mus tsev

#261 –TxAWM TIAS TSAUS NTUJ

Pas It On

1. Txawm tias tsaus ntuj pestsawg

Yog taws teeb kuj pom kev lawm

Yus nuab lub teeb los taws ci vus

Tsom rau sawvdaws

Vajtswv txoj kev hlub neeg ntiajteb

Piv tau yam lub teeb ntawd

Yog nej los ntseeg nej yuav tau txais

Thiab coj mus qhia sawvdaws

2. Yog nej ntseeg thiab tso siab

Yuav tau txais txojkev xyivfab

Vajtswv Nws yuav pab nej

Vajtswv Nws yuav pab nej

Komnej dim ntawm txoj kev tuag

Kuv yuav qhia kom mus thoob ntuj

Txog Vajtswv txoj kev hlub uas tau hlub kuv

Thiab tau hlub koj yuav qhia kom mus thoob ntuj

#262-KUV TSA LUB SUAB

Kuv tsa lub suab hu nkauj qhuas koj lub npe

Thov koj tuav kuv txhais tes kuv nrog koj mus

Thov koj los kav tag nrho hauv kuv lub siab

Hloov dua siab tshiab thov cia kov cia kuv nrog koj mus

Kuv thiaj hu qhuas ha-le-lu-ya ha-le-lu-ya

Qhuas Vaj Yesxus lub npe

Kuv thiaj hu qhuas ha-le-lu-ya ha le-lu-ya

Qhuas Vaj Yesxus lub npe

#263-TXO HWJCHIM

Humble Thyself

1. Txo koj hwjchim ntawm Vajtswv lub xubntiag

Txo koj hwjchim ntawm Vajtswv lub xubntiag

Nws yuav… tsa koj ...lub neej

Kom siab zujzuz siab zujzus Nws yuav tsa koj

#264 -THAUM KUV TSEEM NYOB NTIAJTEB

I Am A Sinner

1. Thaum kuv tseem nyob hauv ntiajteb

Txoj kev txhaum uas kuv ua los

Ua tej kev tsis tsimnyog uas yuav mus ua

Vaj Tswv yuav tuav kuv txhais tes

Coj kuv los taug Nws txoj kev

Txoj kev tuag kev txomnyem thiaj raws tsis cuag

Thaum mus saum ntuj (thaum mus saum ntuj)

Tsis muaj kev txomnyem (tsis muaj kev txomnyem)

Thaum mus saum ntuj (thaum mus saum ntuj)

Kev tuag tsis muaj (Kev tuag tsis muaj)

Yuav tshav ntuj muaj (yuav tshav ntuj nrig)

Saum lub nroog Ceebtsheej

Tsis muaj txoj kev txomnyem mus li ib simneej

2. TaugVajtswv Nws tus neev taw

Mus txog rau hnub ntiajteb kawg

Muab sawvdaws txoj siav pub rau Tswv Yesxus

Nws yuav ros los coj peb mus

Nrog nws nyob raus puag saum ntuj

Yuav nyob mus sib simneej tsis muaj hnub kawg

#265-KOJ YOG KUV LUB CHAW VAM

As The Deer

Yam tus tsiaj nrhiav dej haus

Kuv lub siab nrhiav Vajtswv tag hnub tag hmo

Koj yog kuv lub chaw vam

Kuv lub siab thiaj txhawb nqa Vajtswv Yesxus

Koj yog kuv lub chaw nraim ruaj khov

Koj ib leeg yog tus kuv niajhnub tos

Koj yog kuv lub chaw vam

Kuv lub siab thiaj txhawb nqa Vajtswv Yesxus

#266-NRHIAV VAJTSWV UA NTEJ

Seek Ye First

Nej xub los nrhiav Vajtswv ntuj lub tebchaw tso

Thiab los nrhiav Nws txoj kev ncajncees

Vajtswv ntuj mam muab lwm yam los pub rau nej

Halelu haleluyas

Ha-le-lu-yas Ha-le-lu-yas

Ha-le-lu-yas Halelu Haleluyas

#267-VAJTSWV YOG KEV HLUB

Vajtswv yog kev hlub Vajtswv yog kev hlub

Vajtswv yog kev hlub

Vajtswv yog kev hlub Vajtswv yog kev hlub

Vajtswv yog kev hlub

1. Kuv nco ntsoo Vajtswv txhua hnub txhua hmo

Nco ntsoov Vajtswv Vaj Yesxus

Kuv ntseeg nws hlubkuv thiajmuaj siav nyob

Vim kuv yog Vajtswv tus menyuam

2. Kuv nco ntsoov thov Nws txhua hnub txhua hmo

Nco ntsoov Vajtswv Vaj Yesxus

Kuv paub nws hnov nws teb kuv lus thov

Vim kuv yog Vajtswv tus menyuam

3. Kuv nco ntsoov tias yog Vajtswv menyuam

Yuav tsis cia Nws poob ntsej muag

Txawm neeg tsis qhuas tsuav Yesxus txaus siab

Vim kuv yog Vajswv tus menyuam

#268 -THOV HLOOV KUV LUB SIAB

Change My Heart, O Lord

Thov Koj hlov kuv siab ntxuav kom tshiab ntshiabsi

Thov Koj hloov kuv siab cia kuv li Koj

Thov Koj hloov kuv siab ntxuav kom tshiab

Thov Koj hloov kuv siab cia kuv zoo li Koj

Kuv yog cov av nkos Koj yog kws puab los

Thov puab kuv dua tshiab kom zoo raws Koj siab

#269 -HU NKAUJ QHUAS TXHAWB NQA

Blessed Be The Name Of The Lord

Hu nkauj qhuas txhawb nqa Vajtswv lub npe

Nws thiaj tismnyog neeg ntiajteb qhuas thiab hwm

Peb sawvdaws thiaj tsa txhais tes koom siab ua ke

Koom siab hu nkauj qhuas txhawb nqa

Hu nkauj qhuas txhawb nqa

Hu nkauj qhuas txhawb nqa Vajtswv lub npe

#270 -PEB SAWVDAWS

Side By Side

1. Peb sawv ua ib ke tos mloog Vajtswv txoj lus

Txhawb nqa Vaj Yesxus Cawmseej

Nyob nrog txoj kev hlub

Ruaj nreeg ntawm txoj kev ntseeg

Vaj Yesxus yog tus Cawmseej

Sib ntsib saum Ceebtsheej peb tuav tes ua ib ke

Nyob ntawm Vaj Yesxus ib sab

Yuav sib ntsib saum Ceebtsheej

Peb tuav tes ua ib kev nyob ntawm Vaj Yesxus ib sab

2. Peb sawvdaws yog Vaj Yesxus cov tubrog

Peb yuav sib txhawb zog kom txog

Ceebtsheej yog qhov chaw npaj tseg rau sawvdaws

Peb mus sib ntsib rau qhov ntawd

Sib ntsib saum Ceebtsheej peb tuav tes ua ib ke

Nyob ntawm Vaj Yesxus ib sab

Yuav ntsib koj saum Ceebtsheej

Yuav hu nkauj ua ib ke kwvtij phoojywg mus sib ntsib

#271-KEV THAJ YEEB

My Peace

1. Kuv tau muab kev thajyeeb pub rau koj

Kev thajyeeb uas ntiajteb paub tsis txog

Kev thaj yeeb neeg ntiajteb tsis nkag siab tsis pom

Yog txoj kev yog txoj siav

Kev thajyeeb kuv muab cia rau koj

2. Kuv tau muab txoj kev hlub pub rau koj

Txoj kev hlub uas ntiajteb paub tsis txog

Yog kev hlub neeg ntiajteb tsis nkag siab tsis pom

Hlub sib pab hlub sib pub

Txoj kev hlub kuv muab cia rau koj

#272-KUV TXHAWB NQA VAJTSWV

Lord I Lift Your Name On High

Kuv yuav txhawb nqa koj lub npe

Kuv yuav hu nkauj qhuas mus ib txhis

Kuv zoo siab koj nrog peb nyob

Kuv zoo siab koj nqes los cawm peb

Koj nqes saum ntuj rau ntiajteb los qhia txoj kev

Raug ntsia saum ntoo khaub lig nuj nqes koj theej

Tuag muab faus rau qhov nxa sawv rov qab mus saum ntuj

Kuv yuav txhawb koj kub npe

#273-KUV HU TXHAWB NQA

I Sing Praises

1. Kuv hu nkauj qhaus koj lub npe …Vajtsw

Hu qhuas koj lub npe ………Vajtswv

Vim koj lub npe zoo thiab tsimnyog rau kuv qhuas

Kuv hu nkauj qhuas koj lub npe……Vajtswv

Hu qhuas koj lub npe...Vajtswv

Vim koj lub npe zoo thiab tsimnyog rau kuv qhuas

2. Kuv yuav txhawb nqa koj lub npe …….Vajtswv

Txhawb nqa koj lub npe…..Vajtswv

Vim Koj lub npe zoo thiab tsimnyog rau kuv qhuas

Kuv yuav txhawb nqa koj lub npe …….Vajtswv

Txhawb nqa koj lub npe ……..Vajtswv

Vim koj lub npe zoo thiab tsimnyog rau kuv qhuas

#274-VAJTSWV LUB TSHAV ZAUB

HIS SHEEP AM I

Ntawm Vajtswv lub tshav zaub

Muaj dej thiab zaub hlav mosnyoos

Kuv thiab Vajtswv mus ua ke yam xyivfab

Kuv zoo li yaj uas Vajtswv nws tau yug cia yam zoo

Nrog Vajtswv mus

Muaj dej ntshiab (Nyob saum hauv tsua)

Zaub mosnyoos (Nyob saum hauv tsua)

Thaum tsaus ntuj (thaum tsaus ntuj)

Kuv taug kev nrog Nws mus

Tsaus ntuj nti(Nyob saum hauv tsua)

Kev txomnyem (Nyob saum hauv tsua)

Nrog Nws mus (Nrog Nws mus)

Tus Tswv yug zoo

#275-NPOOS DIS YAS

Bum Di Ya

Npoos lis yas Npoos lisyas Npoos lis yas

Npoos lis yas NPoos lis yas Npoos lis yas

Kuv xav saib hauv roob

Kuv xav saib dej hiavtxwv

Kuv xav saib paj ntoos

Kuv xav saib yam zoo nkauj

Kuv xav saib txhua yam

Uas Vajtswv tsim los

Npoos lis yas Npoos lis yas Npoos lis yas

Npoos lis yas Npoos lis yas Npoos lis yas

#276-MUAJ IIB QHO CHAW

There Is A Place

1. Muaj ib qhov chaw uas kuv tis paub

Tshuav ib qhov chaw kuv mus tsis txog

Uas kuv tso siab tias muaj ib tug

Kuv paub hauv kuv lub siab

Tias Vajtswv yog kev tseeb

Vajtswv ib leeg thiaj yog kev tseeb

Nws yog Cawmseej vim Nws cawm

Kuv tau dim kev tuag

Vajtswv kev hlub yog kev xyivfab

Kuv paub hauv kuv lub siab tias

Vajtswv yog kev tseeb

2. Kwvtij yuav kwv luag yuav thuam

Kwvtij kwv luag yuav tso yus tseg

Tiamsis Vajtswv Nws tseem hlub kuv

Kuv paub hauv kuv lub siab

Tias Vajtswv yog kev tseeb

3. Ntshe muaj qee zaud raug kev sim siab

Kwvtij phoojywg muab kuv tso cia

Tiamsis Vajtswv tseem nco ntoov kuv

Nws pauv txoj kev ntxhov siab

Los ua txoj kev xyivfab

#277-TXAWM YOG PEB TXHAUM NPAUM TWG

Jesus Loves Sinners

1. Txawm yog peb muaj kev txhaum npaum twg

Vaj Yesxus tseem hlub peb

Thaum peb txom nyem thaum ntsib kev phem

Tsis hais cov hluas cov laus

Vajtswv tseem tos sawv daws

Vim Nws hlub thiab khuv leej

Pub lub dag lub zog

Kom ua raws Nws siab

Vajtswv nws tseem hlub peb

Txog thaum peb txoj siav tu

2. Muaj tes kom ua Vajtswv hauj lwm

Lub siab ntseeg ruag ntawm nws

Ob lub qhov muag kom saib khaub lig

Thiaj muaj txoj siav ib txhis

3. Tsis muaj leejtwg zoo li Vajtswv

Hauv ntiaj teb no tsis muaj

Kom peb tau txoj siav dim

#278-KEV ZOO SIAB NYOB TWG

Where Is Happiness

1. Kev zoo siab xyivfab nws nyob qhov twg

Kev iab kev khwv los qhov twg los

Kua muag ntws nto puv lub kaum muag

Tsis pom qab yuav qhia leegjtwg

2. Kev iab kev khwv tsismuaj hnub txaus

Ua neej laus laus los tsis muaj neeg hlub

Kev tshav ntuj nyob deb npaum twg

Quaj twj ywm nyob rau nruab siab

3. Ntsia hauv kev twg los tsaus ntuj nti

Muaj hnub chiv tsismuaj hnub xaus

Leejtxiv Saub nws nyob qhov twg lawm

Pab los txhawb kuv lub dag zog

4. Kwvtij Hmoob koj nyob twg los xij

Kev tshaib kev nqis txoj kev sib hlub

Tsis txhob tu siab muaj Vajtswv ntuj

Niajhnub tuav txog peb lub npe

#279-PEB VAJTSWV YESXUS

Christ Loves Us

1. Peb Vajtswv Yesxus tus uas hlub peb

Vajtswv yog txoj tau txoj siav

Vim Nws tau los tuag saum khaublig ntoo

Pub kom peb tau txais txoj siav ntev

Tsis muaj leejtwg yuav hlub li Nws

Vajtswv thiaj li yog tus hlub yus

Peb Vajtswv Yesxus yog txoj kev hlub

Ntiajteb los txhawb nqa thiab qhuas Nws

2. Vajtswv Saub saum ntuj Nws hlub peb heev

Tau tso Leejtub nqes los ua Cawmseej

Nqes los pab tibneeg hauv ntiajteb no

Kom ntiajteb thiaj tau txoj siav ntev

Yesxus hlub peb heev thiajj nqes los

Nws tso peb dim plaws ntawm lub txim

Nws pub txoj siav tshiab rau peb txhua tus

Nimno puas nco Nws tshav ntuj

Nimno puas nco Nws tshav ntuj

#280-LUB NTIAJTEB NO VAJTSWV TSIM TSEG

1. Lub ntiajteb no yog puag thaum ub Tswv ntuj tsim los

Yam uas kuv pom puav leej yog Saub tsim tseg huv si

Saub ib suab hu tagnrho hnubqub lub hnub lub hli

Txawj ua tshav ci tshav ntuj tib nrog rau ntiajteb neeg

Vajtswv Saub koj yug peb lub cev thiab yug peb ntsujplig

Koj lub hwjchim loj dua ntais tagnrho huv si

Kuv thiaj los hawm pe koj ib leeg mu sib simneej

Vajtswv ntuj e kuv thov ua tsaug uas koj hlub kuv

2. Thaum tagkis ntxov txog rau hnub tshiab tshav ci ntsa iab

Yog ua chaw qhia rau ntiajteb paub koj li hwjchim

Vajtswv ntuj tsim paj xyoob paj ntoos tawg tsw qab ntxiag

Qhia peb paub tias peb Vajtswv ntuj nws muaj kev hlub

3. Koj tsim tibneeg los ua neej nyob hauv ntiajteb no

Cia kav tagnrho ib puas tsav yam uas koj tsim los

Tsim dejnag los rug qoob yug loo txiv xyoob txiv ntoo

Ua zaub ua mov los rau peb noj yug txoj siav

#281-NCO TXOG TSWV YESXUS

Hnub tawm plawm puag tim npoo ntuj

Cov tshav ci thoob plaws

Yuav qhia txog Vajtswv kev

Nej tseem yuav nco nws tshav ntuj

Hnov suab kab noog quaj seev yees

Nploog ntoos ntxhees li niab

Kho kuv siab nco txog Tswv Yesxus

Thov koj coj kuv lub hauv kev tom ntej

Thaum txog rau lub ntiajteb kawg

Saib kuv puas yuav muaj hmoo

Nrog koj mus nyob saum Ceebtsheej ntuj

Kom kuv lub neej no nyob kaj siab lug

#282-NTIAJTEB ZOO LI NPAU SUAV

1. Yug los ntiajteb nyob kho siab khuav zoo li npau suav

Los nyob ib vuag dua xwb tus muaj tus pluag tus ruam

Tus ntse yug los ntiajteb tsis ntev yuav rov ncaim mus

Yug los muaj hnub yeej yuav tuag mus lub cev ntajntsug

Yuav lwj rov mus ua av txoj siav yaj ntshis yam zaj npau suav

Yuav tsis nco tshua lub neej hauv ntiajteb no

Ntiajteb li tibneeg tus muaj tau zoo tus pluag tau kev

Txomnyem qee leej yug los tsis tshaib tsis nqhis

Lub neej cas yuav zoo li tshav ntuj qasnrig

Qee leej yug los tsis thooj li luag txomnyem qas ntsuav

Los ua neej ntxuag kuamuag nws lam ua neej nyob tos hnub

Tuag ces yuav tso plhuav lub neej hauv ntiajteb no

2. Lub ntiajteb no muaj txoj kev phem muaj kev txomnyem

Los peb tseem muaj chaw vam

Tshuav Tswv Yesxus nws hajtseem hlub yuav coj peb mus

Kom dhau txoj kev tsaus ntuj

Muaj hnub peb yuav mus nyob saum ntuj tus Tswv Yesxus

Yuav nrog peb nyob ua ke lub neej txomnyem nyob hauv ntiajteb

Yuav laim ncua tseg tsis nco txog mu sib sim


#283-THOV CAW KOJ LOS

Peb co niag neeg ntseeg Saub hauv ntiajeb

Hnub no peb tau tuaj ua ke

Thov muab kev ntxhov siab tso pov tseg

Los txhawb nqa Vajtswv

Cov niam tais cov niam laus cov niam hluas

Los siv suab pehawm Vajtswv

Tsis hais koj yog leejtwg

Thov caw koj txav los

#284-THOV THIAJ YUAV TAU

Nej thov nej thiaj yuav tau

Nej nrhiav nej thiaj yuav ntsib

Thaum nej thov mas nej yuav tau txais

Yog Vaj Yesxus cov lus cog

1. Yog thaum nej raug kev txomnyem

Yog thaum nej raug kev txomnyem

Yog thaum nej taug kev txomnyem

Kom nej thov ntawm Yesxus lub npe

2. Yog thaum nej raug kev tsaus ntuj

Yog thaum nej raug kev tsaus ntuj

Yog thaum nej raug kev tsaus ntuj

Kom nej thov ntawm Vajtswv Yesxus

3. Yog thaum nej mloog Vajtswv lus

Yog thaum nej mloog Vajtswv lus

Yog thaum nej mloog Vajtswv lus

Vajtswv yuav teb nej cov lus thov

4. Vajtswv nws yuav nrog nej nyob

Vajtswv nws yuav nrog nej nyob

Vajtswv nws yuav nrog nej nyob

Nws yuav pub nej muaj kev xyivfab

#285-VAJTSWV HAIS TIAS KUV TSIS PAUB KOJ

Tsis yog txhua tus hais tias Vajtswv Vajtswv

Ces txawj yuav tau mus nyob saum ntuj

Tsuas yog tus ua hum Leej Txiv siab

Ua raws kaum txoj cai qhia Vajswv thiaj lees paub nws

Muaj neeg coob leej hu tias Vajtswv Vajtswv

Kuv twb pab qhia koj txoj cai ne

Kuv caum dab tawm ntawm koj lub npe

Thiab ua kev phemhwj ntau yam ne

Es koj tsis paub kuv lawm los?

Vajtswv hais tias kuv tsis paub koj

Coj neeg siab nkhaus khiav mus kom dhau

Zoo yam li tsob txivcev txi txiv tsis zoo

Vajtswv thiaj hais tiaskom muab ntov pov tseg

Tsawg tus ntseeg yeej xav tau qhov tseeb lawv e

Khiav dab xibteg khiav kom dhau tiag

Los nthiav Vajtswvtus tseeb tiag

Yuav tsum ua raw lus qhia

Es koj thiaj tau txoj siav ntev

#286-VAJTSWV YUAV ROV LOS

1. Kuv paub tias kuv tus Vaj Cawmseej

Tseem muaj txoj siav nyob (muaj txoj siav nyob)

Nws yuav ros los (nws yuav rov los)

Yuav rov los pub txoj siav ntej rau

Peb nws muaj hwjchim (nws muaj hwjchim)

Loj kawg nkaus li

Vajtswv Yesxus(Vajtswv Yesxus)

Nws nyob puag saum nntuj

Nws yuav nqes los(nws yav nqes los)

Rau ntiajteb no

Nws los coj cov (nws los coj cov)

Ntseeg mus nrog nws

Nyob muaj ib hnub kuv (muaj ib hnub kuv)

Yuav mus saum ntuj

2. Kuv paub tias peb nyob ntiajteb no

Mas nyob tsaus ntuj nti (nyob tsaus ntuj nti)

Tau kev txomnyem

Tiamsis Vajtswv Yesxus tau hais

Tias muaj ib hnub nws (muaj ib hnub nws)

Rov los tos peb

#287-VAJTSWV TXAWJNTSE HEEV

1. Vajtswv muaj Tswvyim txawjntse heev

Tsim ntiajteb nyob tsis muaj ncej txheem

Lub ntiajteb ya yuj yees mus kev ib leeg

Tsim dej thiab av nyob ruaj tsis poob tsis txeej

Tsim tibneeg los nyob thoob qab ntug

Los neeg tsis paub Vajtswv kev hlub

Lawm tsis mloog lus tsis nco Vajtswv tshav ntuj

Niajhnub hlawv xyab hlawv ntawv pe hawm Ntxwgnyoog

Vajtswv tseem ua siab ntev tos nej

Kom nej txhua tug tig rov los ntseeg

Yuav tau siav ntev nyob saum Ceebtsheej

2. Tibneeg pe hawm dab thoob ntiajteb

Lawv coj dab los teev hauv lawv tsev

Lawv xav hais tias dab yog lawb niam lawv txiv

Tiamsis dab twb yog nrhiav txim rau lawv ris

3. Tibneeg ntiateb poob ua dab qhev

Lawv taug dab kev mus hauv dab teb

Dab yuav coj lawv mus poob rau hauv ntuj tawg

Txomnyem ntev dhawv ib tshis paub txawj kawg

4. Vajtswv nws hlub tib neeg ntiajteb

Nws thiaj tau txib leej tub txawjntse

Los pab kom neeg dim ntawm dab lub xibteg

Cawmseej lub npe yuav pab kom dhau kev tuag

5. Tsoom Hmoob kom nej los ntseeg Yesxus

Los txais Tswv ntuj nws txoj kev hlub

Thiaj li tau mus nyob saum Vajtswv lub nroog

Noj tsob txiv ntoo tsis txawj tuag mu sib sim